Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol

Job Ref
50160
Location:
Caerfyrddin
Function
Gwasanaethau Digidol
Salary
£22,417 - £25,941 pro rata y flwyddyn
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37 awr, 1.0 CALI

More details

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm.

- Y RÔL -
Y prif ddyletswyddau fydd:
• Gweithredu a chyfrannu at ddatblygiad Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol y Ganolfan, gan fonitro ac ymateb i sylwadau a sgyrsiau ar draws yr holl gyfrifon cymdeithasol a rhoi gwasanaeth cwsmer gwych i ddysgwyr. Defnyddio llwyfannau i amserlennu cynnwys er mwyn creu llif cyson o newyddion a gwybodaeth amrywiol; creu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys negeseuon a phostiadau, sleidiau a fideos; dadansoddi, rheoli a newid amserlenni lle bo angen i optimeiddio ymweliadau.
• Sicrhau bod cynnwys y safle rhyngweithiol - dysgucymraeg.cymru - yn cael ei gadw’n gyfredol ar bob adeg, gan addasu a chynhyrchu cynnwys ysgrifenedig, graffeg a chlyweledol fel bo’r angen. Cydweithio gyda holl adrannau’r Ganolfan er mwyn sicrhau bod y safle yn ymateb i anghenion dysgwyr y Gymraeg.
• Defnyddio Google Analytics a dulliau eraill i helpu gwerthuso ymgyrchoedd ac adnabod arferion da sy’n arwain at gynnydd mewn gweithgaredd yn ogystal ag unrhyw welliannau.
• Bod yn effro i ddatblygiadau, llwyfannau a chyfleoedd digidol newydd a chynnig syniadau creadigol a gweithredu’r syniadau hynny.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Cymhwyster addysgol addas

Hefyd dylai fod gennych y canlynol:
• Profiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
• Profiad o ddefnyddio systemau rheoli gwefannau h.y. ‘Content Management System’
• Profiad o greu cynnwys digidol
• Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
• Profiad o ddefnyddio data wefan er mwyn adnabod a gweithredu gwelliannau e.e. Google Analytics
• Y gallu i gyflawni gwaith yn erbyn terfynau amser tynn
• Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
• Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Dyddiad cau: 16 Awst 2021, 11:59 yp

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2021
Powered by: Webrecruit