Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Cydlynydd Cryfder a Chyflyru

Caerfyrddin

Job Ref
51327
Location
Caerfyrddin
Salary
£39,347 - £45,585 y flwyddyn pro rata

Cydlynydd Cryfder a Chyflyru
Wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin ond efallai y bydd gofyn gweithio mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen
Cyflog Graddfa 7 / £39,347 – £45,585 y flwyddyn (pro rata)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol ac yn 28ain yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu’n drwm ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym bellach yn chwilio am Gydlynydd Cryfder a Chyflyru i ymuno â'n tîm Academi Chwaraeon ar ein campws yng Nghaerfyrddin, un yn rhan-amser, gan weithio 18.5 awr yr wythnos ar sail Cyfnod Penodol tan fis Gorffennaf 2025.

- Y RÔL -

Bydd swydd Cydlynydd Cryfder a Chyflyru yn gweithio'n agos gyda Phennaeth yr Academi Chwaraeon yn bennaf ar arweinyddiaeth a rheolaeth Cryfder a Chyflyru yn Academi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant ac yn arbennig profiad myfyrwyr yn yr amgylchedd deinamig a chyffrous hwn. Mae’n rôl eang sy’n cwmpasu’r Brifysgol gyfan, ond wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin. Bydd y Cydlynydd Cryfder a Chyflyru yn gyfrifol am lunio dyfodol cryfder a chyflyru yn Academi Chwaraeon PCYDDS a bydd yn gwneud yn siwr y defnyddir adnoddau ffisegol a dynol yn effeithlon i sicrhau bod y fenter newydd yn llwyddiannus.
Bydd gweithio’n gydweithredol yn allweddol wrth sicrhau bod y Brifysgol gyfan yn elwa o wasanaeth Cryfder a Chyflyru a’i lwyddiant a’i dwf yn y dyfodol. Bydd creu partneriaethau pwrpasol â Chyrff Rheoli Cenedlaethol clybiau chwaraeon, rhanbarthol a lleol yn rhan bwysig o'r rôl.
Bydd gennych ddealltwriaeth fanwl o Gryfder a Chyflyru a phrofiad helaeth o weithredu rhaglenni Cryfder a Chyflyru ar gyfer Timau ac Athletwyr Unigol ar bob lefel, gan gyfrannu i Gynlluniau Strategol ehangach y Brifysgol, yn enwedig o ran datblygu Campws Caerfyrddin. Bydd yn bwysig gweithio o fewn y gyllideb y cytunir arni a bydd meddylfryd masnachol yn bwysig er mwyn cynnal y gwasanaeth Cryfder a Chyflyru a chefnogi ei ddatblygiad yn y dyfodol. Bydd meithrin perthynas gadarnhaol â Phenaethiaid yr Academi Chwaraeon yn hanfodol.


- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, bydd angen y canlynol arnoch:
- Cymhwyster proffesiynol perthnasol a gradd ôl-raddedig yn y maes pwnc perthnasol.
- Cymwysterau hyfforddi perthnasol
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector AU;
- Profiad profedig o ddarparu datblygiadau arloesol ac egnïol mewn Cryfder a Chyflyru.
- Profiad o wella profiadau myfyrwyr gan gynnwys monitro boddhad myfyrwyr a chynllunio camau gweithredu ymatebol a rhagweithiol.
- Hanes o lwyddiant wrth arwain twf sylweddol mewn rhaglenni Cryfder a Chyflyru neu Dimau/Athletwyr Unigol Cryfder a Chyflyru gan gynnwys rheoli staff.
- Profiad o reoli a chynllunio adnoddau’n effeithiol gan gynnwys pobl, cyllid ac adnoddau ffisegol.
- Gallu i weithio mewn amgylchedd rheoli newid ac annog eraill i werthfawrogi a chroesawu newid.
- Gallu i godi ymwybyddiaeth o fasnacheiddio posibl ac effaith hynny ar y rhaglen Cryfder a Chyflyru a’i chynaliadwyedd a’i datblygiad yn y dyfodol.
- Gallu i arwain y rhaglen Cryfder a Chyflyru gan gynnwys cydweithio o fewn y Brifysgol a gydag asiantaethau/rhwydweithiau allanol yn lleol, yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol.
- Tystiolaeth amlwg o’ch DPP eich hun er budd y rhaglen Cryfder a Chyflyru.

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

- Doethuriaeth mewn maes pwnc perthnasol.
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur).

- BUDDION -

35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata), ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol)

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion cynhwysfawr mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr, gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Mynediad at blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion sy’n addas i’ch anghenion chi, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth iechyd a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd, sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Felly, os teimlwch y gallech chi ffynnu a chael effaith fel ein Cydlynydd Chwaraeon Unigol, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. O’r herwydd, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i’r cwestiynau cais yn unig ac, yn enwedig, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2024, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
18.5 Hours per week

Share this vacancy

Cydlynydd Pêl-droed

Caerfyrddin

Job Ref
51328
Location
Caerfyrddin
Salary
£39,347 - £45,585 y flwyddyn pro rata

Cydlynydd Pêl-droed
Wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin ond efallai y bydd gofyn gweithio mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen
Cyflog Graddfa 7 / £39,347 – £45,585 y flwyddyn (pro rata)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol ac yn 28ain yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu’n drwm ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym bellach yn chwilio am Gydlynydd Pêl-droed i ymuno â'n tîm Academi Chwaraeon ar ein campws yng Nghaerfyrddin, un yn rhan-amser, gan weithio 18.5 awr yr wythnos ar sail Cyfnod Penodol tan fis Gorffennaf 2025.

- Y RÔL -

Mae swydd Cydlynydd Pêl-droed yn ymwneud yn bennaf ag arweinyddiaeth a rheolaeth Academi Bêl-droed Y Drindod Dewi Sant, ac yn arbennig brofiad myfyrwyr yn yr amgylchedd deinamig a chyffrous hwn. Mae’n rôl eang sy’n cwmpasu’r Brifysgol gyfan, ond wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin. Bydd y Cydlynydd Pêl-droed yn gyfrifol am lunio dyfodol yr Academi Bêl-droed a bydd yn gwneud yn siwr y defnyddir adnoddau ffisegol a dynol yn effeithlon i sicrhau bod y fenter newydd yn llwyddiannus.
Bydd gweithio’n gydweithredol yn allweddol wrth sicrhau bod y Brifysgol gyfan yn elwa o lwyddiant a thwf yr Academi Bêl-droed yn y dyfodol. Bydd creu partneriaethau pwrpasol â CBDC, clybiau rhanbarthol a lleol yn rhan bwysig o'r rôl yn ogystal â defnyddio'r gwahanol leoliadau pêl-droed sydd ar gael yn y rhanbarth.
Bydd gan ddeiliad y swydd ddealltwriaeth fanwl o Gryfder a Chyflyru a phrofiad helaeth o weithredu Timau Pêl-droed ar bob lefel, gan gyfrannu i Gynlluniau Strategol ehangach y Brifysgol, yn enwedig o ran datblygu Campws Caerfyrddin. Bydd rheoli cyllideb wedi’i diffinio a meddylfryd masnachol yn bwysig er mwyn cynnal yr Academi Pêl-droed a chefnogi ei datblygiad yn y dyfodol. Bydd meithrin cysylltiadau cadarnhaol ag Undeb Myfyrwyr y Brifysgol yn hanfodol.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, bydd angen y canlynol arnoch:
- Cymhwyster proffesiynol perthnasol a gradd ôl-raddedig yn y maes pwnc perthnasol.
- Cymwysterau hyfforddi perthnasol
- Gwybodaeth a dealltwriaeth am Chwaraeon yn y sector AU a chyd-destun y farchnad ar gyfer Timau Pêl-droed y Brifysgol a chystadlaethau;
- Profiad amlwg o ddarparu datblygiadau arloesol ac egnïol o ran hyfforddi a datblygu athletwyr.
- Profiad o wella profiadau myfyrwyr gan gynnwys monitro boddhad myfyrwyr a chynllunio camau gweithredu ymatebol a rhagweithiol.
- Hanes o lwyddiant wrth arwain twf sylweddol mewn rhaglenni Pêl-droed neu Dimau Pêl-droed, gan gynnwys rheoli staff.
- Profiad o reoli a chynllunio adnoddau’n effeithiol gan gynnwys pobl, cyllid ac adnoddau ffisegol.
- Gallu i weithio mewn amgylchedd rheoli newid ac annog eraill i werthfawrogi a chroesawu newid.
- Gallu i godi ymwybyddiaeth o fasnacheiddio posibl ac effaith hynny ar yr Academi Bêl-droed a’i chynaliadwyedd a’i datblygiad yn y dyfodol.
- Gallu i arwain yr Academi Bêl-droed, gan gynnwys cydweithio yn y Brifysgol a gydag asiantaethau/rhwydweithiau allanol yn lleol, yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol.
- Tystiolaeth y gellir ei dangos o’ch DPP eich hun er lles yr Academi Bêl-droed.

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

- Doethuriaeth mewn maes pwnc perthnasol.
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur).

- BUDDION -

35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata), ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol)

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion cynhwysfawr mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr, gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Mynediad at blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion sy’n addas i’ch anghenion chi, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth iechyd a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd, sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Felly, os teimlwch y gallech chi ffynnu a chael effaith yn Gydlynydd Pêl-droed, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. O’r herwydd, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i’r cwestiynau cais yn unig ac, yn enwedig, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2024, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
18.5 Hours per week

Share this vacancy

Darlithydd mewn Animeiddio Digidol (Tsieina)

Abertawe

Job Ref
51323
Location
Abertawe
Salary
£39,3447 - £45,585 y flwyddyn

Darlithydd mewn Animeiddio Digidol
Campws Abertawe a Tsieina
£39,347 - £45,585 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a thalentog, ac rydym yn dîm sy'n gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn y 14eg safle yn y DU ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol ac yn yr 28ain safle yn y DU ar gyfer Ansawdd yr Addysgu (Canllaw Prifysgolion Da The Times a'r Sunday Times, 2023), ac yn yr 21ain safle yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu'n helaeth ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym nawr yn chwilio am Ddarlithydd mewn Animeiddio Digidol a fydd wedi'i leoli yn Abertawe, ond bydd yn canolbwyntio ar y ddarpariaeth mewn sefydliad partner yn Tsieina. Bydd y rôl hon yn un llawn-amser am gyfnod penodol o ddwy flynedd.

- Y RÔL -

Bydd swydd y Darlithydd mewn Animeiddio Digidol yn cael ei lleoli yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA), ond bydd yn canolbwyntio ar y ddarpariaeth yn ein sefydliadau partner yn Tsieina. Rhagwelir y bydd deiliad y swydd yn gorfod treulio cyfran sylweddol o'i amser gwaith yn Tsieina – lle bydd yr holl addysgu yn cael ei ddarparu yn Saesneg. Bydd yn ofynnol i rywfaint o'r gwaith gael ei gyflawni yn y DU a gall hyn fod yn gyfuniad o weithio ar-lein ac wyneb yn wyneb. Rhoddir hyfforddiant i staff i sicrhau bod ein myfyrwyr yn Tsieina yn elwa o ddeunyddiau a dulliau addysgol diweddaraf y DU. Bydd yna hyfforddiant hefyd ar bersbectifau addysgegol y dysgwr yn Tsieina.

Bydd deiliad y swydd dan reolaeth linell Deon Cynorthwyol Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru, ond yn achos dyletswyddau gweithredol o ddydd i ddydd, bydd yn gweithio dan/gyda staff y gyfadran yn Tsieina.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer swydd y Darlithydd mewn Animeiddio Digidol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
• Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
• Tystiolaeth o'r gallu i addysgu, asesu a darparu cymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig yn y meysydd pwnc
• Ymrwymiad parhaus amlwg i wella'n broffesiynol, i ysgolheictod a/neu i ymchwil a gwaith prosiect
• Sgiliau trefniadol a rheolaeth bersonol da i gydbwyso pwysau gwrthgyferbyniol addysgu, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser
• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog i feithrin perthnasoedd rhyngwladol
• Hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau, ynghyd â pharodrwydd i addysgu trwy ddolen fideo, amgylchedd dysgu rhithwir, e-bost neu ddarpariaeth ar wefan
• Ymrwymiad amlwg i waith tîm
• Parodrwydd i weithio'n hyblyg i fodloni gofynion y rôl – yn arbennig am gyfnodau hir yn Tsieina.

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion cynhwysfawr yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
- Lwfans gwyliau blynyddol hael, yn cynnwys cau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Mynediad at lwyfan buddion a llesiant sydd â dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan, a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth ar gyfer iechyd a llesiant, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau chwaraeon ar y campws am brisiau gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth gwell â thâl
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith.

Felly, os ydych yn teimlo y gallech ffynnu a chael effaith yn y rôl hon, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.
Nodwch y bydd eich iaith ohebu yn cael ei phennu gan yr iaith y byddwch yn ei defnyddio yn eich cais. I wneud cais yn Gymraeg, cliciwch ar ‘Cymraeg’ ar ochr dde uchaf y sgrin.

Dyddiad cau: 27 Mehefin 2024, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37

Share this vacancy

Adnoddau Dynol

Cynghorydd Adnoddau Dynol

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
51315
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£33,966 i £38,205 y flwyddyn

Cynghorydd Adnoddau Dynol
Campws Abertawe neu Gaerfyrddin (gweithio hybrid gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)
Gradd 6 / £33,966 i £38,205 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a thalentog, ac rydym yn dîm sy'n gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn y 14eg safle yn y DU ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol ac yn yr 28ain safle yn y DU ar gyfer Ansawdd yr Addysgu (Canllaw Prifysgolion Da The Times a'r Sunday Times, 2023), ac yn yr 21ain safle yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu'n helaeth ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym 'nawr yn chwilio am Gynghorydd Adnoddau Dynol i ymuno â'n campws yn Abertawe neu Gaerfyrddin ar sail lawn-amser a pharhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Byddwch yn gyfrifol am brosesau cydymffurfedd yr adran Adnoddau Dynol, yn cynnwys gofynion nawdd UKVI, gan arwain prosiectau a datblygiadau o ran polisi adnoddau dynol. Byddwch hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad i reolwyr llinell ar ein polisïau a gweithdrefnau adnoddau dynol a materion cysylltiadau â chyflogeion.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Cynghorydd Adnoddau Dynol, bydd arnoch angen y canlynol:
• Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad sylweddol ym maes adnoddau dynol
• Cymhwyster CIPD lefel 5 neu'n gweithio tuag at hynny
• Profiad blaenorol o weithio yn rôl Cynghorydd Adnoddau Dynol neu rôl gyfatebol mewn tîm adnoddau dynol
• Profiad helaeth o ddarparu cyngor adnoddau dynol i reolwyr llinell mewn perthynas ag ystod o faterion cysylltiadau â chyflogeion
• Profiad o arwain materion cydymffurfedd adnoddau dynol, yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi canllawiau a briffiau ar gyfer rheolwyr llinell a pharatoi ar gyfer archwiliadau
• Profiad o roi cyngor ar delerau dogfennaeth contractiol, ynghyd â gwybodaeth gadarn am ddeddfwriaeth cyflogaeth
• Profiad sylweddol o ddatblygu polisi adnoddau dynol a chanllawiau cysylltiedig, yn ogystal â briffiau ar gyfer rheolwyr
• Profiad o arwain prosiectau adnoddau dynol ar raddfa fawr
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gan gynnwys profiad o ysgrifennu polisïau, canllawiau a chyngor adnoddau dynol proffesiynol
• Sgiliau digidol rhagorol, yn benodol o ran defnyddio rhaglenni Microsoft Office, gan gynnwys Excel, Word, Outlook a Microsoft Teams

- BUDDION -

Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau.

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion cynhwysfawr yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS, i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Mynediad at lwyfan buddion a llesiant sydd â dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan, a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth ar gyfer iechyd a llesiant, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau chwaraeon ar y campws am brisiau gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth gwell â thâl
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith.

Felly, os ydych yn teimlo y gallech ffynnu a chael effaith yn rôl Cynghorydd Adnoddau Dynol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.
Nodwch y bydd eich iaith ohebu yn cael ei phennu gan yr iaith y byddwch yn ei defnyddio yn eich cais. I wneud cais yn Gymraeg, cliciwch ar ‘Cymraeg’ ar ochr dde uchaf y sgrin.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 26 Mehefin 2024, 11:59pm

Function
Adnoddau Dynol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Arlwyo

Cynorthwywyr Arlwyo a Chynadleddau

Caerfyrddin

Job Ref
51326
Location
Caerfyrddin
Salary
£23,151.49 y flwyddyn

Cynorthwywyr Arlwyo a Chynadleddau
Campws Caerfyrddin (Teithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)
£23,151.49

– AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a thalentog, ac rydym yn dîm sy'n gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn y 14eg safle yn y DU ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol ac yn yr 28ain safle yn y DU ar gyfer Ansawdd yr Addysgu (Canllaw Prifysgolion Da The Times a'r Sunday Times, 2023), ac yn yr 21ain safle yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu'n helaeth ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym yn chwilio am ddau Gynorthwyydd Arlwyo a Chynadleddau i ymuno â ni'n llawn-amser (37 awr yr wythnos) am gyfnod penodol o un flynedd.

- Y RÔL -

Bydd disgwyl i chi ddarparu gwasanaeth arlwyo proffesiynol i'r Brifysgol yn gyffredinol, gwaith sy'n cynnwys lletygarwch, digwyddiadau a chynadleddau, a hynny i'r safonau uchaf. Mae hyn yn cynnwys gweini bwyd a diodydd ar bob safle arlwyo.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon bydd arnoch angen y canlynol:
- Profiad o ryngweithio â chwsmeriaid yn uniongyrchol mewn amgylchedd gwasanaeth
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
- Y gallu i weithio'n annibynnol, gan gynnwys heb oruchwyliaeth, yn rhan o dîm
- Y gallu a'r parodrwydd i weithio'n hyblyg o ran dyletswyddau, patrymau shifftiau a lleoliad y campws, ac er mwyn ymateb i anghenion busnes ar fyr rybudd

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad lle cewch restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau.

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion cynhwysfawr yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
- Lwfans gwyliau blynyddol hael, yn cynnwys cau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Mynediad at lwyfan buddion a llesiant sydd â dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan, a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth ar gyfer iechyd a llesiant, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau chwaraeon ar y campws am brisiau gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth gwell â thâl
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith.

Os ydych yn teimlo y gallech ffynnu a chael effaith yn y rôl hon, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.
Nodwch y bydd eich iaith ohebu yn cael ei phennu gan yr iaith y byddwch yn ei defnyddio yn eich cais. I wneud cais yn Gymraeg, cliciwch ar ‘Cymraeg’ ar ochr dde uchaf y sgrin.

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2024, 11:59pm


Function
Arlwyo
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37

Share this vacancy

Prif Gogydd

Caerfyrddin

Job Ref
51324
Location
Caerfyrddin
Salary
£29,605 - £32,982 y flwyddyn

Prif Gogydd
Campws Caerfyrddin (gyda gofyniad i weithio’n aml ar draws campysau eraill)

£29,605 i £32,982 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a thalentog, ac rydym yn dîm sy'n gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn y 14eg safle yn y DU ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol ac yn yr 28ain safle yn y DU ar gyfer Ansawdd yr Addysgu (Canllaw Prifysgolion Da The Times a'r Sunday Times, 2023), ac yn yr 21ain safle yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu'n helaeth ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym yn edrych am Brif Gogydd i ymuno â’n Brifysgol ar sail llawn amser (yn gweithio 5 dros 7 diwrnod) am gyfnod parhaol.


- Y RÔL -
Bydd deiliad y swydd yn ymwneud yn bennaf â rhedeg ceginau'r adran o ddydd i ddydd, gan arwain a datblygu staff y gegin i sicrhau rhagoriaeth mewn bwyd. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am weithredu gweithdrefnau sy'n ymwneud â diogelwch bwyd a rheoli alergenau ar draws holl fannau arlwyo'r Brifysgol a bydd yn gyfrifol am gynnal ac adolygu'r gweithdrefnau hyn er mwyn cyflawni safonau rhagorol ar y cyd â'r Rheolwr Arlwyo a Chynhadledd a'r tîm arlwyo ehangach.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon bydd arnoch angen y canlynol:
- Lefel hyfedr o addysg gyffredinol gan gynnwys sgiliau ysgrifenedig a rhifog.
- NVQ 1, 2 a 3 mewn arlwyo neu gymhwyster cyfatebol.
- Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo a pharodrwydd i weithio tuag at Lefel 4 mewn Rheoli Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo
- Profiad blaenorol o oruchwylio amgylchedd cegin prysur, rheoli pob agwedd ar ddiogelwch bwyd, rheoli stoc, systemau caffael a chynaliadwyedd.
- Profiad blaenorol o greu a darparu bwydlenni ar gyfer achlysuron a digwyddiadau o fewn meddygon teulu a ddyrannwyd.
- Y gallu i ddangos sgiliau trefnu rhagorol gyda phrofiad blaenorol o gynllunio staff i gynnwys rotas a gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag AD.
- Y gallu i gyfathrebu mewn modd cryno ac effeithiol, yn ogystal â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.
- Profiad blaenorol o ddatblygu tîm cegin rhagweithiol ac atyniadol, hunangymhelliant effeithiol a'r gallu i ysgogi eraill. Gan gynnwys hyfforddiant datblygu tîm a datblygu personol.
- Y gallu i ymateb i anghenion busnes ar fyr rybudd.
- Y gallu a'r parodrwydd i weithio'n hyblyg o ran dyletswyddau, patrymau sifftiau, lleoliadau campws ac ymateb i anghenion busnes.
Byddai hefyd o fantais pe byddech yn meddu ar y canlynol:

- Dyfarniad Lefel 3 mewn rheoli Alergenau Bwyd mewn Arlwyo neu gyfwerth.
- Profiad o reoli ceginau ar draws sawl safle
- Sgiliau TG da gyda phrofiad gwaith o Word ac Excel
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.


- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein pecyn cyflog a buddion cynhwysfawr yn cynnwys:
- Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
- Lwfans gwyliau blynyddol hael, yn cynnwys cau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Mynediad at lwyfan buddion a llesiant sydd â dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan, a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth ar gyfer iechyd a llesiant, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau chwaraeon ar y campws am brisiau gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth gwell â thâl
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith.

Dyddiad cau: 26 Mehefin 2024, 11:59pm

Function
Arlwyo
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37

Share this vacancy

Marchnata

Swyddog Marchnata

Abertawe

Job Ref
51314
Location
Abertawe
Salary
£29,605 - £32,982 per annum

Swyddog Marchnata (Cymraeg yn Hanfodol)
Abertawe neu Gaerfyrddin (gan deithio i holl leoliadau eraill y Drindod Dewi Sant yn ôl yr angen)
£29,605 - £32,982 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n cyflogeion dawnus ac ymroddgar, ac rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel tîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol ac 28ain yn y DU ar gyfer Ansawdd Dysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac 21ain yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023).
Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata Cymraeg i ymuno â’n tîm ar sail barhaol, amser llawn yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Prif rôl y Swyddog Marchnata yw cynorthwyo’r tîm Marchnata gyda’r gwaith o gynllunio, trefnu a darparu gweithgarwch marchnata a recriwtio trwy ddefnyddio brandiau fydd yn denu darpar fyfyrwyr i astudio gyda’r Brifysgol. Bydd y rôl yn canolbwyntio'n bennaf ar hyrwyddo'r portffolio cyfrwng Cymraeg, gan weithio'n agos gyda rhanddeiliaid allweddol ar draws y sefydliad.

Y Rheolwr Marchnata fydd yn rheoli’r Swyddog Marchnata a bydd disgwyl iddo/i feithrin perthynas agos â rheolwyr a chydweithwyr ar draws Y Drindod Dewi Sant i sicrhau dull o weithio sy’n rhagweithiol ac wedi’i gynllunio ar gyfer pob un o weithgareddau marchnata’r Brifysgol.

Bydd y swydd yn cynnwys cefnogi’r adran ehangach pan fydd angen ac yn cyfrannu at gyflawni ei thargedau strategol. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i fynychu Diwrnodau Agored Y Drindod Dewi Sant a chynorthwyo gyda phrosiectau a digwyddiadau recriwtio eraill.

Lleolir y Swyddog Marchnata yn bennaf naill ai yng Nghaerfyrddin neu Abertawe. Fodd bynnag, bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd sicrhau presenoldeb ar draws holl gampysau’r Drindod Dewi Sant a bydd yn darparu cyngor ac arweiniad i staff marchnata a staff academaidd ar draws pob un o’r lleoliadau.

- AMDANOCH CHI -

- Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rôl y Swyddog Marchnata, bydd angen y canlynol arnoch:
- Cymhwyster lefel gradd neu gyfwerth
- Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd marchnata.
- Sgiliau rhwydweithio, negodi a dylanwadau gyda rhanddeiliaid uwch
- Tystiolaeth o allu i flaenoriaethu’n effeithiol a rheoli prosiectau lluosog ar y cyd
- Gallu i roi sylw i fanylion
- Sgiliau TG Ardderchog
- Gallu gweithio’n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill, a heb oruchwyliaeth
- Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a dangos hynny
- Yn gallu ac yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau eraill pan fo angen
- Dangos profiad o gynllunio, gweithredu, a gwerthuso ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol
- Sgiliau ysgrifennu copi cryf, sy’n adnabod pwysigrwydd goslef y llais, a’r profiad o ysgrifennu ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd a chyfryngau gwahanol.

Y gallu i siarad Cymraeg ar Lefel B1 CEFR 3.3 neu uwch
(CEFR yw Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer Ieithoedd)
Golyga hyn eich bod yn gallu deall prif bwyntiau materion cyfarwydd sy’n codi mewn sefyllfaoedd gwaith. Yn gallu delio gyda’r mwyafrif o sefyllfaoedd sy’n debygol o godi mewn sefyllfaoedd gwaith lle siaredir yr iaith. Yn gallu cynhyrchu testun cysylltiedig syml ar faterion sy’n berthnasol i’r gwaith. Yn gallu disgrifio profiadau a digwyddiadau proffesiynol perthnasol, a rhoi rhesymau ac esboniadau cryno ar gyfer barn a chynlluniau.

Byddai’n fanteisiol pe bai gennych hefyd:

-Cymhwyster proffesiynol ym maes marchnata neu faes cysylltiedig arall
-Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
-Profiad y gellir ei ddangos o reoli prosiectau.
-Profiad o reoli cyllideb
-Dealltwriaeth o SEO a golygu gwefannau.

- BUDDION -
- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.

Dyddiad cau: 24 Mehefin 2024 11:59pm

Function
Marchnata
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Peiriannydd y Ddesg Gymorth TG (Goruchwyliwr)

Caerfyrddin

Job Ref
51322
Location
Caerfyrddin
Salary
£25,138 - £28,759 y flwyddyn ynghyd ag atodiad o £1,000

Peiriannydd y Ddesg Gymorth TG (Goruchwyliwr)
Campws Caerfyrddin (gweithio hybrid gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)
£25,138 - £28,759 y flwyddyn ynghyd ag atodiad o £1,000

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a thalentog, ac rydym yn dîm sy'n gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn y 14eg safle yn y DU ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol ac yn yr 28ain safle yn y DU ar gyfer Ansawdd yr Addysgu (Canllaw Prifysgolion Da The Times a'r Sunday Times, 2023), ac yn yr 21ain safle yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu'n helaeth ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym ’nawr yn chwilio am Beiriannydd y Ddesg Gymorth TG (Goruchwyliwr) i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Rôl Peiriannydd y Ddesg Gymorth yw darparu cymorth TG llinell gyntaf ac ail linell i'r defnyddwyr fel eu bod yn cael cymorth a gwasanaeth cynnal a chadw yn amgylchedd cyfrifiaduron bwrdd gwaith y Brifysgol, megis systemau cyfrifiadurol mewnol, byrddau gwaith, gliniaduron, perifferolion, cyfarpar clyweledol, a chyfarpar cyfieithu. Mae hyn yn cynnwys gosod, diagnosio, trwsio, cynnal a chadw, a diweddaru'r holl galedwedd a chyfarpar, a sicrhau perfformiad gorau'r gweithfannau.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon bydd arnoch angen y canlynol:
• Lefel dda o addysg gyffredinol
• Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth goruchwyliol
• Yn meddu ar wybodaeth ymarferol ragorol am amgylcheddau caledwedd a meddalwedd cyfrifiaduron personol a rhwydweithiau sylfaenol
• Gwybodaeth ymarferol dda am gyfarpar clyweledol a'r offer meddalwedd cysylltiedig

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau.

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion cynhwysfawr yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog cystadleuol a datblygiad cyflog
- Lwfans gwyliau blynyddol hael, yn cynnwys cau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Mynediad at lwyfan buddion a llesiant sydd â dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan, a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth ar gyfer iechyd a llesiant, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau chwaraeon ar y campws am brisiau gostyngol, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth gwell â thâl
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith.

Felly, os ydych yn teimlo y gallech ffynnu a chael effaith yn y rôl hon, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.
Nodwch y bydd eich iaith ohebu yn cael ei phennu gan yr iaith y byddwch yn ei defnyddio yn eich cais. I wneud cais yn Gymraeg, cliciwch ar ‘Cymraeg’ ar ochr dde uchaf y sgrin.

Dyddiad cau: 27 Mehefin 2024, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2024
Powered by: Webrecruit