Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Addysg Gynhwysol (Part-Time)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50250
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£36,382 - £42,149 pro y flwyddyn

Darlithydd mewn Addysg Gynhwysol (Part-Time)
Campws Abertawe a Chaerfyrddin (gyda gweithio o bell yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£36,382 - £42,149 pro y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni nawr yn edrych am Darlithydd mewn Addysg Gynhwysol i ymuno â’n timau ar ein campysau yn Abertawe a Chaerfyrddin ar sail ran amser, yn gweithio 0.5 CALl.

- Y RÔL –

Fel Darlithydd mewn Addysg Gynhwysol, byddwch yn gweithio yn y Ddisgyblaeth Plentyndod Ieuenctid ac Addysg yn cyflwyno rhaglenni dysgu oddi ar y campws mewn amrywiol leoliadau.

Gan ddarparu datrysiadau dysgu gyda’r nos, yn ystod y dydd ac yn achlysurol ar ddydd Sadwrn, yn ogystal â dysgu ar-lein ac o bell, byddwch yn darparu addysgu a chymorth rhagorol i fyfyrwyr.

Byddwch yn atebol i Gyfarwyddwr y Ddisgyblaeth a Chyfarwyddwr y Rhaglen, a hefyd yn cefnogi rhaglenni eraill fel Astudiaethau Addysg ac Astudiaethau Addysg: Cynradd, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Ieuenctid

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Darlithydd mewn Addysg Gynhwysol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad o addysgu, asesu a chymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn maes pwnc perthnasol
- Profiad o gynllunio a datblygu cynnwys modiwlau
- Ymrwymiad parhaus amlwg i wella proffesiynol, ysgolheictod a/neu waith ymchwil a phrosiect
- Hyfedredd a phrofiad TG yn defnyddio e-adnoddau gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy ddolen fideo, VLE, ebost neu gyflwyno ar wefan
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r polisïau cyfredol yn gysylltiedig â phlant ac addysg, ar lefel genedlaethol a lleol, a’r cyswllt ag ymarfer
- Deall y cwricwlwm newydd yng Nghymru
- Deall y newidiadau cyfredol yn y sector addysg yng Nghymru
- Deall sut i gefnogi pob plentyn mewn lleoliadau ac ysgolion
- Tystiolaeth o allu cydbwyso pwysau sy’n cystadlu fel darlithio, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser
- Parodrwydd i weithio’n hyblyg i gyflawni anghenion y rôl
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd Blynyddoedd Cynnar, Darlithydd Addyg Plentyndyd neu Ddarlithydd mewn Addysg.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Darlithydd mewn Addysg Gynhwysol, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 2 Tachwedd 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
0.5 CALI


Share this vacancy

Technegydd Prosiect (12 mis, cytundeb amser llawn)

Abertawe

Job Ref
50253
Location
Abertawe
Salary
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

Technegydd Prosiect (12 mis, cytundeb amser llawn)
Abertawe (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo’n ofynnol)
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithoedd yng Ngwobrau Myfyrwyr Whatuni Choice 2020.

Rydym ni’n awr yn edrych am Dechnegydd Prosiect i ymuno ag Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) yn Abertawe ar gontract 12 mis tymor penodol. Mae hon yn swydd lawn amser yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Technegydd Prosiect, byddwch yn canolbwyntio ar gefnogi timau prosiect ar draws Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) i gyflenwi amrywiaeth o fentrau trochol (CONVERT) wedi’u galluogi’n ddigidol o ansawdd uchel.

Gan gefnogi gwaith cyflenwi technegol ar gyfer raglenni hyfforddi CONVERT VR, AR ac efelychydd, byddwch yn darparu cymorth technegol i fentrau sy’n canolbwyntio ar dechnoleg. Bydd llawer o’ch gwaith yn cynnwys gosod, cynnal a dangos technolegau fel camerâu 360, offer tirfesur digidol a dyfeisiau sganio laser.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am osod, cynnal a chadw a dangos offer ac asedau eraill yn gysylltiedig â Phrosiectau CWIC a’r Ganolfan.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Technegydd Prosiect, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Gwybodaeth neu brofiad technegol i alluogi cynnal a chadw a gwasanaethu offer yn effeithiol
- Gallu gosod, cynnal a dangos technolegau fel Camerâu 360, Offer Tirfesur Digidol a dyfeisiau Sganio Laser
- Deall gofynion Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd ar y safle ac oddi arno
- Sgiliau TG rhagorol
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
- Sgiliau trefnu effeithiol
- Hunan-gymhelliad a gallu gweithio heb oruchwyliaeth
- Gallu gweithio mewn tîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
- O leiaf gymwysterau TGAU neu uwch mewn pynciau perthnasol

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith


Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Dechnegydd Cymorth Technegol, Technegydd Cymorth, Peiriannydd Cymorth neu Dechnegydd Cymorth Prosiect.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Technegydd Prosiect, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 28 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Cyfarwyddwr Academaidd: Addysg Gychwynnol Athrawon

Abertawe

Job Ref
50261
Location
Abertawe
Salary
£53,348 - £60,022 y flwyddyn

Cyfarwyddwr Academaidd: Addysg Gychwynnol Athrawon
Abertawe (gweithio hybrid gyda theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£53,348 - £60,022 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym ni’n awr yn edrych am Gyfarwyddwr Academaidd: Addysg Gychwynnol Athrawon i ymuno â’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ar ein campws yn Abertawe ar sail barhaol, lawn amser.

- Y RÔL -
Fel Cyfarwyddwr Academaidd: Addysg Gychwynnol Athrawon, byddwch yn arwain ar ddatblygu, cyflwyno ac esblygu ein rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon achrededig.

Gan weithio ochr yn ochr â Phartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (partneriaeth rhwng y Brifysgol a nifer o ysgolion arweiniol a phartner), byddwch yn goruchwylio gweithrediadau dydd i ddydd y rhaglenni. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno a datblygu’r cwricwlwm, sicrwydd ansawdd, marchnata a derbyn, a defnydd effeithlon o adnoddau.

Byddwch yn rheoli’r holl raglenni israddedig ac ôl-raddedig ac yn gyfrifol am reoli llinell staff academaidd a staff cefnogol sy’n cyflwyno’r portffolio o raglenni.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Cyfarwyddwr Academaidd: Addysg Gychwynnol Athrawon, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad amlwg o ddarparu arweinyddiaeth a rheoli effeithiol mewn amgylchedd academaidd, proffesiynol neu ysgolheigaidd priodol
- Gwybodaeth fanwl am faes priodol o arbenigedd pwnc, ysgolheictod neu ymchwil
- Profiad effeithiol o reoli staff, cyfathrebu safonau a disgwyliadau, gweithredu egwyddorion ac arferion cyfle cyfartal
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r amgylchedd addysg uwch cyfredol yn y DU a Chymru
- Llwyddiant amlwg yn denu incwm allanol, boed drwy grantiau, dyfarniadau, rhwydweithiau cydweithredol, cyllid Llywodraeth
- Dealltwriaeth glir o botensial ar gyfer gweithgareddau cynhyrchu incwm o ymchwil, ysgolheictod neu waith prosiect
- Profiad o ymdrin â chyrff neu bartneriaid allanol, neu ymgymryd â mentrau cydweithredol
- Profiad o ddatblygu a gwella proffil ysgolheictod neu ymchwil
- Profiad amlwg o ymdrin yn effeithiol â materion sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
- Statws Athro Cymwysedig

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Gyfarwyddwr Rhaglen Academaidd neu Gyfarwyddwr Rhaglen Addysg.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cyfarwyddwr Academaidd: Addysg Gychwynnol Athrawon, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg

Caerfyrddin

Job Ref
50256
Location
Caerfyrddin
Salary
£53,348 - £60,022 y flwyddyn

Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg
Caerfyrddin (gyda theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£53,348 - £60,022 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.
Rydym ni’n awr yn edrych am Gyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg ar ein campws yng Nghaerfyrddin ar sail barhaol yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Fel Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg, byddwch yn gyfrifol am arweiniad a rheolaeth gyffredinol Disgyblaeth Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg ar gyfer astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig.

Gan reoli gweithrediadau dydd i ddydd, byddwch yn datblygu cwricwlwm arloesol, yn goruchwylio sicrwydd ansawdd, marchnata a derbyniadau, a defnydd effeithlon o adnoddau. Byddwch yn rheolwr llinell i staff academaidd ac yn sicrhau profiad ansawdd uchel i fyfyrwyr.
Yn ogystal byddwch yn datblygu partneriaethau cydweithredol gydag asiantaethau a phartneriaid allanol, gan wella gwaith codi incwm, enw da a chyfleoedd i fyfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad amlwg o ddarparu arweinyddiaeth a rheoli effeithiol mewn amgylchedd academaidd, proffesiynol neu ysgolheigaidd priodol
- Gwybodaeth fanwl am faes priodol o arbenigedd pwnc, ysgolheictod neu ymchwil
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r amgylchedd addysg uwch cyfredol yn y DU a Chymru
- Llwyddiant amlwg yn denu incwm allanol sylweddol, boed drwy grantiau, dyfarniadau, rhwydweithiau cydweithredol, cyllid Llywodraeth
- Profiad o ymdrin â chyrff neu bartneriaid allanol, neu ymgymryd â mentrau cydweithredol
- Profiad o ddatblygu a gwella ysgolheictod a phroffil ymchwil, ac amgylchedd ymchwil
- Profiad amlwg o ymdrin yn effeithiol â materion sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- PhD/EDD neu weithio at gyflawni

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Gyfarwyddwr Academaidd, Cyfarwyddwr Rhaglen, neu Gyfarwyddwr Astudiaethau Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ieuenctid.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm

Darlithydd (Celf a Dylunio Uwchradd)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50258
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
Grade 7 / £36,382 - £42,149 y flwyddyn

Darlithydd (Celf a Dylunio Uwchradd)
Abertawe (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£36,382 - £42,149 pro rata y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym ni’n awr yn edrych am Ddarlithydd Celf a Dylunio Uwchradd i ymuno ag Yr Athrofa: Canolfan Addysg yn Abertawe ar sail lawn amser, barhaol.

- Y RÔL -

Fel Darlithydd Celf a Dylunio Uwchradd, byddwch yn cyflwyno portffolio o ddatrysiadau dysgu i gefnogi addysg athrawon ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Gan gynnig amrywiol leoliadau dysgu o grwpiau seminar a thiwtorial bach i ddarlithoedd mawr, gweithdai neu leoliadau gwaith, byddwch yn cyflwyno’r rhaglen astudio gan ddefnyddio arddulliau a thechnegau addysgu priodol a difyr

Hefyd byddwch yn gwneud y canlynol:

- Cynllunio a datblygu deunyddiau addysgu, dulliau a meini prawf asesu
- Goruchwylio gwaith myfyrwyr gan ddarparu cyngor fel bo angen
- Cynnig cyngor, adborth, cymorth ac anogaeth briodol i fyfyrwyr
- Ymgymryd ag amrywiaeth o weithgaredd ysgolheigaidd ac ymchwil

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Darlithydd, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Tystiolaeth o gyfraniad i ymchwil theori ac ymarfer addysgol
- Tystiolaeth o ymgysylltu priodol gyda gofynion sicrwydd ansawdd a rheoliadol
- Sgiliau effeithiol a phrofiad mewn addysg, a lle bo’n briodol y gallu i reoli a chymell fel aelod o dîm
- Hygrededd academaidd a phroffesiynol a chyflawniad personol
- Gwybodaeth ac ymgysylltu â’r sector ysgol ac addysg gymunedol yng Nghymru yn benodol Celf a Dylunio Uwchradd
- Hyblygrwydd i deithio ar draws Cymru a thu hwnt fel bo’r angen

- Statws Athro Cymwysedig
- Gradd anrhydedd mewn pwnc perthnasol

- Cymhwyster ôl-raddedig lefel uwch (Meistr neu uwch) perthnasol i’r swydd neu barodrwydd i astudio ymhellach

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith


Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd Celf a Dylunio, Darlithydd Celf, Darlithydd mewn Celf a Dylunio, Darlithydd Addysg Uwchradd neu Ddarlithydd Addysg.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Darlithydd (Celf a Dylunio Uwchradd), ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Uwch Ddarlithydd Addysg

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50262
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£43,434 i £51,799 y flwyddyn

Uwch-ddarlithydd: Addysg Athrawon
Abertawe neu Gaerfyrddin (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£42,792 - £51,034 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Uwch-ddarlithydd: Addysg Athrawon i ymuno ag Yr Athrofa, rhan o’r Athrofa Addysg a Dyniaethau, yn Abertawe neu Gaerfyrddin fel rhan o Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa (APLP).

- Y RÔL -

Fel Uwch-ddarlithydd: Addysg Athrawon, chi fydd arweinydd allweddol yr APLP ac yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol ei byrddau llywodraethu ochr yn ochr ag ysgolion partner.
Byddwch yn arwain y model mentora APLP ac yn cyfrannu at ddatblygu addysg athrawon ac yn darparu addysgu a chymorth i fyfyrwyr ar lefel astudio israddedig ac ôl-raddedig

Byddwch yn cynnig addysgu mewn amrywiol leoliadau dysgu, yn cynllunio a datblygu deunyddiau addysgu, asesiadau a meini prawf, ac yn goruchwylio gwaith myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Uwch-ddarlithydd: Addysg Athrawon, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Tystiolaeth o gyfraniad at theori ac ymarfer ymchwil addysg
- Gwybodaeth am, ac ymwneud â’r sector addysg ysgolion a chymunedol yng Nghymru
- Tystiolaeth o ymgysylltu priodol gyda gofynion sicrwydd ansawdd a rheoliadol
- Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno a chyfathrebu effeithiol
- Sgiliau arwain a phrofiad ym maes addysg, a lle bo’n briodol, y gallu i reoli a chymell staff yn effeithiol
- Gallu gweithio dan bwysau a delio â gofynion sy’n cystadlu
- Hygrededd academaidd a phroffesiynol a chyflawniad personol
- Gradd anrhydedd a chymhwyster ôl-raddedig lefel uwch mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster addysgu

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Uwch-ddarlithydd neu Ddarlithydd Addysg.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Uwch-ddarlithydd: Addysg Athrawon, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 2 Tachwedd 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37 Awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Arlwyo

Cynorthwyydd Arlwyo a Chynadledda (Rhan Amser)

Llambed

Job Ref
50265
Location
Llambed
Salary
Voluntary Living Wage

Cynorthwyydd Arlwyo a Chynadledda (Rhan Amser)
Campws Llambed (a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
Cyflog Byw Gwirfoddol

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym ni’n awr yn edrych am Gynorthwyydd Arlwyo a Chynadledda i ymuno â ni ar ein Campws yn Llambed ar sail ran amser yn gweithio 20 awr yr wythnos

- Y RÔL -

Fel Cynorthwyydd Arlwyo a Chynadledda byddwch yn cyflenwi gwasanaeth arlwyo proffesiynol ar draws y brifysgol. Bydd hyn yn cynnwys gweini bwyd a diodydd mewn achlysuron, digwyddiadau a chynadleddau, gan ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar ansawdd, effeithlonrwydd a chynildeb.
Mae hyblygrwydd yn y rôl yn hanfodol a bydd disgwyl i chi helpu i ddiwallu gofynion y sefydliad a chefnogi amrywiaeth eang o feysydd, sy’n gwneud y swydd yn hynod ddifyr a chyflym.
Yn benodol byddwch yn:

- Gweithio ar draws amrywiaeth o allfeydd arlwyo
- Cynorthwyo gyda pharatoi bwyd, tasgau coginio syml, rheoli cyfrannau a chyflwyno seigiau
- Paratoi diodydd poeth gan gynnwys coffi arbenigol
- Cynorthwyo i osod ystafelloedd
- Cynorthwyo gyda danfoniadau lletygarwch

Fel rhan o’r rôl bydd gofyn i chi fod ar gael i weithio dros rai penwythnosau a Gwyliau Banc fel bo’r galw ac yn achlysurol deithio i gampysau eraill i ddarparu cymorth.
- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried am swydd Cynorthwyydd Arlwyo a Chynadledda, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol
- Profiad blaenorol o ryngweithio gyda chwsmeriaid mewn amgylchedd sy’n ymdrin â chwsmeriaid
- Sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a threfnu da
- Y gallu i ddeall a dilyn cyfarwyddiadau
- Gallu gweithio’n effeithiol heb oruchwyliaeth yn ogystal â fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
- Gallu a pharodrwydd i weithio’n hyblyg o ran dyletswyddau, patrymau shifft, lleoliadau campws ac er mwyn ymateb i anghenion busnes ar fyr rybudd
- Lefel dda o addysg yn gyffredinol yn cynnwys sgiliau ysgrifenedig a rhifiadol da

- BUDDION –
Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau'r flwyddyn ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Weinydd, Gwasanaethwr, Cynorthwyydd Lletygarwch, Cynorthwyydd Bwyd a Diodydd, Cynorthwyydd Cynadledda.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Arlwyo a Chynadledda, ymgeisiwch drwy’r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 4 Tachwedd 2021, 11:59pm

Atodiadau


Function
Arlwyo
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
20


Share this vacancy

Glanhau

Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol (Domestig)

Abertawe

Job Ref
50230
Location
Abertawe
Salary
Voluntary Living Wage

Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol (Domestig)
Campws Abertawe
Cyflog Byw Gwirfoddol

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am ddau Gynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol i ymuno a ni ar ein campws yn Abertawe mewn rolau rhan amser yn gweithio 20 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol, byddwch yn darparu gwasanaeth glanhau proffesiynol yn yr Adran Ystadau Gweithrediadol a Chyfleusterau.

Byddwch yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid ochr yn ochr â gweithgareddau glanhau cynhwysfawr, ac yn cefnogi cynnal a chadw, tiroedd, glanhau, arlwyo a chynadledda, llety a gwasanaethau derbynfa.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad glanhau neu ddomestig blaenorol mewn lleoliad gwaith.
- Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol gyda phrofiad blaenorol o ryngweithio â chwsmeriaid mewn amgylchedd gwasanaeth i gwsmeriaid.
- Dangos y gallu i ddeall a dilyn cyfarwyddiadau, a deall y defnydd o arferion, gweithdrefnau neu dechnegau sefydledig.
- Cymhelliad uchel a rhagweithiol wrth nodi gofynion glanhau.
- Gallu gweithio’n effeithiol fel unigolyn, aelod o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
- Gallu a pharodrwydd i weithio’n hyblyg a all gynnwys dydd Sadwrn, Sul, gwyliau banc a thu allan i oriau swyddfa arferol fel bo’r gofyn, ar system rota.

- BUDDION -
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Lanhawr, Glanhawr Domestig, Cynorthwyydd Glanhau, Cynorthwyydd Domestig, neu Weithredydd Glanhau.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 28 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Glanhau
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
20


Share this vacancy

Gwasanaethau Myfyrwyr

Arbenigwr Cymorth Dysgu (Cymraeg yn Hanfodol)

Caerfyrddin

Job Ref
50271
Location
Caerfyrddin
Salary
£24.77 yr awr

Arbenigwr Cymorth Dysgu (Cymraeg yn Hanfodol)
Campws Abertawe, Caerfyrddin, a/neu Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Arbenigwr Cymorth Dysgu i ymuno â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Llambed ar sail barhaol.

- Y RÔL -

Fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth dysgu arbenigol o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr â Gwahaniaethau Dysgu Penodol ac anableddau eraill.

Gan adrodd wrth y Rheolwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth llinell gyntaf a chyfeirio myfyrwyr at wasanaethau sy’n darparu cymorth pellach. Byddwch yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol ac emosiynol, gan ddefnyddio rhychwant o strategaethau amlsynnwyr er mwyn hwyluso dysgu annibynnol a chefnogi myfyrwyr i ddynodi eu dewisiadau a’u cryfderau dysgu unigol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu Contractau Dysgu Unigol gyda myfyrwyr a darparu amgylchedd dysgu arbenigol.

Gan weithio’n gydweithredol â Rheolwyr Cymorth Dysgu, Cynghorwyr Anabledd a chydweithwyr eraill o bob rhan o’r Brifysgol, byddwch yn sicrhau y darperir cymorth priodol ar gyfer myfyrwyr anabl er mwyn cyfoethogi eu profiad myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Arbenigwr Cymorth Dysgu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Tystiolaeth o brofiad cyfredol ym maes cymorth i fyfyrwyr anabl
- Profiad o ddehongli dogfennaeth a rheoliadau
- Sgiliau TG rhagorol i sicrhau cadw cofnodion yn gywir gyda phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dangos parch tuag at amrywiaeth ynghyd ag ymwybyddiaeth o faterion ffiniau a materion moesegol a phroffesiynol eraill
- Y gallu i siarad ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)
- Cymhwyster addysgu
- Aelodaeth o gorff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr anfeddygol a gyllidir drwy’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl

- BUDDION -

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Mae’n bosibl y bydd sefydliadau eraill yn galw’r rôl hon yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Arbenigol, neu Swyddog Cymorth Myfyrwyr.

Sylwer, am y rôl hon bydd angen gwiriad ‘Manwl gyda’r Rhestr Wahardd ar gyfer Oedolion’ gan y DBS.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 28 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Cynorthwyydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)

Caerfyrddin

Job Ref
50257
Location
Caerfyrddin
Salary
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

Cynorthwyydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)
Campws Caerfyrddin (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Gynorthwyydd Profiad Cwsmer i ymuno â Chanolfan S4C Yr Egin ar gampws Caerfyrddin mewn rôl lawn amser, barhaol.

- Y RÔL -

Fel Cynorthwyydd Profiad Cwsmer, byddwch yn ymuno ag Yr Egin ac yn chwarae rhan allweddol yn darparu gwasanaethau cwsmer rhagorol i gymuned greadigol, cwsmeriaid ac ymwelwyr Yr Egin.

Rhan hanfodol o’r rôl fydd cydlynu, cefnogi a hyrwyddo gweithgareddau er mwyn cynorthwyo ein rhaglen greadigol. Bydd hyn yn cynnwys digwyddiadau byw, cynadleddau, dangos ffilmiau a gweithdai, defnyddio meddalwedd swyddfa docynnau, platfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol.

Yn ogystal byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol a derbynfa gan gynnwys gosod stafelloedd ar gyfer cynadledda, cadarnhau trefniadau a gwerthu nwyddau yn y dderbynfa.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg a Sasesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- Tystiolaeth o ddarparu gwasanaethau cwsmer o safon uchel
- Profiad o drefnu cyfarfodydd, cynadleddau neu ddigwyddiadau
- Profiad blaenorol o ddarparu cefnogaeth weinyddol o safon
- Y gallu i gydlynu gweithgareddau’n effeithiol
- Hyddysg mewn TG ac yn meddu ar wybodaeth am becynnau Microsoft Office, a phlatfformau'r cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein
- Yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
- Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a gallu gweithredu ar hynny
- Lefel dda o addysg

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Gydlynydd Tîm, Cydlynydd Gwasanaethau Cwsmer, Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer, Swyddog Gwasanaethau Cwsmer, Cynorthwyydd Digwyddiadau, Cynorthwyydd Gweinyddol, Cynorthwyydd Swyddfa neu Gynorthwyydd Tîm.
Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Profiad Cwsmer, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 2 Tachwedd 2021, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo

Abertawe

Job Ref
50267
Location
Abertawe
Salary
£27,116 - £30,497 y flwyddyn

Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo x2
Campws Abertawe (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£27,116 - £30,497 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo i ymuno ag Academi Fyd-eang Cymru ar ein campws yn Abertawe ar sail barhaol, lawn amser.

- Y RÔL -

Fel Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo, byddwch yn rheoli llwyth achosion o fyfyrwyr rhyngwladol sydd wedi ymgeisio am le yn y brifysgol.

Yn benodol, byddwch yn rheoli achosion o safbwynt derbyn a mewnfudo gan gynnwys derbyn, cofrestru, a rheoli cofnodion myfyrwyr rhyngwladol.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am ein polisïau derbyn rhyngwladol a gofynion llwybr myfyrwyr UKVI, ac yn trin derbyniadau, materion a gwiriadau’n ymwneud â mewnfudo drwy gydol taith y myfyriwr.

Yn ogystal, byddwch yn cynnig cyngor Fisa i’r holl Fyfyrwyr Rhyngwladol ac yn sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â deddfau mewnfudo a gofynion statudol y Swyddfa Gartref.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad o ddelio ag ymgeiswyr Rhyngwladol
- Gwybodaeth am weithdrefnau derbyn Rhyngwladol AU
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol ansawdd uchel
- Gwybodaeth am reoliadau mewnfudo perthnasol
- Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol mewn amgylchedd cyflym gyda llawer o geisiadau
- Profiad blaenorol o ofal cwsmeriaid
- Profiad blaenorol o fewnbynnu data cywir
- Profiad o ddefnyddio MS Office a systemau TG

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
- Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol, Swyddog Mewnfudo, Swyddog Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol, Swyddog Partneriaethau Rhyngwladol, Uwch Swyddog Derbyniadau, Swyddog Ymgysylltu Rhyngwladol, neu Swyddog Rhyngwladol.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 29 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Swyddog Cymorth Gweinyddol

Abertawe

Job Ref
50254
Location
Abertawe
Salary
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

Swyddog Cymorth Gweinyddol

Campws Abertawe neu Gaerfyrddin (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Swyddog Cymorth Gweinyddol i ymuno a’n timau Systemau a Seilwaith TG yn ein campysau yn Abertawe neu Gaerfyrddin ar sail barhaol, lawn amser.

- Y RÔL -

Fel Swyddog Cymorth Gweinyddol, byddwch yn darparu cymorth gweinyddol ansawdd uchel i’r Gwasanaethau TG.

Byddwch yn goruchwylio prosesau gweinyddol ariannol fel prosesu ceisiadau am ddyfynbrisiau, creu archebion pryniant, ymgysylltu â chyflenwyr a rheoli cofnodion digidol ariannol

Byddwch yn cynorthwyo gyda gweinyddu prosiectau TG, yn gweinyddu’r system cynllunio llwyth gwaith ac yn cynnal cynlluniau prosiect. Byddwch hefyd yn darparu cefnogaeth mewn pwyllgorau a chyfarfodydd, gan gynnwys cynllunio cyfarfodydd, cefnogi cadeiryddion y pwyllgorau, cymryd cofnodion a rhannu pwyntiau gweithredu.

Yn ogystal byddwch yn gyfrifol am gynnal y rhestr ffonau symudol a choladu cyfathrebiadau TG.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Swyddog Cymorth Gweinyddol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o safon uchel
- Profiad amlwg o ddefnyddio systemau Cyllid.
- Profiad amlwg o ddarparu cymorth gweinyddol i gyfarfodydd (gan gynnwys nodi pwyntiau gweithredu a threfnu cyfarfodydd)
- Sgiliau amlwg o ran rhoi sylw i fanylion a nodi data’n gywir
- Sgiliau Digidol rhagorol, yn arbennig yn y defnydd o becynnau Microsoft Office gan gynnwys Word, Outlook a Microsoft Teams
- Safon dda o addysg i lefel TGAU neu gyfatebol

- BUDDION -
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Weinyddydd, Cynorthwyydd Gweinyddol, Gweinyddydd Cyllid, Gweinyddydd Swyddfa, Gweinyddydd Tîm, Ysgrifennydd, Derbynnydd, EA, PA, Cynorthwyydd Personol neu Gynorthwyydd Gweithredol.
Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Swyddog Cymorth Gweinyddol, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 28 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Dadansoddwr Data Cyfoethogi Academaidd

Caerfyrddin

Job Ref
50244
Location
Caerfyrddin
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

Dadansoddwr Data Cyfoethogi Academaidd

Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill, yn ôl yr angen)
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.
Gosodwyd PCYDDS ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym, yn awr yn chwilio am Ddadansoddwr Data Cyfoethogi Academaidd i ymuno â’n Swyddfa Academaidd ar gampws Caerfyrddin. Rôl amser llawn yw hon, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Dadansoddwr Data Cyfoethogi Academaidd, fe fyddwch yn gweithio ar draws y Brifysgol, yn dadansoddi data er mwyn cyfoethogi profiad academaidd taith y myfyrwyr.
Yn cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyfoethogi Academaidd, byddwch yn cyfoethogi llais y myfyrwyr yn ogystal â chyfoethogi cyfathrebu â myfyrwyr, gan weithio’n agos gydag unedau proffesiynol eraill, Athrofeydd ac Undeb y Myfyrwyr. Byddwch yn brif gyswllt ar gyfer darparu cyngor ac arweiniad i staff ynglyn â data sy’n gysylltiedig â thaith y myfyrwyr, megis data Adolygiad Blynyddol yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS).

Hefyd, byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer pwyllgorau a / neu (g)weithgorau.


- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried am y swydd Dadansoddwr Data Cyfoethogi Academaidd, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Gwybodaeth gadarn o daith y myfyrwyr
- Profiad o reoli arolygon (e.e. NSS, UKES)
- Profiad blaenorol o ddarparu cefnogaeth weinyddol o ansawdd uchel
- Sgiliau ysgrifennu rhagorol
- Y gallu i gymhwyso a dilyn gweithdrefnau mewn modd priodol
- Gwybod am feddalwedd delweddu data, megis Tableau neu Power Bi
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
- Sgiliau TG rhagorol, gan gynnwys gwybod am Office365, SharePoint a Power Automate
- Gradd

Byddai profiad o weithio gyda fframweithiau sicrhau ansawdd o fudd i’ch cais, yn ogystal â chymhwyster ôl-raddedig.

- BUDDION -

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol.
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl ychwanegol
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Cefnogi Materion Academaidd, Swyddog Cefnogi Myfyrwyr, Dadansoddwr Data Addysgol , Dadansoddwr Data Academaidd, neu Ddadansoddwr Data Cyfoethogi ac Ymgysylltu â Myfyrwyr.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Dadansoddwr Data Cyfoethogi Academaidd, ymgeisiwch drwy’r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.


Dyddiad Cau: 26 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Gweithrediadau

Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50246
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth
Campysau Caerfyrddin / Llambed neu Abertawe (gyda theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Gydag enw da am gyfeillgarwch, gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithoedd yng Ngwobrau Myfyrwyr Whatuni Choice 2020.

Rydym ni’n awr yn edrych am Gynorthwyydd Cydymffurfiaeth i ymuno â thimau ar gampysau Abertawe, Caerfyrddin neu Lambed. Mae hon yn swydd lawn amser yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth, byddwch yn ymgymryd â nifer o weithgareddau cydymffurfiaeth fydd yn sicrhau bod ein cyfleusterau a’n hystâd yn cael eu rheoli’n dda ac mewn cyflwr da. Gan deithio rhwng lleoliadau’r brifysgol, byddwch yn sicrhau ein bod yn bodloni gofynion deddfwriaethol.

Byddwch yn gweithredu fel llygaid a chlustiau’r Tîm Cydymffurfiaeth ar y safle, gan nodi a phrofi meysydd o ddiffyg cydymffurfiaeth posibl a gosod y canlyniadau yn ein System Rheoli Cyfleusterau gyda Chymorth Cyfrifiadurol.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
- Sgiliau trefnu effeithiol
- Sylw i fanylion
- Gallu trefnu eich llwyth gwaith dyddiol
- Sgiliau TG da
- Gallu dilyn cyfarwyddiadau, canllawiau a gweithdrefnau
- Gallu gweithio’n effeithiol fel unigolyn, rhan o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
- Gallu gweithio heb oruchwyliaeth a chyfeirio eich gwaith eich hun
- Dangos parch at gyfrinachedd
- Agwedd gadarnhaol at ddysgu a datblygu personol
- Trwydded yrru lân gyfredol
- Lefel dda o addysg gyffredinol.

Byddai tystysgrif cymorth cyntaf gyfredol yn fanteisiol i’ch cais, ac os nad oes gennych un, byddai parodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant yn hanfodol. Byddai profiad blaenorol o gynnal gwiriadau tymheredd legionella hefyd yn fanteisiol.

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Weinyddydd Cydymffurfiaeth, Cynorthwyydd Cyfleusterau, Cynorthwyydd Gweithrediadau, Cydlynydd Cydymffurfiaeth neu Gydlynydd Cyfleusterau.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Cydymffurfiaeth, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Gweithrediadau
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Cynorthwyydd y Ganolfan Chwaraeon

Caerfyrddin

Job Ref
50238
Location
Caerfyrddin
Salary
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

Cynorthwyydd y Ganolfan Chwaraeon
Campws Caerfyrddin (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo’n ofynnol)
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Gydag enw da am gyfeillgarwch, gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithoedd yng Ngwobrau Myfyrwyr Whatuni Choice 2020.

Rydym ni’n awr yn edrych am Gynorthwyydd i’r Ganolfan Chwaraeon i ymuno â’r tîm yn y Ganolfan Chwaraeon ar ein campws yng Nghaerfyrddin. Mae hon yn swydd lawn amser yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Fel Cynorthwyydd y Ganolfan Chwaraeon, byddwch yn chwarae rhan hanfodol yn rhedeg a rheoli ein Canolfan Chwaraeon ar gampws Caerfyrddin o ddydd i ddydd.

Gan sicrhau presenoldeb gweladwy, byddwch yn mynd ati i ymgysylltu â chwsmeriaid a darparu cymorth allweddol i Reolwr y Ganolfan Chwaraeon. Yn benodol byddwch yn helpu i gynllunio, datblygu, gweithredu a marchnata digwyddiadau’r Ganolfan.

Yn ogystal, byddwch yn ymgymryd ag amrywiol weithgareddau gweinyddol i gefnogi swyddogaethau ehangach yr Ystadau. Bydd hyn yn cynnwys cyfrifyddu, cofnodi ac archebu stoc, trin cwynion ysgrifenedig a dyletswyddau gweinyddol eraill fel cofnodi amser a phresenoldeb gwyliau a salwch staff.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Cynorthwyydd y Ganolfan Chwaraeon, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Hyfforddwr Campfa Lefel 2 neu gymhwyster cyfatebol
- Profiad o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid, gorau oll yn ymwneud â chwaraeon/hamdden gan gynnwys ymdrin â chwsmeriaid anodd a thrin cwynion
- Profiad o gynnal sesiynau ymsefydlu ffitrwydd, creu rhaglenni i aelodau a delio gydag ymholiadau am ffitrwydd
- Profiad o oruchwylio staff achlysurol
- Profiad o gynllunio cyflenwi gwasanaeth o ddydd i ddydd
-Profiad o osod a chynnal safonau
- Cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gwaith a chymwysterau diffibrilio awtomataidd (neu’r gallu i’w cyflawni)
- Safon dda o sgiliau ysgrifenedig a rhifedd

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Gynorthwyydd Chwaraeon, Cynorthwyydd Campfa, Cynorthwyydd Canolfan Hamdden, Cynorthwyydd Canolfan Ffitrwydd neu Gynorthwyydd Hamdden.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd yn y Ganolfan Chwaraeon, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Gweithrediadau
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Iechyd a Diogelwch

Rheolwr Cynaladwyedd

Abertawe

Job Ref
50239
Location
Abertawe
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Rheolwr Cynaladwyedd
Abertawe (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym ni’n awr yn edrych am Reolwr Cynaladwyedd i ymuno â ni ar ein campws yn Abertawe ar sail lawn amser yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Rheolwr Cynaladwyedd, byddwch yn creu a gweithredu polisïau, strategaeth a chynlluniau gweithredu cynaladwyedd ein Grwp.

Byddwch yn atebol i’r Pennaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd a byddwch yn cydweithio gyda staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid i ymgorffori cynaladwyedd ar draws y Brifysgol.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys

- Cefnogi datblygiad a gweithrediad y cynllun at ddi-garbon net
- Casglu data cynaladwyedd i helpu i nodi tueddiadau a gweithredu newid cadarnhaol
- Sicrhau ein bod yn cynnal ein hachrediad Draig Werdd Lefel 5 EMS
- Gweithio ar fentrau newydd a gwelliannau i’r strategaeth cynaladwyedd
- Cyflenwi archwiliadau safle Amgylcheddol a Chynaladwyedd

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Rheolwr Cynaladwyedd, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad blaenorol o weithredu mewn swydd cynaladwyedd arweiniol
- Profiad amlwg o sefydlu partneriaethau, arwain cydweithio a newid diwylliannol/ymddygiad
- Profiad o gynllunio/cyflwyno polisïau a strategaethau amgylcheddol
- Tystiolaeth o gyflawni gwelliannau perfformiad amgylcheddol
- Profiad o gyflenwi a chynnal systemau rheoli amgylcheddol ee ISO14001 a/neu Draig Werdd
- Deall arfer gorau a gofynion statudol amgylcheddol e.e. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2016 a Deddf Amgylchedd 2016

Byddai cymwysterau ôl-raddedig ym maes rheoli amgylcheddol/cynaladwyedd neu ddisgyblaethau cysylltiedig yn fanteisiol i’ch cais. Byddai profiad blaenorol o weithio mewn Addysg Bellach neu Uwch neu’r sector cyhoeddus hefyd yn fanteisiol.

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Rheolwr Prosiect Cynaladwyedd, Rheolwr Di-garbon Net, Rheolwr Cynllunio Cynaladwyedd, neu Reolwr Cynaladwyedd Amgylcheddol.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Rheolwr Cynaladwyedd, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Bydd y swydd hon yn agored i wiriad y Gwasanaeth Datgelu ac Atal (DBS).

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Iechyd a Diogelwch
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Llyfrgell

Cynorthwyydd Llyfrgell – Rhan Amser (Gwasanaethau Cwsmer)

Abertawe

Job Ref
50269
Location
Abertawe
Salary
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

Cynorthwyydd Llyfrgell – Rhan Amser (Gwasanaethau Cwsmer)
Campws Abertawe
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni nawr yn dymuno recriwtio Cynorthwyydd Llyfrgell i ymuno â ni ar ein campws yn Abertawe mewn rôl ran amser yn gweithio 18.5 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Cynorthwyydd Llyfrgell, eich tasg fydd darparu safon ragorol o wasanaeth i’n holl gwsmeriaid ac ymwelwyr ar y campws ac ar-lein. Byddwch yn annog defnyddwyr y llyfrgell i wneud y defnydd gorau o’r gwasanaethau llyfrgell, ac yn eu cefnogi i gyflawni eu potensial.

Yn y rôl hon sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y cwsmer, byddwch yn trin ymholiadau’n gyflym ac yn effeithiol fel rhan o dîm heini a hyblyg sy’n cefnogi ystod o wasanaethau llyfrgell. Yn benodol bydd eich rôl yn cwmpasu casgliadau, gwasanaethau academaidd a gwasanaethau cwsmer.

Gan ddefnyddio eich sgiliau rhyngbersonol cryf, byddwch yn datrys neu’n cyfeirio ymholiadau’n amserol ac yn cyfrannu’n gadarnhaol at rediad effeithiol gwasanaeth llyfrgell cyfiawn ac uchel ei safon.

Bydd y rôl yn cynnwys rhai tasgau sy’n galw am ymdrech a medrusrwydd corfforol.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Cynorthwyydd Llyfrgell, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Addysg gyffredinol i safon dda iawn gydag o leiaf TGAU Saesneg a Mathemateg neu gyfatebol
- Tystiolaeth o agwedd gadarnhaol, hyblyg a phrofiad o gyflawni gwasanaeth cwsmer rhagorol mewn amgylchedd prysur.
- Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau holi i ganfod datrysiadau da
- Profiad o ddelio ag ymholiadau drwy wahanol sianeli
- Tystiolaeth o fynd ati i gymryd cyfrifoldeb am dasgau er mwyn cwrdd â thargedau a therfynau amser.
- Tystiolaeth o waith tîm effeithiol a/neu weithio’n dda gydag eraill.
- Lefel dda o lythrennedd TG, gwybodaeth dda am ddefnyddio systemau TG craidd gan gynnwys cymwysiadau Microsoft, ebost a’r Rhyngrwyd.
- Tystiolaeth o allu cynhyrchu gwaith manwl a chywir.

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn llyfrgell yn fanteisiol i’ch cais fel y byddai gwybodaeth am y mathau o adnoddau a gwasanaethau gwybodaeth a geir mewn addysg uwch.

- BUDDION –

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Nodwch y bydd angen gwiriad “Manwl gyda’r Rhestr Wahardd ar gyfer Oedolion” gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar y swydd hon.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Llyfrgellydd, Llyfrgellydd Cynorthwyol, Cynorthwyydd Llyfrgell AU, neu Gynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth.


Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Llyfrgell, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 3 Tachwedd 2021, 11:59pm


Function
Llyfrgell
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
0.5 CALI


Share this vacancy

Cynorthwyydd Llyfrgell – (Casgliadau)

Caerfyrddin

Job Ref
50249
Location
Caerfyrddin
Salary
Grade 3 / £20,092 - £22,254 y flwyddyn

Cynorthwyydd Llyfrgell – (Casgliadau)
Campws Caerfyrddin
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni nawr yn dymuno recriwtio Cynorthwyydd Llyfrgell i ymuno â ni ar ein campws yng Nghaerfyrddin mewn rôl lawn amser barhaol.

- Y RÔL -

Fel Cynorthwyydd Llyfrgell, eich tasg fydd darparu safon ragorol o wasanaeth i’n holl gwsmeriaid ac ymwelwyr ar y campws ac ar-lein. Byddwch yn annog defnyddwyr y llyfrgell i wneud y defnydd gorau o’r gwasanaethau llyfrgell, ac yn eu cefnogi i gyflawni eu potensial.

Yn y rôl hon sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y cwsmer, byddwch yn trin ymholiadau’n gyflym ac yn effeithiol fel rhan o dîm heini a hyblyg sy’n cefnogi ystod o wasanaethau llyfrgell. Yn benodol bydd eich rôl yn cwmpasu casgliadau, gwasanaethau academaidd a gwasanaethau cwsmer.

Gan ddefnyddio eich sgiliau rhyngbersonol cryf, byddwch yn datrys neu’n cyfeirio ymholiadau’n amserol ac yn cyfrannu’n gadarnhaol at rediad effeithiol gwasanaeth llyfrgell cyfiawn ac uchel ei safon.

Bydd y rôl yn cynnwys rhai tasgau sy’n galw am ymdrech a medrusrwydd corfforol.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Cynorthwyydd Llyfrgell, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Addysg gyffredinol i safon dda iawn gydag o leiaf TGAU Saesneg a Mathemateg neu gyfatebol
- Tystiolaeth o agwedd gadarnhaol, hyblyg a phrofiad o gyflawni gwasanaeth cwsmer rhagorol mewn amgylchedd prysur.
- Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau holi i ganfod datrysiadau da
- Profiad o ddelio ag ymholiadau drwy wahanol sianeli
- Tystiolaeth o fynd ati i gymryd cyfrifoldeb am dasgau er mwyn cwrdd â thargedau a therfynau amser.
- Tystiolaeth o waith tîm effeithiol a/neu weithio’n dda gydag eraill.
- Lefel dda o lythrennedd TG, gwybodaeth dda am ddefnyddio systemau TG craidd gan gynnwys cymwysiadau Microsoft, ebost a’r Rhyngrwyd.
- Tystiolaeth o allu cynhyrchu gwaith manwl a chywir.

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn llyfrgell yn fanteisiol i’ch cais fel y byddai gwybodaeth am y mathau o adnoddau a gwasanaethau gwybodaeth a geir mewn addysg uwch.

- BUDDION –

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Nodwch y bydd angen gwiriad “Manwl gyda’r Rhestr Wahardd ar gyfer Oedolion” gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar y swydd hon.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Llyfrgellydd, Llyfrgellydd Cynorthwyol, Cynorthwyydd Llyfrgell AU, neu Gynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth.


Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Llyfrgell, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 27 Hydref 2021, 11:59pm


Function
Llyfrgell
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Prosiectau

Swyddog Prosiect Ystadau

Caerfyrddin

Job Ref
50266
Location
Caerfyrddin
Salary
£31,406 to £35,326 pro rata y flwyddyn

Swyddog Prosiect Ystadau
Campws Caerfyrddin (Gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni nawr yn edrych am Swyddog Prosiect Ystadau i ymuno â’r Adran TG ar ein campws yn Abertawe ar sail barhaol, lawn amser.

- Y RÔL -

Fel Swyddog Prosiect Ystadau, byddwch yn cefnogi ac yn cyflenwi ystod eang o brosiectau a mentrau ystâd ar draws ystâd gyfan y Brifysgol.

Gan gefnogi cyflenwi strategaeth ystadau cyffredinol y grwp byddwch yn gweithio ar gynlluniau datblygu’r campws, cyflenwi mentrau corfforaethol, sefydlu gofynion gwybodaeth sylfaenol a ffurfio prosiectau cysyniadol.

Elfen allweddol o’r rôl fydd cefnogi amrywiaeth eang o fentrau, fydd yn datblygu i fod yn brosiectau cyfalaf llawn.

Hefyd, bydd y rôl amrywiol hon yn golygu y byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o faterion, gan sicrhau ein bod yn gallu gwneud cynnydd ar ein prosiectau allweddol a darparu profiad rhagorol i’r myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Swyddog Prosiect Ystadau, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad o gyflawni prosiectau arloesol sydd ag effaith amlwg ar ganlyniadau
- Hunan-gymhelliant cryf
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Gallu ffurfio perthnasoedd gwaith da gydag amrywiaeth o bobl
- Gallu ysbrydoli ac ymgysylltu â staff wrth ddatblygu syniadau newydd ac arloesi
- Gallu gweithio’n effeithiol fel unigolyn, rhan o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
- Sgiliau trefnu effeithiol, gyda sylw i fanylion a gallu cwrdd â therfynau amser tynn
- Cydnabod yr angen am gyfrinachedd a dangos hynny’n briodol
- Gallu a pharodrwydd i weithio’n hyblyg a theithio i fodloni gofynion y swydd
- Agwedd gadarnhaol at ddysgu a datblygu personol
- Addysg i lefel gradd neu gyfatebol

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Ystadau, Swyddog Prosiect, Swyddog Ystadau a Chyfleusterau, Swyddog Prosiect Cyfleusterau, neu Swyddog Datblygu Ystâd.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Swyddog Prosiect Ystadau, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 2 Tachwedd 2021, 11:59pm

Function
Prosiectau
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Cydymaith Addysgu ac Ymchwil

Abertawe

Job Ref
50275
Location
Abertawe
Salary
£27116 - £30,497

AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu. Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.


Rydym bellach yn chwilio am dri Cydymaith Addysgu ac Ymchwil i ymuno â’n tîm fel myfyrwyr PhD a ariennir yn llawn a gweithwyr rhan amser.

- Y RÔL -

Ymgymerir â’r rolau rhan amser hyn ochr yn ochr â PhD rhan amser a ariennir yn llawn gyda chefnogaeth y Brifysgol. Ochr yn ochr â’ch ymchwil academaidd, prif bwrpas y rôl hwn fydd gweithio’n agos gyda thîm MADE Cymru i ffocysu ar gyflwyno cynnwys ym maes Blockchains, Seiberddiogelwch Technoleg Gweithredol neu Ddysgu Peirianwaith. Byddwch yn cyflwyno darlithoedd allweddol yn eich maes ymchwil i gefnogi darpariaeth modylau Diwydiant 4.0 rhaglen MADE Cymru.

Byddwch yn cefnogi darpariaeth portffolio MADE Cymru drwy weithio’n agos gyda darlithwyr i greu profiadau dysgu arloesol, a datblygu a chynnal yr amgylchedd dysgu rhithwir (ADRh) ar gyfer modylau a rhaglenni penodol. Cewch eich cefnogi gyda’ch datblygiad personol eich hun gyda chyfle i ennill profiad a sgiliau academaidd ac ymarferol.

- AMDANOCH CHI-

Dylai bod gennych radd anrhydedd mewn disgyblaeth cysylltiedig â Pheirianneg, Cyfrifiadura neu Dechnoleg cysylltiedig gyda chymhwyster ôl-raddedig (neu gyfwerth) mewn disgyblaeth berthnasol neu’n agos i gwblhau un. Yn ogystal, rhaid eich bod wedi cael profiad yn un o’r meysydd a ganlyn; Blockchain, Seiberddiogelwch Technoleg Gweithredol neu Ddysgu Peirianwaith yn ogystal â lefel uchel o lythrennedd digidol.

Bydd angen i chi fod yn drefnus a rheoli llwyth gwaith gweinyddol gan sicrhau cydymffurfiaeth â materion iechyd a diogelwch, yn cynnwys asesiadau risg ac adeiladu a datblygu perthnasoedd effeithiol gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol.


BUDDION -

- PhD wedi’i ariannu’n llawn a gefnogir gan y Brifysgol}


- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hwn yn Gynorthwyydd Addysgu, Cynorthwyydd Tiwtorial, Ysgoloriaeth Ymchwil neu Gynorthwyydd Ymchwil.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Ymchwil Addysgu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 1 Tachwedd at 23.59pm

Function
Prosiectau
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol


Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Technegydd Desg Gwasanaeth

Llambed

Job Ref
50273
Location
Llambed
Salary
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

Technegydd Desg Gwasanaeth
Campws Llambed (Gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Dechnegydd Desg Gwasanaeth i ymuno â’r Adran TG ar ein campws yn Abertawe ar sail barhaol, lawn amser.

- Y RÔL -

Fel Technegydd Desg Gwasanaeth, byddwch yn cefnogi ein gweithgaredd ac offer TG gan gynnal systemau cyfrifiadurol mewnol, cyfrifiaduron pen desg, offer ategol ac offer cyfieithu.

Byddwch yn ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau cymorth TG, gan dderbyn ceisiadau drwy system y ddesg gwasanaeth ac yn darparu cymorth i ddefnyddwyr wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ebost yn amserol.

Yn bennaf, byddwch yn gosod, rhoi diagnosis, atgyweirio, cynnal a chadw ac uwchraddio caledwedd ac offer a sicrhau perfformiad gorau ar y gorsafoedd gwaith.

Nodwch y bydd y rôl yn cynnwys rhywfaint o godi a chludo gwrthrychau cymharol drwm, fel cyfrifiaduron ac offer ategol

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Technegydd Desg Gwasanaeth, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Profiad blaenorol yn darparu cymorth technegol
- Profiad blaenorol o offer meddalwedd cyffredin, cydrannau ac offer ategol
- Gwybodaeth waith am galedwedd PC
- Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol
- Dealltwriaeth sylfaenol o rwydweithiau cyfrifiadurol mewn amgylchedd corfforaethol
- Gallu gweithio’n effeithiol fel unigolyn, rhan o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
- Lefel dda o addysg

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
- Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Dechnegydd Cymorth Llinell Flaen, Technegydd Desg Gymorth, Technegydd Pen Desg, Technegydd Cymorth, Peiriannydd Cymorth, Peiriannydd Cymorth TG, neu Beiriannydd Cymorth Llinell Flaen.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Technegydd Desg Gwasanaeth, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 29 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37 Awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Technegydd Desg Gwasanaeth

Caerfyrddin

Job Ref
50228
Location
Caerfyrddin
Salary
£20,092 to £22,254 y flwyddyn

Technegydd Desg Gwasanaeth
Campws Caerfyrddin (Gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£20,092 - £22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Dechnegydd Desg Gwasanaeth i ymuno â’r Adran TG ar ein campws yn Abertawe ar sail barhaol, lawn amser.

- Y RÔL -

Fel Technegydd Desg Gwasanaeth, byddwch yn cefnogi ein gweithgaredd ac offer TG gan gynnal systemau cyfrifiadurol mewnol, cyfrifiaduron pen desg, offer ategol ac offer cyfieithu.

Byddwch yn ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau cymorth TG, gan dderbyn ceisiadau drwy system y ddesg gwasanaeth ac ymateb i docynnau a cheisiadau mewn modd amserol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

Yn bennaf, byddwch yn gosod, rhoi diagnosis, atgyweirio, cynnal a chadw ac uwchraddio’r holl galedwedd ac offer a sicrhau perfformiad gorau ar y gorsafoedd gwaith. Byddwch hefyd yn darparu cymorth i ddefnyddwyr wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac ebost yn amserol.

Nodwch y bydd y rôl yn cynnwys rhywfaint o godi a chludo gwrthrychau cymharol drwm, fel cyfrifiaduron ac offer ategol

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Technegydd Desg Gwasanaeth, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Profiad blaenorol yn darparu cymorth technegol
- Profiad blaenorol o ddefnyddio meddalwedd Desg Gwasanaeth i gofnodi problemau/ceisiadau
- Profiad blaenorol o offer meddalwedd cyffredin, cydrannau ac offer ategol
- Gwybodaeth dechnegol dda gan gynnwys Caledwedd, Meddalwedd PC a rhwydweithiau sylfaenol
- Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol
- Dealltwriaeth sylfaenol o rwydweithiau cyfrifiadurol mewn amgylchedd corfforaethol
- Gallu gweithio’n effeithiol fel unigolyn, rhan o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
- Lefel dda o addysg

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
- Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Dechnegydd Cymorth Llinell Flaen, Technegydd Desg Gymorth, Technegydd Pen Desg, Technegydd Cymorth, Peiriannydd Cymorth, Peiriannydd Cymorth TG, neu Beiriannydd Cymorth Llinell Flaen.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Technegydd Desg Gwasanaeth, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 29 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
Full Time (37 Awr, 1.0 CALI)


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2021
Powered by: Webrecruit