Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Animeiddio (Wuhan neu Fuzhou, Tsieina)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50604
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£38,474 - £44,414 per annum

Darlithydd mewn Animeiddio (Wuhan neu Fuzhou, Tsieina)
Abertawe ond dylech fod yn gallu ac yn barod i weithio gartref, ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen gan gynnwys Wuhan, Fuzhou, Tsieina.
£38,474 - £44,414 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol ac yn 28ain yn y DU am Ansawdd y Dysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023).
Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth gwych ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym nawr yn bwriadu recriwtio dau Darlithydd mewn Animeiddio a fydd wedi'i leoli yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA), ond a fydd yn canolbwyntio ar gyflwyno yn un o'n sefydliadau partner yn Wuhan neu Fuzhou, Tsieina.

- Y RÔL –

Byddwch yn cael y cyfle i dreulio cyfran sylweddol o'ch amser gwaith yn Tsieina – lle bydd yr holl addysgu drwy gyfrwng y Saesneg. Yn ogystal, bydd angen gwneud rhywfaint o waith yn y DU i alluogi aelodau eraill o staff y DU i ymgysylltu'n llawnach â'r bartneriaeth ac mewn cysylltiad er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr Tsieineaidd yn elwa ar ddeunyddiau a dulliau addysgol diweddaraf y DU.
Bydd deiliad y swydd o dan reolaeth llinell y Cyfarwyddwr Academaidd ond, ar gyfer dyletswyddau gweithredol o ddydd i ddydd, bydd yn gweithio o dan arweiniad arweinwyr tîm perthnasol y Rhaglen a’r Bartneriaeth yn ogystal â gweithio'n agos gyda chydweithwyr Tsieineaidd.


- AMDANOCH CHI -

I fod yn llwyddiannus yn y rôl dylai fod gennych y canlynol:
1) Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol.
2) Tystiolaeth o'r gallu i ddarparu addysgu, asesu a chymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig mewn Animeiddio a Graffeg Symudol.
3) Ymrwymiad parhaus amlwg i welliant proffesiynol, ysgolheictod a/neu ymchwil a gwaith prosiect
4) Sgiliau trefniadol a rheoli personol da i gydbwyso’r holl ofynion sy’n cystadlu am sylw yn cynnwys gofynion addysgu, ysgolheictod, ymchwil a gweinyddol a therfynau amser
5) Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol i ddatblygu perthnasoedd rhyngwladol
6) Hyfedredd TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau, gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, ADRh, e-bost neu gyflwyno drwy wefan
7) Ymrwymiad amlwg i weithio yn rhan o dîm
8) Parodrwydd i weithio’n hyblyg i fodloni gofynion y rôl – yn enwedig cyfnodau hir yn Tsieina (e.e. 12 wythnos)

Byddai hefyd yn fuddiol i’ch cais pe bai gennych y canlynol:

9) Gradd lefel meistr neu PhD mewn disgyblaeth berthnasol
10) Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol
11) Cymhwyster addysgu
12) Dealltwriaeth gyfannol o Animeiddio gan gynnwys ystod o gymwysiadau digidol a phrosesau meddalwedd cynhyrchu.
13) Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur).

- BUDDION -

Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol

Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf a’r cyfle i rannu eich profiad yn ymwneud ag animeiddio â’n myfyrwyr, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir.
Sylwer, mae’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn o gyflwyno CV ond nid yw’n hanfodol. O’r herwydd, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i’r cwestiynau cais a’ch Datganiad Ategol yn bennaf.

Dyddiad cau: 19 Mehefin 2023, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37

Share this vacancy

Darlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu

Abertawe

Job Ref
51022
Location
Abertawe
Salary
£38,474 - £44,414 y flwyddyn

Darlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu
Campws Abertawe gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen
£38,474 i £44,414 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Ar ben hynny, daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022, ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Ddarlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu i ymuno â’n campws yn Abertawe ar gontract amser llawn, parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Bydd yn ofynnol i chi ddyfeisio ystod o ddeunyddiau addysgu ac asesu, gan gwmpasu nifer o fodylau a meysydd pwnc. Bydd y deiliad swydd yn addysgu mewn amrywiaeth o wahanol amgylcheddau dysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau a dulliau addysgu, yn cynnwys astudiaeth israddedig ar bob lefel a, lle bo’n briodol, astudiaethau ôl-raddedig. Bydd y deiliad swydd yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr yn unol â’r safonau proffesiynol uchaf a chyda golwg ar gyfoethogi profiadau’r myfyrwyr yn barhaus. Bydd y deiliad swydd yn ymgymryd, os oes angen, ag ysgolheictod, ymgysylltu diwydiannol, ymchwil, hyfforddiant neu waith prosiect, naill ai’n unigol neu o fewn tîm, i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus ac i gyfoethogi proffil y Ddisgyblaeth Academaidd, yr Athrofa a’r Brifysgol. Bydd y deiliad swydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau’r Ddisgyblaeth Academaidd o ddydd i ddydd a allai gwmpasu meysydd megis goruchwylio traethodau hir, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.

- AMDANOCH CHI –
I gael eich ystyrid yn Ddarlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu, bydd angen y canlynol arnoch:
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster addysgu neu barodrwydd i ymgymryd â chymhwyster o'r fath
- Hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau, ynghyd â pharodrwydd i addysgu trwy ddolen fideo, amgylchedd dysgu rhithwir, e-bost neu ddarpariaeth ar wefan
- Llwyddiant blaenorol neu brofiad diwydiannol ym maes systemau gweithgynhyrchu/peirianneg cynhyrchu
- Llwyddiant blaenorol o ran croesawu'r broses o gymhwyso technolegau digideiddio/ diwydiant 4.0
- Parodrwydd i ddatblygu adnoddau addysgu ar-lein cadarn
- Parodrwydd i gysylltu â chydweithredwyr diwydiannol a marchnata cyrsiau ar-lein
- Profiad o addysgu, cyflwyno, asesu a chefnogi myfyrwyr ar lefel israddedig a/neu ôl-raddedig mewn maes pwnc perthnasol
- Profiad o gynllunio a datblygu cynnwys modiwlau
- Profiad gyda thechnolegau gweithgynhyrchu datblygedig ac o'u defnyddio mewn amgylcheddau cynhyrchu

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych:

- PhD/DBA mewn disgyblaeth berthnasol
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr ymchwil
- Gwybodaeth am ddylunio a modelu systemau gweithgynhyrchu
- Profiad gyda thechnolegau gweithgynhyrchu datblygedig ac o'u defnyddio mewn amgylcheddau cynhyrchu
- Profiad o gymhwyso methodolegau cynhyrchiant/ gwella ansawdd mewn cyd-destunau diwydiannol
- Byddai arbenigedd yn un neu ragor o'r meysydd canlynol yn fanteisiol: systemau pwer hylif ac electromecanyddol, systemau rheoli diwydiannol, integreiddio systemau gweithgynhyrchu, gweithgynhyrchu cynaliadwy
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – yn ysgrifenedig ac ar lafar


- BUDDION -
Yr hawl i wyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os teimlwch y gallech ffynnu a gwneud effaith fel Darlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu i ni, gwnewch gais drwy’r botwm ar y sgrin.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 13 Mehefin 2023, 11:59pm

Academic

Lecturer in Animation (Wuhan)

Flexible Campus Location

Job Ref
50604
Location
Flexible Campus Location
Salary
£38,474 - £44,414 per annum

Lecturer in Animation (Wuhan or Fuzhou China )
Swansea but should be able and prepared to work at home, and at other locations as necessary including Wuhan, Fuzhou, China.
£38,474 - £44,414 per annum

- ABOUT US -
The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is proud of our dedicated and talented employees, and we work together as a team to make a difference to the lives of our students and the communities we serve. We are 14th in the UK for Social Inclusion and 28th in the UK for Teaching Quality (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), and 21st in the UK for Student Satisfaction (Complete University Guide, 2023).
We offer innovative teaching, state-of-the-art equipment and superb support across a wide range of learning locations and courses.

We are now looking to recruit two Lecturer in Animation will be located within the Wales Institute of Science and Art (WISA) but will be focused on delivery at one of our partner institution in Wuhan, or Fuzhou, China.

- THE ROLE –

You will have the opportunity to spend a significant proportion of their work time in China – where all teaching will be in English. In addition, some work will be required in the UK to enable other UK based staff members to engage more fully with the partnership and in liaison to ensure our Chinese students benefit from the latest UK educational materials and methods.
The post holder will be under the line management of the Academic Director but for operational day-to-day duties will work under the guidance of the relevant Programme and Partnership team leaders as well as working closely with Chinese colleagues.

- ABOUT YOU –

To be successful in the role you should have the following:
1) An honours degree in a relevant discipline
2) Evidence of the ability to deliver teaching, assessment and student support at undergraduate level in Animation and Motion Graphics
3) Demonstrable ongoing commitment to professional enhancement, scholarship and / or research and project work
4) Good organisational and personal management skills to balance competing pressures of teaching, scholarship, research, administrative demands and deadlines.
5) Excellent interpersonal and communication skills to develop international relationships.
6) IT proficiency and experience of using e-resources including a willingness to teach by video-link, VLE, e-mail or website delivery
7) Demonstrable commitment to team working.
8) Willingness to work flexibly to meet role requirements – particularly long periods in China (e.g. 12 weeks)
It would be beneficial to your application if you have:

9) A masters level degree or PhD in a relevant discipline
10) Membership of a relevant professional body
11) Teaching qualification
12) A holistic understanding of Animation including a range of digital applications and production software processes
13) Ability to communicate through the medium of Welsh (oral and written).

- BENEFITS -

Annual leave entitlement is 35 days’ annual leave per year, plus 8 bank holidays and 4 University closure days

Our employees get access to a great pay and benefits package in recognition of their valued contribution including:
- Good pay and conditions; as an accredited living wage employer, we offer competitive pay
- Pension scheme membership from USS to provide benefits for you and your family
- Family-friendly policies that provide for flexible working, including additional paid maternity and paternity leave
- Career and development opportunities, including support to gain further qualifications
- Support for mental health and wellbeing, including occupational health and counselling support services
- Staff discounts on a range of products and services
- Travel schemes, including the cycle to work scheme
As part of the role you will be required to spend time in China delivering teaching which are generally 2 separate periods of a maximum of 12 weeks each within an academic year.

We are committed to providing a competitive employment packages while supporting the wellbeing of our staff to help them reach their full potential and to meet our objectives in China. In addition to your salary you will have a range of benefits and entitlements Including:
• Travel to and from China to undertake the teaching for two trips
• Suitable accommodation while in China will be paid for by the University
• Visa application support to enable you to enter and work in China.
• Health insurance equivalent to Chinese employees in the partner university
• Legal Insurance
• Mid trip travel where there is a business or personal need such as in the event of illness, family emergencies , unrest or political issues.
• Language support and training which may be provided by UWTSD
• WIFI and any relevant roaming charges incurred for business to get access to the full internet and UK social media within the Chinese firewall
• Charges incurred in setting up a Chinese bank account as credit cards are not universally accepted.
• A contribution towards food and sustenance in line with UWTSD policies
• An entertainment allowance for the purpose of networking and reciprocating Chinese hospitality (Chinese colleagues receive an allowance to entertain overseas staff once a month)

So, if you’re seeking your next challenge and the opportunity to share your animation related experience and knowledge with our students, please apply via the button shown.

Please note, this application process includes the option to submit a CV but it is not essential. Therefore, your application will be primarily assessed based on your answers to the application questions and your Supporting Statement.

Closing date: 19 June 2023, 11:59pm

Function
Academic
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37

Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Peiriannydd Systemau TG (Menter)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
51021
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£33,348 - £37,386 y flwyddyn

Peiriannydd Systemau TG (Menter)

Campws Abertawe/Caerfyrddin, ond bydd gofyn gweithio ar bob campws yn ôl yr angen
£33,348-£37,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Beiriannydd Systemau TG (Menter) i ymuno â Champws Abertawe/Caerfyrddin yn llawn-amser gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Rôl Peiriannydd y Systemau TG (Menter) yw helpu i sicrhau sefydlogrwydd, cywirdeb, a gweithrediad effeithlon y datrysiadau Menter mewnol sy'n cefnogi swyddogaethau craidd y Brifysgol. Cyflawnir hyn trwy fonitro, cynnal, cefnogi ac optimeiddio'r holl systemau, gweinyddion a systemau gweithredu cysylltiedig perthnasol.

Gan adrodd i Ddyfeisydd y Systemau (Menter), bydd deiliad y swydd yn arwain o leiaf un agwedd dechnegol yn y tîm Menter, a bydd yn defnyddio sgiliau cyfathrebu, dadansoddi a datrys problemau profedig i helpu i nodi, cyfathrebu, a datrys materion er mwyn manteisio i’r eithaf ar y buddsoddiad yn y system TG.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd y Peiriannydd Systemau TG (Menter), bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg hyd at lefel gradd neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol, neu brofiad helaeth mewn maes pwnc perthnasol.
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel.
- Profiad amlwg o weinyddiaeth gweinydd TG, systemau wrth gefn a systemau dilysu (e.e. Active Directory, Intune, ClearPass)
- Profiad amlwg o weinydd lefel menter a chaledwedd storio
- Gwybodaeth gyffredinol dda am ddiogelwch rhwydweithiau, atal trychineb ac adferiad

Byddai'r canlynol yn fanteisiol i'ch rôl:
- Profiad blaenorol o weithio mewn amgylcheddau rhithwir megis VMWare
- Gwybodaeth am ddatrysiadau dilysu Radius ac eduroam
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau.

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn ein Prifysgol yn rôl Peiriannydd Systemau TG (Menter), gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.
Nodwch: Bydd eich iaith ohebu yn cael ei phennu gan yr iaith y byddwch yn ei defnyddio yn eich cais.

Dyddiad cau: 9 Mehefin 2023, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Prif Swyddog Data MIS

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50978
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£33,348 - £37,386

Prif Swyddog Data MIS
Lleoliad Campws Hyblyg
£33,348-£37,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Brif Swyddog Data MIS i ymuno â’n tîm.

- Y RÔL -
Byddwch yn cynorthwyo i gynhyrchu ac adrodd ar ddata myfyrwyr a mathau eraill o ddata. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda Gwasanaethau Corfforaethol, y Gofrestrfa a Chyllid, yn ogystal ag Athrofeydd y Brifysgol a Gwasanaethau Proffesiynol eraill.

Gan adrodd i'r Swyddog Datblygu Systemau Gweithredol, bydd deiliad y swydd yn arwain o leiaf un agwedd dechnegol yn y tîm Data MIS, a bydd yn defnyddio sgiliau cyfathrebu, dadansoddi a datrys problemau profedig i helpu i nodi, cyfathrebu, a datrys materion er mwyn manteisio i’r eithaf ar ddata'r Brifysgol.


- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried yn Brif Swyddog Data MIS, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol neu brofiad helaeth mewn maes pwnc perthnasol.
- Profiad o lunio datganiadau data a gweithio i derfynau amser
- Bod yn gyfarwydd â dadansoddi, diwygio a thynnu data o gronfa ddata berthynol, yn ddelfrydol cronfa ddata cofnodion myfyrwyr
- Gwybodaeth ardderchog am SQL a/neu ieithoedd rhaglennu tebyg
- Y gallu i drin llawer iawn o ddata, gan gynnwys llunio a thrin taenlenni a chronfeydd data manwl
- Dangos y gallu i lunio gwybodaeth reoli gryno a darllenadwy am ddata cymhleth neu faterion technegol

Byddai'r canlynol yn fanteisiol i'ch rôl:
- Profiad blaenorol o weithio ar ddatganiadau statudol addysg uwch
- Profiad o reoli llwyth gwaith trwy'r fethodoleg Sgrym Hyblyg
- Dealltwriaeth o Storio Data, Gwybodaeth Busnes ac Adrodd Busnes.
- Y gallu i gyflawni rhaglennu SSRS a PowerBI neu barodrwydd i ddatblygu'r sgiliau hyn.
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn ein Prifysgol yn rôl Prif Swyddog Data MIS, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.
Dyddiad cau: 15 Mehefin 2023, 11:59pm


Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol

Share this vacancy

Pennaeth Seilwaith TG

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
51010
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£45,737 - £54,421 per annum

Pennaeth Seilwaith TG

Campws Abertawe/Caerfyrddin, ond bydd gofyn gweithio ar bob campws yn ôl yr angen
£45,737-£54,421 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Bennaeth Seilwaith TG i ymuno â Champws Abertawe/Caerfyrddin mewn rôl lawn-amser, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn darparu arweinyddiaeth mewn perthynas â rheolaeth weithredol a'r gwaith o ddatblygu'r tîm Seilwaith TG. Byddwch yn adrodd i Bennaeth Gweithredol Systemau a Seilwaith TG ac yn gweithio'n agos gyda thimau eraill o fewn yr uned TG a Gwasanaethau Digidol i sicrhau bod gwasanaeth proffesiynol yn cael ei ddarparu. Byddwch yn cymhwyso sgiliau arwain, rheoli, cyfathrebu a datrys problemau profedig, yn ogystal â gwybodaeth am arferion gorau, i arwain y tîm a goruchwylio ein seilwaith sy'n hanfodol i'r gwaith. Byddwch hefyd yn dirprwyo ar ran Pennaeth Gweithredol Systemau a Seilwaith TG, gan ysgwyddo'r cyfrifoldeb, pan fydd y Pennaeth yn absennol, am wneud penderfyniadau ar gyfer tîm y prosiect a Seilwaith TG yn ôl y gofyn.
Mae'r rôl yn cynnwys bod yn gyfrifol am gynllunio, cydgysylltu a goruchwylio'r holl weithgarwch sy'n ymwneud â dylunio, datblygu a gweithredu seilwaith cyfathrebu a phrosesau busnes TG y sefydliad, gan ddarparu dibynadwyedd a diogelwch rhagorol, ynghyd â phrofiad gwych i ddefnyddwyr, a hynny i sicrhau sail gadarn i'n gwasanaethau digidol. Byddwch yn darparu trosolwg gweithredol o saernïaeth y rhwydwaith a phrosesau busnes, adferiad yn dilyn trychineb, parhad busnes, ac ymateb i ddigwyddiadau.
Byddwch yn goruchwylio’r gwaith o reoli llwyth gwaith y Seilwaith TG, gan weithio gyda thîm y prosiect Systemau a Seilwaith TG i sicrhau bod gofynion y prosiect yn cael eu hintegreiddio a’u blaenoriaethu mewn modd priodol, a bod ein hymrwymiadau strategol o ran TG a Gwasanaethau Digidol yn cael eu bodloni. Byddwch hefyd yn goruchwylio'r cyfathrebu sy'n ymwneud â gweithgarwch Seilwaith TG, gan lansio datblygiadau a systemau newydd, a chan sicrhau diweddariadau rheolaidd gan staff a myfyrwyr a rhyngweithio'n rheolaidd â nhw.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Pennaeth Seilwaith TG, bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad profedig cyfatebol
- Sgiliau arwain profedig
- Tystiolaeth o weithio ar lefel uwch ag arddull gadarnhaol a chydweithredol
- Profiad blaenorol o reoli tîm technegol TG mewn amgylchedd busnes
- Profiad blaenorol o reoli seilwaith cyfathrebu a phrosesau busnes TG
- Profiad blaenorol o Adferiad yn dilyn Trychineb, Parhad Busnes, ac Ymateb i Ddigwyddiadau
- Gwybodaeth ar lefel rheolwr am saernïaeth, cysylltedd, diogelwch a phrosesau dilysu rhwydweithiau wedi'u gwifro a di-wifr
- Gwybodaeth ar lefel rheolwr am greu gweinyddion rhithwir a rhwydweithiau ardaloedd storio
- Gwybodaeth ar lefel rheolwr am ddarparu gwasanaethau cwmwl, megis Microsoft Office 365 ar gyfer e-bost, storio ffeiliau a chydweithredu


Byddai'r canlynol yn fanteisiol i'ch rôl:
- Achrediad TG perthnasol
- Cymhwyster Arwain neu Reoli
- Gwybodaeth am systemau teleffoni IP
- Gwybodaeth am systemau rheoli mynediad i'r rhwydwaith, megis Aruba Clearpass
- Profiad o weithio mewn amgylchedd Addysg Bellach neu Addysg Uwch
- Profiad o reoli llwyth gwaith trwy ddefnyddio Agile Scrum
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)


- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn ein prifysgol yn rôl y Pennaeth Seilwaith TG, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.
Dyddiad cau: 11 Mehefin 2023, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Pennaeth Systemau Gwybodaeth

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
51009
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£45,737-£54,421 y flwyddyn

Pennaeth Systemau Gwybodaeth

Campws Abertawe/Caerfyrddin, ond bydd gofyn gweithio ar bob campws yn ôl yr angen
£45,737-£54,421 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Bennaeth Systemau Gwybodaeth i ymuno â'n campws yn Abertawe/yng Nghaerfyrddin mewn rôl lawn-amser gan weithio 37 awr yr wythnos

- Y RÔL -
Byddwch yn darparu arweinyddiaeth o ran rheolaeth weithredol a datblygiad y tîm Systemau Gwybodaeth. Bydd y rôl yn adrodd i'r Pennaeth Gweithredol Systemau a Seilwaith TG, a bydd yn gweithio'n agos gyda thimau eraill yn y Gwasanaethau TG a Digidol i sicrhau bod gwasanaeth proffesiynol yn cael ei ddarparu. Byddwch yn cymhwyso sgiliau arwain, rheoli, cyfathrebu a datrys problemau profedig, yn ogystal â gwybodaeth am arferion gorau i arwain y tîm a goruchwylio ein systemau gwybodaeth sy'n hanfodol i'n sefydliad. Byddwch yn dirprwyo ar ran y Pennaeth Gweithredol Systemau a Seilwaith TG (ITSI), gan gymryd cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau yn ei absenoldeb ar gyfer y tîm Systemau Gwybodaeth yn ôl y gofyn.
Byddwch yn cynllunio, yn cydlynu ac yn goruchwylio'r holl weithgareddau sy'n ymwneud â dylunio, datblygu a gweithredu systemau gwybodaeth sefydliadol, cymwysiadau meddalwedd, adrodd ar ddata a gwybodaeth busnes, gan ddarparu profiad rhagorol i'r defnyddiwr a bod yn sylfaen i ddiwylliant sefydliadol â data yn ei lywio. Byddwch yn darparu goruchwyliaeth weithredol o ran ein data corfforaethol ar fyfyrwyr, a hynny mewn perthynas â chyllid, gofynion rheoleiddio a thablau cynghrair prifysgolion.
Byddwch yn goruchwylio’r broses o reoli'r llwyth gwaith Systemau Gwybodaeth, gan weithio gyda'r tîm prosiect Systemau a Seilwaith TG (ITSI) i sicrhau bod gofynion prosiect yn cael eu hintegreiddio a’u blaenoriaethu’n briodol, a bod ein hymrwymiadau strategol o ran TG a Gwasanaethau Digidol yn cael eu bodloni. Bydd deiliad y swydd hefyd yn goruchwylio cyfathrebiadau'n ymwneud â gweithgareddau Systemau Gwybodaeth, gan lansio datblygiadau a systemau newydd, gyda diweddariadau a rhyngweithiadau rheolaidd gan staff a myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried yn Bennaeth Systemau Gwybodaeth, bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad amlwg cyfatebol
- Sgiliau arwain profedig
- Tystiolaeth o weithio ar lefel uwch ag arddull gadarnhaol a chydweithredol
- Profiad blaenorol o reoli tîm technegol Systemau Gwybodaeth mewn amgylchedd menter
- Profiad blaenorol o reoli systemau TG a datblygu prosesau rhaglennu, cymwysiadau a chofnodi
- Profiad blaenorol o gymwysiadau addysg uwch craidd megis Systemau Cofnodion Myfyrwyr, Cyllid ac Adnoddau Dynol
- Yn dechnegol rhugl mewn ieithoedd rhaglennu, gan gynnwys Microsoft SQL
- Gwybodaeth lefel rheoli am gylch bywyd datblygu meddalwedd
- Gwybodaeth lefel rheoli am ddata, cofnodi, gwybodaeth busnes a ffurflenni data corfforaethol
- Gwybodaeth lefel rheoli am storio data, diogelu data, diogelwch data a GDPR
-

Byddai'r canlynol yn fanteisiol i'ch rôl:
- Achrediad TG perthnasol
- Cymhwyster arwain neu reoli
- Gwybodaeth am system cofnodion myfyrwyr SITS Tribal
- Gwybodaeth am ffurflenni data myfyrwyr HESA
- Profiad o ddefnyddio Agile Scrum i reoli llwyth gwaith
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn ein prifysgol yn rôl Pennaeth Systemau Gwybodaeth
gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.
Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.
Dyddiad cau: 11 Mehefin 2023, 11:59pm

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2023
Powered by: Webrecruit