Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol: (Islam Brydeinig Ddigidol)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50682
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£36,382 - £42,149 pro rata per annum

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol (Islam Brydeinig Ddigidol)
Mae trefniadau ar gael i weithio'n hyblyg neu o bell yn llwyr
£36,382-£42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Ymchwilydd Ôl-ddoethurol i ymuno â ni yn rhan-amser am gyfnod penodol, i weithio 18.5 awr yr wythnos.
**Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais**
- Y RÔL -
Byddwch yn cyfrannu at waith y tîm amlddisgyblaethol ar bob lefel, wrth iddo gynnal yr archwiliad cyntaf erioed o effeithiau cymdeithasol gweithgareddau digidol sy'n canolbwyntio ar brofiadau bywyd cymunedau Mwslimaidd amrywiol ym Mhrydain.

Bydd gennych ddiddordeb datblygedig yn y dyniaethau digidol a lefel uchel o lythrennedd digidol, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o'r maes ymchwil a'i sensitifrwyddau. Mae gennym ddiddordeb mewn cael ceisiadau gan unigolion sydd ag arbenigedd ymchwilio ym maes y dyniaethau digidol sy'n gysylltiedig ag astudio crefyddau, Astudiaethau Islamaidd, astudiaethau ardal, astudiaethau seiber, astudiaethau rhywedd, astudiaethau netnograffig, astudiaethau gwleidyddol, cymdeithaseg, a disgyblaethau gwybodus.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, bydd arnoch angen y canlynol:
- PhD mewn astudiaethau crefyddol a/neu mewn pwnc cysylltiedig â'r dyniaethau digidol
- Arbenigedd, gwybodaeth a chyhoeddiad academaidd mewn perthynas â'r dyniaethau digidol
- Diddordeb mewn gwneud gwaith academaidd ar un o'r themâu ymchwil allweddol sy'n gysylltiedig â'r prosiect (rhywedd, gwleidyddiaeth, awdurdod crefyddol)
- Diddordebau ymchwil arbenigol yn y dyniaethau digidol (neu faes cysylltiedig)
- Yn gyfarwydd â meddalwedd arbenigol (NVivo, NCapture, rheoli cynnwys gwe), ac yn meddu ar barodrwydd i feithrin setiau sgiliau meddalwedd eraill os oes angen (yn enwedig Archive-it)
- Lefelau uchel o lythrennedd digidol, ynghyd â'r gallu i reoli'r archif ddigidol (gan ddefnyddio Archive-it)
- Ymwybyddiaeth o amrywiaethau a chymhlethdodau cymunedau a rhwydweithiau Mwslimaidd Prydeinig ledled y DU
- Gallu profedig i ddadansoddi cynnwys a materion ymchwil a myfyrio'n feirniadol arnynt
- Y gallu i drefnu a chysylltu â thîm y prosiect, gan gynnwys cyfarfodydd a sesiynau rheolaidd y bwrdd cynghori
- Sgiliau trefnu rhagorol, gan gynnwys y gallu i asesu blaenoriaethau a gweithio'n annibynnol heb oruchwyliaeth, ac i gynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich gwaith eich hun yn ddyddiol, yn wythnosol neu'n fisol
- Y gallu i gyfathrebu â'r holl randdeiliaid
- Ffordd sensitif o gyfleu gweithgareddau a chanfyddiadau prosiectau, a hynny ar-lein ac wyneb yn wyneb
- Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gradd MA (neu gymhwyster cyfatebol) mewn pwnc sy'n ymwneud â'r prosiect
- Profiad o drefnu seminarau, gweithdai a chynadleddau
- Gwybodaeth am faterion diogelu data a'r sensitifrwyddau moesegol sy'n gysylltiedig â phrosiectau ymchwil (yn enwedig yn achos prosiect Islam Brydeinig Ddigidol)
- Gwybodaeth ddamcaniaethol o ran astudio crefydd ar-lein, mudiadau digidol a/neu amgylcheddau Islamaidd seiber
- Arbenigedd ym maes moeseg yn ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu (i gyflwyno'r prosiect i gynulleidfaoedd ehangach)
- Profiad o gyflwyno gweithdai, darlithoedd a seminarau (wyneb yn wyneb ac ar-lein)
- Y gallu i gyfrannu at ddiwylliant y Brifysgol, ac at ei gweithgareddau, lle bo hynny'n briodol, yn rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Dealltwriaeth o ofynion y rhaglen a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)
- Y gallu i ddatblygu MOOC
- Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 1 Medi 2022, 11:59pm
Function
Academaidd
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
18.5


Share this vacancy

Darlithydd mewn Cadwyn Gyflenwi a Logisteg

Abertawe

Job Ref
50656
Location
Abertawe
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Darlithydd mewn Cadwyn Gyflenwi a Logisteg

Campws Abertawe (gweithio hybrid gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

£38,382-£42,129 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymrwymedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn meithrin yr wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig dulliau addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf, a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

At hynny, rydym yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn wythfed yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Rydym 'nawr yn chwilio am ddau Ddarlithydd (Cadwyn Gyflenwi a Logisteg) i ymuno â ni'n llawn-amser am gyfnod penodol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Mae PCYDDS yn dymuno penodi Darlithydd yn y Gadwyn Gyflenwi a Logisteg yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru. Disgwylir i ddeiliad y swydd fod yn gyfarwydd â datblygiadau cyfoes ym maes Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi a Logisteg, gan y bydd gofyn iddo ddatblygu ystod o ddeunyddiau addysgu ac asesu, yn cwmpasu nifer o fodiwlau a meysydd pwnc allweddol.

Bydd deiliad y swydd yn frwdfrydig, yn arloesol ac wedi ymrwymo i addysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu gwahanol, ac yn defnyddio amrywiaeth o arddulliau a dulliau addysgu, gan gynnwys pob lefel o astudiaeth israddedig a, lle bo'n briodol, astudiaeth ôl-raddedig. Bydd deiliad y swydd yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol, fel ei gilydd, i'r myfyrwyr, a hynny i'r safonau proffesiynol uchaf gan roi sylw i'r gwaith parhaus o wella profiad y myfyriwr. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd ag ysgolheictod, ymchwil, hyfforddiant neu waith prosiect, naill ai'n unigol neu mewn tîm, i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus ac i wella proffil y Ddisgyblaeth Academaidd, yr Athrofa a'r Brifysgol. Bydd deiliad y swydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgarwch y Ddisgyblaeth Academaidd o ddydd i ddydd, a gallai hyn gynnwys meysydd megis goruchwylio traethodau estynedig, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd ddyfeisio ystod o ddeunyddiau addysgu ac asesu, a hynny i gwmpasu nifer o fodiwlau a meysydd pwnc. Bydd deiliad y swydd yn mynd ati i addysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu gwahanol, ac yn defnyddio amrywiaeth o arddulliau a dulliau addysgu, gan gynnwys astudiaethau israddedig ac astudiaethau ôl-raddedig.

Bydd deiliad y swydd yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol, fel ei gilydd, i'r myfyrwyr, a hynny i'r safonau proffesiynol uchaf, gan roi sylw i'r gwaith parhaus o wella profiad y myfyriwr.

Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â gwaith ysgolheigaidd, ymchwil, hyfforddiant neu waith prosiect, naill ai'n unigol neu mewn tîm, i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus ac i wella proffil y Prosiect a'r Brifysgol, fel ei gilydd. Bydd deiliad y swydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgarwch y prosiect o ddydd i ddydd, a gallai hyn gynnwys meysydd megis goruchwylio traethodau estynedig, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer rôl Darlithydd yn y Gadwyn Gyflenwi a Logisteg bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol.
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol neu brofiad sylweddol yn y diwydiant priodol.
- Profiad o Gadwyni Cyflenwi a Logisteg.
- Tystiolaeth o'r gallu i addysgu, asesu a darparu cymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn maes pwnc perthnasol neu barodrwydd i gwblhau cymhwyster addysgu.
- Sgiliau trefniadol a rheolaeth bersonol da i gydbwyso pwysau cystadleuol addysgu, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser.
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog
- Tystiolaeth o hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau, ynghyd â pharodrwydd i addysgu trwy ddolen fideo, amgylchedd dysgu rhithiol, e-bost neu ddarpariaeth ar wefan.
- Tystiolaeth o'r gallu i gydbwyso pwysau gwrthgyferbyniol addysgu, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser.

Byddai o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gradd PhD mewn disgyblaeth berthnasol
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr ymchwil.
- Tystiolaeth o ymrwymiad i archwilio cyfleoedd ariannu, dyfarniadau neu grantiau allanol, neu gyfleoedd masnachol posibl.
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDIANNAU -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:

- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddiannau i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 17 Awst 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Aberystwyth

Job Ref
50681
Location
Aberystwyth
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth
£31,406 a £35,326 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg. Fe’i sefydlwyd ym 1921, a chyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf rhwng 1950 a 2002. Bellach mae ar gael ar y we ac ar apiau am ddim. Mae tîm o saith o staff yn diweddaru’r Geiriadur yn barhaus ac yn ychwanegu erthyglau newydd ato.
Cartref y Geiriadur yw Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru sydd yn sefydliad ymchwil o fri rhyngwladol. Cyllidir y Geiriadur drwy fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
Rydym yn gobeithio penodi dwy swydd Golygydd Cynorthwyol i ymuno â’r tîm yn Y Ganolfan yn Aberystwyth, ar sail barhaol.

- Y RÔL -
Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol am y swydd hon.

Yn y swydd hon byddwch yn:

• Gweithio fel rhan o’r tîm sy’n cynhyrchu Geiriadur Prifysgol Cymru, gwaith a ystyrir yn awdurdod byd-eang ar eirfa’r iaith Gymraeg drwy’r oesoedd
• Drafftio erthyglau newydd i GPC mewn system gyfrifiadurol bwrpasol (iLEX) gan ymchwilio i hanes gair a chwilio am dystiolaeth amdano yng nghasgliadau slipiau a chronfeydd testunol yr uned ac ar lein. Ailolygu a diweddaru erthyglau sydd eisoes yn GPC.
• Gwirio dyfyniadau yn erbyn y ffynonellau gwreiddiol (boed ar lein, mewn llawysgrif, neu mewn print) yn y swyddfa, llyfrgell y Ganolfan, neu’r Llyfrgell Genedlaethol.
• Darllen a chywiro proflenni.
• Cyflwyno gwaith y Geiriadur i gynulleidfaoedd academaidd ac i’r cyhoedd drwy gyfrwng papurau cynhadledd, seminarau, erthyglau, cyfweliadau gyda’r cyfryngau, cyfarfodydd, ac yn y blaen.

Gweler y Swydd-Ddisgrifiad am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Golygydd Cynorthwyol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd Anrhydedd dda neu gymhwyster uwch mewn Cymraeg, Astudiaethau Celtaidd, neu bwnc perthnasol
- Gradd ymchwil (PhD neu Feistr) neu brofiad proffesiynol cyfatebol
- Rhugledd i’r lefel uchaf yn y Gymraeg a’r Saesneg a sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y ddwy
- Dealltwriaeth dda o ramadeg a chystrawen Cymraeg Cyfoes
- Gwybodaeth gyffredinol eang
- Sgiliau datrys problemau a’r gallu i feddwl yn rhesymegol
- Hyfedredd TG gyda gwybodaeth sylfaenol am Microsoft Word a Microsoft Excel
- Parodrwydd i ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd y Geiriadur, megis iLEX a Filelocator Pro
- Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol, ysgolheictod, ac ymchwil
- Sgiliau trefnu a rheolaeth bersonol dda
- Sgiliau rhyngbersonol da a pharodrwydd i gyfathrebu â’r cyhoedd
- Parodrwydd i ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant perthnasol ac i hyfforddi staff newydd
- Ymrwymiad amlwg i gydweithio fel rhan o dîm
- Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth wrth weithio
- Parodrwydd i weithio’n hyblyg er mwyn cyflawni gofynion y rôl

- BUDDION -
Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol.
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Dyddiad cau: 5 Medi 2022, 11:59pm
Dyddiad cyf-weld arfaethedig: 21 Medi 2022

Darlithydd mewn Celf Gain

Abertawe

Job Ref
50660
Location
Abertawe
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Darlithydd mewn Celf Gain
Abertawe/Dynevor, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.
Rydym ni’n awr yn edrych am Ddarlithydd mewn Celf i ymuno â’n campws yn Abertawe ar sail ran amser, barhaol, yn gweithio am 14.8 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Lleolir y swydd yng Ngholeg Celf nodedig Abertawe, coleg celf arobryn a’r coleg celf hynaf yng Nghymru.

Bydd gofyn i chi ddyfeisio amrywiaeth o ddeunyddiau addysgu ac asesu ym maes celf gain, yn cwmpasu ystod eang o fodiwlau ar y rhaglen astudio BA Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun. Bydd addysgu’r modiwlau’n cynnwys ymarfer stiwdio, ymchwil artistig cyfoes, amlgyfrwng, mewnosodiadau a churadu, ac ymarfer proffesiynol.

Byddwch chi’n cyflwyno addysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu gwahanol ac yn defnyddio amrywiaeth o arddulliau ac ymagweddau addysgu gwahanol, gan gynnwys pob lefel o astudio israddedig, a lle bo’n briodol, astudio ôl-raddedig.

Byddwch yn cynnig cyngor, adborth a chymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr i’r safonau proffesiynol uchaf gyda golwg ar gyfoethogi profiad y myfyrwyr yn barhaus. Byddwch yn ymgymryd â gweithgaredd ysgolheigaidd, ymchwil, hyfforddi neu brosiect naill ai fel rhan o brosiect ar y cyd neu’n unigol i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus a chodi proffil y Ddisgyblaeth Academaidd, yr Athrofa a’r Brifysgol.

Byddwch yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau dydd i ddydd y Ddisgyblaeth Academaidd a allai gynnwys meysydd fel goruchwylio traethodau hir, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddi staff a datblygu proffesiynol.
Byddwch yn datblygu gweithgareddau gweinyddol ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau dydd i ddydd y Campws.

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.


- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Darlithydd mewn Celf Gain, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- Profiad o addysgu, cyflwyno, asesu a chymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn celf gain a diwylliant gweledol
- Profiad yn cynllunio a datblygu cynnwys modiwlau ym maes celf gain a diwylliant gweledol
- Tystiolaeth o sgiliau trefnu a rheoli personol da
- Tystiolaeth o sgiliau rhyngbersonol a rhyngddiwylliannol rhagorol gyda’r gallu i gydweithio
- Hyfedredd TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau yn cynnwys y gallu i ddarlithio a chyflwyno ar-lein, gan gynnwys cyswllt fideo, VLE, e-bost a gwefan
- Tystiolaeth o allu cydbwyso pwysau sy’n cystadlu fel darlithio, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:
- PhD/DBA mewn disgyblaeth berthnasol
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwil
- Gallu cyfathrebu yn Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Darlithydd mewn Celf Gain, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 31 Awst 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Tsieineaidd Hynafol

Llambed

Job Ref
50669
Location
Llambed
Salary
£43,434 - £51,799 y flwyddyn

Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Tsieineaidd Hynafol
Campws Llanbedr Pont Steffan, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny
£43,434-51,799 y flwyddyn
- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Tsieineaidd Hynafol i ymuno â'n campws yn Llanbedr Pont Steffan ar sail ran-amser yn gweithio 18.5 awr yr wythnos.
- Y RÔL -
Bydd swydd yr Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Tsieineaidd Hynafol wedi'i lleoli yn yr Academi Sinoleg. Byddwch o dan reolaeth linell Cyfarwyddwr yr Academi. Bydd yn ofynnol i chi gynnig addysgu a chyfarwyddyd arbenigol ar agweddau gwahanol ar Gonffiwsiaeth, Bwdhaeth neu Ddaoaeth, a bydd angen i chi fod yn gyfarwydd ag o leiaf un o'r testunau Tsieineaidd hynafol. Byddai arbenigedd penodol yn The Four Books yn ddefnyddiol iawn. Byddwch yn cyfrannu at ddatblygiadau newydd i raglenni yn yr Academi ac, yn eich tro, yn mynd ati i ddatblygu agweddau ar astudiaethau sinolegol mewn ffocws mwy cymhwysol a chyd-destunol ar lenyddiaeth ac athroniaeth Tsieineaidd. Byddwch yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol, fel ei gilydd, i'r myfyrwyr, a hynny i'r safonau proffesiynol uchaf, gan roi sylw i'r gwaith parhaus o wella profiad y myfyriwr. Byddwch yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgarwch y Ddisgyblaeth o ddydd i ddydd, a gallai hyn gynnwys meysydd megis goruchwylio traethodau estynedig, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Tsieineaidd Hynafol, bydd arnoch angen y canlynol:
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- PhD mewn disgyblaeth berthnasol, neu ar fin cwblhau'r cymhwyster hwnnw
- Gwybodaeth a phrofiad o ran addysgu, cyflwyno, asesu a darparu cymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn meysydd pwnc perthnasol;
- Profiad o gynllunio a datblygu cynnwys darlithoedd a modiwlau, yn enwedig ar gyfer eu cyflwyno ar-lein, a hynny mewn perthynas ag agweddau ar un neu ragor o'r canlynol: Conffiwsiaeth, Bwdhaeth a Daoaeth
- Ymchwil i naill ai Essentials of Governance, The Four Books, neu destun allweddol arall mewn llenyddiaeth Tsieineaidd hynafol
- Profiad o gyfieithu llenyddiaeth Tsieineaidd hynafol i'r Saesneg
- Ymrwymiad parhaus amlwg i wella'n broffesiynol, ysgolheictod a/neu ymchwil a gwaith prosiect
- Tystiolaeth o ymrwymiad i archwilio cyfleoedd ariannu, dyfarniadau neu grantiau allanol, neu gyfleoedd masnachol posibl
- Sgiliau trefnu a rheoli personol rhagorol
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
- Yn rhugl mewn Tsieinëeg a Saesneg, fel ei gilydd
- Hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau, ynghyd â pharodrwydd i addysgu trwy ddolen fideo, amgylchedd dysgu rhithwir, e-bost neu ddarpariaeth ar wefan
- Yn cymryd rhan mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus
- Tystiolaeth o'r gallu i gydbwyso pwysau gwrthgyferbyniol addysgu, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser
- Ymrwymiad amlwg i waith tîm
- Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith
- Parodrwydd i weithio mewn modd hyblyg i fodloni gofynion y rôl

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr ymchwil
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – yn ysgrifenedig ac ar lafar

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Tsieineaidd Hynafol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 13 Awst 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Pennaeth Ymarfer Datblygiad Academaidd

Caerfyrddin

Job Ref
50664
Location
Caerfyrddin
Salary
£43,434 to £51,799 y flwyddyn

Pennaeth datblygu ymarfer addysgol
Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£43,434-£51,799 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am pennaeth datblygu ymarfer addysgol i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin mewn rôl lawn-amser a pharhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Rydym wedi creu Strategaeth Gwella Dysgu ac Addysgu newydd uchelgeisiol, ac iddi'r nod o roi’r cyfleoedd gorau posibl i’n myfyrwyr gyflawni eu potensial a chyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas. I gyflawni hyn, rydym hefyd yn buddsoddi yn natblygiad proffesiynol ein cyd-weithwyr.

Bydd Fframwaith Dysgu ac Addysgu NEXUS yn darparu ffocws i ddatblygu modelau cyflenwi creadigol ac effeithiol, ac yn cefnogi'r gwaith o gyflwyno cwricwlwm cynhwysol sy’n addas ar gyfer anghenion ein myfyrwyr a’u gyrfaoedd yn y dyfodol. Bydd y pennaeth datblygu ymarfer addysgol yn gyfrifol am sefydlu Fframwaith Dysgu ac Addysgu NEXUS, gan weithio'n agos gyda staff academaidd a phroffesiynol ledled y Brifysgol.

Byddwch yn darparu arweinyddiaeth mewn perthynas â Fframwaith Dysgu ac Addysgu NEXUS, sy'n cynnwys cynhadledd NEXUS, y fframwaith cymorth cymheiriaid, rhaglen gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (HEA), a'r gwaith o reoli'r rhaglen Gwella a Datblygu Dysgu (LEAP).

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Dirprwy Is-ganghellor perthnasol a'r Cyfarwyddwr Profiad Academaidd i arwain ein gwaith o ymgorffori arloesedd academaidd a datblygiad proffesiynol ledled y Brifysgol i gefnogi profiad myfyrwyr rhagorol. Byddwch yn gweithio'n agos gydag unedau proffesiynol eraill, Athrofeydd ac Undeb y Myfyrwyr i wella cynllun y cwricwlwm, a hynny gan ddefnyddio data mewnol ac allanol allweddol, fel ei gilydd.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sefydlu a chynnal enw da a phroffil y Brifysgol yn genedlaethol (ac yn rhyngwladol lle bo’n addas) mewn perthynas â materion sy'n ymwneud ag addysgu, dysgu, asesu a datblygu polisi academaidd, ynghyd â meincnodi lle bo hynny’n briodol, fel bod y Brifysgol yn cael ei hystyried yn arweinydd sy'n enghreifftio arfer gorau mewn dysgu ac addysgu, ac yn ei rannu, fel y bo’n briodol, ac yn dysgu o brofiad pobl eraill.

Bydd NEXUS yn hwb a fydd yn hysbysu ac yn cefnogi'r gwaith o ddarparu polisi ac ymarfer addysgol effeithiol mewn Athrofeydd a gwasanaethau proffesiynol, a bydd yn chwarae rhan ganolog mewn lledaenu arfer da yn fewnol ac yn allanol i PCYDDS.

Er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd a'r cwmpas mwyaf posibl, mae'r Swyddfa Academaidd yn mabwysiadu dull gwaith tîm, trwy ba un y mae prif feysydd cyfrifoldeb yn cael eu neilltuo i staff. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i staff gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a nodir gan y rheolwr llinell ac sy'n gymesur â graddfa'r swydd. Bydd disgwyl i bob aelod o staff gyfrannu yn ôl y gofyn at weithgareddau ar hyd a lled campysau'r Brifysgol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried yn pennaeth datblygu ymarfer addysgol, dylech feddu ar y canlynol:
- Cymhwyster ôl-raddedig
- Uwch-gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (SFHEA)
- Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Hanes profedig o arweinyddiaeth a rheolaeth academaidd llwyddiannus, gan gynnwys datblygu rhaglenni, arloesi, a rheoli newid mewn polisi ac ymarfer addysgol, ynghyd â thystiolaeth o effaith
- Profiad amlwg o roi blaenoriaeth i ffocws ar fyfyrwyr er mwyn sicrhau perfformiad myfyrwyr a phrofiad rhagorol iddynt
- Hanes profedig o weithgareddau cyfoethogi addysgu neu ddysgu arloesol a/neu gynhwysol
- Profiad o gynllunio a/neu gyflwyno strategaethau datblygu a chefnogi staff
- Gwybodaeth gadarn am y cyd-destun y mae addysg uwch y DU yn gweithredu oddi mewn iddo, ynghyd â'r materion sy'n rhan o hynny, gan gynnwys y fframwaith rheoleiddio, meincnodau a data cymharydd ar gyfer y sector AU
- Sgiliau dylanwadu a rhwydweithio hynod o ddatblygedig, ynghyd â'r gallu i feithrin perthnasoedd adeiladol yn y brifysgol ac yn allanol iddi
- Agwedd gadarn a chadarnhaol at weithio gyda strwythurau a diwylliannau sefydliadol cymhleth i sicrhau canlyniadau
- Sgiliau arwain, adeiladu tîm a gwneud penderfyniadau rhagorol, ynghyd â'r gallu i gymell staff o fewn ethos o gyfrifoldeb unigol a chyfunol am gamau gweithredu ac am ddarparu gwasanaeth rhagorol

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Cymhwyster doethurol
- Prif Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (PFHEA)
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad o arwain proses o ddatblygu, darparu a gwerthuso strategaeth addysgol draws-sefydliadol a pholisi cysylltiedig
- Profiad o ddatblygu polisïau, strategaethau, systemau, rheoliadau a chanllawiau mewn perthynas â dysgu ac addysgu, a phrofiad o'u rhoi ar waith mewn modd effeithiol
- Yn unol â gofynion y swydd, y ddealltwriaeth a'r gallu i reoli cyllideb, ynghyd â dirnadaeth o reolaeth ariannol


- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl pennaeth datblygu ymarfer addysgol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 21 Awst 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Arlwyo

Gogydd-oruchwylydd Arlwyo a Chynadledda

Caerfyrddin

Job Ref
50550
Location
Caerfyrddin
Salary
£20,092 to £22,254 y flwyddyn

Gogydd-oruchwylydd Arlwyo a Chynadledda
Lleolir y swydd ar gampws Caerfyrddin, ond dylid bod yn gallu gweithio mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny.
£20,092-£22,254 y flwyddyn

AMDANOM NI

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Gogydd-oruchwylydd Arlwyo a Chynadledda i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

Y Rôl
Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Gogydd ac yn goruchwylio'r cynorthwywyr arlwyo.
Byddwch yn cynllunio ac yn trefnu'r bwyd a'r gwasanaeth a ddarperir, i sicrhau bod safonau'r adran o ddydd-i-ddydd yn cael eu cynnal a'u gwella. Bydd gofyn i chi gefnogi'r rheolwr llinell i flaengynllunio'r gwasanaeth a ddarperir.
Byddwch yn cefnogi’r broses cynllunio bwydlenni ac yn gwbl ymwybodol o dueddiadau ac arferion gorau’r diwydiant arlwyo. Bydd deiliad y swydd yn archebu stoc o ddydd i ddydd ac yn sicrhau bod cyn lleied o fwyd â phosibl yn cael ei wastraffu.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf ‘Manyleb y Person'.

AMDANOCH CHI
I gael eich ystyried yn Gogydd-oruchwylydd Arlwyo a Chynadledda, bydd arnoch angen:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Lefel 2 Hylendid Bwyd.
- NVQ 1, 2 a 3 neu debyg mewn disgyblaeth gysylltiedig.
- Profiad o weithio mewn amgylchedd arlwyo prysur, goruchwylio staff, ymdrin â chwsmeriaid heriol a delio â chwynion gan gwsmeriaid.
- Profiad o gynllunio a rheoli'r gwasanaeth a ddarperir o ddydd i ddydd.
- Y gallu i fodloni terfynau amser tyn.
- Profiad o osod a chynnal safonau uchel o ran bwyd a darpariaeth. Rhoi sylw i fanylion yn y bwyd a gynigir a’r gwasanaeth a ddarperir.
- Profiad o ofynion a systemau ariannol dyddiol
- Sgiliau trefnu effeithiol a'r gallu i wneud sawl peth yr un pryd
- Gweithio'n effeithiol fel unigolyn, gan gynnwys heb oruchwyliaeth, yn rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Yn amlygu cyfrinachedd priodol.
- Agwedd gadarnhaol at ddysgu a datblygiad personol.
- Gweithio'n hyblyg o ran dyletswyddau, sifftiau a lleoliad campws, ac ymateb i anghenion busnes ar fyr rybudd.
- Profiad o gynnal asesiadau risg.

Byddai o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Lefel 3 Hylendid Bwyd
- Sgiliau TG da.
- Gwybodaeth am systemau til EPOS
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)


MANTEISION

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Ni fydd CVs yn cael eu derbyn.

Dyddiad cau: 18 Awst 2022, 11:59pm
Function
Arlwyo
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Gwasanaethau Myfyrwyr

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales

Caerfyrddin

Job Ref
50619
Location
Caerfyrddin
Salary
£27,116 to £30,497 per annum

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales
LLEOLIAD Campws Abertawe neu Gaerfyrddin (gweithio hybrid gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)
CYFLOG £27,116 i £30,497 per annum

AMDANOM NI

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Ar ben hynny, daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022, ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.

Rydym yn chwilio nawr am Uwch Swyddog Prosiect GO Wales i ymuno â’n campws yn Abertawe neu Gaerfyrddin ar gontract rhan-amser, am Gyfnod Penodol, gan weithio 29.6 awr yr wythnos.

Y RÔL

Bydd gofyn i chi:
- Helpu gyda chau’r prosiect ac unrhyw ddyletswyddau gweinyddol cysylltiedig
- Llunio strategaeth farchnata i hyrwyddo’r rhaglen newydd
- Cysylltu â staff academaidd a chymorth yn y Drindod Dewi Sant, yn enwedig y Gwasanaeth Gyrfaoedd, i annog myfyrwyr perthnasol i gymryd rhan yn rhaglen GO Wales
- Annog myfyrwyr i gymryd rhan a chofrestru, gyda ffocws ar y buddion i’w cyflogadwyedd eu hun
- Cyfeirio at adrannau eraill Gwasanaethau Myfyrwyr er mwyn cymryd rhan mewn gwirfoddoli neu weithgareddau i gefnogi hyder a llesiant
- Cysylltu â chyflogwyr i drefnu profiad gwaith a chefnogi cyfranogiad myfyrwyr
- Mentora myfyrwyr i gyflawni eu nodau
- Mewnbynnu gwybodaeth berthnasol ynghylch myfyrwyr yn gywir ar y system gyrfaoedd
- Sicrhau bod y gwaith o gyflawni’r prosiect yn bodloni’r targedau a osodir gan y Drindod Dewi Sant

AMDANOCH CHI
Er mwyn cael eich ystyried yn Uwch Swyddog Prosiect, bydd angen y canlynol arnoch:
• Addysg gyffredinol dda
• Profiad blaenorol o’r canlynol:
• cefnogi myfyrwyr gyda’u cyflogadwyedd o ystod eang o gefndiroedd, mewn amgylchedd addysgol
• dod o hyd i brofiad gwaith a chysylltu â chyflogwyr
• defnyddio cyfres MS Office o gynnyrch/cronfeydd data yn effeithiol
• Sgiliau rhyngbersonol ardderchog gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
• Y gallu i weithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Addysg at lefel gradd.
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac ar bapur


BUDDION
Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith
Felly, os teimlwch y gallech ffynnu a gwneud effaith fel Uwch Swyddog Prosiect i ni, gwnewch gais drwy’r botwm ar y sgrin.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 26 Awst 2022, 11:59

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
29.6


Share this vacancy

Rheolwr, Yr Hwb Myfyrwyr

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50676
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£36,382 to £42,149 per annum

Rheolwr, yr Hwb Myfyrwyr

Gallwch gael eich lleoli ar unrhyw un o gampysau PCYDDS: Abertawe/Caerfyrddin/Llanbedr Pont Steffan/Llundain/Birmingham, ond dylech fod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, a bod yn barod i wneud hynny.
£36,382-£42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig dulliau addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf, a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym 'nawr yn awyddus i recriwtio Rheolwr ar gyfer yr Hwb Myfyrwyr i ymuno â’n Hadran y Gofrestrfa ar ein campws’ yn barhaol ac yn llawn-amser, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Mae Rheolwr yr Hwb Myfyrwyr yn rôl newydd. Byddwch yn rheoli tîm yr Hwb, sy'n gweithio i gefnogi myfyrwyr ar draws lleoliadau ein holl gampysau. Byddwch yn goruchwylio twf yr Hwb, ac yn ceisio cynyddu cwmpas a chapasiti y lleoliadau, gan barhau i ddarparu rhagoriaeth mewn hygyrchedd ac ymatebolrwydd i’n myfyrwyr.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
Rhaid i Reolwr yr Hwb Myfyrwyr fod yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel a meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf.

Bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Profiad proffesiynol o reoli mewn senario gwasanaeth cwsmeriaid (neu fyfyrwyr).
- Profiad o reoli, creu a chynnal cyfathrebiadau dwyieithog â myfyrwyr (neu gwsmeriaid).
- Profiad proffesiynol o waith cyswllt a gwaith partneriaeth effeithiol ar draws amryw o dimau arbenigol.
- Tystiolaeth o frysbennu neu atgyfeirio materion mewn modd priodol mewn cyd-destun proffesiynol.
- Profiad o reoli prosiectau'n effeithiol
- Agwedd at waith sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr (neu'r cwsmer)
- Y gallu i weithio'n unol â ffiniau rheoliadau a fframweithiau sefydledig.
- Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg.

Dylech hefyd feddu ar y canlynol:
- Cymhwyster Addysg Uwch
- Sgiliau TG da i'ch galluogi i reoli tîm gwasgaredig yn effeithiol ac i gefnogi ymarferoldeb y gwasanaeth.

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf yn rôl Rheolwr yr Hwb Myfyrwyr, gwnewch gais trwy'r botwm a nodir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 17 Awst 2022, 11:59pm

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Arbenigwr Cymorth Dysgu

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50678
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£28.29 yr awr 'Cyfradd gyfunol - 1.5 awr'

Arbenigwr Cymorth Dysgu
Campws Abertawe, Caerfyrddin, a/neu Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Arbenigwr Cymorth Dysgu i ymuno â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Llambed ar sail barhaol.

- Y RÔL -

Fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth dysgu arbenigol o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr â Gwahaniaethau Dysgu Penodol ac anableddau eraill.

Gan adrodd wrth y Rheolwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth llinell gyntaf a chyfeirio myfyrwyr at wasanaethau sy’n darparu cymorth pellach. Byddwch yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol ac emosiynol, gan ddefnyddio rhychwant o strategaethau amlsynnwyr er mwyn hwyluso dysgu annibynnol a chefnogi myfyrwyr i ddynodi eu dewisiadau a’u cryfderau dysgu unigol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu Contractau Dysgu Unigol gyda myfyrwyr a darparu amgylchedd dysgu arbenigol.

Gan weithio’n gydweithredol â Rheolwyr Cymorth Dysgu, Cynghorwyr Anabledd a chydweithwyr eraill o bob rhan o’r Brifysgol, byddwch yn sicrhau y darperir cymorth priodol ar gyfer myfyrwyr anabl er mwyn cyfoethogi eu profiad myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Arbenigwr Cymorth Dysgu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Tystiolaeth o brofiad cyfredol ym maes cymorth i fyfyrwyr anabl
- Profiad o ddehongli dogfennaeth a rheoliadau
- Sgiliau TG rhagorol i sicrhau cadw cofnodion yn gywir gyda phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dangos parch tuag at amrywiaeth ynghyd ag ymwybyddiaeth o faterion ffiniau a materion moesegol a phroffesiynol eraill
- Cymhwyster addysgu
- Aelodaeth o gorff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr anfeddygol a gyllidir drwy’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl

Byddai o fudd hefyd os byddwch yn:
- Y gallu i siarad ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Mae’n bosibl y bydd sefydliadau eraill yn galw’r rôl hon yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Arbenigol, neu Swyddog Cymorth Myfyrwyr.

Sylwer, am y rôl hon bydd angen gwiriad ‘Manwl gyda’r Rhestr Wahardd ar gyfer Oedolion’ gan y DBS.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 12 Awst 2022, 11:59pm

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Hyblyg
Type
Achlysurol
Hours
0


Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Swyddog Prosiectau

Aberystwyth

Job Ref
50680
Location
Aberystwyth
Salary
£27,116 to £30,497 y flwyddyn pro rata

Swyddog Prosiectau
Cyfnewidfa Lên Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth
£27,116 hyd at £30,497 y flwyddyn pro rata (hyd at 0.8FTE)

- AMDANOM NI –
Mae Cyfnewidfa Lên Cymru (y Gyfnewidfa) a Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau (LAF) wedi'u lleoli yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth. Cefnogir y Gyfnewidfa a LAF gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn gweithredu’n strategol ym maes cyfnewid llenyddol ryngwladol rhwng Cymru a'r byd.
Cyfnewidfa Lên Cymru yw'r gyffordd gyfieithu sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru ac yn rhyngwladol, ac mae'n gyfrifol am y Gronfa Grantiau Cyfieithu, sy’n cefnogi cyhoeddi llenyddiaeth o Gymru mewn cyfieithiad gan gyhoeddwyr ar draws y byd. Llenyddiaeth ar draws Ffiniau yw’r platfform Ewropeaidd ar gyfer cyfnewid llenyddol, cyfieithu a thrafod polisi. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu deialog rhyng-ddiwylliannol trwy gyfrwng llenyddiaeth a chyfieithu ac yn blaenoriaethu llenyddiaethau llai cyfarwydd. Mae'n cydweithio ag ystod o sefydliadau ac unigolion ar draws Ewrop a thu hwnt i ddatblygu amrywiaeth llenyddol a chreu cyfleoedd ar gyfer cysylltiadau a chyfleoedd newydd i greu partneriaethau.
Mae’r Gyfnewidfa a LAF yn gweithio'n agos ar raglen waith gyfun a strategol a gytunir yn flynyddol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r rhaglen waith yn cynnwys mynychu ffeiriau llyfrau a gwyliau llenyddol ac yn rhyngwladol (gwaith gydag awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr), cyfraniadau rheolaidd i blatfformau cyfathrebu, aelodaeth o rwydweithiau a sefydliadau rhyngwladol, cymrodoriaethau a phreswylfeydd, prosiectau a phartneriaethau.
Rydym yn edrych i benodi Swyddog Prosiectau i ymuno â ni yn barhaol.

- Y RÔL -
Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Yn y rôl hon byddwch yn:

• Cydweithio gyda staff a chyfranwyr Cyfnewidfa Lên Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau mewn sawl prosiect ym maes llenyddiaeth ryngwladol a chyfieithu.
• Cysylltu â phartneriaid, gartref ac yn rhyngwladol, gan gynnwys awduron, cyfieithwyr, cyhoeddwyr, asiantau a gweithwyr proffesiynol eraill ynghyd â ffeiriau llyfrau a gwyliau llenyddol ac ati.
• Datblygu cynnwys cyfathrebu – testun, gweledol a clyweledol – ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio CMS a thechnolegau eraill.

Gweler y Swydd-Ddisgrifiad am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Swyddog Prosiectau, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd Anrhydedd dda neu gymhwyster uwch
- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn Gymraeg a Saesneg
- Sgiliau trefnu ardderchog
- Gwybodaeth dda am gyhoeddi a llenyddiaeth gyfoes yng Nghymru a diddordeb mewn llenyddiaeth ryngwladol gan gynnwys darllen llyfrau mewn ieithoedd eraill (neu mewn cyfieithiad)
- Sgiliau rhyngbersonol da
- Ymwybyddiaeth o bwysigrwydd dealltwriaeth a sensitifrwydd o weithio’n rhyng-ddiwylliannol
- Sgiliau TG da gan gynnwys CMS, meddalwedd dylunio (ee Canva) a golygu fideo
- Rheoli amser rhagorol a gallu gweithio i amserlen a dyddiadau cau
- Sgiliau rhifedd da gan gynnwys deall sut i reoli cyllideb
- Ymrwymiad clir i gydweithio fel rhan o dîm
- Ymrwymiad clir i gydraddoldeb ac amrywiaeth wrth weithio
- Parodrwydd i weithio'n hyblyg i gyflawni gofynion y swydd

- BUDDION -
Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol.
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Dyddiad cau: 5 Medi 2022, 11:59pm
Dyddiad cyf-weld arfaethedig: 21 Medi 2022

Function
Gweinyddiaeth
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol


Share this vacancy

Uwch-swyddog Achosion Myfyrwyr

Caerfyrddin

Job Ref
50659
Location
Caerfyrddin
Salary
£36,382 - £42,149 per annum

Uwch-swyddog Achosion Myfyrwyr
Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£36,382-£42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Uwch-swyddog Achosion Myfyrwyr i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Bydd deiliad y swydd yn adrodd i'r Pennaeth Achosion Myfyrwyr ac yn rheoli a chynnal ymchwiliadau o fewn y Fframwaith Achosion Myfyrwyr. Mae'r tîm yn gyfrifol am gyflawni Fframwaith Polisi i Fyfyrwyr y Brifysgol, sy'n cynnwys polisïau a gweithdrefnau'n ymwneud â disgyblu myfyrwyr (gan gynnwys bwlio, aflonyddu a chamymddwyn yn rhywiol), addasrwydd i ymarfer/astudio, cwynion myfyrwyr, apeliadau academaidd, camymddygiad academaidd ac amgylchiadau arbennig, ac am sicrhau bod y fframwaith yn cael ei weithredu mewn modd effeithiol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfarwydd â'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau statudol a chyfreithiol a datblygiadau ledled y sector, o ran y modd y maent yn berthnasol i ymddygiad myfyrwyr (e.e. mewn perthynas â myfyrwyr anabl, neu mewn perthynas ag achosion sydd hefyd yn rhan o achosion troseddol), a bydd yn gweithio gyda'r uwch-staff yn y Swyddfa Academaidd a ledled y Brifysgol i ddatblygu a diweddaru'r polisi a'r fframwaith gweithdrefnol i Fyfyrwyr ac i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu'n briodol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rôl Uwch-swyddog Achosion Myfyrwyr, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Hyfforddiant mewn perthynas ag un neu ragor o'r canlynol: aflonyddu a bwlio, camymddwyn yn rhywiol, iechyd meddwl, datrys anghydfodau, cyfryngu, diogelu data
- Profiad blaenorol o weithio o fewn fframwaith rheoliadol, ynghyd â gwybodaeth gadarn am faterion cyfredol ym maes AU sy'n effeithio ar fyfyrwyr
- Profiad o ddelio â chwynion ac apeliadau a/neu achosion difrifol
- Profiad o gynnal ymchwiliadau sensitif a llunio adroddiadau ymchwiliol cymhleth
- Profiad o gynnal paneli achosion neu grwpiau cyfatebol (e.e. pwyllgorau)
- Y gallu i gymhwyso a dilyn gweithdrefnau mewn modd priodol a gweithio'n unol â fframwaith cyfreithiol cadarn
- Gwybodaeth gadarn am y ddeddfwriaeth berthnasol (e.e. y Ddeddf Cydraddoldeb)
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, ynghyd â'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ac mewn modd tryloyw ag amrywiaeth eang o bobl
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol i fodloni terfynau amser
- Sgiliau TG rhagorol
- Yn amlygu ymrwymiad cadarn i ddatrys argyfyngau, ac yn meddu ar safbwynt cadarn a chytbwys
- Diplomyddiaeth a sensitifrwydd; y gallu i lywio sefyllfaoedd cymhleth a safbwyntiau gwahanol mewn modd hyderus a phroffesiynol
- Yn amlygu hunangymhelliant a'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Yn amlygu parch at unigolion agored i niwed
- Y gallu i weithio'n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
-
Bydd hefyd o fantais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Gradd anrhydedd
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith
Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Uwch-swyddog Achosion Myfyrwyr, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 21 Awst 2022, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Aelodau Annibynnol o Gyngor y Brifysgol

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50570
Location
Lleoliad Campws Hyblyg

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sefydliad dinesig deinamig ac uchelgeisiol sydd â champysau yn Llundain a Birmingham, yn ychwanegol at y rhai sydd yn ne Cymru. Trwy Grwp Y Drindod Dewi Sant, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cysylltiol, mae wedi creu sefydliad sector deuol i ddarparu continwwm o addysg bellach ac uwch, gan ddarparu llwybrau dilyniant o lefel mynediad i astudiaethau doethurol.

Y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol, sy’n gyfrifol am gymeradwyo ei chynlluniau strategol ac am lywodraethu a rheoleiddio ei busnes. Mae aelodau annibynnol y Cyngor yn chwarae rôl allweddol yng ngwaith y Brifysgol ac mae ganddynt gyfle i wneud gwahaniaeth pendant i fywydau ei myfyrwyr, ei staff a’i phartneriaid ynghyd â llesiant ei chymunedau ehangach.

Rydym yn awyddus i benodi sawl aelod annibynnol newydd i’r Cyngor i weithio ochr yn ochr â’r aelodau annibynnol sefydledig. Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd hefyd i aelodau annibynnol newydd wasanaethu ar Gyngor Prifysgol Cymru a Bwrdd Coleg Sir Gâr. Mae gennym hefyd leoedd gwag ar gyfer aelodau cyfetholedig o sawl pwyllgor sefydlog, yn enwedig y Pwyllgor Academaidd a'r Pwyllgor Archwilio a Risg. Er mwyn cynllunio’r olyniaeth, disgwyliwn i’r penodiadau gael eu cyflwyno’n raddol, dros gyfnod, gyda’r penodiadau cyntaf yn cael eu gwneud o hydref 2022 ymlaen, ac yn flynyddol wedi hynny. Mae gennym ddiddordeb felly mewn ceisiadau gan unigolion a allai fod yn chwilio am benodiad yn y ddwy i dair blynedd nesaf, hyd yn oed os nad ydynt yn gallu ymgymryd â phenodiad ar unwaith.

Yn ychwanegol at y meysydd allweddol a restrir ym manyleb yr unigolyn, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan rai sydd â chefndir proffesiynol mewn: • Addysg uwch, yn enwedig sicrhau ansawdd addysg uwch a/neu addysg uwch ryngwladol • Cyfrifyddiaeth ac archwilio • Busnes a masnach • Pensiynau

Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth y Cyngor ac i sicrhau aelodaeth sy’n adlewyrchu proffil y Brifysgol a’i myfyrwyr. Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob oed a chefndir. Anogwn yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig gan ein bod yn cydnabod bod unigolion o’r grwpiau hyn wedi’u tangynrychioli ar y Cyngor ar hyn o bryd.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Brifysgol a rôl aelod unigol o’r Cyngor yn y papurau pdf ategol.

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ neu www.uwtsd.ac.uk/jobs/. Cesglir gwybodaeth monitro cydraddoldeb trwy’r broses hon hefyd.

Y dyddiad cau yw 31 Awst 2022. Disgwyliwn wahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer am gyfweliad ym mis Medi 2022.

Gellir cyfeirio ymholiadau anffurfiol at Sarah Clark, Clerc y Cyngor, ar: governance@uwtsd.ac.uk.

Cadeirydd/Aelodau Bwrdd Ymgynghorol Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50623
Location
Lleoliad Campws Hyblyg

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cynllunio a monitro pob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion – o lunio cyrsiau ac adnoddau i hyfforddiant tiwtoriaid, ymchwil a data, marchnata a chyfathrebu.

Mae’r Ganolfan yn gweithio gyda rhwydwaith o un ar ddeg o ddarparwyr, sy’n cynnal cyrsiau ar ei rhan yn rhithiol ac mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae’r Ganolfan wedi bodoli ers 2016, ac mae ganddi gytundeb gyda Lywodraeth Cymru i barhau gyda’i gwaith tan hyd at 31 Gorffennaf 2027. Mae’r Ganolfan yn cael ei chartrefu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Am fwy o fanylion, darllenwch Adroddiad Blynyddol diweddaraf y Ganolfan.

Rydym yn awyddus i benodi Gadeirydd ac aelodau annibynnol newydd i weithio ochr yn ochr â’r aelodau annibynnol sefydledig i wasanaethu ar ein Bwrdd Ymgynghorol sy’n ein cynghori ar ddatblygiadau yn y maes Dysgu Cymraeg.

Mae angen i'r aelodau a benodir drwy'r drefn ymgeisio fod yn rhai sydd â gwybodaeth am y system Dysgu Cymraeg ac yn awyddus i wneud cyfraniad cadarnhaol i’r sector Dysgu Cymraeg ar sail eich gwybodaeth a’ch profiad.

Ceir rhagor o wybodaeth am y swyddi yn y swydd ddisgrifiad ategol a hefyd ar www.dysgucymraeg.cymru/swyddi.

Rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth y Cyngor ac i sicrhau aelodaeth sy’n adlewyrchu proffil y Coleg a’i dysgwyr, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob oed a chefndir.

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ Cesglir gwybodaeth monitro cydraddoldeb trwy’r broses hon hefyd.

Y dyddiad cau yw 1 Medi 2022. Disgwyliwn wahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer am gyfweliad ym mis Medi neu Hydref 2022.

Gellir cyfeirio ymholiadau anffurfiol at Efa Gruffydd Jones, Prif Weithredwr Dysgu Cymraeg ar: efa.gruffudd.jones@dysgucymraeg.cymru

Gweithrediadau

Gweithiwr Safle

Caerfyrddin

Job Ref
50674
Location
Caerfyrddin
Salary
£20,092 to £22,254 y flwyddyn

Gweithiwr Safle
Caerfyrddin yn bennaf, ond gellid gofyn i ddeiliad y swydd weithio ar unrhyw gampws yng Nghymru
£20,092-£22,254 y flwyddyn ynghyd â chynnydd o 10% ar gyfer oriau anghymdeithasol

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Rydym 'nawr yn chwilio am ddau Weithiwr Safle i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin mewn rôl lawn-amser, barhaol.

- Y RÔL -
Byddwch yn gyfrifol am gynnal diogelwch safleoedd PCYDDS a'r amgylchedd. At hynny, bydd disgwyl i chi ymgymryd â dyletswyddau gofalu, diogelwch a mân waith cynnal a chadw, yn dibynnu ar y rota a'r angen, yn ogystal â dyletswyddau cyffredinol eraill sy'n ofynnol gan y rôl. Bydd dyletswyddau gofalu cyffredinol, megis symud dodrefn a phecynnau, casglu sbwriel, clirio dail a chynnal glendid cyffredinol amgylchedd y Brifysgol, hefyd yn rhan annatod o'r rôl. Bydd gofyn i chi deithio rhwng lleoliadau'r Brifysgol gan ddefnyddio cerbydau'r Brifysgol, yn ôl y gofyn.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Gweithiwr Safle, bydd arnoch angen y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Trwydded yrru lawn ddilys
- Parodrwydd i ymgymryd â Chymorth Cyntaf yn y Gwaith
- Profiad o ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd a mân waith cynnal a chadw
- Y gallu i nodi risgiau posibl a chynnal asesiadau risg, darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, amlygu sgiliau trefnu effeithiol, rhoi sylw i fanylion a bodloni terfynau amser tyn
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, a'r gallu i gyfathrebu mewn modd effeithiol ar bob lefel
- Sgiliau TG da (rhoddir hyfforddiant ar systemau'r Brifysgol)
- Yn amlygu hunangymhelliant a'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Y gallu i weithio'n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Yn amlygu cyfrinachedd priodol
- Y gallu i weithio'n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau, a pharodrwydd i wneud hynny

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Tystysgrif cymorth cyntaf ddilys
- Marsial Tân Lefel 2
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Profiad o ddarparu gwasanaethau diogelwch mewn amgylchedd tebyg a darparu gwasanaeth switsfwrdd
- Dealltwriaeth o Waith Cynnal a Chadw Ataliol Cynlluniedig
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Dyddiad cau: 12 Awst 2022, 11:59pm


Function
Gweithrediadau
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Llyfrgell

Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd

Caerfyrddin

Job Ref
50653
Location
Caerfyrddin
Salary
£27,116 - £30,497 y flwyddyn

Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd
Wedi'i leoli yng Nghaerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny.
£27,116-£30,497 y flwyddyn
- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Lyfrgellydd Cyswllt Academaidd i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn darparu cymorth arbenigol yn y llyfrgell ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu maes penodol yng nghwricwlwm y Brifysgol. Gallwch gael eich lleoli naill ai yng Nghaerfyrddin neu Lanbedr Pont Steffan, yn ôl eich dewis, gyda gofyniad i gefnogi'r ddau gampws trwy gyfuniad o weithio o bell a gweithio ar y safle, gan gynnwys gweithio gartref lle bo hynny'n briodol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd, bydd yn rhaid i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd neu brofiad cyfatebol yn y gwaith
- Safon dda o sgiliau digidol
- Profiad o ddatblygu llythrennedd digidol a gwybodaeth, sgiliau academaidd, sgiliau astudio ac ymchwil, neu feysydd cysylltiedig
- Gwybodaeth am ddatblygiadau cyfoes ym maes llythrennedd digidol a gwybodaeth, neu barodrwydd i ddatblygu hyn
- Profiad o gynllunio, darparu a gwerthuso trefniadau addysgu, ac o gynllunio neu ddarparu dysgu digidol
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog, ynghyd â'r gallu i hunanreoli

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Cymhwyster proffesiynol mewn Astudiaethau Llyfrgell a/neu Wybodaeth
- Cymhwyster addysgu
- Aelodaeth o gorff proffesiynol priodol, er enghraifft CILIP, yr Academi Addysg Uwch (HEA)
- Cymhwyster marchnata
- Dealltwriaeth o lythrennedd digidol a gwybodaeth
- Profiad o weithio mewn amgylchedd Addysg Uwch neu Addysg Bellach
- Profiad o weithio mewn llyfrgell neu amgylchedd gwasanaeth gwybodaeth i gefnogi ystod o ddysgwyr
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.

Dyddiad cau: 19 Awst 2022, 11:59pm
Function
Llyfrgell
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Marchnata

Rheolwr Marchnata

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50689
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Rheolwr Marchnata a Dirnadaeth
Abertawe neu Gaerfyrddin (ac yn teithio ledled holl leoliadau eraill PCYDDS yn ôl yr angen)
£36,382-£42,149 y flwyddyn

-- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Reolwr Marchnata i ymuno â ni ar gampws Abertawe neu Gaerfyrddin, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn gyfrifol am reoli tîm o Swyddogion Marchnata, a byddwch yn cael eich rheoli gan y Pennaeth Marchnata. Byddwch yn cynllunio, rheoli a gweithredu prosesau a fydd yn galluogi'r tîm Marchnata i gyflawni ei gynlluniau marchnata blynyddol. Byddwch yn datblygu strategaeth gynnwys 'orau yn y dosbarth' a phrosesau cwbl archwiliadwy er mwyn sicrhau cydymffurfedd parhaus â gofynion rheoliadol.
Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, rheoli, mesur ac adrodd ar weithgarwch ac ymgyrchoedd marchnata, a disgwylir y bydd deiliad y swydd yn goruchwylio'r gwaith o lunio cynnwys, gan fonitro a gwerthuso gweithgarwch marchnata yn barhaus. Bydd hyn yn cynnwys cysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol i feithrin perthnasoedd partneriaid busnes cynhyrchiol. Bydd disgwyl i chi hefyd ddirprwyo ar ran y Pennaeth Marchnata yn ôl yr angen.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Rheolwr Marchnata, bydd arnoch angen y canlynol:
- Cymhwyster lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol
- Cymhwyster proffesiynol mewn marchnata neu faes perthnasol arall
- Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd marchnata
- Profiad amlwg o reoli prosiectau
- Profiad amlwg o lunio a lledaenu dirnadaeth farchnata, a hynny ym maes Addysg Uwch yn ddelfrydol
- Profiad o gyflwyno i gynulleidfaoedd lefel uchel
- Sgiliau rhwydweithio, negodi a dylanwadu mewn perthynas â rhanddeiliaid uwch
- Profiad o'r gallu i flaenoriaethu'n effeithiol a rheoli nifer o brosiectau ar yr un pryd
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Sgiliau TG rhagorol
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Profiad o reoli cyllideb
- Yn gallu gweithio'n rhan o dîm, mewn partneriaeth ag eraill, a heb oruchwyliaeth
- Yn cydnabod yr angen am gyfrinachedd ac yn amlygu cyfrinachedd priodol
- Yn gallu gweithio'n hyblyg ac yn barod i wneud hynny, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau eraill yn ôl y gofyn

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Profiad blaenorol o reoli llinell
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig). Gwybodaeth am arferion cyfathrebu effeithiol a phrofiad o lunio deunyddiau marchnata dwyieithog atyniadol

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Rheolwr Marchnata, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol


Dyddiad cau: 30 Awst 2022, 11:59pm

Function
Marchnata
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Technegol

Peiriannydd Dylunio Mewnblaniadau Claf-benodol

Abertawe

Job Ref
50587
Location
Abertawe
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Peiriannydd Dylunio Mewnblaniadau Claf-benodol

Y prif gampws fydd Abertawe, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, a bod yn barod i wneud hynny

£31,406-£35,326 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Peiriannydd Dylunio Mewnblaniadau Claf-benodol
i ymuno â'n campws Abertawe yn llawn-amser am gyfnod parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn gweithio’n annibynnol a gyda phobl eraill i ddefnyddio technolegau gweithgynhyrchu uwch a dylunio i greu cynhyrchion a dyfeisiau i’r sector meddygol, yn cynnwys modelau meddygol, mewnblaniadau pwrpasol, orthosisau a phrosthesisau.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Peiriannydd Dylunio Mewnblaniadau Claf-benodol, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd anrhydedd dda mewn disgyblaeth wyddonol neu beirianyddol, profiad o ddylunio cynhyrchion yn y diwydiant dyfeisiau meddygol neu’r cyfwerth.
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth briodol.
- Gwybodaeth am gymhwyso technolegau gweithgynhyrchu uwch i greu cynhyrchion a dyfeisiau meddygol cymhleth
- Sgiliau rhagorol ym maes dylunio drwy gymorth cyfrifiadur a phrofiad gyda phecynnau dylunio paramedrig.
- Sgiliau datblygedig o ran defnyddio cynnyrch MS Office, yn enwedig Word ac Excel
- Y gallu i ddangos yn gyson lefel broffesiynol iawn o ymgysylltu ag eraill
- Sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol
- Y gallu i flaenoriaethu tasgau, cwblhau gwaith mewn pryd ac arddangos lefel uchel o hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio ar eich pen eich hun ond hefyd fel rhan o dîm bach
- Profiad o'r defnydd masnachol o dechnolegau gweithgynhyrchu uwch
- Profiad o brosesau datblygu cynhyrchion newydd, rheolaethau dylunio ac egwyddorion peirianneg.

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gradd mewn peirianneg fecanyddol neu fiofeddygol.
- Cymhwysedd o ran gweithredu’r Mimics Innovation Suite gan Materialise, Materialise Magics, 3D Systems gan Freeform, caledwedd Braich Haptig.
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur)

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 22 Awst 2022, 11:59pm
Function
Technegol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Gweithredwr Gweithrediadau CNC Masnachol/Ymchwil

Abertawe

Job Ref
50589
Location
Abertawe
Salary
£27,116 - £30,497 y flwyddyn

Gweithredwr Gweithrediadau CNC Masnachol/Ymchwil
Campws Abertawe (ynghyd â gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)
£27,116 - £30,497 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Ar ben hynny, daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022, ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Weithredwr Gweithrediadau CNC Masnachol/Ymchwil i ymuno â’n campws yn Abertawe ar gontract amser llawn, parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.
- Y RÔL -

Bydd y rôl hon yn canolbwyntio’n bennaf ar weithio'n annibynnol a chydag eraill i gymhwyso technolegau gweithgynhyrchu CNC a chreu llwybrau ‘toolpath’ i gynhyrchu nifer bach o gynhyrchion, cydrannau a dyfeisiau gwerth uchel ar gyfer gwahanol sectorau targed gan gynnwys y sectorau meddygol, awyrofod, a modurol.
Darllenwch y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried yn Weithredwr Gweithrediadau Masnachol/Ymchwil, bydd angen y canlynol arnoch:
- Gradd anrhydedd dda, cymhwyster BTEC neu brofiad gwaith cyfatebol mewn disgyblaeth berthnasol neu gyfnod o brentisiaeth yn y maes perthnasol
- Profiad uniongyrchol o gymhwyso technolegau peiriannau CNC gan gynnwys rhaglennu CAD-CAM, gweithredu, ac archwilio i gynhyrchu cydrannau cymhleth.
- Sgiliau dylunio rhagorol â chymorth cyfrifiadur
- Sgiliau datblygedig o ran defnyddio cynnyrch MS Office, yn enwedig Word ac Excel
- Y gallu i ddangos lefel broffesiynol iawn o ymgysylltu ag eraill
- Sgiliau trefnu ardderchog
- Y gallu i flaenoriaethu tasgau, cwblhau gwaith mewn pryd ac arddangos lefel uchel o hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio ar eich pen eich hun ond hefyd fel rhan o dîm bach
- Profiad o'r defnydd masnachol o dechnolegau gweithgynhyrchu uwch
- Profiad o brosesau datblygu cynnyrch newydd

Byddai’n fuddiol i’ch cais pe bai gennych y canlynol:
- Adnabyddiaeth o raglennu Mazatrol/ a pheiriannau Mazak
- Rhaglennu a gweithredu peiriannau 5-Axis
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur)

- BUDDION –
Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.
Dyddiad cau: 17 Awst 2022, 11:59pm

Function
Technegol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Prentis Gweithgynhyrchu Uwch

Abertawe

Job Ref
50586
Location
Abertawe
Salary
£18,212 - £19,623

Prentis Gweithgynhyrchu Uwch
£18,212 - £19,623 y flwyddyn
Campws Abertawe

Canolfan ymchwil sy’n ymwneud â diwydiant yw’r Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol (CBM) sy’n eiddo’n llwyr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys datblygu cynhyrchion newydd, systemau mewnblannu penodol i gleifion, gweithgynhyrchu uwch, gwrth-beirianneg, archwilio digidol (dadansoddi gwyriad aml bwynt) optimeiddio topoleg, dadansoddi elfenau cyfyngedig (FEA) gwasanaethau cynhyrchu nifer isel a chyfresol, uwch beiriannu CNC, argraffu 3D mewn metelau drwy doddi paladr electron (EBM), sganio 3D a datrysiadau hyfforddi gweithgynhyrchu arloesol pwrpasol.

Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd marchnad newydd y bydd grwpiau yn y Ganolfan yn dymuno manteisio arnynt. Byddai’r rhain yn bennaf yn cael eu gyrru gan gynhyrchion sypiau isel a gwerth uchel lle mae galw am ddylunio, datblygu a gweithgynhyrchu prototeipiau a rhannu sy’n gweithio’n llawn yn gyflym. Mae’r adnodd technoleg wrth graidd y Ganolfan mewn lle unigryw i fanteisio ar y cyfleoedd hyn.

Prif rôl y brentisiaeth hon yw datblygu’r sgiliau technegol angenrheidiol dan oruchwyliaeth ein tîm hynod brofiadol wrth weithredu’r amrywiol dechnolegau gweithgynhyrchu arloesol yn ddyddiol yn y Ganolfan, gan weithio mewn amgylchedd gweithgynhyrchu masnachol i ddarparu cynhyrchion ansawdd uchel yn amserol. Rhagwelir y bydd y deiliad swydd yn gofrestredig ar gyfer NVQ priodol neu gymhwyster cyfatebol ar yr adeg briodol gyda’r ganolfan yn darparu diwrnod astudio.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi fod â 3 Safon Uwch neu brofiad gwaith cyfatebol mewn disgyblaeth berthnasol gyda dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion peirianneg a dylunio CAD parametrig. Bydd hefyd angen i chi fod â gallu i wneud cyflwyniadau difyr am amrywiol brosesau creadigol ac arferion amlgyfrwng gyda gwybodaeth dechnegol a phrotocolau perthnasol i stiwdios celf, gweithdai ac ystafelloedd digidol.
Bydd angen i chi ddangos eich bod yn gallu gweithio fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill, gyda sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.

Felly os ydych chi’n dymuno datblygu eich sgiliau yn y rôl hon, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Function
Technegol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Prif Arddangoswr Technegol (Peirianneg)

Abertawe

Job Ref
50657
Location
Abertawe
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

Prif Arddangoswr Technegol (Peirianneg)

Campws Abertawe (ynghyd â gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

£31,406 - £35,326 y flwyddyn


- AMDANOM NI -


Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Ar ben hynny, daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022, ac yn 8fed yn y DU am "Gynhwysiant Cymdeithasol" yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Brif Arddangoswr Technegol (Peirianneg) i ymuno â’n campws yn Abertawe ar gontract amser llawn, parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Eich prif gyfrifoldeb fydd cynnal a rheoli cyfleusterau gweithdy Peirianneg WISA i’w cadw’n barod i weithredu drwy weithio gydag academyddion arweiniol i gydlynu gweithredu’r holl weithdai a goruchwylio staff technegol i sicrhau bod y gallu gweithredol eithaf ar gael. Bydd hyn yn cynnwys cydlynu gofynion prynu ar draws yr holl weithdai er mwyn sicrhau bod gan bob gweithdy’r adnoddau angenrheidiol a bod archebion am offer a defnyddiau traul yn cael eu trefnu a’u prosesu’n briodol.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -

- I gael eich ystyried yn Brif Arddangoswr Technegol, bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg gyffredinol dda.
- HNC/D neu’r cyfwerth mewn disgyblaeth gysylltiedig neu gymhwyster / profiad cyfwerth
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel, profiad diwydiannol o weithio mewn canolfan neu gyfleuster peirianneg bywiog a phrysur
- Profiad a gwybodaeth dechnegol amlwg mewn disgyblaeth beirianyddol benodol sy’n greiddiol i’r Ysgol (gwneuthur) a gwybodaeth am iechyd a diogelwch
- Profiad o gynnal asesiadau risg a systemau gwaith diogel
- Sgiliau goruchwylio ac arweinyddiaeth effeithiol
- Gallu i arddangos sgiliau trefnu effeithiol, gallu i roi sylw i fanylion a chadw at derfynau amser caeth

Byddai’n fuddiol i’ch cais pe bai gennych y canlynol:
- Gradd anrhydedd dda mewn disgyblaeth berthnasol
- Rheoli’n Ddiogel IOSH
- Profiad o gydlynu tîm o bobl mewn amgylchedd technegol neu ddiwydiannol
- Diddordeb mewn technolegau Modurol / Chwaraeon Moduro
- Dealltwriaeth o Ddiwydiant 4.0
- Profiad o weithredu offer peiriannau CNC
- Profiad blaenorol o weithio mewn rôl iechyd a diogelwch ac ym maes Addysg Uwch
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur)

- BUDDION –

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Dyddiad cau: 11 Awst 2022, 11:59pm

Function
Technegol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled Canolfan S4C Yr Egin

Caerfyrddin

Job Ref
50675
Location
Caerfyrddin
Salary
£27,116 i £30,497 y flwyddyn

Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled - Canolfan S4C Yr Egin

Y prif gampws fydd Gaerfyrddin, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, a bod yn barod i wneud hynny

£27,116 i £30,497 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled - Canolfan S4C Yr Egin i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ganolfan greadigol a digidol sy’n gweithio ar draws sawl genre ac yn darparu nifer o wasanaethau ac felly mae gofyn am Dechnegydd Amlgyfrwng a Chlyweled rhagweithiol sy’n medru meddwl yn greadigol a datrys problemau er mwyn gwireddu, datblygu a hwyluso holl ofynion technegol a digidol (clyweled, ôl-gynhyrchu, ffrydio byw, rhithwir, sain a goleuo) gan wireddu prosiectau creadigol a holl weithgareddau Canolfan S4C Yr Egin ôl-covid. Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i,-
• Arwain darpariaeth technegol cynhadleddau, darlithoedd, sgyrsiau, cyflwyniadau, cyfarfodydd, cyngherddau a digwyddiadau eraill wyneb i wyneb ac arlein;
• darparu cynnwys fidio ac anoddau creadigol ar gyfer prosiectau;
• datblygu profiadau a chynhyrchiadau rhithwir, arlein a theatrig;
• ymateb i ofynion sylweddol ar gyfer gosodiadau a digwyddiadau allanol

Mae’r rôl hon yn un allweddol, a disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth ‘siop-un-stop’ ar gyfer yr holl ddigwyddiadau sy’n gofyn am gydlynu technolegau clyweled a llwyfannau digidol niferus
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled, bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg at lefel gradd neu brofiad cyfwerth
- Profiad blaenorol o gefnogi digwyddiadau byw yn dechnegdol a/neu rheoli lleoliadau amlbwrpas;
- Gwybodaeth weithredol o’r broses greadigol boed hynny yn ffilmio, darlledu allanol byw neu theatr;
- Y gallu i ddatrys problemau a chanfod ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaeth technegol a digidol yn effeithiol;
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth clyweled o ansawdd uchel;
- Sgiliau rheoli prosiect effeithiol yn medru cydlynu â chleientiaid allanol a gwireddu eu gofynion clyweled ar gyfer digwyddiadau wyneb i wyneb ac wedi eu ffrydio’n fyw;
- Sgiliau hunan-saethu a phrofiad gweithredol o feddalwedd golygu amrywiol;
- Profiad o ffrydio neu ddarlledu byw gan gynnwys gosod offer, gofynion sain a thorri lluniau;
- Meddu ar wybodaeth weithredol dda o lwyfannau digidol amrwyiol, yn ogystal â chaledwedd a meddalwedd cyfrifiaduron;
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
- Gallu sgwrsio a cyfathrebu’n hyderus am y rhan fwyaf o faterion yn ymwneud â’r gwaith*

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Diddordeb mewn ymchwil a datblygu prosiectau creadigol arloesol
- Profiad o weithio gyda myfyrwyr neu fentora

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 23 Awst 2022, 11:59pm
Technical

Principal Technical Officer: Engineering

Swansea

Job Ref
50657
Location
Swansea
Salary
£31,406 - £35,326 per annum

Principal Technical Demonstrator (Engineering)
Swansea campus (hybrid working with travel to other locations as necessary)
£31,406 to £35,326 per annum


- ABOUT US -

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is an employment-focused university, dedicated to ensuring students from diverse backgrounds develop the academic knowledge and practical skills to thrive.

We offer innovative teaching, state-of-the-art equipment and superb support across a wide range of learning locations and courses.

What’s more, we were listed as 13th for teaching quality in the Times and The Sunday Times Good University Guide 2022 and 8th in the UK for ‘Social Inclusion’ in this league table this year.

We are now looking for a Principal Technical Demonstrator (Engineering) to join our Swansea campus on a full time, permanent basis, working 37 hours per week.

- THE ROLE –

Your main responsibility will be to maintain and manage the operational readiness of the WISA Engineering’s workshop facilities by working with lead academics to coordinate the operation of all workshops and supervising technical staff to ensure maximum operational availability. This will include coordinating purchasing requirements across all the workshops to ensure all workshops have the required resources and orders for equipment and consumables are properly organised and processed.

Please view the Job Description for further details, where you will also find a list of the essential and desirable ‘Person Specification’ criteria.

- ABOUT YOU -

To be considered as a Principal Technical Demonstrator you will need:
- Good level of general education.
- HNC/D or equivalent in a related discipline or an equivalent qualification / experience
- Previous experience in providing high quality technical support, industrial experience working in a vibrant and busy engineering centre or facility
- Demonstrable experience and technical knowledge in a specific engineering discipline core to the school (fabrication) and knowledge of health and safety
- Experience in risk assessment and safe systems of work
- Effective supervisory and leadership skills
- Ability to demonstrate effective organisational skills, attention to detail and meet tight deadlines

It would be beneficial to your application if you had:
- A good honours degree in a relevant discipline
- IOSH Managing Safely
- Experience coordinating a team of people in a technical or industrial environment
- An interest in Automotive/Motorsport technologies
- An understanding of Industry 4.0
- Experience of operating CNC machine tools
- Previous experience of a health and safety role and in Higher Education
- Ability to communicate through the medium of Welsh ( Oral and Written)

- BENEFITS –

- Annual leave entitlement is 28 days’ annual leave per year, plus 8 bank holidays and 4 University closure days

Our employees get access to a great pay and benefits package in recognition of their valued contribution including:

- Good pay and conditions; as an accredited living wage employer, we offer competitive pay
- Pension scheme membership from USS to provide benefits for you and your family
- Family-friendly policies that provide for flexible working, including additional paid maternity and paternity leave
- Career and development opportunities, including support to gain further qualifications
- Support for mental health and wellbeing, including occupational health and counselling support services
- Staff discounts on a range of products and services
- Travel schemes, including the cycle to work scheme

Closing date: 11th August 2022, 11:59pm

Function
Technical
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Arddangoswr Technegol (Cynhyrchu Set a Theatr)

Carmarthen

Job Ref
50661
Location
Carmarthen
Salary
£27,116 - £30,497 pro rata per annum

Arddangoswr Technegol (Cynhyrchu Set a Theatr)

Campws Caerfyrddin (gweithio hybrid gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

£27,116 - £30,497 y flwyddyn


- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sydd â ffocws ar gyflogaeth, sy’n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu gwybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o'r radd flaenaf a chefnogaeth wych ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.
Yn fwy na hynny, cawsom ein rhoi yn y 13eg safle am ansawdd y dysgu Good University Guide 2022 y Times a’r Sunday Times ac yn 8fed yn y DU ar gyfer 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn y tabl cynghrair eleni.
Bellach rydym yn chwilio am Arddangoswr Technegol i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin ar sail ran-amser, yn barhaol, gan weithio 18.5 awr yr wythnos.
- Y RÔL –

Mae'r swydd yn ymwneud yn bennaf â chynllunio, datblygu a chyflwyno gweithdai technegol yn ddiogel ym maes Cynhyrchu Set a Theatr. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddangos amrywiaeth o offer a deunyddiau yn y maes hwn, sy'n cael eu darparu ar draws y portffolio rhaglenni gan gynnwys teitlau dyfarniadau Cynhyrchu Set a Theatr ac Actio a’r Portffolio MA. Byddai deiliad y swydd yn goruchwylio myfyrwyr mewn gweithdai ac yn rhoi cymorth yn ôl yr angen i fyfyrwyr sy'n gwneud gwaith prosiect
Edrychwch ar y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i restr o'r meini prawf 'Manyleb Person' hanfodol a dymunol.

- AMDANOCH CHI -
I'w ystyried yn Arddangoswr Technegol bydd angen:
- Gradd anrhydedd dda, cymhwyster BTEC neu gyfwerth
- Profiad o ddarparu cefnogaeth dechnegol o ansawdd uchel, darparu arddangosiad mewn meddalwedd ac arferion ffotograffig craidd, offer penodol ar gyfer gosodiad Ffotograffig.
- Ymrwymiad parhaus i ymchwil unigol a chydweithredol
- Tystiolaeth o wybodaeth dechnegol a phrotocalau sy'n berthnasol i stiwdios ffotograffiaeth, ystafelloedd tywyll ac ystafelloedd digidol
- Sgiliau rhyngbersonol a sgiliau cyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.
- Y gallu i ddangos sgiliau trefnu effeithiol, rhoi sylw i fanylion a bodloni dyddiadau terfynol tynn
- Hyfedredd TG llawn a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dull hyblyg o weithio, gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, ADRh, e-bost neu ddarparu gwefannau
- Yn dangos hunan-gymhelliant a’r gallu i weithio heb oruchwyliaeth, parch at ystod amrywiol o bobl ac yn cydnabod pwysigrwydd meithrin perthnasoedd gweithio cadarn.
- Yn gallu gweithio’n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill.
- Yn cydnabod angen ac yn dangos cyfrinachedd priodol
- Yn gadarnhaol eich agwedd at ddysgu a datblygu personol
- Gallu a pharodrwydd i weithio'n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
-
Dymunol.
- Profiad blaenorol o weithio mewn Addysg Uwch
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION –
- 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 o wyliau banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; yn gyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig aelodaeth cynllun pensiwn cystadleuol gan USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu - Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys cyfleoedd mamolaeth a thadolaeth ychwanegol - Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i ennill cymwysterau pellach - Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd a chwnsela galwedigaethol - Gostyngiadau staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau - Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith
Sylwer: nid yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, bydd eich cais yn cael ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 11 Awst 2022, 11:59p.m.


Function
Technical
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
18.5


Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Prif Swyddog Datblygu Systemau (Cyllid)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50679
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

Prif Swyddog Datblygu Systemau (Cyllid)

Lleoliad Campws Hyblyg (gweithio hybrid gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

£31,406-£35,326 pro rata y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymrwymedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn meithrin yr wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig dulliau addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf, a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

At hynny, rydym yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn wythfed yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Rydym 'nawr yn chwilio am Brif Swyddog Datblygu Systemau (Cyllid) i ymuno â ni'n llawn-amser ac ar sail barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Gan weithio'n agos gyda thîm Datblygu Systemau Gwybodaeth a Gwasanaethau Ariannol y Brifysgol, rôl y Prif Swyddog Datblygu Systemau yw cynllunio, codio, profi, a dadansoddi meddalwedd y system cofnodion myfyrwyr Tribal SITS, a hynny gyda ffocws penodol ar y Modiwl Cyfrifon Myfyrwyr (SAM).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi'r gwaith o integreiddio prosesau cyllid â SAM gydol taith lawn y myfyriwr (Derbyn, Cofrestru a Graddio), yn ogystal â chymwysiadau cysylltiedig, ac yn cyfrannu at fentrau gwelliant parhaus.
Bydd yn defnyddio'r fethodoleg cynllunio llwyth gwaith 'Sgrym Hyblyg', rhaglenni meddalwedd a chymwysiadau, ac yn cynorthwyo i weithredu ac integreiddio rhaglenni a gaffaelir yn allanol. Gan fabwysiadu egwyddorion Sgrym Hyblyg, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gyflwyno meddalwedd gweithio yn aml, a hynny mewn cylchoedd cyflenwi parhaus.

Y nod fydd gwella profiad ymgeiswyr, myfyrwyr a staff, fel ei gilydd, o feddalwedd y Brifysgol, a hynny trwy roi rhyngwynebau syml ar waith ac iddynt lifoedd gwaith effeithlon – bydd hyn yn golygu cysylltu'n aml â chyd-weithwyr a rhanddeiliaid i nodi gofynion sy'n dod i'r amlwg a diffinio datrysiadau meddalwedd targededig ar eu cyfer.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried yn Brif Swyddog Datblygu Systemau (Cyllid), bydd arnoch angen y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Profiad blaenorol o ddatblygu meddalwedd
- Gwybodaeth am Fodiwl Cyfrifon Myfyrwyr SITS (SAM), a phrofiad ohono
- Profiad o adeiladweithiau e:Vision, SRL's (Adroddiadau Safonol/Llythyrau), Vistas, ac o reoli rhyngwynebau rhwng SITS/SAM a systemau Cyllid eraill
- Gwybodaeth ardderchog am SQL
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth systemau meddalwedd o ansawdd uchel
- Gwybodaeth am arferion a chyfreithiau preifatrwydd data perthnasol
- Tystiolaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid i nodi gofynion a diffinio datrysiadau meddalwedd targededig
- Yn amlygu hunangymhelliant a'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Yn amlygu parch tuag at ystod amrywiol o bobl ac yn cydnabod pwysigrwydd meithrin perthnasoedd gwaith cadarn
- Y gallu i weithio'n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Yn cydnabod yr angen am gyfrinachedd ac yn amlygu cyfrinachedd priodol
- Yn arddel agwedd gadarnhaol at ddysgu a datblygiad personol
- Yn abl ac yn barod i weithio'n hyblyg, lle bo gofyn
- Rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i weithio yn y DU

Byddai o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gradd mewn disgyblaeth berthynol i gyfrifiaduron
- Achrediad mewn meysydd technoleg penodol, neu ddyfarniad cyfatebol arall
- Gwybodaeth am raglennu Microsoft .NET
- Gwybodaeth am gyfrifyddu cyfriflyfrau gwerthu, a rhyngwynebau a thechnolegau talu
- Profiad o reoli llwyth gwaith trwy'r fethodoleg Sgrym Hyblyg
- Profiad o JavaScript, HTML, CSS
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDIANNAU -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:

- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddiannau i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 23 Awst 2022, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Technegydd y Ddesg Gymorth

Caerfyrddin

Job Ref
50618
Location
Caerfyrddin
Salary
£20,092 to £22,254

Technegydd y Ddesg Gymorth
Campws Caerfyrddin (ac yn teithio ledled holl leoliadau eraill PCYDDS yn ôl yr angen)
£20,092-£22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig dulliau addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf, a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

At hynny, rydym yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn wythfed yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Dechnegydd y Ddesg Gymorth yn yr adran Cyflenwi Gwasanaethau TG ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Rôl Technegydd y Ddesg Gymorth yw darparu cymorth TG llinell gyntaf ac ail linell er mwyn i'r defnyddwyr gael cymorth a chynhaliaeth yn amgylchedd cyfrifiadura bwrdd gwaith y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys gosod, diagnosio, trwsio, cynnal a chadw, a diweddaru'r holl galedwedd a chyfarpar cyfrifiadurol i sicrhau perfformiad gorau'r gweithfannau.

Bydd y rôl hefyd yn datrys problemau trwy system ein Desg Gymorth TG (yn ogystal ag yn bersonol, dros y ffôn, neu drwy e-bost), a hynny mewn modd amserol a chywir, ac yn darparu cymorth i'r defnyddiwr yn ôl y gofyn.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer rôl Dadansoddwr y Ddesg Gymorth – yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir, bydd arnoch angen y canlynol:
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel
• Gwybodaeth dechnegol ragorol am galedwedd bwrdd gwaith
• Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
• Profiad ymarferol o ddatrys problemau TG
• Gwybodaeth dechnegol weithredol am brotocolau, systemau gweithredu a safonau cyfredol
• Cyflenwi, yn ôl y gofyn, i ddarparu cymorth dros y ffôn ar gyfer Tîm y Ddesg Gymorth Ganolog er mwyn cynnal yr Adran Cyflenwi Gwasanaethau TG i ddarparu cymorth
• Profiad o offer meddalwedd, cydrannau ac ategolion perifferol cyffredin

- BUDDIANNAU -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i gyflawni rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf yn rôl Technegydd ein Desg Gymorth, gwnewch gais trwy'r botwm a nodir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 30 Awst 2022, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2022
Powered by: Webrecruit