Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Cyfarwyddwr Academaidd (y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Llambed

Job Ref
50816
Location
Llambed
Salary
£54,949 - £61,823 y flwyddyn

Cyfarwyddwr Academaidd (y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)
Campws Llambed
£54,949-£61,823 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Gyfarwyddwr Academaidd (y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol) i ymuno â ni mewn rôl lawn-amser, barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn gweithio'n agos gyda Deon a Deoniaid Cynorthwyol yr Athrofa, ac yn gyfrifol am ddatblygiad strategol cyrsiau'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol (ac, yn y dyfodol, gyrsiau perthnasol i Dreftadaeth), ochr yn ochr â chefnogi a monitro gweithrediadau o ddydd i ddydd a fydd yn cynnwys darparu a datblygu'r cwricwlwm, sicrhau ansawdd, marchnata a derbyniadau, a defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon. Blaenoriaeth strategol allweddol fydd sicrhau bod y meysydd cwricwlwm dynodedig a'r ddisgyblaeth yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i lwyddiant yr Athrofa. Lle bo hynny'n briodol, byddwch yn cefnogi staff i wneud cyfraniadau rhyngddisgyblaethol i'r gweithgarwch addysgu, dysgu ac ymchwil, ac i'r diwylliant ehangach o arloesedd, ansawdd a thwf yn yr Athrofa. Bydd gennych rôl allweddol i'w chwarae o ran datblygu diwylliant o drosglwyddo gwybodaeth a rhannu arbenigedd yn yr Athrofa.
Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r ddau Gyfarwyddwr Academaidd Cynorthwyol presennol, a bydd gennych gyfrifoldeb terfynol am reoli'r holl raglenni israddedig ac ôl-raddedig. Byddwch yn ysgwyddo rhywfaint o gyfrifoldeb rheoli llinell. Dylech feddu ar brofiad perthnasol o reoli, a medru amlygu gallu i ddefnyddio dulliau arloesol a chreadigol o ddatrys problemau, a bydd disgwyl i chi gyfrannu at ddysgu, addysgu a gweithgarwch ysgolheigaidd arall. Lle bo hynny'n briodol, byddwch yn cyfrannu at oruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a gweithgaredd ymchwil ym maes eang addysg a ledled yr Athrofa. Byddwch yn cysylltu mewn modd effeithiol ag aelodau o Dîm Arweinyddiaeth yr Athrofa, ac yn cyfrannu at y broses cynllunio strategol, at ddysgu, addysgu a gwella, ac at ymchwil a strategaethau ehangu mynediad y Brifysgol a'r Athrofa.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Academaidd (y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol), bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd anrhydedd dda mewn disgyblaeth berthnasol
- PhD mewn maes perthnasol
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol
- Profiad profedig o ddarparu arweinyddiaeth a rheolaeth strategol effeithiol, a hynny mewn amgylchedd academaidd neu broffesiynol priodol
- Gwybodaeth fanwl am faes priodol o arbenigedd pwnc neu ymchwil
- Gwybodaeth a dealltwriaeth mewn perthynas â'r amgylchedd addysg uwch cyfredol yn y DU a Chymru
- Profiad effeithiol o reoli staff, cyfleu safonau a disgwyliadau, a gweithredu egwyddorion cyfleoedd cyfartal
- Llwyddiant profedig o ran denu incwm allanol sylweddol, boed hynny trwy grantiau, dyfarniadau, rhwydweithiau cydweithredol, neu gyllid y Llywodraeth
- Profiad o addysgu ar amryw o lefelau AU, yn cynnwys goruchwylio myfyrwyr
- Dealltwriaeth glir o'r potensial ar gyfer datblygu gweithgareddau sy'n cynhyrchu incwm o ymchwil, ysgolheictod neu waith prosiect
- Profiad o ddelio â chyrff neu bartneriaid allanol, neu o ymgymryd â mentrau cydweithredol
- Profiad o ddatblygu a gwella proffil ysgolheictod ac ymchwil, ac amgylchedd ymchwil
- Profiad profedig o ddelio â materion yn ymwneud â sicrhau ansawdd a gwella ansawdd mewn modd effeithiol
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Profiad o reoli adnoddau mewn modd effeithiol, ac o reoli a chynllunio cyllideb

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Cyfarwyddwr Academaidd (y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol), gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 13 Chwefror 2023, 11:59pm
Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Cyllid

Swyddog Cyfrifon Taladwy

Abertawe

Job Ref
60881
Location
Abertawe
Salary
£23,715 – £27,131 per annum

Swyddog Cyfrifon Taladwy
Campws Abertawe, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
Graddfa 4/ £23,715 - £27,131 y flwyddyn

- AMDANOM NI
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022 ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Swyddog Cyfrifon Taladwy i ymuno â champws Abertawe yn llawn amser a cyfnod penodol (12 mis) gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn sicrhau bod cyflenwyr y Brifysgol yn cael eu talu’n brydon ac o fewn y telerau credyd pan dderbynnir anfoneb wedi’i pharatoi’n gywir, sy’n cynnwys rhif archeb brynu ddilys a chysylltu gyda staff mewnol a chyflenwyr allanol i sicrhau bod anfonebau wedi’u paratoi’n gywir a’u talu o fewn y telerau credyd.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cyfrifon Taladwy, bydd angen y canlynol arnoch:
- Lefel gyffredinol dda o addysg, yn cynnwys 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.
- Gallu i arddangos sgiliau trefnu effeithiol.
- Gallu i roi sylw i fanylion
- Gallu i gwblhau gwaith mewn pryd o fewn amserlen dynn
- Meddu ar sgiliau TG ardderchog
- Dangos hunan gymhelliant a gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Dangos parch at ystod amrywiol o bobl ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.
- Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a dangos hynny
- Cymryd agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu a datblygiad personol

Byddai’r canlynol yn fanteisiol i’ch rôl:
- Addysg at lefel gradd
- Profiad blaenorol o weithio gyda chyfriflyfrau prynu.
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig).


- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych chi’n dymuno chwarae rhan yn ein prifysgol fel Swyddog Cyfrifon Taladwy, gwnewch gais drwy wasgu’r botwm a ddangosir.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2023, 11:59pm

Function
Cyllid
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37

Share this vacancy

Cynorthwyydd Cyfrifon (Cyllid)

Caerfyrddin

Job Ref
50880
Location
Caerfyrddin
Salary
£23,715 – £27,131 per annum

Cynorthwyydd Cyfrifon (Cyllid)
Campws Caerfyrddin, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
Graddfa 4/ £23,715 i £27,131 y flwyddyn
- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022 ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Gynorthwyydd Cyfrifon i ymuno â champws Caerfyrddin yn llawn amser a pharhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn darparu cymorth ar draws holl ystod ein gweithgareddau ariannol

Yn bennaf, disgwylir i’r rôl gefnogi’r timau incwm ac arian sy’n ddyledus, gyda chwmpas y gwaith yn ymestyn i gefnogi’r gyflogres ac adrodd cyffredinol ar gyfrifon/adrodd ariannol yn ôl yr angen.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cyfrifon, bydd angen y canlynol arnoch:
- Addysg gyffredinol dda
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.
- Gallu i arddangos sgiliau trefnu effeithiol.
- Gallu i roi sylw i fanylion
- Gallu i gwblhau gwaith mewn pryd o fewn amserlen dynn
- Meddu ar sgiliau TG ardderchog
- Dangos hunan gymhelliant a gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Dangos parch at ystod amrywiol o bobl a chydnabod pwysigrwydd adeiladu perthnasau gwaith cadarn.
- Gallu gweithio’n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill.
- Cymryd agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu a datblygiad personol
- Yn gallu ac yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen

Byddai’r canlynol yn fanteisiol i’ch rôl:
- Addysg at lefel gradd
- Profiad blaenorol o weithio gydag adran gyllid
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig).


- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych chi’n dymuno chwarae rhan yn ein prifysgol fel Cynorthwyydd Cyfrifon, gwnewch gais drwy wasgu’r botwm a ddangosir.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2023, 11:59pm

Function
Cyllid
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50896
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£44,737 to £53,353 y flwyddyn

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu
Lleoliad: I’w drafod
£44,737 - £53,353 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu i ymuno â ni'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
• Gweithredu fel rheolwr prosiect Cynllun Digidol y Ganolfan. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod y prosiectau a amlinellir yn y Cynllun yn cael eu darparu ar amser ac i gyllideb.
• Rhoi arweiniad ar flaenoriaethau creu a chomisiynu adnoddau a sicrhau rheolaeth o ansawdd yr adnoddau at ddefnydd 15,000 o ddysgwyr y Ganolfan.
• Sicrhau bod elfennau y Cynllun Digidol yn gweithio oddi fewn i Safle Rhyngweithiol y Ganolfan.
• Rheoli Prosiect Duolingo gan gymryd cyfrifoldeb dros y tîm o dri sy’n gwneud y gwaith. Mae Duolingo yn denu hanner miliwn o ddefnyddwyr i’r cwrs Cymraeg.
• Rheoli’r gwaith o lyfrgellu holl adnoddau’r Ganolfan, er mwyn hwyluso’r gwaith o resymoli ac ail ddefnyddio.
• Cydweithio ar draws tri cyfarwyddiaeth y Ganolfan er mwyn cydlynu elfennau amrywiol y cynllun.
• Gweithredu fel Rheolwr y Polisi Hygyrchedd, gan ddiwallu gofynion y cynllun gweithredu ac adolygu’r Polisi ar gyfer y dyfodol.
• Paratoi adroddiadau ar gyflawniad y gwaith fel bo angen.
• Cydweithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau bod adnoddau digidol y Ganolfan yn cael eu rhannu yn briodol gyda sectorau / sefydliadau eraill.
• Rheoli’r gwaith o wella ansawdd darparwyr Dysgu Cymraeg, bydd hyn yn cynnwys gosod targedau, monitro cynnydd a sicrhau atebolrwydd.
• Gweithio gyda darparwyr i baratoi ar gyfer arolygiadau Estyn ac arwain at y gwaith o wneud gwaith dilynol gyda darparwyr.
• Darparu cefnogaeth rheolwr llinell i’r Swyddog Digidol.
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gydnaws ac yn gymesur â’r swydd yn unol â dymuniad y Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd mewn disgyblaeth berthnasol (neu’r profiad proffesiynol cyfwerth)
- Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Profiad o reoli prosiect, gan gynnwys rheoli cyllideb neu adnoddau
- Profiad o ysgrifennu dogfennau lefel uchel
- Profiad o weithio yn y sector dysgu Cymraeg
- Profiad o ddarparu cyngor ar adnoddau addysgol
- Profiad o arwain ar faterion ansawdd
- Y gallu i feddwl a gweithredu yn strategol
- Y gallu i gyflawni gwaith yn annibynnol, yn erbyn terfynau amser tynn ac i safon uchel
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu addas ar gyfer ystod o gynulleidfa gyda’r gallu i argyhoeddi a dwyn perswâd
- Sgiliau cyflwyno rhagorol
- Barod i deithio i fodloni gofynion sy’n ymwneud â’r swydd ac i weithio o amrywiol leoliadau pan fo angen
- Meddu ar drwydded yrru gyfredol a dilys
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
-
Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Cymhwyster neu hyfforddiant benodol mewn rheoli prosiectau

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 8 Chwefror 2023, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer

Caerfyrddin

Job Ref
50817
Location
Caerfyrddin
Salary
£21,197 i £23,144 y flwyddyn

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)
Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£21,197 i £23,144 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau) i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL –
Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio’n effeithiol heb oruchwyliaeth barhaus a chyfrannu tuag at amgylchedd gyfeillgar a chreadigol y Ganolfan. Bydd yn cydweithio’n agos ac yn effeithiol gyda’r Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau er mwyn cefnogi gweithgareddau amrywiol yn y ganolfan ac ar-lein gan sicrhau trefniadaeth llyfn ac effeithiol. Elfen bwysig arall o’r rôl yw cefnogi rhaglen greadigol Yr Egin gan gynorthwyo’r Swyddog Cyfathrebu i hyrwyddo digwyddiadau byw, cynadleddau, sinema a gweithdai, ynghyd â sicrhau defnydd effeithiol o feddalwedd swyddfa docynnau a phlatfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau), bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg gyffredinol dda
- Tystiolaeth o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel
- Profiad o weinyddu trefniadau cyfarfodydd, cynadleddau neu ddigwyddiadau
- Profiad blaenorol o ddarparu cefnogaeth weinyddol o safon
- Hyddysg mewn TG ac yn meddu ar wybodaeth am becynnau Microsoft Office, a phlatfformau'r cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein
- Y gallu i gydlynu gweithgareddau’n effeithiol
- Medrusrwydd gyda phlatfformau arlein
- Yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
- Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a gallu gweithredu ar hynny
- Dangos parch tuag at ystod amrywiol o bobl.
- Siaradwr/aig Cymraeg gyda’r gallu i sgwrsio’n hyderus yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gyda’r gallu i ysgrifennu am faterion annhechnegol *

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:
- Profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad digwyddiadau byw, theatr neu sinema
- Diddordeb brwd yn y diwydiannau creadigol.


- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau), gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 8 Chwefror 2022, 11:59pm


Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Prif Swyddog Gweinyddol – Llywodraethu Corfforaethol

Caerfyrddin

Job Ref
50843
Location
Caerfyrddin
Salary
Graddfa 6 / £32,348 – 36,386 y flwyddyn

Prif Swyddog Gweinyddol – Llywodraethu Corfforaethol
Wedi'i leoli ar Gampws Caerfyrddin, ond bydd gofyn gweithio mewn lleoliadau eraill
Graddfa 6 / £32,348 – 36,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022 ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Brif Swyddog Gweinyddol – Llywodraethu Corfforaethol i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin ar sail barhaol, amser llawn, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn gyfrifol am ddarparu’r cymorth arbenigol sydd ei angen am ystod o swyddogaethau a gyflawnir gan Glerc y Cyngor a’r tîm Llywodraethu Corfforaethol. Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i aelodau’r corff llywodraethu, y Cyngor, a’r arweinydd gweinyddol ar gyfer yr holl weithgareddau’n gysylltiedig â’i waith, yn cynnwys ymdrin â gohebiaeth, trefnu cyfarfodydd, a drafftio agendâu a phapurau. Mae’r swydd yn gofyn am lefel uchel o sgiliau gweinyddol, cyfathrebu a rhyngbersonol, gallu i weithio’n gyfrinachol, yn annibynnol a chyda disgresiwn ar lefel strategol i gefnogi’r Cadeirydd a Chlerc y Cyngor yn eu gwaith.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried yn Brif Swyddog Gweinyddol – Llywodraethu Corfforaethol, bydd angen y canlynol arnoch:
- Addysg at lefel gradd neu brofiad proffesiynol perthnasol
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac ar bapur
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.
- Gallu i arddangos sgiliau trefnu effeithiol
- Gallu i roi sylw i fanylion
- Gallu i gwblhau gwaith mewn pryd o fewn amserlen dynn
- Yn meddu ar sgiliau TG ardderchog
- Dangos hunan gymhelliant a gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Dangos parch at ystod amrywiol o bobl a chydnabod pwysigrwydd adeiladu perthnasau gwaith cadarn.
- Gallu gweithio’n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill.
- Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a dangos hynny
- Cymryd agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu a datblygiad personol
- Yn gallu ac yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig).


Byddai’r canlynol yn fanteisiol i’ch rôl:
- Profiad blaenorol mewn rôl yn gysylltiedig â llywodraethu


- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rôl allweddol yn ein prifysgol fel Prif Swyddog Gweinyddol – Llywodraethu Corfforaethol, gwnewch gais drwy wasgu’r botwm a ddangosir.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 2 Chwefror 2023, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Swyddog Gweinyddol Athrofa

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50873
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£23,715 - £27,131 per annum

Swyddog Gweinyddol Athrofa
Yn seiliedig ar gampws Abertawe neu Gaerfyrddin, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£23,715 i £27,131 y flwyddyn

AMDANOM NI
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Ar ben hynny, daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022, ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Swyddog Gweinyddol Athrofa i ymuno â’n campws yn Abertawe neu Gaerfyrddin ar gontract amser llawn, parhaol.
Y RÔL

Bydd gofyn i chi roi pwyslais cryf ar ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, cyfathrebu’n broffesiynol â myfyrwyr a staff yn yr Athrofa ac adrannau eraill ac, mewn rhai achosion, â phartneriaid allanol.

Bydd yn ofynnol i chi weithio o fewn canllawiau a fframweithiau rheoleiddio perthnasol y Brifysgol, i brosesu gwybodaeth yn brydlon ac yn fanwl gywir ac i fodloni ystod o derfynau amser ar hyd y flwyddyn academaidd, gan gynnwys yn ystod cyfnodau gwyliau’r myfyrwyr.

AMDANOCH CHI

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Gweinyddol Athrofa, bydd angen y canlynol arnoch:

- Addysg at Safon Uwch/Lefel A neu brofiad cyfatebol.
- Profiad blaenorol o’r canlynol:
- darparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol, rhoi sylw priodol i fanylion, yn ogystal â;
- gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel, gallu dangos y defnydd o sgiliau ysgrifenedig a llafar effeithiol i gyfathrebu a thrafod gydag unigolion ac aelodau'r tîm.
- Cynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich gwaith a’ch adnoddau eich hun i gyflawni amcanion a therfynau amser sy’n gwrthdaro.
- Gallu bod yn rhagweithiol wrth ymgymryd â thasgau yn hytrach na disgwyl i waith gael ei neilltuo.
- Sgiliau TG ardderchog, yn cynnwys profiad o ddefnyddio Microsoft Office (yn enwedig Excel) a systemau pwrpasol.
- Profiad o goladu a mewnbynnu data i wahanol systemau rheoli gan sicrhau lefel uchel o gywirdeb a chyflawnrwydd.
- Profiad o brosesu data arferol a ffurflenni electronig yn amserol gan gynnal cyfrinachedd.

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

- Addysg at lefel gradd neu brofiad cyfwerth
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch.
- Profiad o ddefnyddio systemau archebion prynu.
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac ar bapur


BUDDION
– Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig.

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2023, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Iechyd a Diogelwch

Cynghorydd Iechyd a Diogelwch

Abertawe

Job Ref
50875
Location
Abertawe
Salary
£32,348 - £36,386

Cynghorydd Iechyd a Diogelwch
Prif gampws Abertawe, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny
£32,348-£36,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymrwymedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn meithrin gwybodaeth academaidd a sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig dulliau addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf, a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

At hynny, rydym yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn wythfed yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Rydym 'nawr yn chwilio am Gynghorydd Iechyd a Diogelwch llawn-amser, parhaol i ymuno â'n campws yn Abertawe.

- Y RÔL -
Byddwch yn chwarae rôl amlwg wrth greu a hyrwyddo diwylliant diogelwch cadarnhaol leded holl strwythurau'r Brifysgol.
Byddwch yn cymryd rôl arweiniol o ran cyflenwi system reoli iechyd a diogelwch y Brifysgol, gan ddarparu cyngor cymwys i unedau gwasanaethau academaidd a phroffesiynol, fel ei gilydd.
Bydd yr elfennau allweddol a ddarperir yn rhan o'r rôl yn cynnwys gweithredu polisïau perthnasol i ddiogelwch, cynnal cynlluniau hyfforddi ac archwiliadau diogelwch mewnol, a chefnogi ymchwiliadau i ddamweiniau/ddigwyddiadau.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried yn Gynghorydd Iechyd a Diogelwch, bydd arnoch angen y canlynol:
- Cymhwyster Iechyd a Diogelwch RQF/CQFW Lefel 3 o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol (e.e. Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol)
- Profiad blaenorol o gymhwyso gofynion deddfwriaeth diogelwch y DU
- Profiad blaenorol o ddatblygu a gweithredu polisïau diogelwch seiliedig ar ddeddfwriaeth diogelwch y DU
- Profiad blaenorol o ystyried a darparu hyfforddiant yn ymwneud â diogelwch
- Profiad blaenorol o gynnal archwiliadau yn unol â safonau deddfwriaeth diogelwch y DU a pholisi sefydliadol
Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:

- Aelodaeth dechnegol o IOSH o leiaf
- Profiad blaenorol o weithio yn y sector Addysg Uwch
- Tystiolaeth o gynnal gofynion DPP
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

- BUDDIANNAU -

Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau.

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:

- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddiannau i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais.

Dyddiad cau: 7 Chwefror 2023, 11:59pm

Function
Iechyd a Diogelwch
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Technegol

Gweithiwr Adeiladwaith (Peintiwr/Addurnwr)

Caerfyrddin

Job Ref
50898
Location
Caerfyrddin
Salary
£23,715 - £27,131y flwyddyn

Gweithiwr Adeiladwaith (Peintiwr/Addurnwr)
Campws Caerfyrddin
£23,715 - £27,131 y flwyddyn
- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Gweithiwr Adeiladwaith (Peintiwr/Addurnwr) i ymuno â ni yn llawn-amser am gyfnod penodol, i weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn gyfrifol am gyflawni pob math o beintio ac addurno, yn fewnol ac yn allanol, o fewn ystod helaeth o adeiladau o oed a chymhlethdod amrywiol. Mae’r gwaith yn cynnwys gwaith cynnal a chadw cywirol wedi’i gynllunio ac ymatebol ar yr adeiladau yn ogystal â gwaith mân ailosod /adnewyddu. Bydd yn ofynnol iddo chi deithio i unrhyw rai o adeiladau/eiddo’r Brifysgol yn ôl cyfarwyddyd gan y rheolwr llinell a phan fydd raid, gyrru cerbydau’r Brifysgol er mwyn cwblhau’r tasgau/gwaith.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Gweithiwr Adeiladwaith (Peintiwr/Addurnwr), bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg gyffredinol dda
- NVQ Peintio ac Addurno Lefel 2/3 neu’n gweithio tuag ato
- Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel
- Profiad blaenorol o waith cynnal a chadw cyffredinol
- Meddu ar wybodaeth dda o waith plastro mewnol ac allanol
- Gallu i roi sylw i fanylion pan fo angen.
- Gallu i gyflawni gwaith o fewn terfynau amser tynn pan fo angen
- Gallu i weithio’n effeithiol yn unigol, yn rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill.
- Gallu i weithio heb oruchwyliaeth a rheoli’ch gwaith eich hun
- Y gallu a’r parodrwydd i weithio’n hyblyg, gan gynnwys penwythnosau a’r tu allan i oriau gweithio arferol pan fo angen
- Meddu ar drwydded yrru ddilys

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur)


- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Gweithiwr Adeiladwaith (Peintiwr/Addurnwr), gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 9 Chwefror 2023, 11:59pm
Function
Technegol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Prif Swyddog Datblygu Systemau (CRM)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50764
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£32,348 - £36,386

Prif Swyddog Datblygu Systemau (CRM)

Campws Abertawe neu Gaerfyrddin (gyda theithio i leoliadau eraill fel bo’r angen)
£32,348 - £36,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.
Rydym ni’n awr yn edrych am Brif Swyddog Datblygu Systemau (CRM) i ymuno â ni ar gontract tymor penodol un flwyddyn llawn amser yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Bydd y Prif Swyddog Datblygu Systemau yn gweithio mewn tîm dynamig yn defnyddio cynllunio llwyth gwaith ‘Agile Scrum’, a’r rôl yw cynllunio, codio, profi a dadansoddi rhaglenni a chymwysiadau meddalwedd, a chynorthwyo gyda gweithredu ac integreiddio cymwysiadau a bwrcaswyd yn allanol. Mae hyn yn cynnwys ymchwilio, dylunio, dogfennu ac addasu manylebau meddalwedd drwy gydol y cylch oes cynhyrchu, gan archwilio modelau busnes a ffrydiau data.

Gan fabwysiadu egwyddorion Agile, bydd y deiliad swydd yn gyfrifol am gyflenwi meddalwedd sy’n gweithio’n rheolaidd, mewn cylchoedd cyflenwi parhaus. Y nod fydd gwella profiad yr ymgeisydd, y myfyriwr a’r staff o feddalwedd y brifysgol, drwy osod rhyngweithiau syml gyda ffrydiau gwaith effeithlon.


Gweler y Disgrifiad Swydd am ragor o fanylion.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Prif Swyddog Datblygu Systemau (CRM), bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol neu brofiad helaeth mewn maes pwnc perthnasol
- Profiad blaenorol o ddatblygu meddalwedd
- Gwybodaeth ragorol am SQL ac ieithoedd rhaglennu eraill
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth systemau meddalwedd o ansawdd uchel.
- Gwybodaeth am arferion a chyfreithiau preifatrwydd data perthnasol.
- Tystiolaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid i nodi gofynion a diffinio datrysiadau meddalwedd wedi’u targedu

Byddai hefyd yn fuddiol i chi fod â
- Gwybodaeth am system cofnodion myfyrwyr Tribal SITS a rhaglennu SRL
- Gwybodaeth am raglennu Microsoft .NET
- Profiad mewn rheoli llwyth gwaith Agile Scrum
- Gallu cyfathrebu yn Gymraeg – llafar ac ysgrifenedig.

- BUDDION -

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
-Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Felly, os ydych chi’n awyddus i chwarae rôl allweddol yn cynnal ein prifysgol fel Prif Swyddog Datblygu Systemau (CRM), ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 9 Ionawr 2023, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2023
Powered by: Webrecruit