Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu

Abertawe

Job Ref
50724
Location
Abertawe
Salary
£37,474 - £43,414 pro rata y flwyddyn

Darlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu
Campws Abertawe gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen
£37,474 i £43,414 y flwyddyn
- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Ar ben hynny, daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022, ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Ddarlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu i ymuno â’n campws yn Abertawe ar gontract amser llawn, parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.
- Y RÔL -
Bydd yn ofynnol i chi ddyfeisio ystod o ddeunyddiau addysgu ac asesu, gan gwmpasu nifer o fodylau a meysydd pwnc. Bydd y deiliad swydd yn addysgu mewn amrywiaeth o wahanol amgylcheddau dysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau a dulliau addysgu, yn cynnwys astudiaeth israddedig ar bob lefel a, lle bo’n briodol, astudiaethau ôl-raddedig. Bydd y deiliad swydd yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr yn unol â’r safonau proffesiynol uchaf a chyda golwg ar gyfoethogi profiadau’r myfyrwyr yn barhaus. Bydd y deiliad swydd yn ymgymryd, os oes angen, ag ysgolheictod, ymgysylltu diwydiannol, ymchwil, hyfforddiant neu waith prosiect, naill ai’n unigol neu o fewn tîm, i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus ac i gyfoethogi proffil y Ddisgyblaeth Academaidd, yr Athrofa a’r Brifysgol. Bydd y deiliad swydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau’r Ddisgyblaeth Academaidd o ddydd i ddydd a allai gwmpasu meysydd megis goruchwylio traethodau hir, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.

- AMDANOCH CHI –
I gael eich ystyrid yn Ddarlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu, bydd angen y canlynol arnoch:
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol.
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol.
- Cymhwyster addysgu neu barodrwydd i ymgymryd ag un.
- Tystiolaeth o sgiliau da o ran trefnu a rheolaeth bersonol
- Tystiolaeth o sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i weithio’n gydweithredol
- Hyfedredd TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau'n cynnwys parodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, RhAD, e-bost neu gyflwyno drwy wefan
- Tystiolaeth o’r gallu i gydbwyso’r holl ofynion sy’n cystadlu am sylw yn cynnwys gofynion gweinyddol a dyddiadau terfyn
- Awydd i fynd ati i gymhwyso technolegau newydd a datblygol digidaleiddio / diwydiant 4.0.

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych:
- PhD/DBA mewn disgyblaeth berthnasol
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwil
- Profiad o addysgu, cyflwyno, asesu a chefnogi myfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn maes pwnc perthnasol
- Yn meddu ar brofiad o lunio a datblygu cynnwys modylau
- Profiad diwydiannol ym maes gweithgynhyrchu
- Gwybodaeth a phrofiad o dechnolegau newydd a datblygol digidaleiddio / Diwydiant 4.0 a’u cymhwyso mewn amgylcheddau gweithgynhyrchu / cynhyrchu e.e. cobotiaid, awtomeiddio, synwyryddion clyfar, systemau rhwydweithiol, systemau gweld, dysgu peirianyddol ac ati
- Profiad o gymhwyso methodolegau gwella cynhyrchiant a/neu wella ansawdd o fewn cyd-destunau diwydiannol e.e. Darbodus, Kaizen.
- Gwybodaeth am egwyddorion Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu a pherthynas dylunio â chostau cynhyrchu ac ansawdd.
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac ar bapur


- BUDDION -
Yr hawl i wyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith
Felly, os teimlwch y gallech ffynnu a gwneud effaith fel Darlithydd mewn Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Cynhyrchu i ni, gwnewch gais drwy’r botwm ar y sgrin.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.
Dyddiad cau: 4 Hydref 2022, 11:59pm

Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg

Caerfyrddin

Job Ref
50737
Location
Caerfyrddin
Salary
£37,474 - £43,414 y flwyddyn

Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg
Caerfyrddin, ond dylid gallu gweithio mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£37,474 – £43,414 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.
Rydym ni’n awr yn edrych am Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg i ymuno â’n campws yn Caerfyrddin ar sail llawn amser, barhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Rydym yn chwilio am addysgwr brwd, ac unigolyn ymroddgar, sy’n awyddus i chwarae rhan allweddol yng nghamau nesaf datblygiad yr Athrofa, a thrwy hynny gael dylanwad cadarnhaol ar ein pobl ifanc a’r proffesiwn.

Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn gweithgarwch allanol / masnachol yn ôl y gofyn a, lle bo’n briodol prosiectau wedi’u caffael sy’n ymwneud yn benodol â’r cyfnod cynradd. Bydd yn uchel ei gymhelliant ac yn rhannu uchelgais yr Athrofa i wella bywydau pobl ar draws Cymru gan ddefnyddio grym addysg.
Byddwch yn cefnogi rhaglenni Addysg Athrawon yr Athrofa, gan addysgu darpar fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Er y byddwch yn cynnal ffocws cynradd, bydd hyn yn debygol o gynnwys cynorthwyo gydag amrywiol lwybrau (h.y. uwchradd) a modylau ar draws y gyfres o raglenni Addysg Athrawon a gynigir o fewn PDPA.

Bydd y rôl yn cynnwys gwneud pa gyfraniad bynnag sy’n angenrheidiol i gefnogi gweithredu strategaeth addysg ehangach Llywodraeth Cymru a Chenhadaeth ein Cenedl.

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd anrhydedd mewn pwnc perthnasol
- Dyfarniad Statws Athro Cymwysedig
- Gwybodaeth gynhwysfawr am addysgu’r cwricwlwm cynradd
- Tystiolaeth o hanes cadarn a llwyddiannus o gyflwyno a datblygu dysgu ac addysgu
- Profiad o gyfrannu at asesu, cymedroli, a monitro gwaith ac astudio academaidd
- Profiad o ofal bugeiliol a chymorth i ddysgwyr ar gyfer myfyrwyr
- Tystiolaeth o ymgysylltu’n briodol â gofynion sicrhau ansawdd a rheoleiddio
- Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno a chyfathrebu
- effeithiol
- Sgiliau a phrofiad o arweinyddiaeth ym maes addysg, a phan fo’n briodol, y gallu i reoli a symbylu staff yn effeithiol
- Dealltwriaeth o’r cwricwlwm
- sydd ar y gweill ar gyfer Cymru a rôl briodol Meysydd Dysgu a Phrofiad
- Gallu i gyfathrebu’n rhugl (ar lafar ac yn ysgrifenedig) drwy gyfrwng y Gymraeg i safon uchel


Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:
- Cymhwyster ôlraddedig lefel uwch (gradd Meistr neu uwch) sy’n berthnasol i’r swydd (neu eich bod yn gweithio tuag at gymhwyster o’r fath).
- Tystiolaeth o weithio o fewn neu wrth ochr cyrff AU a chyrff cysylltiedig
- Portffolio ymchwil cryf
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o God Ansawdd yr ASA, gwybodaeth am / cynefindra ag AGA ac addysg uwch

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 6 Hydref 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Darlithydd Gwyddor Deunyddiau

Abertawe

Job Ref
50720
Location
Abertawe
Salary
£37,474 to £43,414

Darlithydd mewn Gwyddor Deunyddiau
Campws Abertawe a theithio i leoliadau eraill fel bo angen
£37,474 i £43,414 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chymorth gwych ar draws ystod eang o leoliadau a chyrsiau.
At hynny, cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.
Rydym ni’n awr yn edrych am Ddarlithydd mewn Gwyddor Deunyddiau i ymuno â’n campws yn Abertawe ar sail lawn amser, barhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.


- Y RÔL -
Bydd gofyn i chi ddyfeisio amrywiaeth o ddeunyddiau addysgu ac asesu, yn cwmpasu ystod eang o fodiwlau a meysydd pwnc. Byddwch chi’n cyflwyno addysgu mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu gwahanol ac yn defnyddio amrywiaeth o arddulliau ac ymagweddau addysgu gwahanol, gan gynnwys pob lefel o astudio israddedig, a lle bo’n briodol, astudio ôl-raddedig.
Byddwch yn cynnig cyngor, adborth a chymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr i’r safonau proffesiynol uchaf gyda golwg ar gyfoethogi profiad y myfyrwyr yn barhaus. Os bydd gofyn, byddwch yn ymgymryd â gweithgaredd ysgolheigaidd, ymchwil, hyfforddi neu waith prosiect naill ai’n unigol neu mewn tîm i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus a chodi proffil y Ddisgyblaeth Academaidd, yr Athrofa a’r Brifysgol.

Byddwch yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau dydd i ddydd y Ddisgyblaeth Academaidd a allai gynnwys meysydd fel goruchwylio traethodau hir, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddi staff a datblygu proffesiynol.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Darlithydd mewn Gwyddor Deunyddiau, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster addysgu neu barodrwydd i ymgymryd ag un.
- Tystiolaeth o sgiliau trefnu a rheoli personol da
- Tystiolaeth o sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i gydweithio
- Hyfedredd TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau yn cynnwys parodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, VLE, ebost a gwefan
- Tystiolaeth o allu cydbwyso pwysau gofynion gweinyddol a therfynau amser


Byddai hefyd yn fuddiol pe bai gennych chi:
- PhD/DBA mewn disgyblaeth berthnasol
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwil
- Profiad o addysgu, cyflwyno, asesu a chymorth myfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn maes pwnc perthnasol
- Profiad yn cynllunio a datblygu cynnwys modiwlau
- Profiad diwydiannol mewn gweithgynhyrchu
- Gallu cyfathrebu yn Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau y flwyddyn ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os credwch y gallech ffynnu a chael effaith fel Darlithydd Gwyddor Deunyddiau, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 4 Hydref 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Cyllid

Arweinydd Tîm (Cyfrifon Derbyniadwy)

Caerfyrddin

Job Ref
50750
Location
Caerfyrddin
Salary
£27,929 - £31,411 y flwyddyn

Arweinydd Tîm – Tîm Cyfrifon Derbyniadwy
Campws Caerfyrddin, ond dylai allu a bod yn barod i weithio gartref, ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen
£27,929 - £31,411 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Prifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth yw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cyrhaeddom y 13eg safle am ansawdd addysgu yn The Times a The Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am 'Gynhwysiant Cymdeithasol' yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Bellach rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm - Cyfrifon Derbyniadwy i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin, a hynny ar sail barhaol amser llawn, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn arwain y tîm ac yn cynorthwyo gydag anfoneb amserol a chasglu'r holl incwm sy'n ddyledus i'r Brifysgol. Byddwch yn gyfrifol am sefydlu, mewn ymgynghoriad, Dangosyddion Perfformiad Allweddol priodol ar gyfer y tîm Cyfrifon Derbyniadwy. Byddwch yn gyfrifol am adolygu'r systemau prosesu incwm/dyledion presennol er mwyn effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

Edrychwch ar y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i restr o'r meini prawf 'Manyleb Person' hanfodol a dymunol.

- AMDANOCH CHI -
I'ch ystyried yn Uwch Swyddog Gweinyddol bydd angen:
- Addysg i lefel gradd neu gyfwerth
- Profiad blaenorol o weithio mewn swyddogaeth Cyllid
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da.
- Gallu dangos profiad blaenorol wrth arwain tîm.
- Meddu ar sgiliau i reoli a blaenoriaethu.
- Y gallu i weithio o dan bwysau a chwrdd â therfynau amser tynn.
- Meddu ar sgiliau TG rhagorol - gan gynnwys pecynnau Microsoft.
- Yn dangos hunan gymhelliant a gallu i weithio heb oruchwyliaeth.
- Yn mabwysiadu agwedd gadarnhaol at ddysgu a datblygu personol.Byddai'r canlynol o fudd i'ch rôl:

- Gradd neu gymhwyster Busnes neu Gyllid perthnasol (megis AAT)
- Profiad blaenorol o ddarparu anfonebau a chasglu incwm amserol oherwydd ystod eang o ffynonellau incwm a chwsmeriaid.
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig.


- BUDDION -

- Hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau Prifysgol

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad at becyn cyflog a budd-daliadau gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Tâl ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig tâl cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn o USS i ddarparu budd-daliadau i chi a'ch teulu
- Polisïau addas i deuluoedd sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, yn cynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth i iechyd meddwl a lles, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd a chwnsela galwedigaethol
- Gostyngiadau staff ar amrywiaeth o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych chi'n ceisio chwarae rhan allweddol yn ein prifysgol fel Arweinydd Tîm – Cyfrifon Derbyniadwy, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Sylwer: nid yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 10 Hydref 2022, 11:59pm.

Function
Cyllid
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Gwasanaethau Myfyrwyr

Arbenigwr Cymorth Dysgu

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50678
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£28.29 yr awr 'Cyfradd gyfunol - 1.5 awr'

Arbenigwr Cymorth Dysgu
Cefnogaeth 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol
Campws Abertawe, Caerfyrddin, a/neu Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Arbenigwr Cymorth Dysgu i ymuno â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Llambed ar sail barhaol.

- Y RÔL -

Fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth dysgu arbenigol o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr â Gwahaniaethau Dysgu Penodol ac anableddau eraill.

Gan adrodd wrth y Rheolwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth llinell gyntaf a chyfeirio myfyrwyr at wasanaethau sy’n darparu cymorth pellach. Byddwch yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol ac emosiynol, gan ddefnyddio rhychwant o strategaethau amlsynnwyr er mwyn hwyluso dysgu annibynnol a chefnogi myfyrwyr i ddynodi eu dewisiadau a’u cryfderau dysgu unigol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu Contractau Dysgu Unigol gyda myfyrwyr a darparu amgylchedd dysgu arbenigol.

Gan weithio’n gydweithredol â Rheolwyr Cymorth Dysgu, Cynghorwyr Anabledd a chydweithwyr eraill o bob rhan o’r Brifysgol, byddwch yn sicrhau y darperir cymorth priodol ar gyfer myfyrwyr anabl er mwyn cyfoethogi eu profiad myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Arbenigwr Cymorth Dysgu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Tystiolaeth o brofiad cyfredol ym maes cymorth i fyfyrwyr anabl
- Profiad o ddehongli dogfennaeth a rheoliadau
- Sgiliau TG rhagorol i sicrhau cadw cofnodion yn gywir gyda phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dangos parch tuag at amrywiaeth ynghyd ag ymwybyddiaeth o faterion ffiniau a materion moesegol a phroffesiynol eraill
- Cymhwyster addysgu
- Aelodaeth o gorff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr anfeddygol a gyllidir drwy’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl

Byddai o fudd hefyd os byddwch yn:
- Y gallu i siarad ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Mae’n bosibl y bydd sefydliadau eraill yn galw’r rôl hon yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Arbenigol, neu Swyddog Cymorth Myfyrwyr.

Sylwer, am y rôl hon bydd angen gwiriad ‘Manwl gyda’r Rhestr Wahardd ar gyfer Oedolion’ gan y DBS.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 6 Hydref 2022, 11:59pm

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Hyblyg
Type
Achlysurol
Hours
0


Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Swyddog Gweinyddol (Ansawdd a Phartneriaethau)

Abertawe

Job Ref
50733
Location
Abertawe
Salary
£23,715 to £27,131 y flwyddyn

Swyddog Gweinyddol (Ansawdd a Phartneriaethau)
Abertawe, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny
£23,715 i £27,131 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Swyddog Gweinyddol i ymuno â'n campws yn Abertawe, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn canolbwyntio ar gefnogi cyd-weithwyr uwch yn y tîm Ansawdd gyda'r gwaith o weinyddu meysydd megis adolygu'r rhaglen flynyddol, gweithgareddau sy'n ymwneud â dilysu (gan gynnwys addasiadau mawr/bach, arholwyr allanol, cynghorwyr allanol, a Chyrff Rheoleiddiol Statudol Proffesiynol).

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rôl y Swyddog Gweinyddol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, a'r gallu i gyfathrebu mewn modd effeithiol ar bob lefel a thrwy bob cyfrwng
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol, gan gynnwys y gallu i fodloni terfynau amser tyn
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Profiad o weithio gyda phwyllgorau
- Hyfedredd yn y defnydd o becynnau Microsoft
- Yn amlygu hunangymhelliant a'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Y gallu i weithio'n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Y gallu i weithio'n hyblyg ac yn barod i wneud hynny, gan gynnwys teithio rhwng campysau neu o'ch cartref, yn ôl y gofyn

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Addysg hyd at lefel HND neu radd
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig


- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Swyddog Gweinyddol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 11 Hydref 2022, 11:59pm
Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Uwch-swyddog Gweinyddol

Llambed

Job Ref
50748
Location
Llambed
Salary
£27,929 - £31,411 y flwyddyn

Uwch-swyddog Gweinyddol
Llambed, ond dylid bod yn barod i weithio mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£27,929 i £31,411 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.
Rydym ni’n awr yn edrych am Uwch-swyddog Gweinyddol i ymuno â’n campws yn Llambed ar sail llawn amser, barhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn gefnogi’r Profost yn ei waith o ddydd i ddydd gan sicrhau bod cynlluniau a phrosiectau penodol yn cael eu gwireddu’n rheolaidd. Byddwch yn ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau a fydd yn cynnwys trefnu dyddiadur y Profost, trefnu a chefnogi cyfarfodydd ar y campws ac yn y gymuned, trefnu digwyddiadau ar y campws gan gynnwys y rheini a drefnir ar y cyd ag asiantaethau a grwpiau allanol, ymgysylltu ag ystod o bartneriaid allanol, ymgymryd â thasgau ymchwil priodol, cymryd cofnodion yn ôl y gofyn ynghyd â gweinyddiaeth ariannol. Byddwch yn ddarparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer Cyfarwyddwr Bwyd ac Economi Wledig Canolfan Tir Glas a phrosiectau cysylltiedig megis Yr Arsyllfa Wledig.

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.


- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Uwch-swyddog Gweinyddol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Gradd israddedig neu brofiad amlwg cyfatebol
- Profiad perthnasol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, a'r gallu i gyfathrebu mewn modd effeithiol ar bob lefel a thrwy bob cyfrwng
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol, gan gynnwys y gallu i fodloni terfynau amser tynn
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Profiad o weinyddu pwyllgorau ar lefel sefydliadol
- Hyfedredd da yn y defnydd o Microsoft a phecynnau meddalwedd eraill
- Y gallu i gyfathrebu’n hyderus a chywir trwy gyfrwng y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig*

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Profiad blaenorol mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Uwch-swyddog Gweinyddol, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 10 Hydref 2022, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50729
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£32,348 - £36,386 y flwyddyn

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg
Campws yng Nghymru i’w drafod
£32,348 - £36,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.
Rydym ni nawr yn edrych am Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg i ymuno â ni ar sail llawn amser, cyfnod penodol o 12 mis, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cynllunio a monitro pob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion – o lunio cyrsiau ac adnoddau i hyfforddiant tiwtoriaid, ymchwil a data, marchnata a chyfathrebu.
Erfyn Diagnostig y Ganolfan yw’r Gwiriwr Lefel Dysgu Cymraeg. Nod y Gwiriwr yw darparu diagnostig cynhwysfawr, hawdd i’w ddefnyddio, er mwyn rhoi dangosydd o lefel Cymraeg cyfredol. Bydd y Gwiriwr yn galluogi dysgwyr i ddeall eu lefel Cymraeg cyfredol, gan ganiatáu iddynt chwilio am gwrs Dysgu Cymraeg ar y lefel gywir. Mae’r Gwiriwr hefyd yn galluogi cyflogwyr i gael trosolwg cywir o’u gweithlu yn nhermau eu sgiliau Cymraeg, a all eu cynorthwyo wrth adnabod anghenion hyfforddi.
Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
Bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Gradd mewn disgyblaeth berthnasol (neu’r profiad proffesiynol cyfwerth)
- Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn a fel rhan o dîm
- Dealltwriaeth o egwyddorion dysgu iaith
- Gwybodaeth am y CEFR a Chwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion
- Profiad o asesu a dadansoddi cyrhaeddiad ar gyfer y pedair sgìl iaith.
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Sgiliau TG da gan gynnwys defnyddio pecynnau MS
- Y gallu i gyflawni gwaith yn annibynnol, yn erbyn terfynau amser tynn
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu addas ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd gyda’r gallu i argyhoeddi a dwyn perswâd
- Barod a gallu deithio i fodloni gofynion sy’n ymwneud â’r swydd ac i weithio o amrywiol leoliadau pan fo angen

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:
- Cymhwyster neu hyfforddiant benodol mewn rheoli prosiectau
- Profiad o:
- weithio yn y sector Dysgu Cymraeg,
- ddarparu cyngor ar ddysgu Cymraeg,
- ddarparu hyfforddiant a/neu gefnogaeth o fewn maes cysylltiol,
- ddefnyddio dadansoddiadau data i wneud newidiadau

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 7 Hydref 2022, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Prosiectau

Cydymaith Addysgu ac Ymchwil

Abertawe

Job Ref
50351
Location
Abertawe
Salary
£27,929 - £31,411

AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu. Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.


Rydym bellach yn chwilio am dri Cydymaith Addysgu ac Ymchwil i ymuno â’n tîm fel myfyrwyr PhD a ariennir yn llawn a gweithwyr rhan amser.

- Y RÔL -

Ymgymerir â’r rolau rhan amser hyn ochr yn ochr â PhD rhan amser a ariennir yn llawn gyda chefnogaeth y Brifysgol. Ochr yn ochr â’ch ymchwil academaidd, prif bwrpas y rôl hwn fydd gweithio’n agos gyda thîm MADE Cymru i ffocysu ar gyflwyno cynnwys Ddysgu Peirianwaith. Byddwch yn cyflwyno darlithoedd allweddol yn eich maes ymchwil i gefnogi darpariaeth modylau Diwydiant 4.0 rhaglen MADE Cymru.

Byddwch yn cefnogi darpariaeth portffolio MADE Cymru drwy weithio’n agos gyda darlithwyr i greu profiadau dysgu arloesol, a datblygu a chynnal yr amgylchedd dysgu rhithwir (ADRh) ar gyfer modylau a rhaglenni penodol. Cewch eich cefnogi gyda’ch datblygiad personol eich hun gyda chyfle i ennill profiad a sgiliau academaidd ac ymarferol.

- AMDANOCH CHI-

Dylai bod gennych radd anrhydedd mewn disgyblaeth cysylltiedig â Pheirianneg, Cyfrifiadura neu Dechnoleg cysylltiedig gyda chymhwyster ôl-raddedig (neu gyfwerth) mewn disgyblaeth berthnasol neu’n agos i gwblhau un. Yn ogystal, rhaid eich bod wedi cael profiad Ddysgu Peirianwaith yn ogystal â lefel uchel o lythrennedd digidol.

Bydd angen i chi fod yn drefnus a rheoli llwyth gwaith gweinyddol gan sicrhau cydymffurfiaeth â materion iechyd a diogelwch, yn cynnwys asesiadau risg ac adeiladu a datblygu perthnasoedd effeithiol gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol.


BUDDION -

- PhD wedi’i ariannu’n llawn a gefnogir gan y Brifysgol}


- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hwn yn Gynorthwyydd Addysgu, Cynorthwyydd Tiwtorial, Ysgoloriaeth Ymchwil neu Gynorthwyydd Ymchwil.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Ymchwil Addysgu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 9 Hydref 2022 at 23.59pm

Function
Prosiectau
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol


Share this vacancy

Ymchwil

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol: (Islam Ddigidol ledled Ewrop – CHANSE)

Llambed

Job Ref
50732
Location
Llambed
Salary
£37,474 to £43,414 y flwyddyn

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol: (Islam Ddigidol ledled Ewrop – CHANSE)
Campws Llanbedr Pont Steffan – mae trefniadau ar gael i weithio'n hyblyg o bell
£37,474 i £43,414 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Ymchwilydd Ôl-ddoethurol i ymuno â ni yn llawn-amser am gyfnod penodol, i weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Mae Islam Ddigidol ledled Ewrop: Deall Cyfranogiad Mwslimiaid mewn Amgylcheddau Islamaidd Ar-lein yn brosiect ymchwil 30 mis o hyd a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau trwy'r rhaglen CHANCE (Cydweithrediad y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn Ewrop) ar "Trawsnewidiadau: Dynameg gymdeithasol a diwylliannol yn yr oes ddigidol".

Byddwch yn gweithio gyda'r Athro Bunt ar sbarduno cronfeydd data ar-lein i ddarparu cynnwys gwefan wedi'i guradu. Byddwch yn defnyddio offer archifo i guradu'r deunyddiau hyn, gan greu casgliadau thematig a chyfoes o gynnwys ar-lein, i gynnwys ffurfiau o'r cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn coladu, yn trefnu ac yn helpu i ddadansoddi'r hyn sy'n gyffredin a'r hyn sy'n wahanol mewn perthynas â'r hyn a gynhyrchir ar-lein gan (i) sefydliadau Mwslimaidd allweddol yn y pum gwlad a (ii) dylanwadwyr allweddol. Bydd y cynnwys yn cael ei ddadansoddi trwy NVivo i ganfod termau allweddol penodol. Bydd gweithgareddau Islamaidd ar-lein eraill yn cael eu dehongli a'u dosbarthu. Bydd sylwadau ar ddeunydd wedi'i ddehongli yn cael eu cyhoeddi yn rhan o'i weithgareddau ymgysylltu â defnyddwyr.

Byddwch yn cydweithredu â Dr Cheruvallil-Contractor i sefydlu a gweithredu arolwg o'r defnydd y mae Mwslimiaid yn ei wneud o ofod ar-lein. Mae hyn yn golygu trefnu a chynnal cyfweliadau â chynrychiolwyr o sefydliadau Mwslimaidd a dylanwadwyr ar-lein. Bydd hefyd yn ofynnol cynnal chwiliadau o lenyddiaeth a chronfeydd data, a pharatoi adolygiadau o ddarganfyddiadau, trawsgrifio, dadansoddi, codio data, gwerthuso ac adrodd am ddata ansoddol/meintiol.

Byddwch yn cydweithredu â'r Athro Volpi ar reoli'r prosiect Islam Ddigidol ledled Ewrop ac agweddau ar ei effaith.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, bydd arnoch angen y canlynol:
- PhD mewn astudiaethau crefyddol a/neu mewn pwnc cysylltiedig â'r dyniaethau digidol
- Arbenigedd, gwybodaeth a chyhoeddiadau academaidd ym maes astudiaethau Islam cyfoes
- Ymwybyddiaeth gref o amrywiaethau a chymhlethdodau cymunedau a rhwydweithiau Mwslimaidd Prydeinig ledled y DU
- Profiad o waith academaidd mewn o leiaf un o'r themâu ymchwil allweddol sy'n gysylltiedig â'r prosiect (rhywedd, gwleidyddiaeth, awdurdod crefyddol)
- Diddordebau ymchwil arbenigol mewn Islam yn y DU ac amgylcheddau Islamaidd ar-lein
- Yn gyfarwydd â meddalwedd arbenigol (NVivo, NCapture, rheoli cynnwys gwe), ac yn barod i feithrin setiau sgiliau meddalwedd gofynnol eraill
- Lefelau uchel o lythrennedd digidol
- Ymwybyddiaeth o'r dyniaethau digidol mewn astudiaethau Islam
- Gallu profedig i ddadansoddi cynnwys a materion ymchwil a myfyrio'n feirniadol arnynt
- Y gallu i drefnu a chysylltu â thîm y prosiect, gan gynnwys cyfarfodydd a sesiynau rheolaidd y bwrdd cynghori
- Sgiliau trefnu rhagorol, gan gynnwys y gallu i asesu blaenoriaethau a gweithio'n annibynnol heb oruchwyliaeth, ac i gynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich gwaith eich hun yn ddyddiol, yn wythnosol neu'n fisol
- Y gallu i gyfathrebu â'r holl randdeiliaid
- Ffordd sensitif o gyfleu gweithgareddau a chanfyddiadau prosiectau, a hynny ar-lein ac wyneb yn wyneb
- Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gradd MA (neu gymhwyster cyfatebol) mewn pwnc sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r prosiect
- Profiad o drefnu seminarau, gweithdai a chynadleddau
- Gwybodaeth am faterion sy'n ymwneud â diogelu data a'r sensitifrwydd moesegol sy'n gysylltiedig â'r meysydd ymchwil
- Arbenigedd ym maes moeseg yn ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu (i gyflwyno'r prosiect i gynulleidfaoedd ehangach)
- Profiad o gyflwyno gweithdai, darlithoedd a seminarau (wyneb yn wyneb ac ar-lein)
- Y gallu i gyfrannu at ddiwylliant y Brifysgol, ac at ei gweithgareddau, lle bo hynny'n briodol, yn rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Dealltwriaeth o ofynion y rhaglen a ariennir
- Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 10 Hydref 2022, 11:59pm
Function
Ymchwil
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2022
Powered by: Webrecruit