Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Darlunio

Abertawe

Job Ref
50205
Location
Abertawe

Darlithydd mewn Darlunio

Abertawe, Cymru (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.


Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Nawr, rydym yn chwilio am Ddarlithydd mewn Darlunio i ymuno â’r Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf (WISA) yn Abertawe. Rôl rhan amser yw hon yn gweithio 11 awr yr wythnos (0.3 CALl).

- Y RÔL -

Yn Ddarlithydd mewn Darlunio, eich tasg fydd cyflwyno ein rhaglen BA Darlunio hir-sefydlog a llwyddiannus iawn, gan gynhyrchu myfyrwyr sy’n barod i ddechrau gweithio yn y diwydiant ac yn hyderus yn eu medrau eu hunain.

Gan weithio o dan rheolaeth y Cyfarwyddwr Academaidd ar gyfer Celf a Chyfryngau, byddwch yn datblygu amrywiaeth o ddeunyddiau addysgu ac asesu sy’n cwmpasu ystod o fodylau celf a darlunio ar-lein ac yn y stiwdio.

Gan addysgu ar draws amrywiaeth o amgylcheddau dysgu, byddwch yn defnyddio gwahanol arddulliau ac ymagweddau sy’n cwmpasu elfennau israddedig ac ôl-raddedig.

AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Ddarlithydd mewn Darlunio, bydd arnoch angen:

- Profiad o addysgu, cyflwyno, asesu a chymorth myfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig yn y maes pwnc perthnasol
- Hyfedredd digidol mewn meddalwedd darlunio a sgiliau darlunio traddodiadol
- Llawn mentergarwch a’r gallu i ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd staff yn y gwaith o ddatblygu syniadau newydd ac o arloesi
- Dangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Ffocws ar ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Ymrwymiad amlwg i weithio mewn tîm
- Sgiliau da o ran trefnu a rheolaeth bersonol- Gradd anrhydedd a chymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol

- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata ), ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd, Darlithydd Darlunio, Darlithydd Celf, neu Ddarlithydd Darlunio Digidol.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Darlithydd mewn Darlunio, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 1 Hydref 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Administration

Senior Project Co-ordinator

Swansea

Job Ref
50243
Location
Swansea
Salary
£31,406 - £35,326 per annum

Senior Project Co-ordinator
Swansea campus (hybrid working and travel to other locations as necessary)

- ABOUT US -

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is an employment-focused university, dedicated to ensuring students from diverse backgrounds develop the academic knowledge and practical skills to thrive.

We offer innovative teaching, state-of-the-art equipment and superb support across a wide range of learning locations and courses.

UWTSD ranked 1st in the UK for Courses and Lecturers in the Whatuni Student Choice Awards 2020.

We are now looking to recruit a Senior Project Co-ordinator to join us at our Swansea campus. This is a full-time role working 37 hours per week on a fixed-term contract until the 30th September 2022.

- THE ROLE -

As a Senior Project Co-ordinator, you will be responsible for the successful management and delivery of the Advanced Design Engineering (ADE) project.

Funded by the European Regional Development Fund (ERDF), the project is designed to drive research and innovation processes into new and improved commercial products, processes and services.

Managing key areas within the ADE project, you will focus on project and office co-ordination, client liaison, office co-ordination, project reporting and compliance processes.

- ABOUT YOU -

To be considered as a Senior Project Co-ordinator, you will need:

- Experience in project compliance and co-ordination
- Experience in office management and leading on the administrative support of complex projects and teams
- Experience in client liaison or customer relations management within an industry/business environment
- Experience of working with internationally recognised quality standards
- Evidence of working with external partners, stakeholders and/or businesses to deliver externally funded projects
- Experience in monitoring the quality of services and tasks to ensure that they are of the highest standards and in accordance with pre-determined parameters
- A good honours degree or equivalent

Experience in EU funded project delivery, including preparation and management of records for audit, would be beneficial to your application, as would experience of bluQube or similar financial packages.

- BENEFITS -

- Annual leave entitlement is 28 days’ annual leave per year (pro rata), plus 8 bank holidays and 4 University closure days (pro rata)

Our employees get access to a great pay and benefits package in recognition of their valued contribution including:
- Good pay and conditions; as an accredited living wage employer, we offer competitive pay
- Pension scheme membership from USS to provide benefits for you and your family
- Family-friendly policies that provide for flexible working, including additional paid maternity and paternity leave
- Career and development opportunities, including support to gain further qualifications
- Support for mental health and wellbeing, including occupational health and counselling support services
- Staff discounts on a range of products and services
- Travel schemes, including the cycle to work scheme

Other organisations may call this role Senior Project Delivery Co-ordinator, Programme Co-ordinator, Project Co-ordinator, or Project Lead.

So, if you’re seeking your next challenge as a Senior Project Co-ordinator, please apply via the button shown.

Please note, this application process does not include the option to submit a CV. Therefore, your application will be assessed based on your answers to the application questions only and, in particular, your Supporting Statement.

Closing date: 10th October 2021, 11:59pm

Function
Administration
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37hrs per week


Share this vacancy

Adnoddau Dynol

Cynorthwyydd Llyfrgell

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50222
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
Cyflog Byw Gwirfoddol / £9.50 yr awr

Cynorthwyydd Llyfrgell
Campysau Abertawe, Caerfyrddin a/neu Llambed

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym bellach yn gobeithio recriwtio nifer o Gynorthwywyr Llyfrgell i weithio yng nghampysau Abertawe, Caerfyrddin a Llambed. Mae’r rhain yn rolau rhan amser, yn gweithio am o leiaf pedair awr yr wythnos am gyfnod tymor sefydlog nes 30ain Mehefin 2022.

- Y RÔL -

Yn Gynorthwyydd Llyfrgell, bydd gofyn i chi ddarparu gwasanaeth rhagorol i bob cwsmer ac ymwelydd ar y campws ac ar-lein. Byddwch yn annog defnyddwyr y llyfrgell i wneud yn fawr o wasanaethau’r llyfrgell a chynnig cymorth i’w helpu i gyrraedd eu potensial.

Mae’r rôl hon yn canolbwyntio’n gryf ar y cwsmer, a byddwch yn ymdrin ag ymholiadau’n gyflym ac effeithiol yn rhan o dîm hyblyg ac ystwyth sy’n cefnogi pob agwedd ar wasanaethau llyfrgell. Gan ddefnyddio eich sgiliau rhyngbersonol, byddwch yn cyfleu delwedd bositif, broffesiynol i holl ymwelwyr a defnyddwyr y llyfrgell.

Bydd disgwyl i chi weithio ar system amserlen sy’n newid, gan weithio ar draws y gwasanaeth, a bod yn hyblyg mewn perthynas ag oriau gwaith. Yn ogystal, efallai y bydd rhaid i chi weithio yn ystod absenoldeb salwch neu absenoldebau annisgwyl eraill staff y llyfrgell, a theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen.

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Gynorthwyydd Llyfrgell, bydd arnoch angen:

- Safon dda iawn o addysg gyffredinol, o leiaf lefel TGAU mewn Saesneg a Mathemateg neu gyfwerth
- Gallu wedi’i brofi i ddarparu gwasanaeth cwsmer proffesiynol, cyfeillgar a defnyddiol mewn amgylchedd prysur, gan adnabod anghenion ac argymell datrysiadau
- Profiad o ddarparu gwasanaethau cymorth ymholiadau drwy ddefnyddio gwahanol sianelau, fel y ffôn ac e-bost
- Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog
- Sgiliau rhifedd sylfaenol er mwyn gweithio gyda systemau dosbarthu Llyfrgell a chofnodi ystadegau rheolaidd
- Llythrennedd TG, defnyddio cymwysiadau Microsoft Office, e-bost a’r rhyngrwyd

Gall sefydliadau eraill alw’r rô hon yn Llyfrgellydd, Cynorthwyydd Llyfrgell, Llyfrgellydd Cynorthwyol, Cynorthwyydd Llyfrgell AU, neu Gynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth.

Os oes gennych ymholiad anffurfiol am y rôl, cysylltwch â:

Alison Scanlon – Abertawe, Caerfyrddin
Anna Fonge - Llambed

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Cynorthwyydd Llyfrgell, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwch, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 30 Medi 2021 – 11:59pm

Function
Adnoddau Dynol
Status
Rhan amser
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
Talwyd fesul awr (o leiaf 4 awr yr wythnos)


Share this vacancy

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cynorthwyydd Cymorth Personol / Cymerwr Nodiadau

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50218
Location
Lleoliad Campws Hyblyg

Cynorthwyydd Cymorth Personol / Cymerwr Nodiadau
Campws Abertawe, Caerfyrddin a/neu Lambed (gweithio hybrid a bydd angen teithio i leoliadau eraill)

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy'n benderfynol o sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig offer addysgu arloesol, offer o'r radd flaenaf a chefnogaeth wych ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am gyrsiau a darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Fentoriaid Arbenigol i ymuno â'r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Lambed ar sail barhaol.

- Y RÔL –

Yn Gynorthwyydd Cymorth Personol / Cymerwr Nodiadau, byddwch yn ymgymryd â rôl ddeuol sy'n darparu gwasanaeth cymryd nodiadau â llaw ar gyfer myfyrwyr anabl yn ogystal â chymorth fesul un a bennwyd ymlaen llaw i helpu myfyrwyr anabl i fanteisio ar addysg.

Yn benodol, byddwch yn darparu nodiadau ysgrifenedig / teipysgrifau cywir a darllenadwy sy'n cynnwys gwybodaeth berthnasol, diagramau a chyfeiriadau at daflenni.

Byddwch hefyd yn cynnig cymorth ymarferol i fyfyrwyr anabl o amgylch y campws, yn y llyfrgell, labordai, gweithdai a stiwdios, yn ogystal ag yn ystod teithiau maes a lleoliadau. Byddwch hefyd yn darparu 'cymorth cymdeithasol' i helpu myfyrwyr i fanteisio ar fywyd myfyrwyr a 'phrofiad' y brifysgol.

- AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cymorth Personol / Cymerwr Nodiadau bydd angen:

- Cymwysterau gorfodol ac aelodaeth o'r corff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr nad ydynt yn rhai meddygol y gellir eu hariannu gan DSA
- Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig rhagorol i allu darparu nodiadau
- Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol a llafar da gyda'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel
- Y gallu i ddangos sgiliau trefnu effeithiol, trefnu cyfrifoldebau unigol a blaenoriaethu llwyth gwaith eu hunain - Sylw i fanylion a gallu i fodloni terfynau amser- Hyfedr TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau


Byddai hyfforddiant neu wybodaeth a/neu brofiad gydag ystod o anableddau o fudd i'ch cais.


- BUDDION –

Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; yn gyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl ychwanegol
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i ennill cymwysterau pellach
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau staff ar amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Gall sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Gynorthwyydd Cymorth Myfyrwyr, Cynorthwyydd Lles Myfyrwyr, Gweithiwr Cymorth Academaidd, Cynorthwyydd Anabledd AU, Cynorthwyydd Cymorth i Fyfyrwyr AU, neu Gynorthwyydd Lles Myfyrwyr.

Sylwer: bydd angen gwiriad DBS 'Manwl gyda Rhestr Gwahardd Oedolion' ar gyfer y swydd hon.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf yn Gynorthwyydd Cymorth Personol / Cymerwr Nodiadau gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir.

Sylwer: nid yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 5 Hydref 2021, 11:59p.m.

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Mentor Arbenigol (Cyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig)

Abertawe

Job Ref
50216
Location
Abertawe

Mentor Arbenigol (Cyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig)
Campws Abertawe, Caerfyrddin a/neu Lambed (gweithio hybrid a bydd angen teithio i leoliadau eraill)

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig offer addysgu arloesol, offer o'r radd flaenaf a chefnogaeth wych ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am gyrsiau a darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Fentoriaid Arbenigol i ymuno â'r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Lambed ar sail barhaol.

- Y RÔL –

Yn Fentor Arbenigol, byddwch yn darparu gwaith mentora arbenigol o ansawdd uchel i fyfyrwyr anabl, yn enwedig mewn perthynas â chyflwr ar y sbectrwm awtistig (ASC) a/neu anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD).

Gan adrodd wrth y Rheolwr Cymorth Dysgu, byddwch yn nodi anghenion dysgu ac anghenion cymorth eraill myfyrwyr anabl, gan ddatblygu a gweithredu Contractau Dysgu Unigol ac yn darparu gweithgareddau cymorth addas. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd gymryd rhan mewn cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr anabl a chyfrannu at fentrau Cymorth Dysgu eraill.

Gan weithio ar y cyd â chydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol, byddwch yn sicrhau bod cymorth priodol yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr anabl i wella eu profiad yn fyfyrwyr.

Yn ogystal, byddwch yn nodi ac yn monitro anghenion iechyd meddwl myfyrwyr ac yn dangos sensitifrwydd i'r rhai a allai arddangos arwyddion o drallod amlwg, gan ddod o hyd i ffyrdd o ymdrin â'r trallod gan gynnwys gwneud atgyfeiriadau addas at wasanaethau eraill.

- AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried yn Fentor Arbenigol, bydd angen:

- Tystiolaeth o brofiad cyfredol o gymorth i fyfyrwyr anabl
- Profiad o ddehongli dogfennau a rheoliadau
- Y gallu i ddangos sgiliau trefnu effeithiol i reoli llwyth achosion y myfyrwyr
- Sgiliau TG rhagorol i sicrhau y cedwir cofnodion cywir gyda phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dangos parch at amrywiaeth ac ymwybyddiaeth o broblemau ffiniau a materion moesegol a phroffesiynol eraill
- Aelodaeth o gorff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr anfeddygol DSA y gellir eu hariannu

- BUDDION –

Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; yn gyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl ychwanegol
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i ennill cymwysterau pellach
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau staff ar amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Gall sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Arbenigwr Dysgu, Mentor Dysgu, Mentor Arbenigol (AS), neu Fentor Dysgu SEND.

Sylwer: bydd angen gwiriad DBS 'Manwl gyda Rhestr Gwahardd Oedolion' ar gyfer y swydd hon.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf yn Fentor Arbenigol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir.

Sylwer: nid yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 1 Hydref 2021, 11:59p.m.

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Mentor Arbenigol (Iechyd Meddwl)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50217
Location
Lleoliad Campws Hyblyg

Mentor Arbenigol (Iechyd Meddwl)
Campws Abertawe, Caerfyrddin a/neu Lambed (gweithio hybrid a bydd angen teithio i leoliadau eraill)

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig offer addysgu arloesol, offer o'r radd flaenaf a chefnogaeth wych ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am gyrsiau a darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Fentoriaid Arbenigol i ymuno â'r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Lambed ar sail barhaol.

- Y RÔL –

Yn Fentor Arbenigol, byddwch yn darparu gwaith mentora arbenigol o ansawdd uchel i fyfyrwyr anabl, yn enwedig mewn perthynas ag iechyd meddwl.

Gan adrodd wrth y Rheolwr Cymorth Dysgu, byddwch yn nodi anghenion dysgu ac anghenion cymorth eraill myfyrwyr anabl, gan ddatblygu a gweithredu Contractau Dysgu Unigol ac yn darparu gweithgareddau cymorth addas. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd gymryd rhan mewn cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr anabl a chyfrannu at fentrau Cymorth Dysgu eraill.

Gan weithio ar y cyd â chydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol, byddwch yn sicrhau bod cymorth priodol yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr anabl i wella eu profiad yn fyfyrwyr.

Yn ogystal, byddwch yn nodi ac yn monitro anghenion iechyd meddwl myfyrwyr ac yn dangos sensitifrwydd i'r rhai a allai arddangos arwyddion o drallod amlwg, gan ddod o hyd i ffyrdd o ymdrin â'r trallod gan gynnwys gwneud atgyfeiriadau addas at wasanaethau eraill.

- AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried yn Fentor Arbenigol, bydd angen:

- Tystiolaeth o brofiad cyfredol o gymorth i fyfyrwyr anabl
- Profiad o ddehongli dogfennau a rheoliadau
- Y gallu i ddangos sgiliau trefnu effeithiol i reoli llwyth achosion y myfyrwyr
- Sgiliau TG rhagorol i sicrhau y cedwir cofnodion cywir gyda phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dangos parch at amrywiaeth ac ymwybyddiaeth o broblemau ffiniau a materion moesegol a phroffesiynol eraill
- Aelodaeth o gorff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr anfeddygol DSA y gellir eu hariannu

- MANTEISION –

Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog ac amodau da; yn gyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl ychwanegol
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i ennill cymwysterau pellach
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau staff ar amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Gall sefydliadau eraill alw'r swydd hon yn Arbenigwr Dysgu, mentor dysgu, neu Swyddog Cymorth i Fyfyrwyr.

Sylwer: bydd angen gwiriad DBS 'Manwl gyda Rhestr Gwahardd Oedolion' ar gyfer y swydd hon.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf yn Fentor Arbenigol, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir.

Sylwer: nid yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 30 Medi 2021, 11:59p.m.

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Arbenigwr Cymorth Dysgu (Cymraeg yn Hanfodol)

Caerfyrddin

Job Ref
50215
Location
Caerfyrddin
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Arbenigwr Cymorth Dysgu (Cymraeg yn Hanfodol)
Campws Abertawe, Caerfyrddin, a/neu Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Arbenigwr Cymorth Dysgu i ymuno â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Llambed ar sail barhaol.

- Y RÔL -

Fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth dysgu arbenigol o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr â Gwahaniaethau Dysgu Penodol ac anableddau eraill.

Gan adrodd wrth y Rheolwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth llinell gyntaf a chyfeirio myfyrwyr at wasanaethau sy’n darparu cymorth pellach. Byddwch yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol ac emosiynol, gan ddefnyddio rhychwant o strategaethau amlsynnwyr er mwyn hwyluso dysgu annibynnol a chefnogi myfyrwyr i ddynodi eu dewisiadau a’u cryfderau dysgu unigol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu Contractau Dysgu Unigol gyda myfyrwyr a darparu amgylchedd dysgu arbenigol.

Gan weithio’n gydweithredol â Rheolwyr Cymorth Dysgu, Cynghorwyr Anabledd a chydweithwyr eraill o bob rhan o’r Brifysgol, byddwch yn sicrhau y darperir cymorth priodol ar gyfer myfyrwyr anabl er mwyn cyfoethogi eu profiad myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Arbenigwr Cymorth Dysgu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Tystiolaeth o brofiad cyfredol ym maes cymorth i fyfyrwyr anabl
- Profiad o ddehongli dogfennaeth a rheoliadau
- Sgiliau TG rhagorol i sicrhau cadw cofnodion yn gywir gyda phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dangos parch tuag at amrywiaeth ynghyd ag ymwybyddiaeth o faterion ffiniau a materion moesegol a phroffesiynol eraill
- Y gallu i siarad ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)
- Cymhwyster addysgu
- Aelodaeth o gorff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr anfeddygol a gyllidir drwy’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl

- BUDDION -

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Mae’n bosibl y bydd sefydliadau eraill yn galw’r rôl hon yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Arbenigol, neu Swyddog Cymorth Myfyrwyr.

Sylwer, am y rôl hon bydd angen gwiriad ‘Manwl gyda’r Rhestr Wahardd ar gyfer Oedolion’ gan y DBS.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 29 Medi 2021, 11:59pm

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Arbenigwr Cymorth Dysgu

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50214b
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£24.77 yr awr

Arbenigwr Cymorth Dysgu
Campws Abertawe, Caerfyrddin, a/neu Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Bellach rydym yn chwilio am Arbenigwr Cymorth Dysgu i ymuno â’r Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn Abertawe, Caerfyrddin a/neu Llambed ar sail barhaol.

- Y RÔL -

Fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth dysgu arbenigol o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr â Gwahaniaethau Dysgu Penodol ac anableddau eraill.

Gan adrodd wrth y Rheolwr Cymorth Dysgu, byddwch yn darparu cymorth llinell gyntaf a chyfeirio myfyrwyr at wasanaethau sy’n darparu cymorth pellach. Byddwch yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ymarferol ac emosiynol, gan ddefnyddio rhychwant o strategaethau amlsynnwyr er mwyn hwyluso dysgu annibynnol a chefnogi myfyrwyr i ddynodi eu dewisiadau a’u cryfderau dysgu unigol. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu Contractau Dysgu Unigol gyda myfyrwyr a darparu amgylchedd dysgu arbenigol.

Gan weithio’n gydweithredol â Rheolwyr Cymorth Dysgu, Cynghorwyr Anabledd a chydweithwyr eraill o bob rhan o’r Brifysgol, byddwch yn sicrhau y darperir cymorth priodol ar gyfer myfyrwyr anabl er mwyn cyfoethogi eu profiad myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Arbenigwr Cymorth Dysgu, bydd angen y canlynol arnoch:

- Tystiolaeth o brofiad cyfredol ym maes cymorth i fyfyrwyr anabl
- Profiad o ddehongli dogfennaeth a rheoliadau
- Gallu i ddangos sgiliau trefnu effeithiol i reoli’r llwyth achosion myfyrwyr a chwrdd â phob terfyn amser
- Sgiliau TG rhagorol i sicrhau cadw cofnodion yn gywir gyda phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Dangos parch tuag at amrywiaeth ynghyd ag ymwybyddiaeth o faterion ffiniau a materion moesegol a phroffesiynol eraill
- Y gallu i siarad ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)
- Cymhwyster addysgu
- Aelodaeth o gorff proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr anfeddygol a gyllidir drwy’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl

- BUDDION -

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Mae’n bosibl y bydd sefydliadau eraill yn galw’r rôl hon yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Arbenigol, neu Swyddog Cymorth Myfyrwyr.

Sylwer, am y rôl hon bydd angen gwiriad ‘Manwl gyda’r Rhestr Wahardd ar gyfer Oedolion’ gan y DBS.

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Arbenigwr Cymorth Dysgu, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 29 Medi 2021, 11:59pm

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Rhan amser
Type
Parhaol


Share this vacancy

Llyfrgell

Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell

Llambed

Job Ref
50226
Location
Llambed
Salary
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell

Campws Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Rydym bellach yn gobeithio recriwtio Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell i weithio ar gampws Llambed. Mae hon yn rôl barhaol, ran amser gan weithio 14 awr yr wythnos.


Y RÔL -

Yn Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell, bydd gofyn i chi ddarparu gwasanaeth rhagorol i holl gwsmeriaid ac ymwelwyr y llyfrgell ar y campws ac ar-lein.
Byddwch yn annog defnyddwyr y llyfrgell i wneud yn fawr o wasanaethau’r llyfrgell ac yn cynnig cymorth i’w helpu i gyrraedd eu potensial.
Gan gefnogi holl ddefnyddwyr y gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu, byddwch yn canolbwyntio ar wasanaethau cwsmeriaid, gan oruchwylio llif gwaith y Cynorthwywyr Llyfrgell, sicrhau yr ymdrinnir ag ymholiadau’n effeithiol a chyfrannu at gynnal y gwasanaeth yn effeithiol.

Bydd y rôl hon yn cynnwys rhywfaint o godi gwrthrychau (trwm weithiau) a deheurwydd llaw.
- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell, bydd arnoch angen:
- Profiad blaenorol o weithio mewn llyfrgell, gyda lefelau da o sgiliau llythrennedd digidol a llythrennedd gwybodaeth
- Tystiolaeth o ddull cadarnhaol a hyblyg o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid sy’n gyson ragorol mewn amgylchedd prysur, a phrofiad o hynny
- Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau holi i nodi datrysiadau da.
- Profiad o ddelio ag ymholiadau gan ddefnyddio sianelau gwahanol, megis ffôn, e-bost a sgwrsio byw
- Tystiolaeth o fwrw ati a chymryd y cyfrifoldeb am dasgau er mwyn cyrraedd targedau a chwblhau gwaith erbyn y dyddiad terfyn
- Tystiolaeth o weithio’n effeithiol mewn tîm a gweithio gydag eraill.
- Llythrennedd TG, gwybodaeth dda o ddefnyddio systemau TG craidd e.e. cymwysiadau Microsoft, e-bost a’r rhyngrwyd
- Tystiolaeth o’r gallu i gynhyrchu gwaith manwl a chywir.
- Tystiolaeth o ddatrys problemau a meddwl hyblyg.
- Gradd gyntaf neu gyfwerth


- BUDDION -
- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata ), ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys y canlynol:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.


Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Llyfrgellydd, Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell, Llyfrgellydd Cynorthwyol, neu Llyfrgellydd AU.
Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.
Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 30 Medi 2021, 11:59pm

Function
Llyfrgell
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
14 Awr, 0.378 CALI


Share this vacancy

Pennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50225
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£43,434 - £51,799 y flwyddyn

Pennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau
Abertawe, Caerfyrddin, a/neu gampws Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth, sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym nawr am recriwtio Pennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau i ymuno â'r adran Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu (LlAD) a gweithio o'n campysau yn Abertawe, Caerfyrddin neu Lambed yn amser llawn, yn barhaol.

- Y RÔL –

Yn Bennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau, byddwch yn arwain tîm Casgliadau Arbennig, Archifau a Rheoli Cofnodion y Brifysgol yn y LlAD.
Wrth gynllunio, datblygu a rheoli'r tîm, byddwch yn sicrhau bod y Casgliadau Arbennig ac Archifau yn cefnogi ymchwil, addysgu a dysgu'r Brifysgol.
Yn aelod o dîm arweinyddiaeth y LlAD, byddwch yn cefnogi cyfeiriad strategol y llyfrgell ac yn darparu arweinyddiaeth gref ac effeithiol gan sicrhau bod targedau a nodau'n cael eu cyrraedd ar gyfer y Casgliadau Arbennig a'r gwasanaethau cysylltiedig.

- AMDANOCH CHI -

I'w ystyried yn Bennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau, bydd angen i chi:
-Ddangos gwybodaeth amlwg a phrofiad cymhwysol o'r gofynion deddfwriaethol a rheoliadol a'r safonau arfer gorau mewn rheoli archifau a chofnodion
- Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth amlwg o faterion cyfoes sy'n ymwneud â chasgliadau arbennig, archifau, rheoli cofnodion a chydymffurfiaeth wybodaeth gysylltiedig, a diddordeb ynddynt
- Dangos gwybodaeth amlwg a phrofiad cymhwysol o waith sector sydd ei angen i sicrhau bod casgliadau'n adlewyrchu lleisiau ein holl gymunedau
- Dangos profiad amlwg o weithredu polisïau, mesurau a systemau yn llwyddiannus i reoli a rhagweld tueddiadau yn y sector
- Sgiliau cyflwyno rhagorol sy'n dangos brwdfrydedd dros gyflwyno casgliadau, archifau a chofnodion arbennig i gynulleidfaoedd newydd
- Gradd gyntaf berthnasol neu brofiad ymarferol cyfatebol sy'n dangos lefelau perthnasol o wybodaeth a sgiliau mewn llyfrgellyddiaeth, rheoli archifau neu gofnodion
- Cymhwyster ôl-raddedig proffesiynol cydnabyddedig mewn llyfrgellyddiaeth, rheoli archifau neu gofnodion

- BUDD-DALIADAU –

- Hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau'r Brifysgol

Caiff ein gweithwyr fynediad at becyn cyflog a budd-daliadau gwych i nodi eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig tâl cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i ennill cymwysterau pellach
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a lles, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd a chwnsela galwedigaethol
- Gostyngiadau staff ar amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Bennaeth Casgliadau Arbennig, neu'n Bennaeth Archifau.

Am ymholiadau anffurfiol, cysylltwch ag Alison Harding, a.harding@uwtsd.ac.uk

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Pennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir.

Sylwer: nid yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 4 Hydref 2021, 11:59p.m.
Dyddiad cyfweld arfaethedig: 15 Hydref 2021

Function
Llyfrgell
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37 Awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Projects

Research Associate

Swansea

Job Ref
50224
Location
Swansea
Salary
£27,116 - £30,497 per annum

Research Associate
Swansea (hybrid working and travel to other locations necessary)

- ABOUT US -

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is an employment-focused university, dedicated to ensuring students from diverse backgrounds develop the academic knowledge and practical skills to thrive.

We offer innovative teaching, state-of-the-art equipment and superb support across a wide range of learning locations and courses.

Recognised for our friendliness, UWTSD ranked 1st in the UK for Courses and Lecturers in the Whatuni Student Choice Awards 2020.

We are now looking for two Research Associates to join the Institute of Science and Art at our Swansea campus on full-time, fixed-term contracts, working 37 hours per week.

- THE ROLE -

As a Research Associate, you will be tasked with delivering the Advanced Design Engineering (ADE) project.

Funded by the European Regional Development Fund (ERDF), the project is designed to drive research and innovation processes into new and improved commercial products, processes and services.

Specifically, you will be involved in contributing to the development of research projects with Welsh manufacturing companies as well as the planning, research and delivery of ADE projects.

You will support the identification and management of risk, generate new research approaches and identify, adapt, develop and use research methodologies and techniques.

- ABOUT YOU -

To be considered as a Research Associate, you will need:

- Experience of working with digital models
- Experience in investigating and resolving process issues and supporting any required design validation test work
- Good knowledge of facilities and operational management processes
- The ability to present information to all levels in the organisation
- Proficiency in the use of Microsoft Office
- A relevant Higher Education Qualification within an engineering related discipline or equivalent work experience

- BENEFITS -

- Annual leave entitlement is 28 days’ annual leave per year, plus 8 bank holidays and 4 University closure days

Our employees get access to a great pay and benefits package in recognition of their valued contribution including:
- Good pay and conditions; as an accredited living wage employer, we offer competitive pay
- Pension scheme membership from USS to provide benefits for you and your family
- Family-friendly policies that provide for flexible working, including additional paid maternity and paternity leave
- Career and development opportunities, including support to gain further qualifications
- Support for mental health and wellbeing, including occupational health and counselling support services
- Staff discounts on a range of products and services
- Travel schemes, including the cycle to work scheme

Other organisations may call this role Researcher, Research Fellow, Engineering Researcher, or Research Practitioner.

So, if you’re seeking your next challenge as a Research Associate, please apply via the button shown.

Please note, this application process does not include the option to submit a CV. Therefore, your application will be assessed based on your answers to the application questions only and, in particular, your Supporting Statement.

Closing date: 10th October 2021, 11:59pm

Function
Projects
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2021
Powered by: Webrecruit