Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol (Wuhan)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50605
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£36,382 - £42,149 per annum

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol (Wuhan)
Abertawe, Cymru (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.
Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.
Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.
Rydym ni nawr yn edrych am Ddarlithydd mewn Peirianneg Fodurol i’w cyd-leoli yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelfyddydau Cymru (WISA) a Phrifysgol Technoleg Wuhan, Tsieina, ar gontract tymor penodol, dwy flynedd.

- Y RÔL –
Fel Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol, byddwch yn gweithio ar draws campysau WISA a Phrifysgol Technoleg Wuhan, yn cyflwyno darlithoedd a chyrsiau mewn peirianneg fodurol.

Gan ganolbwyntio ar rymuso myfyrwyr, yn enwedig ein myfyrwyr Tsieineaidd, i ddatblygu fel gweithwyr peirianneg proffesiynol, byddwch yn ceisio codi proffil sector peirianneg fodurol y DU ac yn chwalu rhwystrau at ddysgu.

Byddwch yn cynnig darlithoedd a gweithdai wyneb yn wyneb ac ar-lein a bydd gofyn i chi dreulio o leiaf 12 wythnos y flwyddyn yn addysgu yn Wuhan.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Dealltwriaeth holistig o Beirianneg Fodurol yn cynnwys prosesau a systemau rheoli, dylunio cerbydau, peirianneg a gweithgynhyrchu
- Tystiolaeth o’r gallu i gyflwyno addysgu, asesu a chymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn o leiaf ddau faes pwnc perthnasol
- Sgiliau trefnu a rheoli personol da i gydbwyso pwysau cystadleuol addysgu, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser
- Hyfedredd a phrofiad TG yn defnyddio e-adnoddau gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy ddolen fideo, VLE, ebost neu gyflwyno ar wefan
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol, ac yn ddelfrydol gradd Meistr neu PhD

Byddai lefel sylfaenol o Tsieinëeg Mandarin yn ogystal â Saesneg yn fanteisiol i’r cais.

- BUDDION -
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd, Darlithydd Cyswllt, Darlithydd Peirianneg Fodurol, neu Ddarlithydd Peirianneg.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 15 Gorfennaff 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth

Abertawe

Job Ref
50568
Location
Abertawe
Salary
£43,434 - £51,799

Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth
Campws IQ Glannau Abertawe (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£43,434-£51,799 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth i ymuno â Champws IQ Glannau Abertawe, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Bydd deiliad y swydd o dan reolaeth linell y Cyfarwyddwr Academaidd ac efallai y bydd disgwyl iddo gymryd rheolaeth weithredol ar Raglen (neu Raglenni) Astudio, a hynny ar lefel israddedig a/neu ôl-raddedig. Yn y rôl hon, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am addysgu, asesu, cyflwyno, monitro a gwerthuso'r rhaglen(ni), gan gynnwys cynnig arweiniad, cymorth a chyfarwyddyd academaidd i nifer cyfyngedig o staff. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am wella profiad y myfyriwr a sicrhau bod y rhaglen(ni) yn gweithredu o fewn fframwaith sicrwydd ansawdd ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol. Bydd deiliad y swydd yn cynnig addysgu a chyfarwyddyd hyd at ac yn cynnwys goruchwyliaeth ôl-raddedig. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ymgymryd ag ysgolheictod, ymchwil, hyfforddiant a/neu waith prosiect, yn unigol neu'n rhan o rwydwaith, a bydd yn mynd ati i chwilio am gyfleoedd ariannu a chydnabyddiaeth broffesiynol, a chyfleoedd i drosglwyddo gwybodaeth, ac i ymgysylltu a chydweithio yn allanol. Bydd deiliad y swydd yn dal rôl reolaethol/arweiniol sylweddol yn y Ddisgyblaeth Academaidd a/neu’r Athrofa, a bydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau o ddydd i ddydd a'r gwaith o flaengynllunio’r Ddisgyblaeth Academaidd a’r Athrofa.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth, bydd arnoch angen y canlynol:
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- Profiad eang o gyflawni i safon uchel ac mewn modd arloesol o ran dulliau addysgu neu brofiad o'r diwydiant; o ran dulliau o reoli, cyflawni ac asesu prosiectau; o ran darparu cymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys goruchwylio ar lefel ôl-raddedig; ac o ran parodrwydd i addysgu trwy gyswllt fideo, amgylchedd dysgu rhithwir, e-bost neu ddarpariaeth ar wefan
- Tystiolaeth o ymgymryd â rôl neu swydd weinyddol sylweddol mewn Disgyblaeth Academaidd
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu effeithiol
- Tystiolaeth o gynllunio, datblygu a gweithredu cynnwys cwricwlwm ledled ystod o fodiwlau neu raglenni astudio
- Y gallu i amlygu ymrwymiad i arwain tîm a meithrin ethos tîm effeithiol

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol
- PhD mewn disgyblaeth berthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad diwydiant sy'n berthnasol i'r maes pwnc
- Profiad o achredu rhaglenni academaidd
- Tystiolaeth o waith ysgolheigaidd, ymchwil, datblygiad proffesiynol neu waith prosiect parhaus a llwyddiannus, a hynny trwy gyhoeddi a chontract, dyfarniadau grant neu gyllid, cydnabyddiaeth broffesiynol neu gan gymheiriaid, neu'r effaith yn allanol
- Tystiolaeth o ddarparu arweinyddiaeth academaidd neu arweinyddiaeth yn y diwydiant, ynghyd â goruchwyliaeth i eraill, mewn maes cyfrifoldeb, er enghraifft datblygu a chyflwyno creadigol, tîm rhaglen neu brosiectau cydweithredol
- Tystiolaeth o ymrwymiad i archwilio cyfleoedd ariannu, dyfarniadau neu grantiau allanol, neu gyfleoedd masnachol posibl
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Uwch-ddarlithydd mewn Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 12 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Goruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg)

Abertawe

Job Ref
50596
Location
Abertawe
Salary
Telir yn ol yr awr (Yn cyfateb i £36,382 CALI)

Goruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg)
Lleoliad: Campws Abertawe, gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen
Telir fesul Awr (cyfwerth â £36,382 CALI)

AMDANOM NI

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am gronfa o Oruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg) i ymuno â’n campws Abertawe.
Sylwer nad yw noddi mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Crefftus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y rôl hon.

Y Rôl
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg (https://www.uwtsd.ac.uk/professional-doctorate-english-language-education/)

Rydym yn chwilio am arbenigwyr i gael eu cynnwys yn y gronfa o oruchwylwyr allanol. Cynlluniwyd y rhaglen hon i gynnig cyfle i weithwyr proffesiynol (addysgu ac arweinwyr addysg) ennill cymhwyster ymchwil ar lefel doethuriaeth sy'n gysylltiedig â'u maes gwaith neu eu harbenigedd proffesiynol yn y DU a ledled y byd.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

AMDANOCH CHI
I gael eich ystyried yn Oruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg) dylech feddu ar y canlynol:
- Gradd uwch trwy ymchwil ar lefel doethuriaeth sy'n berthnasol i gylch gwaith y rhaglen hon (nodwch eich arbenigedd o'r meysydd isod a'r wybodaeth ychwanegol):

• Addysg (sy’n wynebu’r ysgol, gan gynnwys addysg y blynyddoedd cynnar)
• Addysg, addysgu a dysgu mewn AB / AU
• Arweinyddiaeth a/neu bolisi addysgol
• Systemau a phrosesau Addysg Ryngwladol
• Dysgu proffesiynol mewn addysag
• Cwricwlwm
• Addysgeg
• Asesu a chynnydd dysgwr

- Cymhwysedd ymchwil clir ac arbenigedd ymchwil diweddar
- Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, profiad o fod yn rhan o oruchwyliaeth lwyddiannus ar gyfer myfyriwr gradd ymchwil
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, a'r gallu i ddatblygu perthnasoedd proffesiynol
- Sgiliau trefnu effeithiol amlwg
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Yn bodloni terfynau amser y myfyrwyr
- Y gallu i gydweithio â'r myfyriwr

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Profiadau mewn cysylltiadau rhyngddiwylliannol, ac, yn ychwanegol at Saesneg, hyfedredd mewn ieithoedd megis Tsieineeg, Ffrangeg, Sbaeneg ac Arabeg
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)


BUDDION

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith
Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag ar-lein pan fydd digon o geisiadau wedi dod i law.

Dyddiad cau: 27 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Goruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg)

Llambed

Job Ref
50595
Location
Llambed
Salary
Telir yn ol yr awr (Yn cyfateb i £36,382 CALI)

Goruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg)
Lleoliad: campws Llanbedr Pont Steffan, gyda theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen
Telir fesul Awr (cyfwerth â £36,382)

AMDANOM NI

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am gronfa o Oruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg) i ymuno â’n campws Llanbedr Pont Steffan.
Sylwer nad yw noddi mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Crefftus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y rôl hon.

Y Rôl
Doethuriaeth Broffesiynol mewn Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg (ProfDocELE https://www.uwtsd.ac.uk/professional-doctorate-english-language-education/)

Rydym yn chwilio am arbenigwyr i gael eu cynnwys yn y gronfa o oruchwylwyr allanol. Cynlluniwyd y rhaglen hon i gynnig cyfle i weithwyr proffesiynol iaith Saesneg (addysg iaith, llenyddiaeth ac ieithyddiaeth) ennill cymhwyster ymchwil ar lefel doethuriaeth sy'n gysylltiedig â'u maes gwaith neu eu harbenigedd proffesiynol yn y DU a ledled y byd.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

AMDANOCH CHI
I gael eich ystyried yn Oruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol (Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg) dylech feddu ar y canlynol:
- Gradd uwch trwy ymchwil ar lefel doethuriaeth sy'n berthnasol i gylch gwaith y rhaglen hon (nodwch eich arbenigedd o'r meysydd isod a'r wybodaeth ychwanegol):
• Astudiaethau Cyfieithu
• Ieithyddiaeth Gymhwysol
• Addysg Iaith Saesneg mewn cyd-destun rhyngwladol cymharol (ysgolion cynradd/uwchradd, AB, AU)
• Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL/TEFL)
• Llenyddiaeth Saesneg
• Amlfoddoldeb, dadansoddi disgwrs, arolygu, dulliau ansoddol
- Cymhwysedd ymchwil clir ac arbenigedd ymchwil diweddar
- Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, profiad o fod yn rhan o oruchwyliaeth lwyddiannus ar gyfer myfyriwr gradd ymchwil
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, a'r gallu i ddatblygu perthnasoedd proffesiynol
- Sgiliau trefnu effeithiol amlwg
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Yn bodloni terfynau amser y myfyrwyr
- Y gallu i gydweithio â'r myfyriwr

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Profiadau mewn cysylltiadau rhyngddiwylliannol, ac, yn ychwanegol at Saesneg, hyfedredd mewn ieithoedd megis Tsieineeg, Ffrangeg, Sbaeneg ac Arabeg
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)


BUDDION

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith
Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag ar-lein pan fydd digon o geisiadau wedi dod i law.

Dyddiad cau: 27 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Uwch-ddarlithydd mewn Gwneud Arolwg o Adeiladau a Rheoli Cyfleusterau

Abertawe

Job Ref
50597
Location
Abertawe
Salary
£43,434 to £51,799 per annum

Uwch-ddarlithydd mewn Gwneud Arolwg o Adeiladau a Rheoli Cyfleusterau
Campws Abertawe
£43,434-£51,799 y flwyddyn

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, sy’n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chymorth gwych ledled ystod eang o leoliadau a chyrsiau dysgu.

Rydym 'nawr yn bwriadu recriwtio Uwch-ddarlithydd parhaol mewn Gwneud Arolwg o Adeiladau a Rheoli Cyfleusterau i gefnogi a gwella addysgu ym maes adeiladu yn y Sefydliad Gwyddoniaeth a Chelf.

- Y RÔL -

Byddwch yn ymwneud yn bennaf â chynllunio a chyflwyno cynnwys proffesiynol perthnasol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Bydd disgwyl i chi ddatblygu a chyflwyno cynnwys galwedigaethol perthnasol, sy'n heriol yn academaidd ac sy'n ymgorffori dulliau addysgu ac asesu arloesol i ddatblygu cymhwysedd a gallu myfyrwyr mewn amrywiaeth o feysydd. Gall y rhain gynnwys:

• Gwneud Arolwg o Adeiladau ac Addasu Adeiladau, a Rheoli Adeiladu
• Technoleg Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau
• Archwilio Eiddo a Chadwraeth Adeiladau

- AMDANOCH CHI -
I fod yn llwyddiannus yn y rôl, dylech feddu ar gymhwyster ôl-raddedig mewn maes perthnasol neu fod yn gweithio tuag at un, neu dylech feddu ar brofiad neu gymwysterau proffesiynol cyfatebol neu fod yn gweithio tuag atynt. Byddai cymhwyster addysgu neu gymhwyster cyfatebol yn ddymunol, ond mae'r gallu i gyflwyno deunyddiau addysgu i safon uchel ac i ennyn brwdfrydedd myfyrwyr yn y maes pwnc yn hanfodol. Bydd arnoch angen sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a bydd yn ofynnol i chi fod yn effeithiol wrth weithio mewn amgylchedd tîm.

- BUDDIANNAU -

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fo'r Brifysgol ynghau.

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad at becyn tâl a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddiannau i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf a'r cyfle i rannu eich profiad a'ch gwybodaeth perthynol i adeiladu â'n myfyrwyr, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 6 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Darlithydd mewn Plismona

Abertawe

Job Ref
50582
Location
Abertawe
Salary
£36,382 to £42,149 y flwyddyn

Darlithydd mewn Plismona
Campws Abertawe, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny.
£36,382-£42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Darlithydd mewn Plismona i ymuno â ni ar gampws Abertawe, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
- Bydd y swydd Darlithydd mewn Plismona wedi'i lleoli yn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd. Bydd deiliad y swydd o dan reolaeth linell y Cyfarwyddwr Academaidd (yr Academi Golau Glas).
- Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu, cynllunio a chyflwyno nifer o fodiwlau Plismona, a hynny ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, fel ei gilydd.
- Bydd y swydd Darlithydd yn ymwneud yn bennaf â dysgu ac addysgu ar lefel israddedig, a chyfrannu at y rhaglenni Plismona sy'n perthyn i Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Abertawe.
- Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddarparu cynnwys galwedigaethol sy'n heriol yn academaidd, gan ymgorffori dulliau addysgu ac asesu arloesol i ddatblygu cymhwysedd a gallu myfyrwyr. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd arwain digwyddiadau allgyrsiol, arloesol i annog myfyrwyr i ymgysylltu â'r proffesiwn Plismona.
- Bydd deiliad y swydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgarwch gweithredol yr Athrofa, a gallai hyn gynnwys meysydd megis goruchwylio traethodau estynedig, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.
- Bydd deiliad y swydd yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol, fel ei gilydd, i'r myfyrwyr, gan roi sylw priodol i safonau proffesiynol a'r gwaith parhaus o wella profiad y myfyriwr.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Darlithydd mewn Plismona, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd anrhydedd dda mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- Profiad o addysgu, cyflwyno ac asesu mewn Plismona ar draws corff amrywiol o fyfyrwyr
- Profiad o ddefnyddio e-adnoddau, ynghyd â pharodrwydd i addysgu trwy ddolen fideo, amgylchedd dysgu rhithwir neu ddarpariaeth ar wefan
- Profiad o ddefnyddio dulliau dysgu ac addysgu arloesol
- Yn meddu ar sgiliau trefnu a rheoli personol rhagorol
- Ymagwedd ragweithiol ac arloesol er mwyn creu cyfleoedd dysgu newydd
- Yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog
- Y gallu i ddarparu a datblygu cyfleoedd newydd ar lefel israddedig
- Yn cymryd rhan mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus
- Tystiolaeth o'r gallu i gydbwyso pwysau gwrthgyferbyniol addysgu, gofynion gweinyddol a therfynau amser
- Ymrwymiad amlwg i waith tîm
- Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith
- Parodrwydd i weithio mewn modd hyblyg i fodloni gofynion y rôl

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Cymhwyster addysgu ôl-raddedig
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol
- Profiad o gynllunio a datblygu cynnwys modiwlau
- Profiad o weithio gyda rhwydwaith o sefydliadau ac unigolion ar lefel ryngwladol
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Darlithydd mewn Plismona, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Pennaeth Dysgu ac Addysgu (NEXUS)

Caerfyrddin

Job Ref
50571
Location
Caerfyrddin
Salary
£43,434 to £51,799 y flwyddyn

Pennaeth Dysgu ac Addysgu (NEXUS)
Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£43,434-£51,799 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Bennaeth Dysgu ac Addysgu (NEXUS) i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin mewn rôl lawn-amser a pharhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Rydym wedi creu Strategaeth Gwella Dysgu ac Addysgu newydd uchelgeisiol, ac iddi'r nod o roi’r cyfleoedd gorau posibl i’n myfyrwyr gyflawni eu potensial a chyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas. I gyflawni hyn, rydym hefyd yn buddsoddi yn natblygiad proffesiynol ein cyd-weithwyr.

Bydd Fframwaith Dysgu ac Addysgu NEXUS yn darparu ffocws i ddatblygu modelau cyflenwi creadigol ac effeithiol, ac yn cefnogi'r gwaith o gyflwyno cwricwlwm cynhwysol sy’n addas ar gyfer anghenion ein myfyrwyr a’u gyrfaoedd yn y dyfodol. Bydd y Pennaeth Dysgu ac Addysgu (NEXUS) yn gyfrifol am sefydlu Fframwaith Dysgu ac Addysgu NEXUS, gan weithio'n agos gyda staff academaidd a phroffesiynol ledled y Brifysgol.

Byddwch yn darparu arweinyddiaeth mewn perthynas â Fframwaith Dysgu ac Addysgu NEXUS, sy'n cynnwys cynhadledd NEXUS, y fframwaith cymorth cymheiriaid, rhaglen gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (HEA), a'r gwaith o reoli'r rhaglen Gwella a Datblygu Dysgu (LEAP).

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Dirprwy Is-ganghellor perthnasol a'r Cyfarwyddwr Profiad Academaidd i arwain ein gwaith o ymgorffori arloesedd academaidd a datblygiad proffesiynol ledled y Brifysgol i gefnogi profiad myfyrwyr rhagorol. Byddwch yn gweithio'n agos gydag unedau proffesiynol eraill, Athrofeydd ac Undeb y Myfyrwyr i wella cynllun y cwricwlwm, a hynny gan ddefnyddio data mewnol ac allanol allweddol, fel ei gilydd.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sefydlu a chynnal enw da a phroffil y Brifysgol yn genedlaethol (ac yn rhyngwladol lle bo’n addas) mewn perthynas â materion sy'n ymwneud ag addysgu, dysgu, asesu a datblygu polisi academaidd, ynghyd â meincnodi lle bo hynny’n briodol, fel bod y Brifysgol yn cael ei hystyried yn arweinydd sy'n enghreifftio arfer gorau mewn dysgu ac addysgu, ac yn ei rannu, fel y bo’n briodol, ac yn dysgu o brofiad pobl eraill.

Bydd NEXUS yn hwb a fydd yn hysbysu ac yn cefnogi'r gwaith o ddarparu polisi ac ymarfer addysgol effeithiol mewn Athrofeydd a gwasanaethau proffesiynol, a bydd yn chwarae rhan ganolog mewn lledaenu arfer da yn fewnol ac yn allanol i PCYDDS.

Er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd a'r cwmpas mwyaf posibl, mae'r Swyddfa Academaidd yn mabwysiadu dull gwaith tîm, trwy ba un y mae prif feysydd cyfrifoldeb yn cael eu neilltuo i staff. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i staff gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a nodir gan y rheolwr llinell ac sy'n gymesur â graddfa'r swydd. Bydd disgwyl i bob aelod o staff gyfrannu yn ôl y gofyn at weithgareddau ar hyd a lled campysau'r Brifysgol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried yn Bennaeth Dysgu ac Addysgu (NEXUS), dylech feddu ar y canlynol:
- Cymhwyster ôl-raddedig
- Uwch-gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (SFHEA)
- Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus
- Hanes profedig o arweinyddiaeth a rheolaeth academaidd llwyddiannus, gan gynnwys datblygu rhaglenni, arloesi, a rheoli newid mewn polisi ac ymarfer addysgol, ynghyd â thystiolaeth o effaith
- Profiad amlwg o roi blaenoriaeth i ffocws ar fyfyrwyr er mwyn sicrhau perfformiad myfyrwyr a phrofiad rhagorol iddynt
- Hanes profedig o weithgareddau cyfoethogi addysgu neu ddysgu arloesol a/neu gynhwysol
- Profiad o gynllunio a/neu gyflwyno strategaethau datblygu a chefnogi staff
- Gwybodaeth gadarn am y cyd-destun y mae addysg uwch y DU yn gweithredu oddi mewn iddo, ynghyd â'r materion sy'n rhan o hynny, gan gynnwys y fframwaith rheoleiddio, meincnodau a data cymharydd ar gyfer y sector AU
- Sgiliau dylanwadu a rhwydweithio hynod o ddatblygedig, ynghyd â'r gallu i feithrin perthnasoedd adeiladol yn y brifysgol ac yn allanol iddi
- Agwedd gadarn a chadarnhaol at weithio gyda strwythurau a diwylliannau sefydliadol cymhleth i sicrhau canlyniadau
- Sgiliau arwain, adeiladu tîm a gwneud penderfyniadau rhagorol, ynghyd â'r gallu i gymell staff o fewn ethos o gyfrifoldeb unigol a chyfunol am gamau gweithredu ac am ddarparu gwasanaeth rhagorol

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Cymhwyster doethurol
- Prif Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (PFHEA)
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad o arwain proses o ddatblygu, darparu a gwerthuso strategaeth addysgol draws-sefydliadol a pholisi cysylltiedig
- Profiad o ddatblygu polisïau, strategaethau, systemau, rheoliadau a chanllawiau mewn perthynas â dysgu ac addysgu, a phrofiad o'u rhoi ar waith mewn modd effeithiol
- Yn unol â gofynion y swydd, y ddealltwriaeth a'r gallu i reoli cyllideb, ynghyd â dirnadaeth o reolaeth ariannol


- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Pennaeth Dysgu ac Addysgu, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfiawnder Byd-eang

Llambed

Job Ref
50576
Location
Llambed
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfiawnder Byd-eang
Y lleoliad yw campws Llanbedr Pont Steffan, ond dylai deiliad y swydd fod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel y bo gofyn), ac yn barod i wneud hynny.
£36,382-£42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o'r radd flaenaf a chymorth rhagorol ledled amrediad eang o leoliadau a chyrsiau dysgu.

Mae Canolfan y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn bwriadu penodi Darlithydd llawn-amser, cyfnod penodol (3 flwyddyn), am 37 awr yr wythnos, mewn Astudiaethau Cyfiawnder Byd-eang, a hynny ar ein campws yn Llanbedr Pont Steffan.

- Y RÔL -

Un o ddyletswyddau craidd y sawl a benodir fydd cyfrannu at yr MA Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Arweinyddiaeth Gynaliadwy newydd (a fydd yn dechrau mis Hydref 2022), sydd wedi cael ei datblygu ar y cyd gan Ganolfan y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ac Academi Fyd-eang Cymru i ddarparu cyrchfan ôl-raddedig ddeniadol i gyn-fyfyrwyr a phartneriaid byd-eang Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Yn ogystal, bydd y swydd newydd hon yn sefydlu cysylltiadau arloesol rhwng sawl maes o fewn y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, megis astudiaethau rhyng-ffydd, datblygiad rhyngwladol, hanes, a threftadaeth, yn ogystal ag â Sefydliad y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch, sy'n sefydliad newydd, neu brosiect Canolfan Tir Glas. Gan ymgysylltu â chwestiynau sy’n ganolog i lesiant cenedlaethau’r dyfodol – megis llywodraethu cenedlaethol a rhyngwladol, gwrthdaro a heddwch, cyfiawnder a chydraddoldeb byd-eang, newid yn yr hinsawdd a dirywiad amgylcheddol – bydd y ddarlithyddiaeth yn adeiladu pontydd rhwng Canolfan y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol a rhanddeiliaid allanol, gan felly gynyddu cyflogadwyedd a ffocws sgiliau ystod ehangach o raglenni'r dyniaethau, a hynny'n sylweddol.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried yn Ddarlithydd mewn Astudiaethau Cyfiawnder Byd-eang bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
Doethuriaeth mewn disgyblaeth berthnasol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, themâu mewn Datblygiad Rhyngwladol, Gwleidyddiaeth Fyd-eang, Cyfiawnder Byd-eang neu Astudiaethau Cymunedol (hanfodol)
Dylech hefyd feddu ar y canlynol:
• Profiad gwaith mewn sefydliad rhyngwladol a/neu brofiad ymgyrchu ymarferol (hanfodol)
• Profiad addysgu ar lefel prifysgol (hanfodol)
• Y gallu i gynnal ymchwil o ansawdd uchel (hanfodol)
• Profiad o oruchwylio ymchwil ôl-raddedig (dymunol)
• Profiad o gydweithio y tu hwnt i ffiniau disgyblaethol (hanfodol)
• Sgiliau yn y Gymraeg (dymunol)


- BUDDIANNAU -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddiannau i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf yn rôl Darlithydd mewn Astudiaethau Cyfiawnder Byd-eang, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 14 Gorffennaf, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Tiwtor Cwrs Saesneg fel Iaith Dramor

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50578
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
Telir fesul Awr (cyfwerth â £31,406 CALI)

Tiwtor Cwrs Saesneg fel Iaith Dramor

Swyddi ar gyfer pob un o'r campysau yng Nghymru (Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe); addysgu ar-lein ar unwaith hefyd yn ofynnol
Telir fesul Awr (cyfwerth â £31,406 CALI)

AMDANOM NI

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am gronfa o Diwtorriaid Cwrs Saesneg fel Iaith Dramor i ymuno â’n campysau yng Nghaerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe’.

Y Rôl
Mae'r swydd yn gofyn bod gennych brofiad o addysgu Saesneg naill ai at Ddibenion Academaidd neu fel iaith dramor.
Mae yna amryw o gyfleoedd addysgu ar gael trwy gydol y flwyddyn academaidd. Byddwch yn darparu cyrsiau iaith byr, cyrsiau rhyngwladol byr neu gyrsiau cyn-sesiynol, fel y trefnir gan y Brifysgol. Mae’r cyrsiau wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy’n dymuno mwynhau profiad byr o fywyd academaidd yn y DU, neu’r myfyrwyr hynny y mae eu gallu yn yr iaith Saesneg yn golygu bod astudiaeth ychwanegol yn ofynnol cyn dechrau ar raddau israddedig neu ôl-raddedig ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Byddwch yn gweithio ar-lein i ddechrau ond efallai y cynigir gwaith tymor hwy ar draws yr holl gampysau yng Nghymru (campysau Llanbedr Pont Steffan, Caerfyrddin ac Abertawe).
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

AMDANOCH CHI
I gael eich ystyried yn Diwtor Cwrs Saesneg fel Iaith Dramor, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
- Cymhwyster CELTA neu gyfwerth
- Profiad blaenorol o addysgu a goruchwylio myfyrwyr iaith Saesneg yn llwyddiannus
- Profiad o addysgu Saesneg ar-lein.
- Sgiliau ysgrifenedig rhagorol

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gradd ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Profiad o addysgu myfyrwyr ar lefel B1 o leiaf
- Y gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg

BUDDION

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Tiwtor Cwrs Saesneg fel Iaith Dramor, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd ar-lein pan fyddwn yn derbyn digon o geisiadau. Os hoffech wneud cais am y swydd hon, fe'ch cynghorir i lenwi a chyflwyno eich ffurflen gais cyn gynted â phosibl.

Dyddiad cau: 16 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Darlithydd mewn Peirianneg Sifil Adeiladu

Abertawe

Job Ref
50572
Location
Abertawe
Salary
£36,382 - £42,149 per annum

Darlithydd mewn Peirianneg Sifil Adeiladu
Campws Abertawe
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.
Rydym yn chwilio nawr am Ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil Adeiladu parhaol i gefnogi a chyfoethogi’r gwaith o addysgu yn yr Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf.
- Y RÔL -
Byddwch yn ymwneud yn bennaf â dylunio a darparu cynnwys proffesiynol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Bydd disgwyl i chi ddatblygu a darparu cynnwys galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n ymgorffori dulliau addysgu ac asesu arloesol i ddatblygu cymhwysedd a gallu myfyrwyr mewn amrywiaeth o feysydd. Gallai’r rhain gynnwys Peirianneg Sifil Adeiladu gan gynnwys elfennau o Arolygu Tir, ‘Geotechnics’, Gwaith Tir Priffyrdd a Rheilffyrdd.

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y rôl dylai bod gennych, neu dylech fod yn gweithio tuag at, gymhwyster ôl-raddedig mewn maes perthnasol neu brofiad neu gymwysterau proffesiynol cyfatebol. Byddai cymhwyster addysgu neu gymhwyster cyfatebol yn ddymunol ond mae'r gallu i gyflwyno deunyddiau addysgu i safon uchel ac i ennyn diddordeb a brwdfrydedd myfyrwyr yn y maes pwnc yn hanfodol. Bydd angen sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol arnoch a byddwch yn effeithiol wrth weithio mewn amgylchedd tîm.

- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau
Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf a’r cyfle i rannu eich profiad a’ch gwybodaeth o’r maes adeiladu gyda’n myfyrwyr, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Uwch-ddarlithydd mewn Mesur Meintiau

Abertawe

Job Ref
50538
Location
Abertawe
Salary
Grade 8 / 43,434 i £51,799 y flwyddyn

Uwch-ddarlithydd mewn Mesur Meintiau
Abertawe (bydd gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn angenrheidiol)
£43,434-£51,799 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig dulliau addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf, a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

At hynny, rydym yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times.

Rydym ’nawr yn chwilio am Uwch-ddarlithydd mewn Mesur Meintiau i ymuno ag Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) ar ein campws yn Abertawe, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y Rôl -

Byddwch yn ymwneud yn bennaf â dylunio a chyflwyno cynnwys sy'n gysylltiedig â phroffesiynol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Bydd disgwyl i chi ddatblygu a chyflwyno cynnwys sy'n heriol yn academaidd ac sy'n gysylltiedig â galwedigaethol gan ymgorffori dulliau addysgu ac asesu arloesol i ddatblygu cymhwysedd a gallu myfyrwyr mewn amrywiaeth o feysydd. Gall y rhain gynnwys:

• Mesur ac Amcangyfrif
• Rheoli Contractau
• Rheoli Gwerth

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y rôl, dylech cael neu fod yn gweithio tuag at ennill cymhwyster ôl-raddedig mewn profiad neu gymwysterau proffesiynol perthnasol neu gymhwyster cyfatebol. Byddai cymhwyster addysgu neu gymhwyster cyfatebol yn ddymunol ond mae'r gallu i gyflwyno deunyddiau addysgu i safon uchel ac i ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr yn y maes pwnc yn hanfodol. Bydd angen sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol arnoch a byddwch yn effeithiol wrth weithio mewn amgylchedd tîm.

- BUDDIANNAU -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata), yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr. Mae hwn yn cynnwys:

- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddiannau i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am gyfle gwych yn rôl Uwch-ddarlithydd mewn Mesur Meintiau, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Cyllid

Gweinyddydd (Cyfrifon Taladwy)

Abertawe

Job Ref
50584
Location
Abertawe
Salary
£22,847 to £26,341 per annum

Gweinyddydd (Cyfrifon Taladwy)
Campws Abertawe (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£22,847-£26,341 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Weinyddydd (Cyfrifon Taladwy) i ymuno â'n campws yn Abertawe, a hynny ar gontract llawn-amser am gyfnod penodol (swydd cyfnod mamolaeth hyd at 31 Gorffennaf 2023 o bosibl), gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Sicrhau bod cyflenwyr y Brifysgol yn cael eu talu'n brydlon ac yn unol â'r telerau credyd ar ôl i anfoneb a baratowyd yn gywir ddod i law, sy'n cynnwys rhif archeb brynu dilys.

Cysylltu â staff mewnol a chyflenwyr allanol i sicrhau bod yr anfonebau'n cael eu paratoi'n gywir a'u talu yn unol â'r telerau credyd.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Gweinyddydd (Cyfrifon Taladwy), bydd arnoch angen y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol, gan gynnwys 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, a'r gallu i gyfathrebu mewn modd effeithiol ar bob lefel
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Y gallu i fodloni terfynau amser tyn
- Sgiliau TG rhagorol, ynghyd â phrofiad o ddefnyddio pecynnau Microsoft Office, ac yn enwedig Outlook ac Excel, a hynny mewn amgylchedd gwaith neu addysg
- Yn hunanysgogol ac yn meddu ar y gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Y gallu i weithio'n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Yn amlygu cyfrinachedd priodol
- Y gallu i weithio'n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau, a pharodrwydd i wneud hynny

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Addysg i lefel Gradd
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Profiad blaenorol o weithio gyda chyfriflyfrau prynu
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Gweinyddydd (Cyfrifon Taladwy), gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau:12 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Function
Cyllid
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Dylunio / Argraffu

Darlunydd Digidol

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50591
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£22,847 to £26,341 per annum

Darlunydd Digidol
Y prif gampws fydd Abertawe neu Gaerfyrddin, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, a bod yn barod i wneud hynny
£22,847-£26,341 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Ddarlunydd Digidol i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin neu Abertawe yn llawn-amser am gyfnod penodol o 12 mis, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Mae'r swydd wag hon wedi'i hariannu gan brosiect Cyllid Cymorth i Raddedigion CCAUC er mwyn gwella cyflogadwyedd ein graddedigion. Mae'r cyllid yn cynnwys meini prawf cymhwysedd, a dim ond ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd y gellir eu hystyried ar gyfer y swydd wag hon.

Bydd angen i ymgeiswyr fodloni pob un o'r meini prawf canlynol:

• Wedi graddio o raglen yn PCYDDS yn 2021 neu 2022;
• Yn ddi-waith neu'n gyflogedig mewn rôl lle nad oes angen llawer o sgiliau/nad yw'n gofyn am radd;
• Y mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar eu rhagolygon o ran cyflogaeth;
• Yn perthyn i grwp a dangynrychiolir mewn AU (yn ôl diffiniad CCAUC), neu o gefndir dan anfantais gymdeithasol. (Mae hyn yn cyfeirio at ymgeiswyr mewn un neu ragor o'r categorïau canlynol: ag anabledd, o grwp Du neu leiafrifol ethnig, pobl sy'n gadael gofal, gofalwyr, o ardal cyfranogiad isel (a asesir yn ôl cod post), o ardal ehangu mynediad (a asesir yn ôl cod post), graddedigion nad oedd gan eu rhieni unrhyw gymwysterau AU.)


Byddwch yn cynorthwyo'r gwaith darlunio digidol yn yr Uned Creadigrwydd a Dysgu Digidol, a hynny i ddatblygu cynnwys print ac ar-lein a fydd yn cefnogi gweithgareddau dysgu a marchnata'r Brifysgol.

Bydd gennych agwedd gadarnhaol, ragweithiol a hyblyg at eich gwaith. Dylech fod yn llawn cymhelliant, ac yn gallu gweithio'n annibynnol ac ar y cyd ag eraill.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Darlunydd Digidol, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd mewn cyfathrebu gweledol, neu gymhwyster cyfatebol
- Gwybodaeth am y maes Darlunio Digidol a sgiliau yn y maes hwnnw, ynghyd â sgiliau lluniadu medrus (a hynny â llaw ac yn ddigidol)
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, a'r gallu i gyfathrebu mewn modd effeithiol ar bob lefel
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol i fodloni terfynau amser ac yn rhoi sylw i fanylion
- Gwybodaeth am Adobe Creative Suite (Illustrator a Photoshop yn benodol)
- Y gallu i weithio'n rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Parodrwydd i ddysgu a chymryd adborth gan gymheiriaid a chleientiaid

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gwybodaeth am animeiddio neu gynhyrchu graffeg sy'n symud, neu brofiad o wneud hynny, gan ddefnyddio offer megis Adobe After Effects
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Darlunydd Digidol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 12 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Function
Dylunio / Argraffu
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Cydlynydd Tîm Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol

Caerfyrddin

Job Ref
50602
Location
Caerfyrddin
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn


Cydlynydd Tîm: Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin neu Abertawe (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am
Cydlynydd Tîm: Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin neu Abertawe yn llawn-amser am gyfnod penodol o 6 mis gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle cyffrous i unigolyn gynnig am secondiad chwe mis neu gontract penodol er mwyn ymuno â Chanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol gan gyfrannu at y modd y mae’n cynllunio ac yn darparu’i gwasanaethau Cymraeg.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar y gwaith o gydlynu gweithgarwch yn ymwneud â Safonau Iaith Gymraeg y Brifysgol, yn ogystal â chynorthwyo gyda’r gwaith o gydlynu gweithgarwch prosiect a materion gweithdrefnol dydd-i-ddydd y Ganolfan.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Cydlynydd Tîm: Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfwerth mewn maes perthnasol
- Profiad blaenorol o reoli, gweithredu a monitro prosiectau lefel uchel
- Profiad o adeiladu perthnasau gwaith cadarnhaol gyda phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
- Gwybodaeth a dealltwriaeth o weithdrefnau sicrhau ansawdd
- Profiad o ddatblygu prosesau a gweithdrefnau newydd.
- Dealltwriaeth o faes polisi ym maes y Gymraeg
- Profiad o lunio a chyflwyno adroddiadau cyfnodol ar gynnydd yn fewnol ac i randdeiliaid allanol
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
- Y gallu i fod yn flaengar er mwyn adnabod a datrys problemau, lliniaru risg yn ogystal â gwneud penderfyniadau sy’n gwarchod buddiannau’r Brifysgol
- Meddu ar sgiliau TG ardderchog (Pecyn Microsoft a platfformau digidol)
- Yn gallu ac yn barod i weithio’n hyblyg
- Cymhwysedd uchel yn y Gymraeg gan gynnwys y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg i ar lefel hyfedredd
Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:
- Cymhwyster rheoli prosiect
- Profiad blaenorol o gydlynu, gweithredu a monitro gweithgarwch o fewn cyd-destun AU.
- Profiad blaenorol o weithio gydag ysgolion ac asiantaethau allanol.
- Profiad o gynllunio rhaglenni gan gynnwys sgopio ac asesu risg

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Cydlynydd Tîm: Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 12 Gorffennaf 2022, 11:59pm


Gweinyddwr Eiddo

Caerfyrddin

Job Ref
50583
Location
Caerfyrddin
Salary
£22,847 to £26,341 y flwyddyn

Gweinyddwr Eiddo
Campws Caerfyrddin (gan deithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

AMDANOM NI

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022 ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio am Weinyddwr Eiddo i ymuno â champws Caerfyrddin yn llawn amser, parhaol yn gweithio 37 awr yr wythnos.

Y RÔL
Bydd gennych gyfrifoldeb am a/neu drosolwg cyffredinol am weinyddiaeth o fewn y tîm datblygu eiddo, gyda phwyslais cryf ar ddarparu cymorth gweinyddol a gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel a sicrhau bod y portffolio eiddo’n cael ei gynnal yn unol â chanllaw arfer gorau RICS.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

AMDANOCH CHI
Er mwyn cael eich ystyried yn Weinyddwr Eiddo, bydd angen y canlynol arnoch:
- Profiad o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel
- Addysg at lefel HND, gradd neu brofiad cyfwerth
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
- Gallu i arddangos sgiliau trefnu effeithiol
- Gallu rhoi sylw i fanylion
- Gallu bodloni terfynau amser tynn pan fo angen
- Hyfedredd yn y defnydd o becynnau Microsoft.
- Gallu i drin a thrafod data at ddibenion adrodd.
- Dangos hunan gymhelliant a gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Arddangos gallu i gadw cyfrinachedd priodol
- Gweithio fel rhan o dîm
- Cymryd agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu a datblygiad personol
- Gallu i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:
- Gwybodaeth am feddalwedd dylunio â chymorth cyfrifiadur e.e. AutoCAD.
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Profiad blaenorol o rôl gwasanaethu cwsmeriaid
- Profiad o gofnodi a chasglu data o gronfeydd data
- Gallu i ddysgu pecynnau TG newydd
- Gwybodaeth / dealltwriaeth, neu uchelgais i weithio tuag at ennill gwybodaeth am ganllawiau arfer gorau RICS
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur).

BUDDION

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rôl allweddol yng ngwaith cynnal a chadw ein prifysgol fel Gweinyddwr Eiddo, gwnewch gais drwy wasgu’r botwm isod.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 11 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Dylunydd Cynnwys AR/VR

Abertawe

Job Ref
50588
Location
Abertawe
Salary
£22,847 to £26,341 per annum

Dylunydd Cynnwys AR/VR
Prif gampws Abertawe, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny
£22,847-£26,341 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am Ddylunydd Cynnwys AR/VR i ymuno â'n campws yn Abertawe yn llawn-amser am gyfnod penodol o 12 mis gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn cefnogi’r tîm Dysgu a Chreadigrwydd Digidol trwy adeiladu a datblygu profiadau ymdrwythol sy’n gysylltiedig â marchnata a dysgu ac addysgu.
Byddwch yn canolbwyntio ar adeiladu a defnyddio profiadau VR/AR o ansawdd uchel a sicrhau bod rhaglenni'n rhedeg yn hwylus.
Dylai fod gennych agwedd gadarnhaol, ragweithiol a hyblyg at eich gwaith. Dylech fod yn llawn cymhelliant, a gallu gweithio'n annibynnol ac ar y cyd ag eraill.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried yn Ddylunydd Cynnwys AR/VR, bydd arnoch angen y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol.
- Profiad o raglenni AR/VR megis Unity neu Unreal.
- Profiad o adeiladu profiadau AR/VR ar gyfer hyfforddiant, chwarae gemau neu farchnata.
- Y gallu i greu, adolygu a phrofi profiadau ymdrwythol mewn modd systematig, gan ymdrin yn drylwyr â manylion.
- Gwybodaeth am beiriannau 3D.
- Gwybodaeth am y cylch datblygu meddalwedd.
- Y gallu i weithio'n effeithiol fel unigolyn, yn rhan o dîm ac mewn partneriaeth.
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol, ynghyd â'r gallu i flaenoriaethu a gweithio i derfynau amser tynn.
- Y gallu i ymgyfarwyddo â'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd o ran technolegau a phrosesau sy'n gysylltiedig â'r we.

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Profiad o ddylunio profiad defnyddwyr.
- Dealltwriaeth o'r rhyngweithio rhwng bodau dynol a chyfrifiaduron.
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Datblygwr Cynnwys AR/VR, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 7 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37


Share this vacancy

Swyddog Ansawdd Academaidd

Caerfyrddin

Job Ref
50581
Location
Caerfyrddin
Salary
£27,116 to £30,497 y flwyddyn


Swyddog Ansawdd Academaidd
Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£27,116-£30,497 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Swyddog Ansawdd Academaidd i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn darparu’r cymorth arbenigol sydd ei angen ar gyfer ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol cysylltiedig â sicrwydd ansawdd a swyddogaethau eraill y mae’r Swyddfa Academaidd yn ymgymryd â nhw.

Byddwch yn cysylltu’n helaeth gyda staff yr Athrofeydd ac unedau proffesiynol perthnasol a gydag arholwyr allanol ac ymgynghorwyr allanol. Byddwch yn gweithio i weithredu, mewnosod, a monitro fframwaith rheoleiddio’r Brifysgol, gweithdrefnau sicrhau ansawdd a pholisïau â ffocws academaidd fel bod safonau ansawdd yn cael eu cynnal a’u cyfoethogi’n barhaus.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Swyddog Ansawdd Academaidd bydd arnoch angen y canlynol:
- Wedi'i addysgu i TGAU neu lefel gyfwerth
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel
- Profiad o wasanaethu ar bwyllgorau
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
- Gallu i arddangos sgiliau trefnu effeithiol, gan gynnwys y gallu i gwblhau gwaith o fewn dyddiadau terfyn tynn
- Gallu i roi sylw i fanylion
- Medrus wrth ddefnyddio pecynnau Microsoft Office
Dylech hefyd feddu ar y canlynol:
- Wedi'i addysgu i HND neu lefel gradd (neu gyfwerth)
- Profiad o gymorth gweinyddol arbenigol mewn Addysg Uwch
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac ar bapur


- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Swyddog Ansawdd Academaidd , gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Gweithrediadau

Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol (Domestig)

Caerfyrddin

Job Ref
50598
Location
Caerfyrddin
Salary
Cyflog Byw yn Wirfoddol

Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyffredinol (Domestig)
Caerfyrddin

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

At hynny, cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweithrediadau Cyffredinol rhan-amser (Domestig) i weithio 15 awr yr wythnos yn ystod y bore yn barhaol.

- Y RÔL -
ydd disgwyl i’r deiliad swydd ddarparu gwasanaeth glanhau proffesiynol i’r holl swyddogaethau yn yr Adran Ystadau Gweithrediadol a Chyfleusterau.

Yr Adran Ystadau Gweithrediadol a Chyfleusterau sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaeth rhagorol o ran cynnal a chadw, tiroedd, glanhau, arlwyo a chynadledda, llety a gwasanaethau derbynfa. Bydd disgwyl i’r deiliad swydd gefnogi’r meysydd hyn fel bo’r gofyn gyda sgiliau effeithlon.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Hefyd dylai fod gennych y canlynol:
• Profiad glanhau neu ddomestig blaenorol mewn lleoliad gwaith
• Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol gyda phrofiad blaenorol o ryngweithio â chwsmeriaid mewn amgylchedd gwasanaeth i gwsmeriaid
• Dangos y gallu i ddeall a dilyn cyfarwyddiadau, a deall y defnydd o arferion, gweithdrefnau neu dechnegau sefydledig
• Cymhelliad uchel a rhagweithiol wrth nodi gofynion glanhau
• Gallu gweithio’n effeithiol fel unigolyn, aelod o dîm ac mewn partneriaeth gydag eraill
• Gallu a pharodrwydd i weithio’n hyblyg a all gynnwys dydd Sadwrn, Sul, gwyliau banc a thu allan i oriau sywyddfa arferol fel bo’r gofyn, ar system rota

BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
? Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
? Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
? Polisïau sy'n addas i'r teulu cyfan ac sy'n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
? Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i gyflawni rhagor o gymwysterau
? Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
? Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
? Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 7 Gorffennaf 2022, 11:59 yp

Function
Gweithrediadau
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
15


Share this vacancy

Gweithiwr Safle Achlysurol

Abertawe

Job Ref
50557
Location
Abertawe
Salary
Hourly Paid

Gweithiwr Safle Achlysurol
Campws Abertawe (ond gellid gofyn i chi weithio ar unrhyw gampws yng Nghymru)
Telir Fesul Awr – £10.41 yr awr i ddechrau

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am bedwar Gweithiwr Safle Achlysurol i ymuno â ni ar gampws Abertawe ar sail achlysurol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd fod yn rhan o system rota; bydd hyn yn cynnwys gweithio ar benwythnosau, dros nos a sifftiau y tu allan i oriau gwaith arferol i ymateb i ofynion y gwasanaeth.

- Y RÔL -
Bydd disgwyl i chi ymgymryd â dyletswyddau gofalu, porthora a mân waith cynnal a chadw, yn ogystal â dyletswyddau cyffredinol eraill sy'n ofynnol gan y rôl. Bydd dyletswyddau gofalu cyffredinol, megis symud dodrefn a phecynnau, casglu sbwriel, clirio dail a chynnal glendid cyffredinol amgylchedd y Brifysgol, hefyd yn rhan annatod o'r rôl. Bydd gofyn i chi deithio rhwng lleoliadau'r Brifysgol gan ddefnyddio cerbydau'r Brifysgol, yn ôl y gofyn.

Mae natur gorfforol y rôl yn ei gwneud yn ofynnol i chi feddu ar y gallu i godi a chario llwythi trwm a bod ar eich traed am rannau helaeth o'r diwrnod gwaith.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Gweithiwr Safle Achlysurol, bydd arnoch angen y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Trwydded yrru lawn ddilys
- Parodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant tystysgrif cymorth cyntaf
- Profiad o ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw cyffredinol/cynnal a chadw tiroedd
- Y gallu i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Yn amlygu hunangymelliant a'r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Y gallu i weithio mewn tîm
- Cydnabyddiaeth o'r angen am gyfrinachedd priodol
- Y gallu i weithio'n hyblyg

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Tystysgrif cymorth cyntaf ddilys
- Profiad o weithio ym maes Addysg Uwch, darparu gwasanaethau diogelwch mewn amgylchedd tebyg a darparu gwasanaeth switsfwrdd
- Y gallu i fodloni terfynau amser tyn
- Sgiliau TG da
- Dealltwriaeth o Waith Cynnal a Chadw Ataliol Cynlluniedig
- Y gallu i nodi risgiau a chynnal asesiadau risg
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -
- Yr hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (pro rata), ynghyd ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Dyddiad cau: 18 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Function
Gweithrediadau
Status
Amser llawn
Type


Share this vacancy

Gweithiwr Adeiladwaith (Peintiwr/Addurnwr)

Caerdydd

Job Ref
50390
Location
Caerdydd
Salary
£22,847 - £26,341

Gweithiwr Adeiladwaith (Peintiwr/Addurnwr)

Campws Caerfyrddin (ynghyd â theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£22,847 - £26,341 y flwyddyn


- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym bellach yn chwilio am Weithiwr Adeiladwaith i ymuno â’r Tîm Gwasanaethau Technegol a Chydymffurfiaeth o fewn yr Adran Ystadau a Chyfleusterau ar gampws Caerfyrddin. Rôl amser llawn yw hon gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Gweithiwr Adeiladwaith, byddwch yn gwneud ystod o weithgareddau peintio ac addurno ar draws ein holl gampysau.

Gan weithio ar adeiladau o oed a chymhlethodd amrywiol, byddwch yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw cywirol wedi’i gynllunio ac ymatebol yn fewnol ac allanol yn ogystal â pheth gwaith mân ailosod neu adnewyddu.

Gan adrodd wrth eich rheolwr llinell, cewch eich cyfeirio at eich lleoliad gwaith yn ddyddiol, gan ddefnyddio cerbydau’r Brifysgol yn ôl yr angen i gwblhau tasgau.

Yn benodol, byddwch yn gwneud y canlynol:

- Stripio a thynnu papur wal
- Paentio arwynebau mewnol ac allanol
- Gorchuddio gwrthrychau ac arwynebau sydd yn y golwg
- Gwneud mân atgyweiriadau gwaith plastr
- Clirio ystafelloedd
- Ail-wydro ffenestri
- Gwneud gwaith marcio llinellau ar ffyrdd a lloriau
- Peintio arwyddion

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried yn Weithiwr Adeiladwaith, bydd angen y canlynol arnoch:

- Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel
- Profiad blaenorol o waith cynnal a chadw cyffredinol
- Meddu ar wybodaeth dda o waith plastro mewnol ac allanol
- Gallu i roi sylw i fanylion
- Gweithio’n unol â dyddiadau terfyn tynn
- Gallu gweithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Gallu gweithio heb oruchwyliaeth a chyfarwyddo’ch gweithgareddau eich hun
- Gallu gweithio’n hyblyg, gan gynnwys ar benwythnosau a’r tu allan i oriau gweithio arferol
- Trwydded yrru lawn ddilys
- Addysg gyffredinol dda
- NVQ Peintio ac Addurno Lefel 2/3 neu’n gweithio tuag ato

- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Mae’n bosibl y bydd sefydliadau eraill yn galw’r rôl hon yn Weithiwr Cynnal a Chadw, Peintiwr, Addurnwr, Plastrwr, Gweithiwr Adeiladu, Gweithiwr Adeiladau, neu’n Weithiwr Cynnal a Chadw Adeiladau.

Felly os ydych yn chwilio am chwarae rôl yng ngwaith cynnal a chadw ein Prifysgol fel Gweithiwr Adeiladwaith, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.
Dyddiad cau: 24 Ebrill 2022, 11:59pm

Function
Gweithrediadau
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Marchnata

Golygydd Gwefannau

Abertawe

Job Ref
50594
Location
Abertawe
Salary
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

Golygydd Gwefannau
Y prif gampws fydd Abertawe neu Gaerfyrddin, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, a bod yn barod i wneud hynny
£22,847-£26,341 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am ddau Olygydd Gwefannau i ymuno â'n campws yng Nghaerfyrddin neu Abertawe yn llawn-amser am gyfnod penodol o 12 mis, gan weithio 37 awr yr wythnos.
Yn achos un o'r swyddi, bydd y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol. Yn achos yr ail swydd, bydd hyn yn ddymunol.

- Y RÔL -
Mae'r Brifysgol wrthi'n cynnal adolygiad o'i gwefan bresennol, a bydd yn datblygu gwefan newydd a fydd yn mynd yn fyw yn 2023; bydd y rolau hyn yn rhan annatod o’r prosiect cyffrous hwn ac yn helpu i lunio brand PCYDDS wrth i symud ymlaen.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Golygydd Gwefannau, bydd angen i chi:
- Feddu ar radd PCYDDS
- Bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer cymryd rhan yn y prosiect (a restrir yn y Swydd-ddisgrifiad
- Meddu ar sgiliau ysgrifennu a golygu rhagorol, ynghyd â'r gallu i roi sylw craff i fanylion
- Meddu ar ffordd greadigol o feddwl, ynghyd â'r gallu i ddatrys problemau
- Meddu ar sgiliau trefnu da, ynghyd â'r gallu i reoli tasgau lluosog ar yr un pryd
- Gweithio'n dda mewn tîm a meddu ar agwedd gadarnhaol
- Meddu ar y gallu i gyfathrebu (ar lafar ac yn ysgrifenedig) i safon uchel
- Meddu ar y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Meddu ar ddealltwriaeth o farchnata digidol

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:
- Profiad o ddiweddaru gwefannau gan ddefnyddio llwyfan CMS
- Profiad gyda meddalwedd megis InDesign, Photoshop, ac ati
- Dealltwriaeth o optimeiddio peiriannau chwilio (SEO)
- Gwybodaeth am offer dadansoddi gwefannau, e.e. Google Analytics


- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Golygydd Gwefannau, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 11 Gorffennaf 2022, 11:59pmRheoli

Rheolwr Prosiect

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50592
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£43,434-£51,799 y flwyddyn

Rheolwr Prosiect
Campws Caerfyrddin neu lleoliad arall yng Nghymru i’w drafod (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£43,434-£51,799 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Mae’r Ganolfan yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i chartrefu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n cynllunio a monitro pob agwedd ar y sector Dysgu Cymraeg i oedolion.

Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Rheolwr Prosiect i ymuno a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn lleoliad i’w drafod yng Nghymru, llawn-amser am gyfnod parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Yn 2022 sefydlwyd cynllun newydd o’r enw Ymlaen gyda’r Dysgu, Cynllun sy’n datblygu partneriaethau grymus o fewn y sector Addysg statudol ac anstatudol, er mwyn adnabod y cyfraniad gall y sector Dysgu Cymraeg ei wneud i gynyddu sgiliau Cymraeg ymysg pobl ifanc. Yn dilyn llwyddiant y prosiect hwn cyflwynwyd cynllun Ymlaen gyda’r Dysgu rhan 2 i Lywodraeth Cymru i ateb gofynion gwaith newydd y Ganolfan o ddarparu ei wasanaethau i’r ystod oedran 16-25. Prif Ddyletswydd y swydd hon yw rheoli’r cynllun.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl Rheolwr Prosiect, bydd angen y canlynol:
- Gradd mewn disgyblaeth berthnasol (neu’r profiad proffesiynol cyfwerth)
- Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Profiad o reoli prosiect, gan gynnwys rheoli cyllideb
- Profiad o ysgrifennu dogfennau lefel uchel
- Profiad o ddarparu cyngor ar ddysgu Cymraeg
- Y gallu i feddwl a gweithredu yn strategol
- Y gallu i gyflawni gwaith yn annibynnol, yn erbyn terfynau amser tynn ac i safon uchel
- Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu addas ar gyfer ystod o gynulleidfa gyda’r gallu i argyhoeddi a dwyn perswâd
- Sgiliau cyflwyno rhagorol
- Barod i deithio i fodloni gofynion sy’n ymwneud â’r swydd ac i weithio o amrywiol leoliadau pan fo angen
- Meddu ar drwydded yrru gyfredol a dilys
- Y gallu i gyfarthrebu trwy gyfrwch y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Cymhwyster neu hyfforddiant benodol mewn rheoli prosiectau
- Profiad o weithio yn y sector Dysgu Cymraeg
Am ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dona Lewis at dona.lewis@dysgucymraeg.cymru

- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal Y Ganolfan yn rôl y Rheolwr Prosiect , gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2022, 11:59pm
Function
Rheoli
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Technegydd y Ddesg Gymorth

Caerfyrddin

Job Ref
50618
Location
Caerfyrddin
Salary
£20,092 to £22,254

Technegydd y Ddesg Gymorth
Campws Caerfyrddin (ac yn teithio ledled holl leoliadau eraill PCYDDS yn ôl yr angen)
£20,092-£22,254 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig dulliau addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf, a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

At hynny, rydym yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn wythfed yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Dechnegydd y Ddesg Gymorth yn yr adran Cyflenwi Gwasanaethau TG ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Rôl Technegydd y Ddesg Gymorth yw darparu cymorth TG llinell gyntaf ac ail linell er mwyn i'r defnyddwyr gael cymorth a chynhaliaeth yn amgylchedd cyfrifiadura bwrdd gwaith y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys gosod, diagnosio, trwsio, cynnal a chadw, a diweddaru'r holl galedwedd a chyfarpar cyfrifiadurol i sicrhau perfformiad gorau'r gweithfannau.

Bydd y rôl hefyd yn datrys problemau trwy system ein Desg Gymorth TG (yn ogystal ag yn bersonol, dros y ffôn, neu drwy e-bost), a hynny mewn modd amserol a chywir, ac yn darparu cymorth i'r defnyddiwr yn ôl y gofyn.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer rôl Dadansoddwr y Ddesg Gymorth – yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir, bydd arnoch angen y canlynol:
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel
• Gwybodaeth dechnegol ragorol am galedwedd bwrdd gwaith
• Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
• Profiad ymarferol o ddatrys problemau TG
• Gwybodaeth dechnegol weithredol am brotocolau, systemau gweithredu a safonau cyfredol
• Cyflenwi, yn ôl y gofyn, i ddarparu cymorth dros y ffôn ar gyfer Tîm y Ddesg Gymorth Ganolog er mwyn cynnal yr Adran Cyflenwi Gwasanaethau TG i ddarparu cymorth
• Profiad o offer meddalwedd, cydrannau ac ategolion perifferol cyffredin

- BUDDIANNAU -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddiannau gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i gyflawni rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf yn rôl Technegydd ein Desg Gymorth, gwnewch gais trwy'r botwm a nodir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 14 Gorffennaf 2022, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2022
Powered by: Webrecruit