Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg

Abertawe

Job Ref
50825
Location
Abertawe
Salary
£44,737 to £53,353 y flwyddyn

Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg
Prif gampws Abertawe, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny
£44,737 i £53,353 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg i ymuno â'n campws yn Abertawe, a hynny'n llawn-amser ac yn barhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch wedi eich lleoli yn Nisgyblaeth Academaidd Seicoleg a Chwnsela. Byddwch dan reolaeth llinell y Cyfarwyddwr Academaidd, ond bydd disgwyl i chi gyfrannu at raglenni ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ledled y ddisgyblaeth a'r Athrofa ehangach (lle bo hynny'n briodol).

Bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad strategol sylweddol i waith Canolfan Llesiant Meddyliol Plant a Phobl Ifanc PCYDDS, sy'n ganolfan newydd, ac ymgymryd ag ysgolheictod, ymchwil, hyfforddiant neu waith prosiect, naill ai’n unigol neu mewn tîm, i gefnogi’r Ganolfan ac i wella proffil yr Ysgol, y Gyfadran a'r Brifysgol ehangach. Bydd gofyn i chi hefyd ddatblygu perthnasoedd cydweithredol mewnol ac allanol a chyfrannu at ddatblygu rhaglenni, addysgu ac asesu sy'n gysylltiedig (ond nid yn unig) ag iechyd a llesiant plant a phobl ifanc.

Byddwch yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol, fel ei gilydd, i ystod amrywiol o fyfyrwyr, a hynny i'r safonau proffesiynol uchaf, gan roi sylw i'r gwaith parhaus o wella profiad y myfyriwr. Byddwch yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgarwch y ddisgyblaeth o ddydd i ddydd, a gallai hyn gynnwys meysydd megis goruchwylio gwaith ymchwil, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd anrhydedd dda mewn Seicoleg neu bwnc cysylltiedig
- PhD neu ddoethuriaeth broffesiynol yn un o arbenigeddau cydnabyddedig Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), fel a ganlyn: seicoleg addysgol, seicoleg cwnsela, seicoleg glinigol, seicoleg iechyd
- Yn gofrestredig gyda neu'n gweithio tuag at gofrestru gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain/y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal neu gorff cyfatebol
- Arbenigedd seicolegol amlwg mewn maes sy'n gysylltiedig ag iechyd a llesiant plant a phobl ifanc
- Hanes profedig o weithio mewn amrywiaeth o leoliadau proffesiynol cymhwysol perthnasol
- Profiad blaenorol o addysgu a goruchwylio ar lefel israddedig a/neu ôl-raddedig
- Gwybodaeth gyfredol am gymwyseddau a llwybrau proffesiynol mewn arbenigeddau seicoleg gymhwysol
- Y gallu i wella strategaeth ymchwil ac allanoldeb y ddisgyblaeth
- Y gallu i weithio ledled timau gwahanol ac arwain mentrau strategol
- Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith
- Parodrwydd i weithio mewn modd hyblyg i fodloni gofynion y rôl

Byddai'r canlynol yn fanteisiol i'ch rôl:
- Cymhwyster addysgu
- Profiad o weinyddu a rheoli rhaglenni academaidd
- Hanes profedig o gyhoeddi a chyllid grant mewn maes ymchwil perthnasol
- Profiad blaenorol o oruchwylio ymchwil ôl-raddedig mewn meysydd pwnc cysylltiedig
- Profiad blaenorol o gyflawni amcanion strategol yn llwyddiannus
- Tystiolaeth o'r gallu i gydbwyso pwysau gwrthgyferbyniol addysgu, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser
- Byddai'r gallu i ddefnyddio cyfarchion sylfaenol, ac ati, yn Gymraeg, neu barodrwydd i feithrin cymwyseddau sylfaenol o ran hyn yn ddefnyddiol yn y swydd hon.


- BUDDION -
- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn ein Prifysgol yn rôl Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 13 Rhagfyr 2022, 11:59pm


Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Arlwyo

Rheolwr Y Gegin

Caerfyrddin

Job Ref
50787
Location
Caerfyrddin
Salary
£27,929 i £31,411 y flwyddyn

Rheolwr Y Gegin
Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£27,929 i £31,411 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Rheolwr Y Gegin i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Cyfrifoldeb Rheolwr Y Gegin fydd cadw'r amgylchedd yn lân a thaclus gyda o leiaf lefel 4 o Radd Hylendid Bwyd. Disgwylir i’r Rheolwr osod arferion a gweithdrefnau cadw ty o’r safon uchaf sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol gan gadw cofnodion a sicrhau bod canllawiau yn cael eu dilyn mewn modd amserol. Ar hyn o bryd gellir eistedd 46 yng ngofod y caffi ei hun, 20 ychwanegol ar ochr y dderbynfa a 18 tu fas a bydd gofyn i'r Rheolwr ystyried ffyrdd o ddatblygu’r wasanaeth ymhellach.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Rheolwr Y Gegin, bydd arnoch angen y canlynol:
- HND neu Radd mewn maes perthnasol NEU brofiad cyfatebol
- Tystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 3
- Profiad blaenorol mewn rôl rheoli gwasanaeth cwsmeriaid
- Gwybodaeth ragorol am safonau bwyd a gwasanaeth y diwydiant
- Dealltwriaeth drylwyr o ddeddfwriaeth bwyd gyfredol (HACCAP, alergenau, ac ati)
- Profiad blaenorol o gynllunio a darparu bwydlenni a bwyd o safon (efallai y bydd angen cyflwyno tystiolaeth mewn cyfweliad)
- Profiad blaenorol o reoli cyllidebau (efallai y bydd angen cyflwyno tystiolaeth mewn cyfweliad)
- Profiad blaenorol o reoli adnoddau mewn modd cost effeithiol ac effeithlon
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel
- Sgiliau TG rhagorol a defnydd o Microsoft office, gyda gwybodaeth dda o gyfryngau cymdeithasol
- Profiad blaenorol o oruchwylio tîm helaeth a'r gallu i gymryd perchnogaeth a rheolaeth.
- Profiad o ymdrin â chwsmeriaid heriol ac ymdrin â chwynion cwsmeriaid yn effeithiol.
- Profiad o gynllunio a chyflwyno digwyddiadau a chynadleddau, i'r safonau uchaf.
- Profiad o ddatblygu tîm i gwrdd ag anghenion dyrys y busnes sy'n aml-sgil ac yn llawn cymhelliant.
- Profiad blaenorol o ddatblygu perthynas waith dda gyda chwsmeriaid mewnol ac allanol.
- Gallu dangos creadigrwydd a sylw i fanylion, sgiliau trefnu a rheoli amser.
- Profiad blaenorol o gadw cofnodion, data a dogfennaeth yr adran.
- Yn dangos lefelau uchel o hunan-gymhelliant.
- Profiad o weithio gyda therfynau amser tynn ac yn gallu ymateb yn unol â hynny.
- Profiad blaenorol o gysoni arian parod a til. Deiliad trwydded DPS (neu wedi’i chwblhau o fewn y 3 mis cyntaf o gyflogaeth)
- Y gallu a’r parodrwydd i weithio’n hyblyg o ran dyletswyddau a phatrymau shifftiau er mwyn ymateb i anghenion busnes
- Siaradwr/aig Cymraeg gyda’r gallu i sgwrsio’n hyderus yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gyda’r gallu i ysgrifennu am faterion annhechnegol *

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:
- Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaethau cynadledda a phreswyl o ansawdd uchel

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Rheolwr Y Gegin, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 14 Rhagfyr 2022, 11:59pmCyllid

Swyddog Gwasanaethau Ariannol Gweithredol (Cyflogres)

Abertawe

Job Ref
50831
Location
Abertawe
Salary
£27,929 - £31,411 per annum

Swyddog Gwasanaethau Ariannol Gweithredol (Cyflogres)
Ar gampws Abertawe, ond dylai fod gennych y gallu a’r parodrwydd i weithio gartref, ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen.
£27,929 - £31,411 y flwyddyn

-AMDANOM NI-
Prifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth yw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Ni oedd yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd dysgu yn Good University Guide 2022 y Times a’r Sunday Times ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Bellach rydym yn chwilio am Swyddog Gwasanaethau Ariannol Weithredol (Cyflogres) i ymuno â'n campws yn Abertawe yn barhaol amser llawn yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL –
Byddwch yn gyfrifol am helpu i brosesu cyflogres y Brifysgol (gan gynnwys is-gwmnïau a Phrifysgol Cymru), paratoi'r ffeil BACS cyflog net, ac am sicrhau bod y didyniadau misol o'r gyflogres yn cael eu prosesu'n amserol. Byddwch yn gweithio yn y tîm cyflogres/treuliau.

Gweler y Disgrifiad Swydd am ragor o fanylion, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i restr o'r meini prawf 'Manyleb Person' hanfodol a dymunol.

- AMDANOCH CHI -
I'ch ystyried yn Swyddog Gwasanaethau Ariannol Gweithredol (Cyflogres) bydd angen:
- Lefel gyffredinol dda o addysg.
- Profiad blaenorol o brosesu'r gyflogres
- Gwybodaeth a phrofiad pensiynau, gan gynnwys enillion misol a blynyddol
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel.
- Y gallu i ddangos sgiliau trefnu effeithiol .
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Y gallu i fodloni dyddiadau terfynol tynn
- Sgiliau TG ardderchog
- Dangos hunan gymhelliant a’r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
- Yn cydnabod yr angen i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
- Y gallu a'r paratoi i weithio'n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen

Byddai'r canlynol o fudd i'ch rôl:
- Cymwysterau proffesiynol perthnasol
- Addysg i lefel gradd.
- Profiad blaenorol o weithio mewn Addysg Uwch
- Profiad blaenorol o weithio gyda meddalwedd cyflogres Resourcelink
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig).-BUDDION-

- 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau'r Brifysgol

Gall ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a budd-daliadau gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; yn gyflogwr Cyflog Byw Achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn USS i roi buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n addas i deuluoedd sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chynghori
- Gostyngiadau staff ar amrywiaeth o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych chi'n ceisio chwarae rhan allweddol yn ein prifysgol yn Swyddog Gwasanaethau Ariannol Gweithredol (Cyflogres), gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Sylwer: nid yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys y dewis i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i'r cwestiynau cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 9 Rhagfyr 2022, 11:59p.m.

Gweinyddiaeth

Cydlynydd Lleoliadau Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

Abertawe

Job Ref
50827
Location
Abertawe
Salary
£27,929 to £31,411 per annum

Cydlynydd Lleoliadau Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol
Abertawe, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£27,929 - £31,411 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022 ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Bellach rydym yn chwilio am Gydlynydd Lleoliadau Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol i ymuno â ni ar sail amser llawn a pharhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Mae’r portffolio o raglenni Lletygarwch a Rheolaeth Twristiaeth yn faes twf allweddol i’r Brifysgol, ac wedi’i leoli o fewn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd. Mae’n darparu rhaglenni graddau a thystysgrifau sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiad yn y sector lletygarwch a thwristiaeth.

Mae niferoedd mawr o fyfyrwyr yn y portffolio hwn a phwyntiau cychwyn niferus ar gyfer y rhaglenni yn gwneud y portffolio hwn yn un cymhleth i’w ddarparu’n effeithiol, a ffocws y swydd hon fydd darparu cefnogaeth ragweithiol o ansawdd uchel ar gyfer y tîm Lleoliadau mewn gweithgareddau sy’n benodol i’r portffolio hwn, yn cynnwys dod o hyd i westai lleoliadau i fyfyrwyr, sicrhau ansawdd, monitro myfyrwyr ar leoliadau a rhoi cymorth i staff a myfyrwyr gydol cyfnod y lleoliadau.

Bydd gennych wybodaeth am y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth, byddwch wedi arfer â gweithio gyda chymunedau amrywiol a byddwch yn arfer menter a barn o fewn gweithdrefnau a pholisïau sefydledig i ddatrys anawsterau gweithio dyddiol.

Bydd yn ofynnol i chi weithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Academaidd, Rheolwyr Rhaglen a thimau perthnasol eraill o fewn canllawiau perthnasol y Brifysgol a fframweithiau rheoleiddio ac i brosesu gwybodaeth yn brydlon ac yn gywir er mwyn bodloni ystod o ddyddiadau terfyn ar draws y flwyddyn academaidd, yn cynnwys yn ystod cyfnodau gwyliau myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried yn Gydlynydd Lleoliadau, bydd angen y canlynol arnoch:
- Addysg at Safon Uwch/Lefel A neu brofiad cyfatebol
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol a rhoi sylw priodol i fanylion.
- Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel a gallu dangos y defnydd o sgiliau ysgrifenedig a llafar effeithiol i gyfathrebu a thrafod gydag unigolion, aelodau'r tîm ac ar draws sefydliad.
- Profiad o gynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich gwaith a’ch adnoddau er mwyn cyflawni amcanion y cytunwyd arnynt i fodloni terfynau amser sy’n gwrthdaro.
- Gallu bod yn rhagweithiol wrth ymgymryd â thasgau yn hytrach na disgwyl i waith gael ei neilltuo.
- Sgiliau TG ardderchog, yn cynnwys profiad o ddefnyddio Microsoft Office (yn enwedig Excel) a systemau pwrpasol.
- Profiad o goladu a mewnbynnu data i wahanol systemau rheoli gan sicrhau lefel uchel o gywirdeb a chyflawnrwydd.
- Profiad o brosesu data arferol a ffurflenni electronig yn amserol gan gynnal cyfrinachedd

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:
- Addysg at lefel gradd neu brofiad cyfwerth.
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch.
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg - ar lafar ac ar bapur

- BUDDION -
- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau
- Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rôl allweddol yng ngwaith cynnal a chadw ein prifysgol fel Cydlynydd Lleoliadau, gwnewch gais drwy wasgu’r botwm isod.
Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 8 Rhagfyr 2022, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer

Caerfyrddin

Job Ref
50817
Location
Caerfyrddin
Salary
£21,197 i £23,144 y flwyddyn

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)
Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
£21,197 i £23,144 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau) i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL –
Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio’n effeithiol heb oruchwyliaeth barhaus a chyfrannu tuag at amgylchedd gyfeillgar a chreadigol y Ganolfan. Bydd yn cydweithio’n agos ac yn effeithiol gyda’r Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau er mwyn cefnogi gweithgareddau amrywiol yn y ganolfan ac ar-lein gan sicrhau trefniadaeth llyfn ac effeithiol. Elfen bwysig arall o’r rôl yw cefnogi rhaglen greadigol Yr Egin gan gynorthwyo’r Swyddog Cyfathrebu i hyrwyddo digwyddiadau byw, cynadleddau, sinema a gweithdai, ynghyd â sicrhau defnydd effeithiol o feddalwedd swyddfa docynnau a phlatfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau), bydd arnoch angen y canlynol:
- Addysg gyffredinol dda
- Tystiolaeth o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel
- Profiad o weinyddu trefniadau cyfarfodydd, cynadleddau neu ddigwyddiadau
- Profiad blaenorol o ddarparu cefnogaeth weinyddol o safon
- Hyddysg mewn TG ac yn meddu ar wybodaeth am becynnau Microsoft Office, a phlatfformau'r cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein
- Y gallu i gydlynu gweithgareddau’n effeithiol
- Medrusrwydd gyda phlatfformau arlein
- Yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
- Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a gallu gweithredu ar hynny
- Dangos parch tuag at ystod amrywiol o bobl.
- Siaradwr/aig Cymraeg gyda’r gallu i sgwrsio’n hyderus yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gyda’r gallu i ysgrifennu am faterion annhechnegol *

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:
- Profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad digwyddiadau byw, theatr neu sinema
- Diddordeb brwd yn y diwydiannau creadigol.


- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau), gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 14 Rhagfyr 2022, 11:59pm


Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2022
Powered by: Webrecruit