Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Gwyddor Data

Abertawe

Job Ref
50336
Location
Abertawe
Salary
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

Darlithydd mewn Gwyddor Data
Campws Abertawe (ynghyd â gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)
£36,382 - £42,149 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth ardderchog ar draws amrywiaeth eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Ddarlithydd mewn Gwyddor Data i ymuno ag Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn llawn amser ac yn barhaol.

- Y RÔL -

Fel Darlithydd mewn Gwyddor Data, byddwch yn cyflwyno cyrsiau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig mewn meysydd megis gwyddor data, dadansoddeg data, data mawr, rhaglennu, dysgu peirianyddol, AI ac ystadegau ffurfiol.

Ar ôl dyfeisio ystod o ddeunyddiau addysgu ac asesu sy’n cwmpasu ehangder a dyfnder gwyddor data, byddwch yn defnyddio amrywiaeth o arddulliau a dulliau addysgu mewn amgylcheddau dysgu amrywiol.

Byddwch yn darparu adborth a chymorth academaidd a bugeiliol proffesiynol ar gyfer myfyrwyr, gan sicrhau profiad myfyrwyr o’r ansawdd uchaf posibl.

Byddwch yn ymgymryd ag ysgolheictod, ymchwil, hyfforddiant neu waith prosiect i gyfrannu at ein blaenoriaethau strategol, gan sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus a gwella proffil y Ddisgyblaeth Academaidd, yr Athrofa a’r Brifysgol.

Yn ychwanegol, bydd eich rôl yn cynnwys:

- Goruchwylio traethodau hir
- Recriwtio myfyrwyr
- Gweithgareddau marchnata
- Seminarau a gweithdai ymchwil

- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer swydd Darlithydd mewn Gwyddor Data, bydd arnoch angen:

- Profiad o addysgu, asesu a chymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn maes pwnc perthnasol
- Profiad o lunio a datblygu cynnwys modylau
- Gwybodaeth a sgiliau ym maes Gwyddor Data, Dadansoddeg Data, Data Mawr, rhaglennu (e.e. R, Python), Ystadegau Ffurfiol a Deallusrwydd Artiffisial, neu bynciau cysylltiedig
- Sgiliau da o ran trefnu a rheolaeth bersonol
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda’r gallu i weithio’n gydweithredol
- Hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau
- Tystiolaeth o’r gallu i gydbwyso gofynion addysgu, ysgolheictod, ymchwil a gweinyddu a dyddiadau terfyn
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn cyfrifiadura neu ddisgyblaeth TG

Byddai PhD neu fod yn agos at gwblhau’r cymhwyster mewn disgyblaeth berthnasol o fudd i’ch cais, ynghyd â phrofiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwil.

- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn
- Polisïau sy’n Gefnogol i Deuluoedd
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu
- Cymorth iechyd meddwl a llesiant
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Mae’n bosibl bod sefydliadau eraill yn galw’r rôl hon yn Athro Cynorthwyol, Darlithydd, Athro Cynorthwyol mewn Gwyddor Data, Darlithydd mewn Cyfrifiadura, Darlithydd Cysylltiol mewn Gwyddor Data, neu Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg.

Felly, os hoffech ddatblygu eich cynllun gyrfa fel Darlithydd mewn Gwyddor Data, ymgeisiwch drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2022, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Prif Swyddog Gweinyddol

Llambed

Job Ref
50380
Location
Llambed
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

Prif Swyddog Gweinyddol
Campws Llambed (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni nawr yn edrych am Brif Swyddog Gweinyddol i ymuno â Swyddfa’r Athrofa ar gampws Llambed mewn rôl lawn amser, barhaol.

- Y RÔL -

Fel Prif Swyddog Gweinyddol, byddwch yn ymuno â’r Academi Sinoleg ac yn cydweithio’n agos gyda’r Profost i oruchwylio pob agwedd ar weinyddiaeth.

Gan drefnu, rheoli a darparu trosolwg o’r holl weithgareddau gweinyddol, byddwch yn sicrhau bod cymorth gweithrediadol effeithiol yn cael ei ddarparu a bod staff yn cael eu rheoli’n effeithiol.

Byddwch hefyd yn sicrhau cyfathrebu clir, yn rheolwr llinell i aelodau o’r tîm ac yn darparu cymorth i weithgareddau cyllidebol a chyllid, adnoddau marchnata a pholisïau’r academi.

-AMDANOCH CHI -

Fel Prif Swyddog Gweinyddol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad gwaith sylweddol mewn rheoli adnoddau
-Dangos profiad sylweddol mewn gweithio gyda rhanddeiliaid niferus ar lefel ryngwladol
-Profiad sylweddol mewn ffurfio, gweithredu a gwella polisïau a gweithdrefnau AD/datblygu staff
-Dangos profiad sylweddol mewn goruchwylio a rheoli cyllidebau a chyllid
-Profiad mewn marchnata a chyhoeddi.
-Profiad blaenorol yn darparu cymorth gweinyddol, yn enwedig mewn athrofeydd lle caiff Saesneg a Tsieinëeg eu defnyddio
-Hyfedr iawn mewn sgiliau llafar ac ysgrifennu mewn Saesneg a Tsieinëeg, a hyfedr mewn Bahasa Malay llafar
-Profiad mewn athrofeydd addysgu rhyngwladol sy’n darparu addysg ddiwylliannol Tsieineaidd draddodiadol
-Dealltwriaeth glir o egwyddorion Conffiwsiaeth / Taoaeth / Bwdhaeth, a gwybod sut i gymhwyso’r egwyddorion hyn i arferion gwaith dydd i ddydd
-Gradd Baglor mewn Cyfreitheg Gweinyddiaeth Busnes neu’r Gyfraith
-Aelodaeth graddedig neu gyswllt o Sefydliad Siartredig priodol (e.e. yr ICSA)
-MBA neu Ddiploma mewn Gweinyddiaeth Busnes

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
-Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
-Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
-Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
-Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
-Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
-Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Weinyddwr Arweiniol, Gweinyddwr Sinoleg, Rheolwr Gweinyddol Sinoleg, Rheolwr Gweinyddol, Cydlynydd Gwasanaethau Sinoleg, neu Gydlynydd yr Academi Sinoleg.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Prif Swyddog Gweinyddol, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 1 Chwefror 2022, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo

Abertawe

Job Ref
50378
Location
Abertawe
Salary
£27,116 - £30,497 y flwyddyn

Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo x2
Campws Abertawe (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£27,116 - £30,497 y flwyddyn

- AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo i ymuno ag Academi Fyd-eang Cymru ar ein campws yn Abertawe ar sail barhaol, lawn amser.

- Y RÔL -

Fel Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo, byddwch yn rheoli llwyth achosion o fyfyrwyr rhyngwladol sydd wedi ymgeisio am le yn y brifysgol.

Yn benodol, byddwch yn rheoli achosion o safbwynt derbyn a mewnfudo gan gynnwys derbyn, cofrestru, a rheoli cofnodion myfyrwyr rhyngwladol.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am ein polisïau derbyn rhyngwladol a gofynion llwybr myfyrwyr UKVI, ac yn trin derbyniadau, materion a gwiriadau’n ymwneud â mewnfudo drwy gydol taith y myfyriwr.

Yn ogystal, byddwch yn cynnig cyngor Fisa i’r holl Fyfyrwyr Rhyngwladol ac yn sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â deddfau mewnfudo a gofynion statudol y Swyddfa Gartref.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad o ddelio ag ymgeiswyr Rhyngwladol
- Gwybodaeth am weithdrefnau derbyn Rhyngwladol AU
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol ansawdd uchel
- Gwybodaeth am reoliadau mewnfudo perthnasol
- Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol mewn amgylchedd cyflym gyda llawer o geisiadau
- Profiad blaenorol o ofal cwsmeriaid
- Profiad blaenorol o fewnbynnu data cywir
- Profiad o ddefnyddio MS Office a systemau TG

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
- Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol, Swyddog Mewnfudo, Swyddog Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol, Swyddog Partneriaethau Rhyngwladol, Uwch Swyddog Derbyniadau, Swyddog Ymgysylltu Rhyngwladol, neu Swyddog Rhyngwladol.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Uwch Swyddog Derbyniadau Rhyngwladol a Gwasanaethau Mewnfudo, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 25 Ionawr 2022, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Llyfrgell

Swyddog Archifau a Chofnodion

Abertawe

Job Ref
50377
Location
Abertawe
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

Swyddog Archifau a Chofnodion
Campws Abertawe, Caerfyrddin neu Lambed (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn angenrheidiol)
Gradd 6 / £31,406 i £35,326 y flwyddyn

-AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni nawr yn edrych am Swyddog Archifau a Chofnodion i ymuno â’n timau ymroddedig ar gampysau Abertawe, Caerfyrddin neu Lambed ar sail lawn amser, barhaol.

- Y RÔL -

Fel Swyddog Archifau a Chofnodion, byddwch yn helpu i greu diwylliant effeithiol o reoli archifau a chofnodion yn dda ar draws y Brifysgol, gan gynnig arweinyddiaeth yn y maes arbenigol hwn.

Gan reoli, cynllunio a goruchwylio’r holl weithrediadau archifau a chofnodion, byddwch yn dadansoddi cyflwr cyfredol archifau a chofnodion, a phennu blaenoriaethau cadwraeth priodol.

Byddwch yn bwynt cyswllt cychwynnol ar gyfer ymholiadau mewnol ynghylch ymarfer gorau rheoli cofnodion ac yn arwain ar ymchwil, datblygu a chyflwyno casgliadau arbennig ac arddangosfeydd.

Nodwch y bydd y rôl yn cynnwys codi a chludo gwrthrychau a deheurwydd.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Swyddog Archifau a Chofnodion, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Profiad amlwg yn cyflenwi rhagoriaeth gwasanaeth i gwsmeriaid

-Profiad amlwg mewn cofnodion neu archifau, gorau oll yn cynnwys gweithio gyda deunyddiau digidol neu wedi’u digido
-Profiad a gwybodaeth gymwysedig am ddeddfwriaeth briodol, safonau ac arfer gorau.
-Dealltwriaeth o safonau digido ac arfer gorau mewn llywodraethu data.
-Sgiliau TG a Digidol rhagorol gan gynnwys gwasanaethau rheoli cofnodion.
-Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno a chyfathrebu rhagorol
-Gradd gyntaf berthnasol neu brofiad cyfatebol sy’n dangos lefelau perthnasol o wybodaeth a sgiliau mewn llyfrgellyddiaeth, archifau neu reoli cofnodion.
-Cymhwyster proffesiynol ôl-raddedig cydnabyddedig mewn llyfrgellyddiaeth, archifau neu reoli cofnodion.

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- -Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Rheolwr Archifau, Archifydd Arweiniol, Rheolwr Archifau a Chofnodion, Swyddog Cofnodion, Swyddog Archifau, Swyddog Rheoli Cofnodion, Goruchwyliwr Archifau, neu Oruchwyliwr Cofnodion.

Felly os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Swyddog Archifau a Chofnodion, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 31 Ionawr 2022, 11:59pm

Function
Llyfrgell
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Llyfrgellydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Caerfyrddin

Job Ref
50364
Location
Caerfyrddin
Salary
£31,406 to £35,326 pro rata y flwyddyn

Llyfrgellydd Gwasanaethau Cwsmeriaid
Campws Caerfyrddin (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£31,406 - £35,326

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Ymhellach, cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni nawr yn edrych am Lyfrgellydd Gwasanaethau Cwsmeriaid i ymuno â champws Caerfyrddin ar sail lawn amser, barhaol yn gweithio 22 awr yr wythnos.

- Y RÔL –

Fel Llyfrgellydd Gwasanaethau Cwsmeriaid, byddwch yn sicrhau bod gwasanaethau rhagorol yn cael eu cyflenwi i’r holl ddefnyddwyr llyfrgell ar draws ein campysau.

Gan gymryd cyfrifoldeb am weithrediad dydd i ddydd y gwasanaethau benthyg llinell flaen, byddwch yn sicrhau bod ein llyfrgelloedd yn fannau dysgu lle caiff amrywiaeth eang o ddefnyddwyr wneud y defnydd gorau o’r gofod.

Byddwch yn rheoli staff y llyfrgell a byddwch yn sicrhau bod yr holl wasanaethau’n cael eu cydlynu ar draws safleoedd niferus y brifysgol. Byddwch yn gwella safonau ac yn sicrhau eu bod yn cael eu cynnal i’r radd uchaf.


- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Llyfrgellydd Gwasanaethau Cwsmeriaid, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad blaenorol o weithio mewn llyfrgell mewn rôl gwasanaethau cwsmeriaid.
-Tystiolaeth ac ymrwymiad i ragoriaeth o ran gwasanaethau cwsmeriaid.
-Profiad o gynllunio, rheoli a chyflenwi gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.
-Profiad o reoli llinell neu oruchwylio staff
-Profiad o gyflenwi hyfforddiant staff gyda thystiolaeth o barodrwydd i arloesi wrth hyfforddi a datblygu.
-Dealltwriaeth dda ac ymrwymiad i ddefnyddio technoleg i gefnogi cyflenwi gwasanaethau cwsmeriaid.
-Sgiliau TG a digidol wedi’u datblygu’n dda.
- Gradd gyntaf berthnasol neu brofiad ymarferol cyfatebol sy’n dangos lefelau perthnasol o wybodaeth a sgiliau mewn llyfrgellyddiaeth, gwasanaethau cwsmeriaid a gwasanaethau llinell flaen.
-Cymhwyster proffesiynol mewn Astudiaethau Llyfrgell a / neu Wybodaeth

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio fel y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Rheolwr Llyfrgell, Uwch Lyfrgellydd neu Brif Lyfrgellydd.
Felly os ydych chi’n meddwl y gallech chi ffynnu a chael effaith fel Llyfrgellydd Gwasanaethau Cwsmeriaid, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.
Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 31 Ionawr 2022, 11:59pm

Function
Llyfrgell
Status
Rhan amser
Type
Parhaol
Hours
22


Share this vacancy

Marchnata

Cynhyrchydd Cynnwys Marchnata Digidol

Caerfyrddin

Job Ref
50350
Location
Caerfyrddin
Salary
£31,406 - £35,326

Cynhyrchydd Cynnwys Marchnata Digidol
Caerfyrddin

£31,406- £35,326 y flwyddyn
Parhaol


- AMDANOM NI –

Mae Canolfan S4C Yr Egin wedi ei lleoli ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac yn ganolfan greadigol o ansawdd a statws rhyngwladol sy’n creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Cyflawni’r Weledigaeth
Ers agor yn 2018 mae statws Yr Egin fel adnodd gwerthfawr i Gaerfyrddin, Sir Gâr ac i Gymru wedi’i sefydlu. Rôl y Cynhyrchydd Cynnwys fydd datblygu ar y seiliau cadarn a osodwyd eisoes trwy ddatblygu strategaeth marchnata a chyfathrebu effeithiol ac arddangos deallusrwydd medrus o ddulliau digidol gan gyfathrebu’n effeithiol ac yn strategol ar bedair elfen y weledigaeth wreiddiol: y diwydiannau creadigol, yr iaith Gymraeg, y gymuned a’r economi er mwyn datblygu cymuned greadigol, cynulleidfa, a thyfu busnes Yr Egin.

- Y RÔL –
Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am ddarganfod ffyrdd amrywiol a dychmygus o farchnata a hyrwyddo cynnig eang y Ganolfan, sy’n cynnwys y gymuned greadigol a’r adnoddau cynhyrchu, cyrsiau hyfforddiant a chyfleon addysgiadol, digwyddiadau rhyngweithio i’r diwydiant yn ei gyfanrwydd yn ogystal â chyfrannu yn rhagweithiol at y rhaglen artistig a phrosiectau creadigol.

Bydd y Cynhyrchydd Cynnwys yn meddu ar adnabyddiaeth trylwyr a’r sgiliau i weithio ar draws pob llwyfan ar-lein (cyfryngau cymdeithasol, gwefan, cylchlythyron) gan greu ymgyrchoedd unigryw a chyffrous a fydd yn cyflawni nodau’r strategaethau datblygu cynulleidfa, cyfathrebu a marchnata ehangach gan sicrhau bod y Ganolfan yn gwneud y mwya’ o ddatblygiadau diweddaraf yn y maes ac yn arloesi.

Disgwylir i’r Cynhyrchydd fod yn gyfforddus gyda phob agwedd o gynhyrchu digidol gan gyflwyno brand Yr Egin mewn ffordd greadigol a deniadol gan ddatblygu’r strategaeth farchnata a digidol i'r eithaf. Bydd angen sgiliau rheoli prosiect rhagorol, hyder wrth reoli cyflenwyr a pherthnasoedd allanol gan ddarparu cynnwys eithriadol ar amser ac yn unol â’r gyllideb. Rhaid meddu ar y gallu i gyfathrebu’n hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda chynulleidfaoedd a rhanddeiliaid gan anelu at gyrraedd amrywiaeth mor eang â phosib o bobl yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Mae’r swydd yma yn allweddol i gam nesa’ datblygiad Canolfan S4C Yr Egin a bydd yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad creadigrwydd a’r maes digidol yng Ngorllewin Cymru ac yn genedlaethol.

- AMDANOCH CHI –
Disgwylir i chi allu gweithio’n effeithiol mewn cyd-destun cwbl ddwyieithog gyda chymhwysedd yn y Gymraeg a’r Saesneg gan gynnwys y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg i lefel dda.
Bydd hefyd arnoch angen:
• Gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfatebol
• Profiad o lunio a rheoli prosiectau digidol yn llwyddiannus tra’n gyrru creadigrwydd yn ei flaen
• Profiad o ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau digidol i gyflawni ymgyrchoedd strategol yn effeithiol gan ymgysylltu â chynulleidfaoedd led led Cymru
• Lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol gyda phrofiad o becynnau Adobe gan gynnwys Photoshop a Premiere (neu meddalwedd cyffelyb)
- BUDDION -
- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau
Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn chwilio am eich her nesaf fel Cynhyrchydd Cynnwys Marchnata Digidol, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, a’ch Datganiad Ategol yn arbennig.

Dyddiad cau: 24 Ionawr 2021, 11:59pm

Function
Marchnata
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Prif Gyfarwyddwr VLE

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50369
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£31,406 - £35,326 y flwyddyn

Prif Gyfarwyddwr VLE
Caerfyrddin neu Abertawe (gyda gweithio hybrid)
Cyflog Cystadleuol

-AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

At hynny, cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni nawr yn edrych am Brif Gyfarwyddwr VLE i ymuno â ni ar ein campws yn Abertawe neu Gaerfyrddin, ar sail lawn amser, barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Prif Gyfarwyddwr VLE, byddwch yn darparu arbenigedd technegol, datblygu meddalwedd a chefnogi Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) y Brifysgol ynghyd ag unrhyw dechnolegau dysgu ategol.

Gan gydweithio gyda’r tîm Gwasanaethau Digidol byddwch yn datblygu profiad y defnyddiwr o’r VLE, gan sicrhau cynllun a swyddogaeth ymarferol, ddifyr a chydlynol.

Byddwch yn cysylltu gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid i hwyluso datrysiadau meddalwedd ac yn tystio bod y rhain yn cwmpasu’r holl ofynion ac egwyddorion yn unol â dull cynllunio llwyth gwaith ‘Agile Scrum’.

Yn ogystal, byddwch yn cynnal ymchwil ar gynhyrchion, ieithoedd a safonau meddalwedd datblygu cymwysiadau newydd ac yn gwneud argymhellion ar gyfer unrhyw ddiweddariadau neu welliannau angenrheidiol i wella perfformiad systemau VLE.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Prif Gyfarwyddwr VLE, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad yn darparu cymorth systemau meddalwedd VLE ansawdd uchel, gorau oll gyda Moodle a Microsoft Teams
-Profiad o ddatblygu gweithrediadol ar gyfer systemau VLE
-Profiad o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol yn ymwneud â VLE i amrywiaeth eang o randdeiliaid gyda lefelau gwahanol o wybodaeth dechnegol
-Gwybodaeth ragorol am SQL/MySQL, PHP ac ieithoedd rhaglennu eraill
-Tystiolaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid i nodi a diffinio datrysiadau meddalwedd wedi’u targedu
- Lefel dda o addysg gyffredinol
Byddai gradd mewn disgyblaeth cyfrifiadurol yn fanteisiol i’ch cais, ond nid yn hanfodol.

- BUDDION –
- 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
-Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
-Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
-Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
-Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
-Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
-Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
-Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Gyfarwyddwr Meddalwedd, Rhaglennydd Meddalwedd, Datblygwr VLE, Prif Gyfarwyddwr, Prif Raglennydd, neu Arweinydd Datblygu.

Felly os ydych chi’n dymuno cael effaith ar ddysgu digidol fel ein Prif Gyfarwyddwr VLE, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 24 Ionawr 2022, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37


Share this vacancy

Y Gofrestrfa

Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa (Contract Mamolaeth)

Abertawe

Job Ref
50382
Location
Abertawe
Salary
£22,847 - £26,341

Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa (Contract Mamolaeth)
Campws Abertawe (gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill fel bo angen)
£22,847 - £26,341 y flwyddyn

- AMDANOM NI –
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni nawr yn edrych am Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa i ymuno â Swyddfa’r Athrofa ar gampws Llambed mewn rôl lawn amser, barhaol.

- Y RÔL -

Fel Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa, byddwch yn gyfrifol am roi cefnogaeth weinyddol a rheoli data ar lefel uwch i’r Brifysgol.

Gan ymateb yn broffesiynol ac amserol i ymholiadau gan fyfyrwyr, staff a rhanddeiliaid allanol, byddwch yn cynorthwyo gyda chofrestru myfyrwyr ac yn cysylltu â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Byddwch yn helpu i drefnu arholiadau, ac yn galluogi a chefnogi byrddau arholi, yn ogystal â chydlynu seremonïau graddio, ac ardystio a pharatoi trawsgrifiadau a dogfennau cadarnhau dyfarniadau.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Gwella ansawdd data i baratoi at ddibenion adrodd mewnol ac allanol
- Cynnal gwiriadau data i nodi a datrys gwallau data
- Cynorthwyo i drefnu digwyddiadau allweddol fel y penwythnos sefydlu a sesiynau cofrestru

-AMDANOCH CHI -

Fel Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Cymhwyster HND neu brofiad cyfatebol
- Tystiolaeth o ddarparu gofal ansawdd uchel i gwsmeriaid
-Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol
-Sgiliau trefnu rhagorol
-Gallu talu sylw i fanylion
-Profiad o ddefnyddio MS Office a systemau TG

Byddai gwybodaeth dda am ddeddfwriaeth data yn fuddiol i’ch cais fel y byddai profiad blaenorol o osod ac adalw data. Byddai profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol ansawdd uchel yn fanteisiol fel y byddai profiad o weithio gyda myfyrwyr, yn cynnwys dysgwyr annhraddodiadol.

- BUDDION –
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
-Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
-Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
-Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
-Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
-Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
-Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Swyddog Derbyniadau, Swyddog Cofrestrfa Myfyrwyr, Swyddog Cofrestrfa, Gweinyddydd Cofrestrfa neu Gweinyddydd.

Felly os ydych chi am sicrhau eich cam cywir nesaf fel Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 7 Chwefror 2022, 11:59pm

Function
Y Gofrestrfa
Status
Amser llawn
Type
Contract Dros Dro
Hours
37


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2022
Powered by: Webrecruit