Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol

Abertawe

Job Ref
50951
Location
Abertawe
Salary
£44,737 - £53,353 y flwyddyn

Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol
Abertawe, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£44,737 i £53,353 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol a 28ain yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn pwyso’n drwm ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl, ac yn rôl Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu Sefydliadol byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ein pobl i weithio’n effeithiol mewn gweithle sydd wedi’i drawsnewid, er mwyn manteisio ar eu talent a chyrraedd eu potensial llawn.

- Y RÔL -
Bydd y swydd Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol wedi’i lleoli yn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd. Byddwch o dan reolaeth llinell y Cyfarwyddwyr Academaidd (Academi Golau Glas).
Mae’r swydd hon yn ymwneud yn bennaf â dysgu ac addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, a chyfrannu at raglenni’r Gyfraith sy’n dod o dan Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Abertawe, a gaiff eu tanategu gan ffocws proffesiynol ar arfer Cyfreithiol.
Bydd disgwyl i chi reoli rhaglen y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol, a chyfrannu at addysgu a dysgu cysylltiedig â’r gyfraith ac arfer cyfreithiol, er y byddwch hefyd yn cyfrannu at bortffolio ehangach y gyfraith. Bydd disgwyl i chi hefyd gyflwyno cynnwys academaidd heriol, sy’n perthyn i faes galwedigaethol, gan ymgorffori dulliau addysgu ac asesu arloesol i ddatblygu cymhwysedd a gallu myfyrwyr.
Bydd disgwyl i chi arwain ar ddigwyddiadau allgyrsiol, arloesol i annog myfyrwyr i ymgysylltu â phroffesiwn y gyfraith.
Byddwch yn gwneud cyfraniad positif i weithgareddau gweithredol yr Athrofa a allai cwmpasu meysydd fel goruchwylio traethodau hir, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddi staff a datblygu proffesiynol.
Byddwch yn cynnig adborth academaidd a bugeiliol a chymorth i fyfyrwyr gan gadw at safonau proffesiynol a gwelliant parhaus profiadau myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried yn Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol, bydd angen y canlynol arnoch:

- Gradd anrhydedd dda mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster ôl-raddedig/ proffesiynol a phrofiad o arfer proffesiynol
- Bydd deiliad y swydd o dan reolaeth llinell y Cyfarwyddwyr Academaidd (Academi Golau Glas)
- Profiad o addysgu, cyflwyno, asesu ar draws corff myfyrwyr amrywiol ym maes y gyfraith ac arfer cyfreithiol
- Profiad gwaith mewn practis cyfreithiol proffesiynol
- Profiad o ddefnyddio e-adnoddau gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, ADRh, e-bost neu gyflwyno drwy wefan
- Profiad o ddefnyddio dulliau arloesol i ddysgu ac addysgu
- Meddu ar sgiliau ardderchog o ran trefnu a rheolaeth bersonol
- Ymagwedd ragweithiol ac arloesol at greu cyfleoedd dysgu newydd
- Yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol.
- Gallu cyflwyno a darparu cyfleoedd newydd ar lefel israddedig
- Ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus
- Tystiolaeth o’r gallu i gydbwyso gwahanol bwysau addysgu, gofynion gweinyddol a dyddiadau terfyn
- Ymrwymiad amlwg i weithio fel tîm
- Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn arferion gwaith
- Parodrwydd i weithio’n hyblyg i fodloni gofynion y rôl
- Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur)

Byddai hefyd yn fuddiol pe bai gennych y canlynol:
- Cymhwyster addysgu ôl-raddedig
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol
- Profiad o lunio a datblygu cynnwys modylau
- Profiad o weithio gyda rhwydwaith o sefydliadau ac unigolion ar lefel ryngwladol


- BUDDION -

35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 o ddiwrnodau cau’r Brifysgol
Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion cynhwysfawr mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr, gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol a dilyniant cyflog
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Mynediad at blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion sy’n addas i’ch anghenion chi, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd, sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Sylwer nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. O’r herwydd, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i’r cwestiynau cais yn unig ac, yn enwedig, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 6 Ebrill 2023, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Darlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd gyda Cyfieithiad

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50942
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£36,382 to £42,149 y flwyddyn

Darlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd
Trefniadau hyblyg trwy Lanbedr Pont Steffan, y campws cartref
£36,382-£42,149 y flwyddyn
- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol a 28fed yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023).
Rydym 'nawr yn chwilio am Ddarlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd i ymuno â ni yn llawn-amser ac am gyfnod penodol o 4 flwyddyn, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Rydym yn chwilio am ysgolhaig Qur'an tra hyfedr, sy'n rhugl yn Arabeg, i weithio mewn tîm o academyddion sydd â'r nod o gyfieithu'r Qur'an a Hadith dethol o Arabeg i'r Gymraeg. Byddwch yn chwarae rhan allweddol trwy ddarparu arweiniad, ysgolheictod a gwybodaeth ddofn o'r Qur'an a thestunau cysylltiedig. Bydd y tîm yn cynnwys academyddion o ddisgyblaethau amrywiol, gan gynnwys y Gymraeg ac Astudiaethau Cyfieithu, a byddwch yn gweithio ar y cyd ag ysgolheigion o Brifysgol Caerdydd.

Yn amodol ar ofynion y prosiect, mae'n bosibl y byddwch hefyd yn darparu rhywfaint o addysgu a gweithdai, a hynny ar y prosiect neu ar faterion Islamaidd/Coranaidd ehangach, neu y byddwch yn cyfrannu at weithgarwch cysylltiedig, megis y Grwp Darllen Astudiaethau Cyfieithu. Gall hyn yn ogystal gynnwys cymorth ar gyfer cyflawni astudiaethau ôl-raddedig a, lle bo hynny'n briodol, goruchwyliaeth dros draethodau hir. Byddwch yn ymgymryd â'ch ysgolheictod a'ch ymchwil eich hun i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus ac i wella proffil y Ddisgyblaeth Academaidd, yr Athrofa a'r Brifysgol. Lle bo hynny'n briodol, mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgarwch y Ddisgyblaeth Academaidd o ddydd i ddydd, a gallai hyn gynnwys meysydd megis gweithgarwch marchnata, gweithgarwch gweinyddol priodol, seminarau a gweithdai ymchwil, hyfforddiant staff a datblygiad proffesiynol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Darlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd, bydd arnoch angen y canlynol:
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol
- PhD (neu ar fin cwblhau'r cymhwyster hwnnw) mewn disgyblaeth a maes perthnasol
- Gwybodaeth a dealltwriaeth ddofn o'r Qur'an a Hadith dethol
- Gwybodaeth a dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau ieithyddol a hanesyddiaethol ehangach y Qur'an a Hadith dethol
- Peth profiad o addysgu, cyflwyno, asesu a darparu cymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn maes pwnc perthnasol
- Ymrwymiad parhaus amlwg i ysgolheictod, ymchwil, gwaith prosiect a gwelliant proffesiynol
- Tystiolaeth o sgiliau trefnu a rheoli personol da
- Tystiolaeth o sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog, ynghyd â'r gallu i gydweithredu
- Hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau, ynghyd â pharodrwydd i addysgu trwy ddolen fideo, amgylchedd dysgu rhithwir, e-bost neu ddarpariaeth ar wefan
- Tystiolaeth o'r gallu i gydbwyso pwysau gwrthgyferbyniol addysgu, ysgolheictod, ymchwil, gofynion gweinyddol a therfynau amser

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu
- Profiad o oruchwylio
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol a dilyniant cyflog
- Lwfans gadael blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau’r Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Manteisio ar blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd ac sy’n darparu ar gyfer gweithio’n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Darlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 3 Ebrill 2023, 11:59pm
Function
Academaidd
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
37

Share this vacancy

Adnoddau Dynol

Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu Sefydliadol

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50947
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£37,474 to £43,414 y flwyddyn

Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu Sefydliadol
Caerfyrddin neu Abertawe, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£37,474 - £43,414 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol a 28fed yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn pwyso’n drwm ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl, ac yn rôl Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu Sefydliadol byddwch yn chwarae rhan allweddol o ran helpu ein pobl i weithio’n effeithiol mewn gweithle sydd wedi’i drawsnewid, er mwyn manteisio ar eu talent a chyrraedd eu potensial llawn.
Rydym 'nawr yn chwilio am Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu Sefydliadol i ymuno â ni ar sail llawn amser, cyfnod parhaol.

- Y RÔL –
Os ydych yn weithiwr proffesiynol Dysgu a Datblygu Sefydliadol profiadol, sydd â sgiliau cyfathrebu, dylanwadu a hwyluso, yn angerddol am gael y gorau o bobl ac â diddordeb mewn edrych ar ffyrdd newydd ac arloesol o gefnogi dysgu a datblygiad i ddiwallu anghenion busnes y sefydliad, wedyn byddem wrth ein bodd clywed gennych chi.

Yn gyfnewid am hyn, byddwn ni’n cynnig cyfleoedd i weithio ar waith diddorol, amrywiol ac ystyriol, a diwylliant cynhwysol a chefnogol. Byddwch yn gweithio oddi mewn i Dîm Adnoddau Dysgu ac yn gyfrifol i’r Rheolwr Datblygu Sefydliadol, yn ogystal â gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid ymrwymedig a brwd a thimau ar draws y Brifysgol.

Byddwch yn ymuno â ni ar adeg o gyfle mawr a newid. Bydd rôl Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu Sefydliadol yn chwarae rhan bwysig wrth wneud yn siwr y gallwn ni ymateb i newid anghenion datblygu’r busnes.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol 'Manyleb y Person'.

- AMDANOCH CHI –
Bydd y person y mae arnom ei angen yn gallu gwneud cyfraniad uniongyrchol i’r gwaith o ddarparu a datblygu ein rhaglen o weithgareddau dysgu a datblygu, sy’n cynnwys ystod lawn o arferion da ym maes darpariaeth Dysgu a Datblygu Sefydliadol. Bydd eich cyfraniad ym maes dylunio gweithgarwch dysgu, hyrwyddo, darparu, gwerthuso a rhagor. Mae ar y rôl angen gwybodaeth a phrofiad o fathau o ymyriadau a dulliau DaD, ychydig o ymwybyddiaeth, ychydig ymwybyddiaeth o Ddatblygu Sefydliadol, a phrofiad o ddysgu sut i hwyluso digwyddiadau yn bersonol ac yn rhithwir.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rôl Ymgynghorydd Dysgu a Datblygu Sefydliadol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Cymwysterau at lefel gradd neu brofiad cyfwerth
- Cymhwyster proffesiynol ym maes datblygu sefydliadol neu DaD a statws proffesiynol achrededig oddi mewn i ddisgyblaeth arbenigol e.e. CIPD neu gorff cyfwerth cydnabyddedig
- Sgiliau ymchwil a dadansoddi datblygedig iawn a phrofedig, y gallu i ymgysylltu, cynnal diagnosis, cynhyrchu opsiynau ac adeiladu ymrwymiad i atebion a nodir
- Profiad o ran dylunio, darparu a gwerthuso amrywiaeth eang o ymyriadau hyfforddi ac o hwyluso digwyddiadau dysgu penodol, gan ddefnyddio dysgu cyfunol ar-lein a dull wyneb yn wyneb
- Profiad o adeiladu perthnasoedd effeithiol, i ddylanwadu, perswadio a rhyngweithio ar draws pob lefel yn y sefydliad.
- Yn gallu dangos dull rhagweithiol ac arloesol o gyflwyno, datblygu a darparu hyfforddiant gyda gwybodaeth gyfredol am dechnegau datblygu a hwyluso a methodoleg arfer gorau
- Sgiliau MS Office ardderchog, yn enwedig Word, Excel a PowerPoint

Byddai hefyd o fantais i'ch cais os ydych yn meddu ar y canlynol:

- Cymhwyster hyfforddi neu fentora
- Yn meddu ar sgiliau cynllunio, trefnu a rheoli prosiect datblygedig iawn.
- Profiad o ddefnyddio technolegau a chymwysiadau dysgu gwahanol
- Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

- BUDDIANNAU -

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol a dilyniant cyflog
- Lwfans gadael blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau’r Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Manteisio ar blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd ac sy’n darparu ar gyfer gweithio’n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 6 Ebrill 2023, 11:59pm

Function
Adnoddau Dynol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Glanhau

Cynorthwyydd Gweithrediadau (Domestig)

Abertawe

Job Ref
50940
Location
Abertawe
Salary
Cyflog Byw Gwirfoddol

Cynorthwyydd Gweithrediadau (Domestig)
Canol Dinas Abertawe
Cyflog Byw yn Wirfoddol
- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym 'nawr yn chwilio am ddau Gynorthwyydd Gweithrediadau.
1 x 20 awr/52 wythnos – Parhaol
1 x 20 awr/52 wythnos pro rota – cyfnod penodol am chwe mis
- Y RÔL -
Bydd disgwyl i chi ddarparu gwasanaeth glanhau proffesiynol i bob swyddogaeth yn yr Adran Ystadau a Chyfleusterau Gweithredol.
Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rôl y Cynorthwyydd Gweithrediadau, bydd arnoch angen y canlynol:
- Profiad blaenorol o lanhau neu waith domestig mewn lleoliad gwaith
- Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, ynghyd â phrofiad blaenorol o ryngweithio â chwsmeriaid mewn amgylchedd gwasanaeth sy'n delio'n uniongyrchol â'r cyhoedd
- Y gallu amlwg i ddeall a dilyn cyfarwyddiadau, ac i ddirnad y defnydd o arfer, gweithdrefn neu dechnegau sefydledig
- Hunangymhelliant cryf, ac agwedd ragweithiol wrth nodi gofynion glanhau
- Y gallu i weithio'n effeithiol ar eich pen eich hun, yn rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
- Y gallu a'r parodrwydd i weithio'n hyblyg, a all gynnwys, pan fo gofyn, ar ddydd Sadwrn, dydd Sul, yn ystod gwyliau banc a'r tu allan i oriau swyddfa arferol, a hynny yn ôl system rota.

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Gwybodaeth am COSHH
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig


- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Cynorthwyydd Gweithrediadau, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 29 Mawrth 2023, 11:59pm

Function
Glanhau
Status
Rhan amser
Type
Parhaol

Share this vacancy

Gwasanaethau Myfyrwyr

Swyddog Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50949
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£33,348 - £37,386 y flwyddyn

Swyddog Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Campws Abertawe, Llambed neu Gaerfyrddin (gweithio hybrid gan deithio i leoliadau eraill yn ôl yr angen)
£33,348 - £37,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio fel tîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol ac yn 28ain yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Foddhad Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023). Mae ein llwyddiant yn dibynnu’n drwm ar ymrwymiad a sgiliau ein pobl.

Rydym yn chwilio nawr am Swyddog Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant i ymuno â ni ar un o’n campysau, ar sail Barhaol, Amser Llawn.

-Y RÔL -

Byddwch yn cyfrannu’n uniongyrchol at weithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n mynegi ein hymrwymiad i sicrhau ‘ein bod yn darparu amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol lle gall ein dysgwyr, ein myfyrwyr a’n staff ffynnu fel cymuned ddysgu iach a chynhwysol, heb unrhyw ragfarn na gwahaniaethu’.
Nod y swydd hon yw ymgysylltu’n rhagweithiol â’r holl gymunedau myfyrwyr i nodi a darparu ymyriadau sy’n chwalu’r rhwystrau i ddysgu a gobeithion ar gyfer y dyfodol. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â rhanddeiliaid eraill o bob rhan o’r brifysgol ac yn sefydlu partneriaethau i’n cefnogi i ddysgu’n uniongyrchol gan grwpiau myfyrwyr amrywiol a heb gynrychiolaeth ddigonol.


- AMDANOCH CHI -

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant, bydd angen y canlynol arnoch:

- Dealltwriaeth o’r rhwystrau a wynebir gan gymunedau amrywiol a heb gynrychiolaeth ddigonol sydd eisiau ymgymryd ag Addysg Uwch
- Sgiliau cyfathrebu rhagorol a phrofiad o ymgysylltu’n uniongyrchol â grwpiau amrywiol, gan addasu’r arddull a’r dull yn ôl yr angen
- Profiad o ddatblygu a darparu ymyriadau, gweithdai, a hyfforddiant mewn maes perthynol, yn cynnwys gwerthuso a mesur effaith.
- Profiad o adeiladu perthnasoedd a gweithio ar y cyd ag ystod amrywiol o bobl, sefydliadau a rhanddeiliaid.
- Dealltwriaeth o gyfrifoldebau statudol SAU a’r polisïau sy’n ymwneud â thegwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
- Profiad o werthuso a defnyddio data i lywio datblygu a darparu gwasanaethau

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

- Profiad o weithio gyda grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn Addysg Uwch
- Sgiliau casglu a dadansoddi data gan gynnwys defnyddio arolygon a gwerthusiadau


- BUDDION -


Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion cynhwysfawr mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr, gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol a dilyniant cyflog
- Hawl gwyliau blynyddol hael sef 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Mynediad at blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion sy’n addas i’ch anghenion chi, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd, sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Felly, os teimlwch y gallech chi ffynnu a chael effaith fel ein Swyddog Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir.

Sylwer nad yw’r broses gwneud cais hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. O’r herwydd, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig ac, yn enwedig, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 4 Ebrill 2023 11:59pm

Function
Gwasanaethau Myfyrwyr
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Gweinyddiaeth

Cydlynydd Partneriaethau Cydweithredol

Caerdydd

Job Ref
50937
Location
Caerdydd
Salary
£24,715 - £28,131 y flwyddyn

Cydlynydd Partneriaethau Cydweithredol
Lleolir y swydd yng Nghaerdydd, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill yn ôl yr angen, ac yn barod i wneud hynny
£24,715 - £28,131 y flwyddyn
- AMDANOM NI -

Rydym ’nawr yn chwilio am Gydlynydd Partneriaethau Cydweithredol i ymuno â ni'n llawn-amser ac yn barhaol.

- Y RÔL -
Rheolwr llinell y Cydlynydd Partneriaethau Cydweithredol fydd y Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol (Gweithrediadau), a bydd yn ymgymryd â’r prif ddyletswyddau gan weithio’n agos gyda chyd-weithiwr arall yn yr un rôl. Bydd yn ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau gofynnol i gefnogi gwaith y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol, a hynny ar gyfer PCYDDS a Phrifysgol Cymru. Wrth wneud y gwaith hwn, disgwylir i ddeiliad y swydd feithrin perthnasoedd proffesiynol agos â staff yn y Swyddfa Partneriaethau Cydweithredol, y partneriaid cydweithredol, y Sefydliadau ac unedau proffesiynol perthnasol.

Mae'r dyletswyddau'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol a lefel uchel o sylw i fanylion. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar, a chynnal, gwybodaeth ddigonol am brosesau perthnasol y Brifysgol i'w alluogi i ymgymryd â'i waith mewn modd rhagweithiol. Yn ogystal, mae hyfedredd yn y defnydd o becynnau Microsoft yn un o ofynion hanfodol y rôl.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried yn Gydlynydd Partneriaethau Cydweithredol, bydd arnoch angen:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Profiad blaenorol o ddarparu gweinyddiaeth o ansawdd uchel
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, a'r gallu i gyfathrebu mewn modd effeithiol ar bob lefel a thrwy bob cyfrwng
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol ac i flaenoriaethu'n effeithiol
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Hyfedredd da yn y defnydd o Microsoft a phecynnau meddalwedd eraill.

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Addysg hyd at lefel HND neu radd
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

- BUDDION -

Lwfans gwyliau o 25 diwrnod ynghyd ag 8 diwrnod statudol a 7 diwrnod arferol y flwyddyn, pro rata. Bydd deiliad y swydd yn gymwys i ymuno â chynllun pensiwn y Brifysgol.
Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Cydlynydd Partneriaethau Cydweithredol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 9 Ebrill 2023, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol

Share this vacancy

Swyddog Gweinyddol

Abertawe

Job Ref
50948
Location
Abertawe
Salary
£23,715 to £27,131 y flwyddyn, pro rata.

Swyddog Gweinyddol
Lleolir y swydd yn Abertawe, ond dylid fod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill, ac yn barod i wneud hynny
£23,715-£27,131 y flwyddyn, pro rata.
- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol a 28fed yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023).
Rydym 'nawr yn chwilio am ddau Swyddog Gweinyddol i ymuno â ni am gyfnod penodol o 24 mis:
- 1 x 1.0 FTE
- 1 x 0.8 FTE

- Y RÔL -
Byddwch yn cefnogi uwch gydweithwyr yn y Gofrestrfa Ryngwladol i brosesu ymgeiswyr rhyngwladol ar gyfer mynediad i raglenni'r Brifysgol, a byddwch yn cynnal a chadw ffeiliau sy'n gysylltiedig â chyhoeddi Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) ar gyfer fisâu myfyrwyr. Byddwch yn ymgymryd â'r gwaith o gofnodi data priodol ar system gofnodion y Brifysgol mewn modd amserol, a byddwch yn cefnogi'r broses gyfnewid i ymgeiswyr hyd nes y byddant wedi cofrestru i fod yn fyfyrwyr. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cynnal a chadw'r cofnodion myfyrwyr gweithredol i ddibenion cydymffurfio â gofynion adran Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI).

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rôl y Swyddog Gweinyddol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Addysg hyd at lefel HND, gradd, neu brofiad cyfatebol
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o safon uchel mewn lleoliad Addysg Uwch
- Dealltwriaeth o'r gwaith o brosesu ceisiadau myfyrwyr rhyngwladol a'r gofynion UKVI cysylltiedig
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, a'r gallu i gyfathrebu mewn modd effeithiol ar bob lefel a thrwy bob cyfrwng
- Y gallu i amlygu sgiliau trefnu effeithiol, gan gynnwys y gallu i fodloni terfynau amser tyn
- Y gallu i roi sylw i fanylion
- Profiad o weithio gyda phwyllgorau
- Hyfedredd da yn y defnydd o Microsoft, SITS a phecynnau meddalwedd eraill.


Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Profiad blaenorol mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog cystadleuol a dilyniant cyflog
- Lwfans gadael blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau’r Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Manteisio ar blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd ac sy’n darparu ar gyfer gweithio’n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 5 Ebrill 2023, 11:59pm
Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Contract Cyfnod Penodol

Share this vacancy

Rheolwr Gwasanaethau Fisa a Chydymffurfedd

Abertawe

Job Ref
50939
Location
Abertawe
Salary
£44,737 to £53,353 y flwyddyn

Rheolwr Gwasanaethau Fisa a Chydymffurfedd
Prif gampws Abertawe, ond dylid bod yn gallu gweithio gartref ac mewn lleoliadau eraill, ac yn barod i wneud hynny.
£44,737 i £53,353 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o’n gweithwyr ymroddedig a dawnus, ac rydym yn cydweithio’n dîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn 14eg yn y DU am Gynhwysiant Cymdeithasol a 28fed yn y DU am Ansawdd Addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide, 2023), ac yn 21ain yn y DU am Fodlonrwydd Myfyrwyr (Complete University Guide, 2023).
Rydym ’nawr yn chwilio am Reolwr Gwasanaethau Fisa a Chydymffurfedd i ymuno â ni'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Gofrestrfa Ryngwladol a'r timau Recriwtio Rhyngwladol i arwain a chynghori ar ofynion fisâu, holl faterion cydymffurfedd Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) a rheoli cofnodion mewnfudo myfyrwyr rhyngwladol ar bob un o gampysau'r Brifysgol. Byddwch hefyd yn arwain y gwaith o ddatblygu gwasanaeth fisa mewnol ar gyfer yr holl ddarpar fyfyrwyr, a byddwch yn goruchwylio'r gwaith o ddarparu'r gwasanaeth yn unol â fframweithiau rheoleiddio allanol. Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt (Ymgysylltu Byd-eang). Bydd gofyn i chi arwain gwaith y Brifysgol o gynnal cydymffurfedd o ran nawdd llwybr myfyrwyr, a bydd angen i chi ymgyfarwyddo â'r wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau newydd a gyflwynir gan UKVI. Yn hyn o beth byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt (Ymgysylltu Byd-eang) ac yn mynd i holl gyfarfodydd allanol UKVI a digwyddiadau archwilio.

Bydd gofyn i chi arwain y gwaith o asesu ceisiadau myfyrwyr rhyngwladol y mae arnynt angen nawdd llwybr myfyrwyr, er mwyn sicrhau bod y ceisiadau'n bodloni gofynion fisa angenrheidiol y DU. Byddwch yn arwain y gwaith o gydgysylltu a rheoli cyfweliadau hygrededd, a byddwch yn gwneud penderfyniadau ynghylch p'un a all ymgeiswyr symud ymlaen i'r cam Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS), fel y'i diffinnir ym mholisïau mewnfudo'r DU. Bydd hefyd yn ofynnol i chi gynorthwyo’r Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt (Ymgysylltu Byd-eang) i arwain a rheoli’r gwaith archwilio mewnfudo mewnol parhaus a blynyddol. Byddwch yn gweithio ar y cyd â Rheolwr y Gofrestrfa Ryngwladol a bydd gofyn i chi arwain y gwaith o ddarparu hyfforddiant, yn ôl yr angen, i staff y Brifysgol ar reoliadau mewnfudo perthnasol, a dirprwyo ar ran y Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt (Ymgysylltu Byd-eang) yn ôl yr angen, ar faterion yn ymwneud â pholisïau mewnfudo a fisâu.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer swydd Rheolwr Gwasanaethau Fisa a Chydymffurfedd, bydd arnoch angen y canlynol:
- Wedi eich addysgu i lefel Gradd neu gymhwyster cyfatebol
- Profiad cyfredol neu ddiweddar o weithio yn y sector Addysg Uwch neu'r sector mewnfudo
- Gwybodaeth ardderchog am reoliadau mewnfudo
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel
- Profiad blaenorol o wneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau yn seiliedig ar farn bersonol
- Profiad blaenorol o ofal cwsmeriaid
- Profiad blaenorol o fewnbynnu data
- Profiad o reoli ac arwain tîm
- Profiad o ddefnyddio systemau MS Office a TG

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Gwybodaeth am weithdrefnau derbyn AU
- Profiad o ddelio ag ymgeiswyr rhyngwladol
- Profiad o reoli proses ymgeisio
- Profiad o ddefnyddio system cofnodion myfyrwyr
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)


- BUDDION –

- Bydd gennych hawl i 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau
Caiff ein gweithwyr fanteisio ar becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

- Cyflog cystadleuol a dilyniant cyflog
- Lwfans gadael blynyddol hael gan gynnwys diwrnodau cau’r Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Manteisio ar blatfform buddion a llesiant, gyda dewis o fuddion i weddu i’ch anghenion, gan gynnwys cynllun aberthu cyflog ar gyfer cerbyd trydan a gwasanaethau llesiant ariannol
- Cymorth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys defnyddio cyfleusterau chwaraeon ar y campws am bris gostyngol, gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd ac sy’n darparu ar gyfer gweithio’n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith.

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Rheolwr Gwasanaethau Fisa a Chydymffurfedd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2023, 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Cydlynydd Lleoliadau Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

Abertawe

Job Ref
50945
Location
Abertawe
Salary
£27,929 to £31,411 per annum

Cydlynydd Lleoliadau Rheoli Gwestai Rhyngwladol
Abertawe, ond dylid gallu gweithio gartref a bod yn barod i wneud hynny, ac mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen
£27,929 i £31,411 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, sy’n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o amrywiol gefndiroedd yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Ni oedd yn y 13eg safle am ansawdd addysgu yn Good University Guide 2022 y Times a’r Sunday Times ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Nawr, rydym yn chwilio am Gydlynydd Lleoliadau Rheoli Gwestai Rhyngwladol i ymuno â ni’n barhaol a llawn amser, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Mae’r portffolio o raglenni Lletygarwch a Thwristiaeth yn faes twf allweddol i’r Brifysgol, ac wedi’i leoli o fewn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd (IMH). Mae’n darparu rhaglenni graddau a thystysgrifau sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiad yn y sector lletygarwch a thwristiaeth.

Mae niferoedd mawr o fyfyrwyr yn y portffolio hwn a phwyntiau cychwyn niferus ar gyfer y rhaglenni yn gwneud y portffolio hwn yn un cymhleth i’w ddarparu’n effeithiol, a ffocws y swydd hon fydd darparu cefnogaeth ragweithiol o ansawdd uchel ar gyfer y tîm Lleoliadau mewn gweithgareddau sy’n benodol i’r portffolio hwn, yn cynnwys dod o hyd i westai lleoliadau i fyfyrwyr, sicrhau ansawdd, monitro myfyrwyr ar leoliadau a rhoi cymorth i staff a myfyrwyr gydol cyfnod y lleoliadau.

Bydd gennych wybodaeth am y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth, byddwch wedi arfer â gweithio gyda chymunedau amrywiol a byddwch yn arfer menter a barn o fewn gweithdrefnau a pholisïau sefydledig i ddatrys anawsterau gweithio dyddiol.

Bydd yn ofynnol i chi weithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Academaidd, Rheolwyr Rhaglen a thimau perthnasol eraill o fewn canllawiau perthnasol y Brifysgol a fframweithiau rheoleiddio ac i brosesu gwybodaeth yn brydlon ac yn gywir er mwyn bodloni ystod o ddyddiadau terfyn ar draws y flwyddyn academaidd, yn cynnwys yn ystod cyfnodau gwyliau myfyrwyr.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried yn Gydlynydd Lleoliadau, bydd angen y canlynol arnoch:
- Addysg at Safon Uwch/Lefel A neu brofiad cyfatebol
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth gweinyddol o ansawdd uchel yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol a rhoi sylw priodol i fanylion.
- Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel a gallu dangos y defnydd o sgiliau ysgrifenedig a llafar effeithiol i gyfathrebu a thrafod gydag unigolion, aelodau'r tîm ac ar draws sefydliad.
- Profiad o gynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich gwaith a’ch adnoddau er mwyn cyflawni amcanion y cytunwyd arnynt i fodloni terfynau amser sy’n gwrthdaro.
- Gallu bod yn rhagweithiol wrth ymgymryd â thasgau yn hytrach na disgwyl i waith gael ei neilltuo.
- Sgiliau TG ardderchog, yn cynnwys profiad o ddefnyddio Microsoft Office (yn enwedig Excel) a systemau pwrpasol.
- Profiad o goladu a mewnbynnu data i wahanol systemau rheoli gan sicrhau lefel uchel o gywirdeb a chyflawnrwydd.
- Profiad o brosesu data arferol a ffurflenni electronig yn amserol gan gynnal cyfrinachedd

Byddai hefyd yn fuddiol pe bai gennych y canlynol:
- Addysg at lefel gradd neu brofiad cyfwerth.
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch.
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac ar bapur

- BUDDION -
- 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 o ddiwrnodau cau’r Brifysgol
- Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr, gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn yr USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau ystyriol o deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio’n hyblyg, gan gynnwys mamolaeth gyflogedig ychwanegol ac absenoldeb tadolaeth
- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys iechyd galwedigaethol a gwasanaethau cymorth cwnsela
- Gostyngiadau staff ar amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych chi’n dymuno chwarae rhan allweddol yn ein prifysgol fel Cydlynydd Lleoliadau, gwnewch gais drwy wasgu’r botwm a ddangosir.
Sylwer nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. O’r herwydd, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i’r cwestiynau cais yn unig ac, yn enwedig, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad cau: 31 Mawrth 2023 11:59pm

Function
Gweinyddiaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Technegol

Gweithiwr Adeiladwaith (Plastrwr/Crefft Amlsgiliau)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50938
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£23,715 to £27,131 y flwyddyn

Gweithiwr Adeiladwaith (Plastrwr/Crefft Amlsgiliau)
Caerfyrddin, ond bydd yn ofynnol gweithio ledled campysau eraill yn rheolaidd
£23,715 i £27,131 y flwyddyn
- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.
Rydym ’nawr yn chwilio am Weithiwr Adeiladwaith i ymuno â ni'n llawn-amser ac yn barhaol, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Bod yn gyfrifol am gyflawni pob math o atgyweiriadau plastro a thasgau crefft eraill ar ystod eang o adeiladau, o wahanol oedrannau a chymhlethdodau. Mae'r swyddogaethau'n cynnwys gwaith cynnal a chadw cywirol cynlluniedig ac ymatebol i'r adeiladau, yn ogystal â mân waith ailosod/adnewyddu. Bydd gofyn i chi adrodd i unrhyw un o adeiladau/safleoedd y Brifysgol a/neu deithio iddynt yn unol â chyfarwyddyd y rheolwr llinell, a gyrru cerbydau'r Brifysgol, yn ôl y gofyn, er mwyn cwblhau'r tasgau/gwaith.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth.

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Gweithiwr Adeiladwaith, bydd arnoch angen y canlynol:
- Lefel dda o addysg gyffredinol
- Plastro Lefel 2/3 NEU'N meddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad o weithio fel plastrwr
- Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel.
- Profiad blaenorol o waith cynnal a chadw cyffredinol
- Yn meddu ar wybodaeth ragorol am bob math o waith plastro
- Y gallu i roi sylw i fanylion yn ôl y gofyn.
- Y gallu i fodloni terfynau amser tyn yn ôl y gofyn.
- Y gallu i weithio'n effeithiol fel unigolyn, yn rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill.
- Y gallu i weithio heb oruchwyliaeth ac i gyfarwyddo eich gwaith eich hun
- Y gallu a'r parodrwydd i weithio'n hyblyg, gan gynnwys ar benwythnosau a'r tu allan i oriau gwaith arferol, yn ôl y gofyn
- Yn meddu ar drwydded yrru ddilys

Byddai hefyd o fantais i'ch cais pe byddech yn meddu ar y canlynol:
- Cymhwyster mewn crefft arall megis gwaith coed, gosod brics, teilio, ac ati.
- Profiad blaenorol o wneud gwaith crefft arall megis gwaith coed, gosod brics, teilio, ac ati.
- Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig)

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gwyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:
- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu
- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau
- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela
- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl Gweithiwr Adeiladwaith, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.
Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.

Dyddiad cau: 28 Mawrth 2023, 11:59pm
Function
Technegol
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Technoleg Gwybodaeth

Peiriannydd Desg Gwasanaeth TG

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50848
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£23,715 - £27, 131

Peiriannydd Desg Gwasanaeth TG
Campws Abertawe/Caerfyrddin/Llambed, ond bydd yn ofynnol gweithio ar bob campws yn ôl yr angen
£23,715 - £27,131 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol â ffocws ar gyflogaeth, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Daethom yn 13eg am ansawdd yr addysgu yn The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022 ac yn 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y tabl cynghrair hwn eleni.
Rydym yn chwilio nawr am Beiriannydd Desg Wasanaeth TG i ymuno â’n campws yn Abertawe ar gontract amser llawn, parhaol, gan weithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -
Rôl y Peiriannydd Desg Gwasanaeth yw darparu cymorth TG llinell 1af ac 2il linell i ddefnyddwyr gael cymorth a gwaith cynnal a chadw o fewn amgylchedd cyfrifiadura pen desg y Brifysgol fel systemau cyfrifiadurol mewnol, byrddau gwaith, gliniaduron, offer perifferol offer clyweledol ac offer cyfieithu ar y pryd. Mae hyn yn cynnwys gosod, canfod problemau, trwsio, cynnal a chadw ac uwchraddio'r holl galedwedd a chyfarpar wrth sicrhau perfformiad gorau posibl y gweithfannau.
Rhan hanfodol o’ch rôl fydd logio ceisiadau a digwyddiadau trwy’r system Desg Wasanaeth TG a rhoi cymorth i ddefnyddwyr (mewn person, dros y ffôn neu mewn e-bost) yn amserol a chywir.
Bydd disgwyl i chi weithio’n effeithiol a rhagweithiol heb oruchwyliaeth, yn ogystal â darparu cymorth priodol ac arweiniad i aelodau iau’r tîm.
Caffael a Defnyddio
• Cefnogi datblygu a gweithredu prosiectau rhwydweithio newydd a gosod technoleg newydd
• Cynnal ymchwil ar gynnyrch byrddau gwaith i gefnogi caffaeliad cyfrifiaduron personol ac ymdrechion datblygu

Gweithredol
• Cymhwyso gwybodaeth waith o ddamcaniaeth ac arfer i gyflawni dadansoddi, diagnosis a datrys problemau cyfrifiadurol a chlyweledol cymhleth ar gyfer amryw o ddefnyddwyr, ac argymell a gweithredu atebion cywirol o ran caledwedd, yn cynnwys trwsio oddi ar y safle yn ôl yr angen

• Cynorthwyo i baratoi, cynnal a chydymffurfio â gweithdrefnau ar gyfer logio, adrodd a monitro perfformiad cyfrifiaduron yn ystadegol drwy feddalwedd y Ddesg Wasanaeth TG
• Argymell, amserlennu a chyflawni gwaith i wella, uwchraddio a thrwsio cyfrifiaduron/rhwydweithiau, caledwedd ac offer perifferol
• Cofnodi’n gywir achosion o fethiant, trwsio, gosod a symud caledwedd
• Dangos datblygiad arbenigol parhaus trwy gaffael sgiliau perthnasol a medrau er mwyn cefnogi datblygiad a gweithrediad prosiectau cyfrifiadurol newydd a gosod caledwedd newydd
• Monitro a phrofi perfformiad rhwydwaith a darparu ystadegau ac adroddiadau perfformiad rhwydwaith
• Darparu arweiniad a rhannu gwybodaeth gydag aelodau’r tîm ar faterion technegol fel y bo’n briodol
• Cynnal gwybodaeth gyfredol am gontractau caledwedd a chyfarpar a goruchwylio gosodiadau sy’n seiliedig ar gontractau
• Derbyn ac ymateb i alwadau, tocynnau a/neu e-byst sy’n cyrraedd ynghylch problemau â chyfrifiaduron a’r rhwydwaith dros y ffôn, tocynnau ac e-byst, gan sicrhau datrys anawsterau defnyddwyr yn gwrtais, yn amserol ac yn effeithiol
• Darparu cymorth TG wyneb i wyneb trwy ddarpariaeth galw heibio’r ddesg wasanaeth TG
• Yn ôl y gofyn, darparu cymorth dros y ffôn ar gyfer y Tîm Desg Wasanaeth Ganolog, er mwyn cynnal darpariaeth cymorth yr Adran Darparu Gwasanaeth TG
• Darparu cymorth technegol i staff a myfyrwyr ar system RhAD (Rhith-amgylchedd Dysgu) y Brifysgol yn cynnwys cymorth meddalwedd modiwl a llên-ladrad
• Paratoi profion a chymwysiadau ar gyfer monitro perfformiad byrddau gwaith yna darparu ystadegau ac adroddiadau perfformiad
• Cynnal cofnod cywir a chyfredol o’r holl fyrddau gwaith, gliniaduron, monitorau, bysellfyrddau, gyriannau caled ac offer perifferol eraill
• Pan fydd raid, gosod, ffurfweddu, profi, cynnal, monitro a mynd i’r afael â phroblemau gweithfannau defnyddwyr a chaledwedd a meddalwedd berthynol er mwyn cyflwyno lefelau gwasanaeth gofynnol ar gyfer byrddau gwaith
• Cynllunio, trefnu a blaenoriaethu eich gwaith a’ch adnoddau eich hun i gyflawni amcanion a gytunwyd
• Cydweithio ag aelodau eraill y tîm er mwyn sicrhau gweithredu effeithlon amgylchedd cyfrifiaduron a rhwydweithiau'r Brifysgol yn effeithlon
• Gwybodaeth dechnegol waith o brotocolau cyfredol, systemau gweithredu a safonau
• Cefnogi digwyddiadau academaidd penodol megis cynadleddau, seminarau a digwyddiadau arbennig eraill yn unol â’r cyfarwyddyd
• Creu canllawiau technegol ac erthyglau seiliedig ar wybodaeth ar gyfer systemau TG, prosesau a gweithdrefnau, yn ogystal â sicrhau eu bod yn gyfredol
• Cysylltu â chymorth trydydd parti a gwerthwyr offer cyfrifiaduron personol
• Cefnogi cludiant offer TG yn cynnwys sefydlu a datgymalu caledwedd corfforol
• Sicrhau bod meysydd Darparu Gwasanaeth TG yn amgylcheddau gwaith trefnus ac wedi’u cynnal yn dda
Edrychwch ar y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -
Er mwyn cael eich ystyried yn Beiriannydd Desg Wasanaeth TG bydd arnoch angen:
- Addysg gyffredinol dda.
- Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid ardderchog
- Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel
- Meddu ar wybodaeth waith dda o galedwedd cyfrifiaduron personol, meddalwedd ac amgylcheddau rhwydwaith sylfaenol
Gwybodaeth waith dda o offer clyweledol (‘AV’) ac offer meddalwedd cysylltiedig

Byddai’r canlynol yn fanteisiol i’ch rôl:
- BTEC neu’r cyfwerth mewn disgyblaeth sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron
- Profiad blaenorol o gymorth clyweledol mewn amgylchedd academaidd
- Profiad blaenorol o ddefnyddio meddalwedd Desg Wasanaeth TG i logio/wneud cais ac ITIL
- Profiad blaenorol o weithio ym maes Addysg Uwch
- Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg (ar lafar ac ar bapur)- BUDDION -

- Yr hawl i wyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau

Mae ein gweithwyr yn cael mynediad i becyn cyflog a buddion gwych mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion ar eich cyfer chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n gefnogol i deuluoedd sy’n darparu gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cefnogaeth i ennill cymwysterau pellach
- Cefnogaeth i iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Disgowntiau i staff ar ystod o gynnyrch a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych chi’n dymuno chwarae rhan yn ein prifysgol fel Peiriannydd Desg Gwasanaeth TG, gwnewch gais drwy wasgu’r botwm a ddangosir.
Bydd eich cais yn cael ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig ac, yn benodol, eich Datganiad Ategol. Sicrhewch eich bod yn darparu enghreifftiau penodol o sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol yn eich datganiad ategol.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV.
Dyddiad cau: 21 Chwefror 2023, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2023
Powered by: Webrecruit