Working with Us

Current Vacancies

Academaidd

Darlithydd mewn Dysgu Seiliedig ar Waith (Achredu)

Caerfyrddin

Job Ref
50170
Location
Caerfyrddin
Salary
£35,845 - £41,526 pro rata y flwyddyn

Darlithydd mewn Dysgu Seiliedig ar Waith (Achredu)
Caerfyrddin, Cymru (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£35,845 - £41,526 pro rata y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Ddarlithydd mewn Dysgu Seiliedig ar Waith (Achredu) i ymuno ag Academi Cymru ar Gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC) yng Nghaerfyrddin ar sail barhaol, ran amser, yn gweithio 22.2 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Darlithydd mewn Dysgu Seiliedig ar Waith, chi fydd yn rheoli’r broses achredu ar gyfer yr ymarfer achredu llewyrchus o fewn ACAPYC.

Byddwch yn cysylltu â chwmnïau masnachol sy’n dymuno ymgeisio am achrediad, ac yn gweithio gyda nhw i gyflawni cyflwyniad credadwy a chefnogi eu cais drwy’r broses.

Gan gyfrannu at addysgu a dysgu’n ymwneud â dysgu seiliedig ar waith a/neu ddysgu proffesiynol, bydd disgwyl i chi gyflwyno cynnwys sy’n heriol yn academaidd, ac yn alwedigaethol ei naws. Byddwch yn cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol er mwyn datblygu galluoedd a medrau’r myfyriwr.

AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Darlithydd mewn Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad o weithio o fewn achredu, naill ai ddysgu unigol drwy brofiad neu ardystiedig, mewn sefydliadau academaidd neu gymdeithasau proffesiynol
- Profiad o gydweithio ac / neu weithio mewn sefydliadau masnachol
- Profiad o ddefnyddio a chreu e-adnoddau gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy ddolen fideo, VLE, ebost neu gyflwyno ar wefan
- Profiad o ddefnyddio dulliau arloesol o ddysgu ac addysgu

- Cyfarwydd â lefelau darpariaeth academaidd a’r systemau ansawdd perthnasol
- Gradd Meistr

Byddai cymhwyster addysgu ôl-raddedig yn fuddiol i’ch cais fel y byddai aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol. Byddai profiad o gynllunio a datblygu gwasanaethau achredu hefyd yn fanteisiol.

- BUDDION -

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd, Asesydd Achredu, Darlithydd Cyswllt.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Darlithydd mewn Dysgu Seiliedig ar Waith, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 5 Awst 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
22.2 Awr, 0.6 CALI


Share this vacancy

Swyddog Cyswllt Prentisiaethau

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50174
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£35,845 - £41,526 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Uwch Weinyddydd Datblygu Systemau i ymuno â ni ar ein campws naill ai yn Abertawe neu Gaerfyrddin gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn angenrheidiol.

- Y RÔL -
Mae’r Brifysgol yn falch o’i chyflawniadau mewn perthynas â sefydlu, datblygu a chyflenwi darpariaeth Prentisiaethau ac mae’n ymrwymo i barhau â’r datblygiadau hyn yn y dyfodol.

Adran newydd sy’n tyfu yn y brifysgol yw Uned Prentisiaethau Y Drindod, yn rhan o Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru, ac mae’n cefnogi o ddeutu 800 o Brentisiaid Uwch a Gradd mewn disgyblaethau ar draws y Brifysgol.

Mae’r rôl yn cynnig cyfle rhagorol i ymuno â thîm o bobl uchel eu cymhelliad a’u hymroddiad i gefnogi cyflogwyr a’u prentisiaid mewn sectorau a gytunwyd.

Fel Swyddog Cyswllt Prentisiaethau, byddwch yn recriwtio, mentora a datblygu Prentisiaid drwy eu rhaglenni academaidd a seiliedig ar waith. Byddwch yn darparu’r cyswllt rhwng cyflogwyr, Prentisiaid a thîm cyflenwi academaidd Y Drindod; darparu cymorth bugeiliol a thiwtorial i Brentisiaid; goruchwylio ac asesu prosiectau’n seiliedig ar waith, portffolios seiliedig ar alluoedd a thraethodau hir mewn sector allweddol a gytunwyd (Peirianneg, Cyfrifiadura Cymhwysol, Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME) neu Bensaernïaeth a Dylunio) ar gyfer Prentisiaethau Uwch a Gradd.

Dylai fod gennych sgiliau rhyngbersonol rhagorol, profiad sylweddol mewn peirianneg, dylunio a phensaernïaeth, OME neu gyfrifiadura cymhwysol ac yn frwd dros ymuno â thîm rhagweithiol. Byddwch yn gyfathrebwr da, yn rhoi sylw rhagorol i fanylion gydag ystod eang o sgiliau digidol. Bydd hefyd angen i chi fod â phrofiad o weithio ar fentrau sy’n ymateb i gyflogwyr, dysgu seiliedig ar waith neu raglenni Prentisiaeth gyda gwybodaeth dda am ddulliau i godi ymwybyddiaeth/dealltwriaeth o Brentisiaethau.

- BUDDION -
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 8 Awst 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Full Time
Type
Permanent


Share this vacancy

Darlithydd mewn Plismona

Abertawe

Job Ref
50171
Location
Abertawe
Salary
£35,845 - £41,526 y flwyddyn

Darlithydd mewn Plismona
Abertawe, Cymru (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£35,845 - £41,526 y flwyddyn

- AMDANOM NI -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.
Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.
Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.
Rydym ni nawr yn edrych am Ddarlithydd mewn Plismona i ymuno â’n tîm yn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd ar Gampws busnes Abertawe.
- Y RÔL –
Fel Darlithydd mewn Plismona, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno rhaglenni plismona i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Byddwch yn goruchwylio’r holl gynllun gwaith, gan reoli, datblygu, cynllunio a chyflwyno nifer o raglenni plismona a dyfeisio deunyddiau addysgu ac asesu sy’n cwmpasu sawl modiwl a maes pwnc.

Byddwch yn sicrhau bod myfyrwyr yn ymgysylltu â’r cwrs ac yn defnyddio amrywiaeth o arddulliau ac ymagweddau addysgu i gynhyrchu canlyniadau cadarnhaol. Gan weithio ochr yn ochr â thîm byddwch yn datblygu prosiectau academaidd fydd yn berthnasol i blismona proffesiynol ac yn arwain ar ddigwyddiadau allgyrsiol sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr ymhellach.

Yn ogystal, bydd y rôl yn cynnwys:
- Cynnig adborth academaidd a bugeiliol a chymorth i fyfyrwyr
- Ymgymryd ag ysgolheictod, ymchwil, hyfforddi neu waith prosiect
- Sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus
- Mynd ati i wneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau dydd i ddydd yr Athrofa
- Ymwneud â meysydd fel goruchwylio traethodau hir, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau ymchwil a gweithdai, hyfforddi staff

- AMDANOCH CHI -
I gael eich ystyried fel Darlithydd mewn Plismona, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad sylweddol o weithio ym mhroffesiwn Plismona
- Profiad o gyflwyno, asesu a chymorth i fyfyrwyr / hyfforddeion ar lefel israddedig ac ôl-raddedig neu gyfatebol mewn maes pwnc perthnasol
- Ymrwymiad parhaus amlwg i wella proffesiynol, ysgolheictod a/neu waith ymchwil a phrosiect
- Hyfedredd a phrofiad TG yn defnyddio e-adnoddau gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy ddolen fideo, VLE, ebost neu gyflwyno ar wefan
- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol (neu brofiad gwaith cyfatebol)
- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol

Byddai PhD mewn disgyblaeth berthnasol yn fuddiol i’ch cais, fel y byddai profiad yn cynllunio a datblygu cynnwys modiwlau.
Byddai aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol hefyd yn fantais, fel y byddai tystiolaeth o ymrwymiad i chwilio am gyfleoedd cyllido allanol, dyfarniadau a grantiau neu gyfleoedd masnachol posibl.

- BUDDION -
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd, Darlithydd Cyswllt neu Ddarlithydd Plismona.
Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Darlithydd mewn Plismona, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 4 Awst 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 Awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Proffesiynol

Caerfyrddin

Job Ref
50169
Location
Caerfyrddin
Salary
£42,792 to £51,034 y flwyddyn

Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Proffesiynol
Caerfyrddin, Cymru (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£42,792 - £51,034 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Proffesiynol i ymuno â ni ar ein Campws yng Nghaerfyrddin ar sail lawn amser, barhaol.

- Y RÔL -
Fel Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Proffesiynol, byddwch yn arwain ar gyflwyno ein rhaglenni doethuriaeth broffesiynol sy’n arwain y byd fel y DProf, Prof Doc a’r DBA.
Gan weithredu fel Rheolwr Rhaglen y Ddoethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol, byddwch yn darparu adborth a chymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr doethurol.
Gan ymgymryd ag ysgolheictod, ymchwil, hyfforddiant neu waith prosiect a darlithio cysylltiedig, byddwch yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau dydd i ddydd yr Athrofa. Byddwch yn cyflwyno ar feysydd fel goruchwylio doethurol, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau ymchwil a gweithdai, hyfforddi staff a datblygu proffesiynol.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Proffesiynol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Profiad o gyflwyno ar raglenni doethurol gyda phwyslais penodol ar ddulliau ymchwil meintiol

- Profiad o gyhoeddi ymchwil a chynorthwyo eraill i gyhoeddi

- Profiad o greu a datblygu e-adnoddau arloesol yn cynnwys y gallu i addysgu drwy gyswllt fideo, VLE, ebost neu wefan

- Tystiolaeth o hanes llwyddiannus o oruchwylio myfyrwyr Doethurol i gwblhau

- Gallu rheoli rhaglen o ddysgu myfyrwyr gyda gwybodaeth dda o systemau ansawdd y Brifysgol

- Doethuriaeth (PhD neu Ddoethuriaeth Broffesiynol)

Mae aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol yn ddymunol ar gyfer y rôl, fel y mae profiad o weithio gyda rhwydwaith o sefydliadau ac unigolion. Byddai profiad o weithio gyda dysgwyr aeddfed o amrywiol feysydd proffesiynol hefyd yn fantais.

- BUDDION -
- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd neu Ddarlithydd Cyswllt.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Proffesiynol, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 3 Awst 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 Awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil

Abertawe

Job Ref
50165
Location
Abertawe
Salary
£42,792 i £51,034 y flwyddyn

Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil
Abertawe, Cymru (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£42,792 - £51,034 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil i ymuno ag Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn Abertawe ar sail lawn amser, barhaol.

- Y RÔL -

Fel Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil, byddwch yn addysgu, asesu, cyflwyno, monitro a gwerthuso rhaglen(ni), yn ogystal â chynnig arweinyddiaeth academaidd, cymorth a chyfarwyddyd i nifer o staff.

Gan ymgymryd ag ysgolheictod, ymchwil, hyfforddiant a/neu waith prosiect, byddwch yn mynd ati i geisio cyfleoedd am gyllid, trosglwyddo gwybodaeth, ymgysylltu a chydweithio.

Yn y rôl, byddwch hefyd yn ymgymryd â gweithgareddau rheoli/arwain arwyddocaol, yn cyfrannu’n gadarnhaol i weithgareddau WISA o ddydd i ddydd ac yn cynnig arweinyddiaeth i raglen(ni) astudio ar amrywiol lefelau

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad o gyflwyno drwy ddulliau addysgu, asesu a chymorth myfyrwyr arloesol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys goruchwylio ar lefel ymchwil ôl-raddedig a pharodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, VLE, ebost neu wefan

- Profiad o ymgymryd â rôl neu swydd weinyddol sylweddol o fewn Disgyblaeth Academaidd, Athrofa neu Brifysgol

- Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o dechnolegau a datrysiadau arloesol i baratoi ar gyfer gofynion diwydiant adeiladu cynaliadwy yn y dyfodol

- Gwybodaeth am arloesi mewn adeiladu

- Gradd anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol (adeiladu, sifil a/ neu strwythurol)

- Cymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol

Byddai PhD mewn disgyblaeth berthnasol, cymhwyster addysgu a/neu aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol yn fuddiol i’ch cais. Byddai profiad diwydiannol perthnasol neu o achredu rhaglen academaidd neu debyg hefyd yn fanteisiol.

- BUDDION -

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfloedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd neu Ddarlithydd Cyswllt.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 2 Awst 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 Awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Darlithydd mewn Peirianneg Systemau

Abertawe

Job Ref
50166
Location
Abertawe
Salary
£35,845 - £41,526 pro rata y flwyddyn

Darlithydd mewn Peirianneg Systemau
Abertawe, Cymru (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn ofynnol)
£35,845 - £41,526 pro rata y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Ddarlithydd mewn Peirianneg Systemau i ymuno ag Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) ar ein campws yn Abertawe ar sail barhaol, ran amser, yn gweithio 18.5 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel darlithydd mewn Peirianneg Systemau, byddwch yn dyfeisio ystod o ddeunyddiau addysgu ac asesu, yn cwmpasu amrywiol feysydd peirianneg systemau.

Byddwch yn cyflwyno addysgu mewn amrywiol amgylcheddau dysgu ac yn defnyddio amrywiaeth o arddulliau ac ymagweddau addysgu, yn cynnwys pob lefel o astudio israddedig a, lle bo’n briodol, astudio ôl-raddedig.

Byddwch yn cynnig adborth academaidd a bugeiliol a chymorth i fyfyrwyr gan wneud cyfraniad cadarnhaol i weithgareddau dydd i ddydd yr adran. Byddwch yn ymwneud â gweithgareddau fel goruchwylio traethodau hir, recriwtio myfyrwyr, gweithgareddau marchnata, seminarau ymchwil a gweithdai, hyfforddi staff a datblygiad proffesiynol.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Darlilthydd mewn Peirianneg Systemau, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad diwydiannol sy’n berthnasol i beirianneg systemau

- Gwybodaeth am egwyddorion a systemau gweithgynhyrchu a/neu reoli gweithrediadol

- Tystiolaeth o’r gallu i gyflwyno addysgu, asesu a chymorth i fyfyrwyr ar lefel israddedig ac ôl-raddedig

- Ymrwymiad parhaus amlwg i wella proffesiynol, ysgolheictod a/neu waith ymchwil a phrosiect
- Gradd anrhydedd mewn pwnc yn gysylltiedig â gweithgynhyrchu

Byddai cymhwyster addysgu ôl-raddedig yn fuddiol i’ch cais fel y byddai aelodaeth o gorff proffesiynol perthnasol neu gymhwyster addysgu. Byddai profiad o oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwil a gwybodaeth waith dda o dechnegau datrys problemau Peirianneg Ddigidol hefyd yn fanteisiol.

- BUDDION -

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfloedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddarlithydd neu Ddarlithydd Cyswllt.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Darlithydd mewn Peirianneg Systemau, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 2 Awst 2021, 11:59pm

Function
Academaidd
Status
Part Time
Type
Permanent
Hours
18.5 Awr, 0.5 CALI


Share this vacancy

Goruchwyliwr Ymchwil Ôl-raddedig Allanol

Caerfyrddin

Job Ref
50085
Location
Caerfyrddin
Salary
Cystadleuol

- Y ROL -
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sefydliad deinamig ac uchelgeisiol sydd â champysau yn Llundain, Birmingham a Chymru. Yng nghampws Llundain rydym yn cynnig ystod o raglenni ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, yn cynnwys Doethur mewn Gweinyddiaeth Busnes (DBA) a’r Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol (DProf). Yn gymwysterau proffesiynol, mae’r rhaglenni hyn wedi’u cynllunio i fodloni anghenion ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y DU a thramor.

Wedi cwblhau eu blwyddyn gyntaf o fodylau a addysgir, bydd y myfyrwyr yn symud ymlaen i Ran II, sy’n cynnwys prosiect ymchwil yn y gwaith ar lefel doethuriaeth. Caiff pob myfyriwr ei gefnogi gan dîm o ddau o oruchwylwyr sy’n cynnig goruchwyliaeth reolaidd. Bydd amlder yr oruchwyliaeth yn amrywio, ond bydd o leiaf deg o gyfarfodydd goruchwylio ffurfiol, bob mis fel arfer, yn cael eu cynnal gyda’r myfyriwr bob blwyddyn academaidd. Disgwylir i’r tîm goruchwylio ddarparu cymorth, arweiniad a chyngor i’r myfyrwyr trwy gydol eu taith ymchwil.

- GOFYNION -
Er mwyn llwyddo bydd angen i chi fodloni o leiaf dau o’r gofynion a ganlyn:
a) Meddu ar radd uwch drwy ymchwil ar lefel doethur
b) Arddangos cymhwysedd ymchwil clir ac arbenigedd ymchwil diweddar trwy gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid, presenoldeb mynych mewn cynadleddau, neu incwm grantiau ymchwil yn y pum mlynedd ddiwethaf
c) Profiad o ymwneud â goruchwylio myfyriwr gradd ymchwil yn llwyddiannus yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Yn ogystal, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad i gyfoethogi profiad myfyrwyr gyda sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog a’r gallu i ddatblygu perthnasoedd proffesiynol. Bydd angen i chi ddangos sgiliau trefnu effeithiol, gyda’r gallu i dalu sylw i fanylion a bodloni terfynau amser y myfyrwyr, a gallu gweithio’n gydweithredol â’r myfyriwr, y tîm goruchwylio a thîm ehangach Y Drindod.

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ i ddechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei arbed wrth i wasgu’r botwm ‘Nesaf’ neu ‘Blaenorol’.

I wneud cais a ellir ystyried ei gynnwys yn y 'pwll' goruchwylio, lanlwythwch eich CV a llythyr eglurhaol yn dangos sut rydych yn bodloni'r meini prawf gofynnol (uchod) erbyn 11:59pm ar 1 Awst 2021. Os a phryd y caiff cyfatebiaeth ei nodi rhwng pwnc ymchwil myfyriwr a maes ymchwil goruchwyliwr, byddwn yn cysylltu i drafod argaeledd.

Function
Academaidd
Status
Part Time
Type
Temporary Contract


Share this vacancy

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol (Cerbydau Trydan)

Abertawe

Job Ref
50153
Location
Abertawe

Lleolir swydd y Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol a Cherbydau Trydan yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru. Mae’r tîm Peirianneg Fodurol yn Y Drindod yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, deinamig, â chymhelliant uchel a phrofiad o weithio yn y Sector Cerbydau Trydan.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm cefnogol a chlos sy’n canolbwyntio ar gefnogi datblygiad myfyrwyr, gydag angerdd am ehangu mynediad at addysg uwch a chodi proffil y sector Peirianneg Fodurol. Mae’r tîm Peirianneg Fodurol yn Y Drindod yn canolbwyntio ar rymuso myfyrwyr i ddatblygu fel gweithwyr peirianneg proffesiynol yn ein rhaglenni a thu hwnt, gan chwalu rhwystrau at addysg, datblygu a dysgu gydol oes.

Mae’r tîm Peirianneg Fodurol yn cyflwyno gwerthoedd craidd cynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan feithrin a chefnogi datblygiad dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn.

Bydd y deiliad swydd yn cyflwyno darlithoedd ar gampws Abertawe SA1 fel bo gofyn. Bydd y deiliad swydd yn cyfrannu at ddarlithio a gweithdai wyneb yn wyneb ac ar-lein; gan weithio yn ystod y dydd, gyda’r nos ac yn hyblyg yn achlysurol fel bo gofyn gan y tîm.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Disgrifiad Swydd, lle gwelwch chi hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- GOFYNION -
Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol neu fod yn gweithio at gymhwyster lefel uwch a dylech hefyd fod â gwybodaeth am Powertrain Trydanol ac Integreiddio Systemau Cerbydau gyda phrofiad MATLAB a/neu Simulink a phrofiad ymarferol o weithio ar gerbydau.
Bydd angen i chi fod â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, MS Teams, VLE, ebost neu ar y wefan.

- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 5 Awst 2021, 11:59 yp

Function
Academaidd
Status
Full Time
Type
Permanent


Share this vacancy

Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol

Abertawe

Job Ref
50152
Location
Abertawe

- Y RÔL -
Lleolir swydd y Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol a Chwaraeon Moduro yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru. Mae’r tîm Peirianneg Fodurol yn Y Drindod yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, deinamig, â chymhelliant uchel a phrofiad o weithio yn y Sector Peirianneg Fodurol.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm cefnogol a chlos sy’n canolbwyntio ar gefnogi datblygiad myfyrwyr, gydag angerdd am ehangu mynediad at addysg uwch a chodi proffil y sector Peirianneg Fodurol. Mae’r tîm Peirianneg Fodurol yn Y Drindod yn canolbwyntio ar rymuso myfyrwyr i ddatblygu fel gweithwyr peirianneg proffesiynol yn ein rhaglenni a thu hwnt, gan chwalu rhwystrau at addysg, datblygu a dysgu gydol oes.

Mae’r tîm Peirianneg Fodurol yn cyflwyno gwerthoedd craidd cynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan feithrin a chefnogi datblygiad dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn.

Bydd y deiliad swydd yn cyflwyno darlithoedd ar gampws Abertawe SA1 fel bo gofyn. Bydd y deiliad swydd yn cyfrannu at ddarlithio a gweithdai wyneb yn wyneb ac ar-lein; gan weithio yn ystod y dydd, gyda’r nos ac yn hyblyg yn achlysurol fel bo gofyn gan y tîm.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Disgrifiad Swydd, lle gwelwch chi hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- GOFYNION -
Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster ôl-raddedig mewn disgyblaeth berthnasol neu fod yn gweithio at gymhwyster lefel uwch a dylech hefyd fod â gwybodaeth am ddisgyblaeth Peirianneg Fodurol a Chwaraeon Moduro gyda hyfedredd mewn CAD & CAE - (SolidWorks & Ansys yn ddymunol)
Bydd angen i chi fod â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda hyfedredd mewn TG a phrofiad o ddefnyddio e-adnoddau gan gynnwys parodrwydd i addysgu drwy gyswllt fideo, MS Teams, VLE, ebost neu ar y wefan.
- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 5 Awst 2021, 11:59 yp

Function
Academaidd
Status
Full Time
Type
Permanent


Share this vacancy

Darlithydd mewn Cyfrifiadura

Abertawe

Job Ref
50150
Location
Abertawe

Mae Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) yn dwyn ynghyd y disgyblaethau ategol gwyddoniaeth a chelf yn eu holl bosibiliadau cymhleth. O draddodiadau hanesyddol gwydr lliw pensaernïol i dechnoleg ddiweddaraf fel Deallusrwydd Artiffisial, mae WISA yn cynnig i’w myfyrwyr y cyfle i archwilio potensial arloesol celf a gwyddoniaeth sy’n gyrru ein byd.
Canolbwyntia’r Athrofa ar ddatblygu graddedigion sy’n barod am gyflogaeth a all fod yn ddinasyddion byd-eang yn eu dewis faes astudio. Rydym yn CREU, rydym yn ARLOESI, rydym yn YSBRYDOLI’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ac arbenigwyr i feddu ar gydwybod emosiynol a chymdeithasol cryf i fynd i’r afael â materion ar lwyfan byd-eang.

Mae Cyfrifiadura Cymhwysol yn cynnig ystod eang o raglenni; o DystAU i PhD yn llawn amser a rhan amser. Rydym ni’n credu bod cysyniadau cyfrifiadureg damcaniaethol yn eistedd law yn llaw â phrofiadau ymarferol. Yn ddarparwr gradd-brentisiaethau arweiniol Cymru rydym yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Rydym yn bwriadu cyflogi chwaraewr tîm brwdfrydig, deinamig i ymuno â thîm y rhaglen. Mae’r swydd yn galw am wybodaeth a sgiliau ym meysydd Seiberddiogelwch, Rhywdweithio, Systemau Gweithredu, rhaglennu (C, JAVA, ayb) Rhaglenadwyedd Rhwydwaith (e.e. Python, REST APIs, JavaScript) SDN, gwaith fforensig Digidol, technolegau Cwmwl, y Rhyngrwyd Pethau, ayb.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus ddyfeisio ystod o ddeunyddiau addysgu ac asesu, gan ymdrin â nifer o fodylau a meysydd pwnc mewn amrywiaeth o wahanol amgylcheddau dysgu, a defnyddio amrywiaeth o arddulliau ac ymagweddau addysgu, gan gynnwys pob lefel o astudiaeth israddedig ac astudiaeth ôl-raddedig. Byddwch yn cynnig adborth a chymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr yn unol â’r safonau proffesiynol uchaf a chyda golwg ar gyfoethogi profiadau’r myfyrwyr yn barhaus.
I gael rhagor o wybodaeth gweler y ddolen gysylltiedig:
https://www.uwtsd.ac.uk/cy/pwnciau/cyrsiau-cyfrifiadura/

Am ragor o fanylion ac ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dr Kapilan Radhakrishnan, Cyfarwyddwr Academaidd (Cyfrifiadura Cymhwysol) mewn e-bost Kapilan.radhakrishnan@uwtsd.ac.uk neu 01792 481154.

- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 2 Awst 2021, 11:59 yp

Function
Academaidd
Status
Full Time
Type
Permanent


Share this vacancy

Gwasanaethau Digidol

Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol

Caerfyrddin

Job Ref
50160
Location
Caerfyrddin
Salary
£22,417 - £25,941 pro rata y flwyddyn

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm.

- Y RÔL -
Y prif ddyletswyddau fydd:
• Gweithredu a chyfrannu at ddatblygiad Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol y Ganolfan, gan fonitro ac ymateb i sylwadau a sgyrsiau ar draws yr holl gyfrifon cymdeithasol a rhoi gwasanaeth cwsmer gwych i ddysgwyr. Defnyddio llwyfannau i amserlennu cynnwys er mwyn creu llif cyson o newyddion a gwybodaeth amrywiol; creu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys negeseuon a phostiadau, sleidiau a fideos; dadansoddi, rheoli a newid amserlenni lle bo angen i optimeiddio ymweliadau.
• Sicrhau bod cynnwys y safle rhyngweithiol - dysgucymraeg.cymru - yn cael ei gadw’n gyfredol ar bob adeg, gan addasu a chynhyrchu cynnwys ysgrifenedig, graffeg a chlyweledol fel bo’r angen. Cydweithio gyda holl adrannau’r Ganolfan er mwyn sicrhau bod y safle yn ymateb i anghenion dysgwyr y Gymraeg.
• Defnyddio Google Analytics a dulliau eraill i helpu gwerthuso ymgyrchoedd ac adnabod arferion da sy’n arwain at gynnydd mewn gweithgaredd yn ogystal ag unrhyw welliannau.
• Bod yn effro i ddatblygiadau, llwyfannau a chyfleoedd digidol newydd a chynnig syniadau creadigol a gweithredu’r syniadau hynny.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Cymhwyster addysgol addas

Hefyd dylai fod gennych y canlynol:
• Profiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
• Profiad o ddefnyddio systemau rheoli gwefannau h.y. ‘Content Management System’
• Profiad o greu cynnwys digidol
• Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
• Profiad o ddefnyddio data wefan er mwyn adnabod a gweithredu gwelliannau e.e. Google Analytics
• Y gallu i gyflawni gwaith yn erbyn terfynau amser tynn
• Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel
• Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf 2021, 11:59 yp

Function
Gwasanaethau Digidol
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37 awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Marchnata

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Caerfyrddin

Job Ref
50159
Location
Caerfyrddin
Salary
£26,715 - £30,046 y flwyddyn

- Y RÔL -
Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau rhagorol ym maes cyfathrebu a marchnata er mwyn hyrwyddo dwy Ganolfan egnïol a leolir oddi fewn i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am hyrwyddo brand a chynnyrch Peniarth a Rhagoriaith.
Hybu adnoddau Peniarth fydd un o brif ddyletswyddau’r swydd a chynigir cyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig ymuno â thîm sy’n gyfrifol am nifer o brosiectau hynod gyffrous a phwysig ar lefel genedlaethol.

We are looking for an individual with excellent communication and marketing skills to promote two vibrant Centres within University of Wales Saint David.
The successful applicant will promote both Rhagoriaith and Peniarth’s brand and resources.
One of the main responsibilities will be to promote Peniarth’s resources and this will provide an excellent opportunity for an enthusiastic individual to join a team resposible for many exciting projects of national importance.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwch yn gweithio o bell tra bydd yn ofynnol gweithio gartref yn sgil sefyllfa gyfredol COVID-19, ond eich prif leoliad fydd Caerfyrddin.

Cyfeiriwch at y Swydd Ddisgrifiad am ragor o fanylion, lle cewch hefyd Fanyleb yr Unigolyn sy’n rhestru’r meini prawf hanfodol a dymunol.

- GOFYNION -
Bydd yn ofynnol i chi fod â:
• Gradd anrhydedd dda neu gymhwyster cyfatebol

Hefyd dylai fod gennych y canlynol:
• Profiad o farchnata a chyfathrebu gydag ystod o gynulleidfaoedd er mwyn hyrwyddo menter neu fusnes penodol
• Profiad o reoli perthnasau gwaith cadarnhaol gyda phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
• Lefel uchel o broffesiynoldeb ac ymrwymiad i sicrhau lefel rhagorol o wasananaeth i gleientiaid
• Profiad o gasglu data a defnyddio meddalwedd basdata/taenlenni
• Meddu ar sgiliau TG ardderchog (Pecyn Microsoft a phlatfformau digidol) a phrofiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol.
• Cymhwysedd uchel yn y Gymraeg gan gynnwys y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg i lefel benodol

- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf 2021, 11:59 yp

Function
Marchnata
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Prosiectau

Swyddog Perthynas Diwydiant

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50193
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£30,942 to £34,804

Mae'r Drindod Dewi Sant wedi llwyddo i sicrhau cyllid Ewropeaidd ar gyfer cyfres o brosiectau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a defnyddio'r technolegau digidol diwydiannol a thechnolegau gweithgynhyrchu uwch sydd wrth wraidd y 'pedwerydd chwyldro diwydiannol', sef chwyldro Diwydiant 4.0 (I4.0) fel y'i gelwir. Ymhlith y technolegau I4.0 mae modelu rhithwir a chipio data, sganio 3-D, dylunio, efelychu a dadansoddi drwy gymorth cyfrifiadur, peirianneg wrthdro, prototeipio ac offer cyflym, a gweithgynhyrchu ychwanegion. Wedi'i anelu'n bennaf, ond nid yn gyfan gwbl, at y sector gweithgynhyrchu, bydd y prosiectau'n nodi ac yn mynd i'r afael â bylchau mewn sgiliau, ac yn annog camau i drosglwyddo gwybodaeth, ymchwil a datblygu a masnacheiddio. Drwy weithgarwch o'r fath, mae'r prosiectau wedi'u cynllunio i greu effaith gadarnhaol ar berfformiad economaidd cwmnïau unigol yn ogystal ag ar sector gweithgynhyrchu Cymru gyfan. Mae'r prosiectau wedi'u lleoli yn Ardal Arloesi'r Drindod Dewi Sant yn SA1 yn Abertawe ac yn cael eu darparu ledled Cymru.

Bydd y Swyddog Perthynas Diwydiant yn gweithio gyda’r Rheolwr Perthynas Diwydiant a thîm MADE Cymru gan ganolbwyntio'n benodol ar ymgysylltu â busnesau priodol yng ngogledd Cymru, gan gynyddu’r ymgysylltu â phobl elfen o raglen MADE Cymru.

Bydd y Swyddog Perthynas Diwydiant yn gweithio i hyrwyddo a chreu diddordeb yn y prosiectau gyda chwmnïau gweithgynhyrchu unigol a chyrff sy'n cynrychioli'r diwydiant yn canolbwyntio ar Ogledd Cymru. Un agwedd allweddol ar y gweithgaredd hwn fydd sicrhau datganiadau o ddiddordeb gan gwmnïau i gymryd rhan yn y prosiectau, ac adeiladu a chynnal perthynas strategol hirdymor â chwmnïau angori a chadwyn gyflenwi, ffederasiynau diwydiannol a Llywodraeth yng Nghymru yn unol â'r Prosiectau ac amcanion strategol y Brifysgol.

Bydd gan y sawl a benodir wybodaeth fanwl ac arweiniol am y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru, a gwybodaeth am y technolegau I4.0 ehangach a'u defnydd masnachol, wedi ei ennill yn ddelfrydol dan amgylchedd ymchwil a datblygu cymhwysol. Felly, dylai fod gan ddeiliad y swydd brofiad o weithredu'n effeithiol yn y rhyngweithio rhwng y sectorau masnachol ac addysgol a chael profiad uniongyrchol o fasnacheiddio technoleg a throsglwyddo gwybodaeth sy'n deillio o ymchwil.

Bydd gan ddeiliad y swydd rwydwaith profedig ers tro o gysylltiadau o fewn diwydiant a chynrychiolwyr diwydiannol cytras (megis MAKE UK) yng Nghymru, fel y gellir datblygu a chynnal partneriaethau strategol a chyflawni’n weithredol

Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr ardderchog a all ddangos hanes o ymgysylltu ag uwch ffigurau o ddiwydiant, busnes a'r sector cyhoeddus yn ogystal â chael y potensial i ennill parch y gymuned academaidd. Bydd yn llawn cymhelliant, yn rhagweithiol ac yn gallu cynnal perthynas effeithiol a chynhyrchiol rhwng y Brifysgol a'r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd deithio ledled Cymru, gan ganolbwyntio'n bennaf ar ogledd Cymru i ymgysylltu â chwmnïau ar eu safleoedd eu hunain.

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)
• Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 12 Awst 2021, 11:59 yp

Technoleg Gwybodaeth

Uwch Weinyddydd Datblygu Systemau (2 Flynedd Llawn Amser)

Lleoliad Campws Hyblyg

Job Ref
50149
Location
Lleoliad Campws Hyblyg
Salary
£26,715 - £30,046 per annum

Uwch Weinyddydd Datblygu Systemau (2 Flynedd Llawn Amser)
Abertawe neu Gaerfyrddin (gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn angenrheidiol)
£26,715 - £30,046 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Rydym ni’n cynnig addysgu arloesol, y cyfarpar diweddaraf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Craidd ein gweledigaeth yw hyrwyddo a gwreiddio system addysg sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir.

Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd Y Drindod ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020.

Rydym ni nawr yn edrych am Uwch Weinyddydd Datblygu Systemau i ymuno â ni ar ein campws naill ai yn Abertawe neu Gaerfyrddin gyda gweithio hybrid a theithio i leoliadau eraill yn angenrheidiol.

- Y RÔL -

Fel Uwch Weinyddydd Datblygu Systemau, byddwch yn chwarae rhan allweddol yn datblygu, rheoli a chefnogi ein systemau TG.

Yn benodol byddwch yn cynllunio, codio, profi a dadansoddi rhaglenni a chymwysiadau meddalwedd, yn ogystal â chynorthwyo gyda gweithredu ac integreiddio cymwysiadau trydydd parti.

Gan weithredu mewn amgylchedd tîm byddwch yn gweithio mewn modd ‘agile’ gan ddefnyddio dull Agile Scrum. Byddwch yn cyflenwi meddalwedd ansawdd uchel, wedi’i brofi’n llawn ar draws y cylch datblygu, yn arwain gyda phrofi meddalwedd a sicrhau bod eich cydweithwyr a rhanddeiliaid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgaredd datblygu.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Uwch Weinyddydd Datblygu Systemau, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- Profiad blaenorol o ddatblygu meddalwedd

- Gallu darparu profion systemau meddalwedd o ansawdd uchel

- Gwybodaeth am SQL ac ieithoedd rhaglennu eraill

- Gwybodaeth am arferion a chyfreithiau preifatrwydd data perthnasol


Bydd gan ymgeiswyr delfrydol radd (neu gyfatebol) mewn disgyblaeth gyfrifiadurol. Byddai achrediad mewn meysydd technoleg penodol neu ddyfarniad cyfatebol arall yn fanteisiol fel y byddai gwybodaeth am raglennu Microsoft .NET a gwybodaeth am system cofnodion myfyrwyr Tribal SITS a rhaglennu SRL


Byddai tystiolaeth o ymgysylltu â rhanddeiliaid i nodi gofynion a diffinio datrysiadau meddalwedd wedi’u targedu hefyd yn fanteisiol, fel y byddai profiad mewn rheoli llwyth gwaith Agile Scrum

Mae hon yn swydd lawn amser yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- BUDDION -

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

- Lwfans gwyliau blynyddol hael gan gynnwys cau dros y Nadolig/Blwyddyn Newydd

- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith.

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ddatblygwr Systemau, Datblygwr, Rhaglennydd, Datblygwr Meddalwedd, Rhaglennydd Meddalwedd neu Beiriannydd Systemau.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Uwch Weinyddydd Datblygu Systemau, ymgeisiwch drwy’r botwm priodol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 3 Awst 2021, 11:59pm

Function
Technoleg Gwybodaeth
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 Awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Ymchwil

Swyddog Cymorth Diwydiant (Peirianneg Gwerth Uchel)

Abertawe

Job Ref
50181
Location
Abertawe
Salary
£35,845 - £41,526 y flwyddyn

Mae’r Brifysgol wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Un o flaenoriaethau rhaglen y Brifysgol a gyllidir gan y Gronfa yw sefydlu prosiectau adfer a buddsoddi mewn addysgu ac ymchwil, wedi’u cysylltu’n benodol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer adferiad economaidd, sefydlogi ac ailadeiladu, gan gynnwys ymchwil i ddeallusrwydd artiffisial, datblygu technolegau digidol, a thechnolegau gwyrdd. Mae’r cyllid wedi galluogi cyflogi, ar dymor penodol i ddechrau, rolau strategol arwyddocaol i gefnogi gofynion rhaglen y Gronfa Buddsoddi ac Adfer a dyheadau’r Athrofa.

Caiff y Brifysgol gydnabyddiaeth a pharch uchel o fewn y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru am ei chefnogaeth i’r sector a chadwyni cyflenwi allweddol. Bydd y deiliad swydd yn gyfrifol am ddatblygu perthnasoedd yn y sector peirianneg gwerth uchel yng Nghymru drwy amlygu’r gwasanaethau cymorth a ddarperir gan y Brifysgol.

Bydd y prif ddyletswyddau’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol:

• Cysylltu gyda chyflogwyr, eu cadwyni cyflenwi a chyrff perthnasol eraill i nodi anghenion hyfforddi, materion sy’n codi ac arferion mewn perthynas â Pheirianneg Gwerth Uchel yn benodol a sgiliau gweithgynhyrchu ehangach yn gyffredinol.
• Cydweithio gyda phartneriaid diwydiant, gan nodi’r cymorth a’r gwasanaethau a gynigir gan y Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol a’r Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch.
• Mewn cydweithrediad â thîm y Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol/Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch, sefydlu cynllun marchnata ar gyfer yr ystod o wasanaethau a gynigir.
• Datblygu strategaeth gwerthiant a chynllun gweithredu i fodloni amcanion busnes.
• Cyfrannu at weithgareddau gweithlu maes generig gyda chleientiaid a rhanddeiliaid.
• Cyfannu at ddatblygu prosiectau a gyllidir megis, ond heb fod yn gyfyngedig i Arbenigedd CAMPUS, Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ac ati.
• Nodi a chyflymu, drwy brosesau cynnig perthnasol, cyflawni cyllid allanol ar gyfer gweithgaredd ymchwil a datblygu yn y Ganolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol/Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch.
• Cysylltu ag arweinwyr Pileri Arloesi ac Ymgysylltu WISA a rheolwyr WISA i gynrychioli eu buddion yn y maes.
• Cynorthwyo gyda chynnal perthnasoedd rhanddeiliaid gyda phartneriaid diwydiannol, ffora diwydiannol a rhanddeiliaid sy’n noddi.
• Llunio adroddiadau a mynychu cyfarfodydd gweithredol a drefnir gan WISA a rheolwyr Y Drindod.
• Cynrychioli’r Brifysgol mewn cyfarfodydd, digwyddiadau perthnasol ac ati.
• Cymryd rhan mewn timau a grwpiau tasg mewnol.


- GWYBODAETH BELLACH -
Bydd gyda chi 35 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 6 Awst 2021, 11:59 yp

Function
Ymchwil
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37 awr, 1.0 CALI


Share this vacancy

Cymrawd Arloesi ATIC (Profiad y Defnyddiwr / Seicoleg)

Abertawe

Job Ref
50155
Location
Abertawe

Mae’r Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC) yn Ganolfan Ymchwil ac Arloesi ac yn rhan o Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe https://www.uwtsd.ac.uk/cy/atic/.

Mae ATIC yn elfen graidd o ACCELERATE, prosiect aml-bartner a gyllidir gan yr ERDF. Mae’r prosiect yn darparu cymorth ymchwil, datblygu ac arloesi cydweithredol i fusnesau, elusennau a’r GIG yng Nghymru i gynorthwyo gyda datblygu a gwireddu cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau arloesol a hyfyw yn fasnachol, a chefnogi twf y Sector Gwyddorau Bywyd yng Nghymru.

Mae cyfleusterau ATIC o’r radd flaenaf yn gallu dal sbectrwm eang o fesurau defnyddwyr gydag ystod eang o foddolrwydd. Mae gan y Labordy UX neilltuol, un o’r cyntaf mewn rhwydwaith byd-eang o Labordai Cyfeiriol Noldus, fannau y gellir eu teilwra ar gyfer ymchwil arbrofol i brofi nodweddion profiad a defnyddioldeb cynhyrchion, gwasanaethau, systemau a mannau clinigol a gofal iechyd newydd. Mae cyfleusterau dadansoddi ymddygiad, mesur seicoffisiolegol a dal data ATIC yn cynnwys systemau Noldus Observer XT a FaceReader, tracio llygaid Tobii a Mindware. Ategir hyn gyda systemau mesur ffisegol yn cynnwys dal symudiad, mapio pwysedd, delweddu thermol, sganio 3D, argraffu 3D a’n cyfleusterau prototeipio ffisegol helaeth.

Mae ATiC yn chwilio am Gymrawd Arloesi (Profiad y Defnyddiwr / Seicoleg) arbenigol i ymuno â’n tîm amlddisgyblaethol o artistiaid, dylunwyr, peirianwyr a gwyddonwyr. Bydd gennych arbenigedd mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol: Profiad y Defnyddiwr (UX), Seicoleg Ymddygiadol, Gymdeithasol a/neu Fiolegol a Gwybyddol, ynghyd â sgiliau amlwg wrth gymhwyso egwyddorion a dulliau ymchwil i ddadansoddi profiad y defnyddiwr, yn ddelfrydol mewn amgylchedd ymchwil a datblygu academaidd neu fasnachol.

- Y RÔL -

Prif ddiben y swydd yw darparu arbenigedd o ran Profiad y Defnyddiwr/Seicoleg i gefnogi ymrwymiad ATIC i wella bywydau pobl. Gan weithio gyda’r tîm, byddwch yn cysylltu â phartneriaid allanol i ganfod eu hanghenion ymchwil a datblygu ac yn cynllunio a datblygu arbrofion i ddal, deall a gwerthuso ymddygiadau a rhyngweithio’r defnyddiwr unigol gyda chynhyrchion, gwasanaethau, prosesau neu lefydd newydd neu sydd eisoes yn bodoli ym maes Iechyd a Llesiant.

Mae’r prif ddyletswyddau’n cynnwys:

• Gweithio gyda Chyfarwyddwr ATiC, y Prif Gymrawd Arloesi a’r Rheolwr Prosiect i gyfrannu at ddatblygu portffolio o brosiectau cydweithredol mewn cwmnïau Cymreig yn unol ag amcanion rhaglen ACCELERATE.
• Darparu arbenigedd ymchwil a dadansoddi Profiad y Defnyddiwr a Seicoleg fel rhan o dîm amlddisgyblaethol yn gweithio ar brosiectau ymchwil, datblygu ac arloesi cydweithredol
• Gweithio gyda’r Rheolwr Technegol i sicrhau bod offer yn cael ei osod, ei gynnal a’i gadw a’i weithredu’n ddiogel yn Labordy ATiC UX ac oddi ar y safle fel bo angen
• Cyfrannu at ofynion monitro ac adrodd ATIC

Gweler y Disgrifiad Swydd am ragor o fanylion, lle gwelwch chi hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol Manyleb yr Unigolyn.

- GOFYNION -
Bydd gan y Cymrawd Arloesi (Profiad y Defnyddiwr / Seicoleg) arbenigedd mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol: Profiad y Defnyddiwr (UX), Seicoleg Ymddygiadol, Gymdeithasol a/neu Fiolegol a Gwybyddol, ynghyd â sgiliau amlwg wrth gymhwyso egwyddorion a dulliau ymchwil i ddadansoddi profiad y defnyddiwr, yn ddelfrydol mewn amgylchedd ymchwil a datblygu.

Bydd angen i chi fod â:
• Gradd Anrhydedd mewn disgyblaeth berthnasol
Hefyd bydd angen:
• Gwybodaeth am ddulliau ymchwil cymwysedig, dylunio arbrofol a dadansoddi
• Profiad o weithio mewn cyd-destun ymchwil a datblygu, yn cynhyrchu adroddiadau proffesiynol a chyfrannu at allbynnau ymchwil
• Profiad o systemau ymchwil Noldus, Tobii neu MIndware neu debyg

- GWYBODAETH BELLACH -
• Bydd gyda chi 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, pro rata (ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau, pro rata)
• Sylwer: nid yw nawdd mewnfudo dan lwybr fisa Gweithiwr Medrus Llywodraeth y DU ar gael ar gyfer y swydd hon

- SUT I WNEUD CAIS -
Cliciwch y botwm ‘Gwneud Cais Nawr’ er mwyn dechrau eich cais. Bydd pob tudalen o’ch cais yn cael ei harbed pan fyddwch yn gwasgu ‘Nesaf’ neu ‘Yn ôl’.

Sylwer, nid yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu yn seiliedig ar eich atebion i gwestiynau’r cais ac, yn benodol, eich Datganiad Atodol.

Noder: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Dyddiad cau: 2 Awst 2021, 11:59 yp

Function
Ymchwil
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, SA31 3EP

01792 481277


Connect with:

© Copyright University of Wales Trinity Saint David 2021
Powered by: Webrecruit